ALGEMEEN WEEKBLAD Uitgave der N. Vennootschap „HET MIDDEN". Kantoor voor redactie en administratie: Gedempte Oude Gracht 63. Telefoon 141. HAARLEM. 0ejaarganj ZATERDAG 20 November 1915 No. 47 •i I Bloemendodsch Weekblad. Prijs per jaar 2,60 Prijs per nummer 25 cents. Adyertentiën 10 cents per regel; Mj contract belangrijke korting. Dit nummer bestaat uit 4 bladzijden. in dit weekblad is tijdelijk opgenomen „Ht MIDDEN", waarvan de eerste afzon der' i-e reeks is afgesloten met No. 34 van 24 Januari 1914. AANDACHT! n allen, die dit zien en lezen zullen saluut. vestigen de aandacht erop, dat stuk» hei nor onze redactie of advertentiën ui- .k D o n d e r d a g s a v o n d s steeds ir. s bezit moeten zijn. Mogen we onzen v iea verzoeken, daarmede rekening 'iden? Het bespaart hun en ons stelling. En teleurstellingen, we het allen, is een artikel, waar= i .een den invoer tot het uiterste be= n moet. ::-i. 'jUAESTIE ROMAIN ROLLAND. Vansche pers heeft onlangs de Romain Rolland aanhangig ge- Het geschiedde naar aanleiding van i om den auteur van „Jean-Chris- op openlijke wijze te huldigen. Maar 'it er stemmen opgegaan, die betwij- i it' Rolland zijn hulde verdient: hij t demonstratief met zijn uitwijken - Zwitserland afstand gedaan van zijn geestelijk vaderlanderschap. De noemt dit: de Fransche zaak ver maken; daar Rolland toch voor het eette te strijden en nu door zijn uit- zich aan „partijdige" invloeden wil .ken, waaruit dan volgt dat zijn igd zijn van Frankrijk's reent in de- ri.id niet vast zou staan, r mijn hemel, mogen wij wel uitroe- erkent men in deze tijden dan geen Europeaan.geen universeelen mensch En waar moeten zij zich anders die niet pro-Galliër of pro-Gcr- ii willen wezen, kannen wezen, omdat ruime zielen tot zoon eenzijdigheid ii staat zijn, dan op neutraal gebied aar zij dikwijls ook nog geen rust vin- Indien wij het niet inzagen, dat een heid, n.l. vast aaneengesloten de ertuiging voorstaan, dat de Germanen erplettering verdienen, het absoluut digc voor Frankrijk is in dezen strijd m stand te: blijven houden en te over- nen, wij zouden de intellectueelen, thans hun stem verheffen tegen wien ter wel'icht Frankri'ks greotsten zcon t den nieuweren tijd zal geoordeeld wor- groot als mensch èn kunsteraar, •hun iirechtvaardigen toorn ten eenermale mis duiden. Welk een eisch van de „Revue", dat Rolland zijn prachtig artikel „Boven het strijdgewoel" zal verscheuren, daar hem lit. door de „Kultur" verblind, werd inge geven! Ik vraag maar of een verblim'e /ulke bezonnen en eerlijke regels kan schrijven: „Wij hebben een taak. wij allen, kunste naars en schrijvers, priesters en denkers, van ieder vaderland. Het is een onteering haar de-hartstochten van een beuzelachtige en wangedrochtelijke rassen-politiek te zien vieren, die, wetenschappelijk ongegrond (daar immers niet één enkel land een we zenlijk zuiver ras bezit), niet anders kan dan. zooals Renan in zijn schoonen brief aan Strauss heeft gezegd, leiden tot zoölo gische oorlogen, verdelgingsoorlogen, ana loog aan die. welke verschillende soorten knaagdieren of vleescheters onderling voe ren om het bestaan." Het wederom door den oorlog beproefde Frankrijk kan niet anders dan ieder der haren wantrouwen, die niet gehoor geeft aan haar geweldige oproep: Serrez les rangs! Laten daarom de neutralen die on rechtvaardig door haar hoon getroffenen in eere herstellen en hun grootheid tegen over het eigen miskennende vaderland hooghouden. Want eens zal dit vaderland met heel de beschaafde wereld trotsch er op zijn, dat een Franschman in deze vruwe- lijke tijden het door de edelste gevoelens geïnspireerde manifest „Boven het strijd gewoel" heeft kunnen schrijven; en dan zal dit feit voor Frankrijks hoogstaande beschaving een roem te meer wezen, on vergankelijker misschien nog dan de slag aan de Marne, die de moreele kracht der natie heeft aangetoond. Constant van Wessem. Onze Van RaemdoncK=tentoon= stelling wordt heden (Zaterdag) ten 2 uur geopend in plaats van ten 1 uur. WIJSBEGEERTE. Wijsbegeerte te Haarlem. Het bestuur van het genootschap voor Zuivere Rede heeft in het najaar eene commissie be noemd. bestaande uit den voorzitter, mej. Ester Vas Nunes te Amsterdam, en den heer Verkruysen, leeraar aan de Kunst nijverheidschool te Haarlem, tot het be leggen van leergangen in plaatsen, waar niet door het werken van prof. Bolland zeiven, aan beoefening van wat gemeenlijk de Hegel-Bollandsche denkwijze heet, wordt gedaan. Mej. Vas Nunes geeft op verzoek van dit comité, te Haarlem een drietal openbare voordrachten in de nieu we zaal van „Zang en Vriendschap" (Jans straat, Haarlem, op de Zaterdagen 20 en 27 November en 11 December a.s.. telkens des avonds 8 uur). Het onderwerp is de wijsbegeerte als hoogSte aangelegenheid des geestes. J-l. Woensdag waren reeds meer dan 200 aan vragen voor kaarten ingekomen. Een groot aantal leeraren en onderwijzers, enkele predikanten, doch nagenoeg geene leden van rechterlijke macht, balie en geneeskun digen kring zijn onder de aanvragers. Het gemis aan belangstelling in de wijsbegeerte in dezen tijd bij die laatste drie categorieën van wetenschappelijk ontwikkelden te Haar lem. is even verklaarbaar als te betreu ren. De wijsbegeerte werpt niet onmid dellijk practisch nut af, en in Haarlem is men in de eerste plaats uit op dadelijk practisch nut, verder op gezelligheid en muzikaal genot, het andere is voor velen bijzaak. Doch ook voor de Haarlemmers is geschre.ven: niet uw succes in practi- sche aangelegenheden en niet uw genot, maar de waarheid zal u vrij maken. Dat zoovele anderen aan de oproeping gev 1 geven, komt ons verklaarbaar voor. De vraagstukken van strijd, dood. zedelijk heid. recht, godsdienst, kennis en kunst verschijnen door de tijdsomstandigheden voor menigeen in een nieuw en somher licht- Hoevelen hebben bij het uitbreken van den wereldoorlog niet geklaagd: onze wereldbeschouwing vergaat. Bij intuïtie moet men nu gevoelen, dat de denkwijze van hen. die met Herakleitos den strijd den vader aller dingen hebben genoemd en die de ontwikkeling zien als eene ophef fing van verdeeldheid tot hoogere eenheid, thans in elk zich bezinnend Nederlander iets te zeggen heeft. Wellicht dringt ook meer en meer het besef door. dat de chris- tlijke wijsbegeerte, waarnaar door velen in en buiten de kerk nog wordt gezocht, in Hegel en in Bolland aanwezig is. „Het Bloemendaalsch Weekblad" zal geregeld verslagen der voordrachten van mej. Vas Nunes geven. PLAATSELIJK NIEUWS. Woningbouwvereeniging. De statuten der Woningbouwvereeniging „Bloemen- daal" zijn bij Koninklijk Besluit van 5 No vember goedgekeurd. Het is met groote voldoening dat wij dit bericht plaatsen. Wanneer de bouw plannen der Vereeniging een vasten vorm hebben aangenomen, deelen wij onzen le zers er meer van mee. Straatkabaai. Een zich noemende Zale of Salen, maakte onlangs den Kin- heimweg onveilig door huis aan huis te gaan vertellen, dat hij geene betaling kon krijgen wegens uitgestoomd bont; de man vloekte, dreigde, schreeuwde, doch bewaarde daarbij in zoover een soort de corum. dat de politie geen termen kon vin den hem in te rekenen en een zoet lijntje moest gebruiken om hem mede te tronen. Wij raden onze eerzame huismoeders aan, te zorgen altijd hun geld of hun man in voorraad te hebben als zij, gelijk de huis moeder in quaestie bij geval of beter ge zegd bij ongeluk dezen man iets hebben opgedragen. Er waren termen den man zelf te doen uitstoomen. Als zijn adres geeft hij een koffiehuis te Haarlem op, in de Kleine Houtstraat, hij woont echter in een logement in de De-Witstraat, aldaar. De eigenaar van het koffiehuis wil ook niets meer met den man te maken hebben. Na eenige dagen kwam de kerel nuchter en alleronderdanigst om zijn geld vragen. Men zei. dat hij het aan het politiebureau kon gaan halen, wat hij nu vermoedelijk gedaan zal hebben. Onze Raemdonck-tentoonstelling. Wij herinneren onze lezers er aan. dat onze Vftn Raemdonck-tentoonstelling heden. Za terdag, ten 2 uur. in plaats van ten 1 ure voor het publiek zal worden opengesteld. Wij zagen nu nog weer verscheidene oor spronkelijke stukken, welke wij nog slechts door reproductie kenden, en die nadere kennismaking voerde tot nog groóter be wondering voor den maker. De lezeressen en lezers van ons blad moeten vooral niet verzuimen te komen kijken. De tentoon stelling duurt tot en met 29 November. In •tegenstelling met ons vorig bericht, zal de tentoonstelling ook des Zondags tot 4 uur open zijn. We rekenen op u aller bezoek. Ongeval. Woensdagavond sprong een ijzeren telefoonpaal aan den Korten Zijlweg ■Huk: hef afgebroken stuk, dat aan de dra den neerhing, bood gevaar voor het ver keer. Ontboden werklieden ordenden den toestand echter spoedig. Fietsrijders. Rijwiellantarens moeten worden aangestoken ten 4.23 uur. Postkantoor te Bloemendaal. Lijst van onbestelde brieven en briefkaarten, waar van de afzenders onbekend zijn; terug ontvangen in de le helft der maand No vember 1915: Brieven. W. J. Smit, Haarlem; firma M. Witsenburg, Amsterdam. Briefkaarten. J. Stokman. Land storm militair; J. Renée, Leiden; Pietje v. Heil. Petjangaan. Nota: Aan de afzenders wordt aanbe volen, hun adres op de stukken te ver melden, opdat deze bij onbestelbaarheid aan hen kunnen worden terug gegeven. Uit het politie-rapport. Processen-verbaal zijn opgemaakt wegens: opgeven van een valschen naam; looren over verboden grond; rijden-zonder licht. Gevonden en terug te bekomen bij C. Hartman, Gen. Bothastraat 8. te Scho ten, een nikkelen rijwielpomp; J. Vermeer, Bloemendaalscheweg 233, te Overveen. een geel lederen riem gemerkt 8290. Verloren: een bloedkoralen halsket ting met gouden slotje; een wit wollen kinderslobkousje; een beertje (kinderspeel goed); een zak waschgoed. BURGERLIJKE STAND. Van Vrijdag 12 November tot en met Donderdag 18 November. Geboren; z. van P. van der Raad en A. Dekker; d. van Th. F. van Opzeeland en C. M. Stokman. Ondertrouwd: N. van der Werff en A. Kohner. OverledeninhetgestichtMee- renberg: H. J. Kratsenberg. 87 j. UIT ANDERE GEMEENTEN. Een Haarlemsch dagbladschrijver gehul digd. 25 jaren trouwen dienst, geeft iemand recht op erkenning en wanneer die dienst gericht is geweest niet op het brood- winnen alleen, maar ook op een ideaal, recht op hulde. Wanneer ook wij den heer Sarlet huldigen als medewerker aan een der Haarlemsche bladen, dan doen wij dit in de overtuiging, dat hem zelf daarbij een ideaal voor oogen heeft gestaan. Naar men ons mededeelt, heeft de bur gemeester te Scheveningen doen omroepen dat door de visschers (die veel geld ver dienen. maar het roekeloos door de vingers laten glijden) dezen winter niet moet wor den gerekend op steun van het steun comité. Wij vernemen dat koper in den vorm van gegoten ankers, die zwart geteerd werden, over de grens worden gesmok keld. Wie nog niet overtuigd vrijhandelaar is. gelieve eenige aandacht te schenken aan de grof-onzedelijke werking van grens- afsluiting en den daarop noodwendig vol genden smokkelhandel. Gelijk de „N. Ct." zegt: halve dorpen langs onzen grens, tal van militairen incluis, zijn aan het bedrie gen en verduisteren, wat smokkelen heet. 12 December a.s. wordt dé spoorlijn AalsmeerNieuwersluis geopend. Te Aalsmeer, in welke plaats men hoopt een groote toekomst tegemoet te gaan, wordt een clubhuis voor liefhebbers van roeien en zeilen ingericht, nabij een lig plaats voor minstens 40 booten. De kwee kers zorgen voor het diephouden van de plassen in de buurt, de groote hoeveel heden aarde welke in gewone tijden dage lijks aan de wortels der verkochte plan ten wordt weggevoerd, wordt door uitbag geren der plassen geregeld aangevuld. De gemeente Haarlem heeft f 500.000 ge voteerd voor eene op te richten middelbare technische school. Haarlem komt. wat het middelbaar onderwijs betreft, allengs bo venaan. dank zeker in de eerste plaats aan het organiseerend talent van den vorigen wethouder van onderwijs mr. Thiel. De particuliere internationale hooge- school voor wijsbegeerte moet, naar men zegt, te Amersfoort komen. Amersfoort heeft uitnemende spoorwegverbindingen, omdat daar de spoorwegen steeds buiten de bebouwde kom vielen en geen belang rijke waterwegen de spoorwegen kruisten. Wij vragen ons echter af. waarom ook niet de gemeente Haarlem zou dingen naar deze instelling. Te IJmuiden wordt veel geklaacH over gebrek aan ruimte in de spoortreinen en over te beperkte gelegenheid tot het nemen van plaatskaarten. Wij waren herhaalde lijk getuige van de juistheid dezer klachten. Na den oorlog zal de H. S. M. hierin gron dig verbetering moeten brengen, wil zi.i geacht worden te voldoen aan de dringend ste eischen des tijds. De vereeniging tot bevordering der be langen van Slecht-Hoorenden, heeft in de stations der spoorwegen bordjes hangen, waarop is afgebeeld een insigne voorzien van de letters S H. Daaronder staat het verzoek aan publiek (en conducteurs) om degenen die zulk een insigne dragen en die dus door hun slecht hooren hulpbehoe vend zijn. steeds met gebaren en niet met woorden op mogelijk gevaar te wijzen. Wij hebben zelf zulk een bordje voor ons kan toor aangevraagd en geven hen, die voor het praktische en mensehlievende van dezen wenk gevoelen en een voor het pu bliek toegankelijk kantoor hebben, in over weging. ook zulk een bordje aan te vra gen. Het adres van het secretariaat der vereeniging is 's-Gravenhage. Haarlemsche Tooneelclub. Zaterdag 27 November geeft de Haarlemsche Too neelclub een voorstelling. Gespeeld wordt „De onbekende Gast", blijspel van Tristan Bernard. Museum van Kunstnijverheid. In de rotonde vap het museum van kunstnijverr heid te Haarlem, is thans tentoongesteld een uit koper gedreven altaarstuk yan aan zienlijke afmetingen, vervaardigd op de werkplaats voor kerkelijke kunst van den heer Gustaaf van Kalcken, alhier. Ook het speelgoed is nog te zien.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 1