KERK-AGENDA, Zondag 14 November. Haarlem: Vereen, van Vrijz. Herv. (Geb. Prot.) 10 u. Ds. Bakker, pred. Zwolle; Eglise Wallonne, Pas de Service; Rem.-Ger. Gem. 10 u., Ds. Olde- man, Rem. pred. te Delft; Ev. Luth. Gem. 10 u., Ds. de Meijere; Ver. Doopsgez. gez. Gem. 10 u., Ds. Plantenga, 5 u., Ds.Binnerts Sz. Heemstede: Ned. Rerv. Gem. 10 u., Ds. Oberman. Houtrijk en PolanenNed. Herv. Gem., 10 u., Ds. B. Baljon. Santpoort: Ned. Herv. Gem. 5 u., Ds, Van den Bergh van Eijsinga. Spaarndam Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. S. A. Baljon. limuiden: Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. Bins, pred. te Ellewoutsdijk, 5 u. Ds. Bins; Doopsgez. gem. en Ned. Prot. Bond, 10j u., Ds. Luikinga. Intrede. Zandvoort; Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. Pos thumus Meijjes. AGENDA. BDOEMENDAAL. „Rusthoek" Zaterdag 20 November, 2 uur, Opening der Van Baemdonck-tentoonstelling. H vAKLEM. Bureau van Consultatie tot verleenen van rechts bijstand aan onvermogenden. lederen Vrij dag houdt het bureau des namiddags ten half- twee zitting in het gerechtsgebouw aan de Jansstraat. Koloniaal Museum (Paviljoen.) Dagelijks ge opend van 104 ure. Museum van Kunstnijverheid. (Paviljoen.) Dagelijks geopend vau 104 ure. Gemeentel ij k Museum. Dagelijks geopend van 104 ure. Entrée f 0.25 p.p. Ie Woensdag van de maand vrij. Zondags van 10—3 vrij. Stads-Bibliotheek. (Prinsenhof.) Dagelijks ge opend (behalve Zondags) van 10—4 uur. Groote Kerk. Dinsdags van 12 ure, en Donderdags van 2—3 ure. Orgelbespeling. Teyler's Stichting. (Spaarne.) Geopend (be halve Zaterdags en Zondags) van 11—3 ure. De bibliotheek alle werkdagen van 14 ure. Bisschoppelijk Museum. (Jansstraat 79.) Ge opend behalve Zondags en R.-K. feestdagen van 105 ure. Toegang 25 cents. Schouwburg Jansweg: Zondag 21 Nov. u Uitvoering KunstkringDinsdag 23 Nov. 8 u. La peüte Chocolatiè'e; Donderdag 25 Nov. 8 u. Fientje Beulem -ns-, Zaterdaq 27 Nov Voorstelling der Haarl. Tooneelclüb. Sociëteit Vereen igine Vrijdag 26 Nov. 8 u., Tweede Kamermuziekavond. VAN HIER EN DAAR. De Europeesche Statenbond. Het co mité van dien naam, welks scretariaat is gevestigd ten huize van ihr. dr. Nico van Suchtelen. te Blaricum, heeft bewijzen van instemming uit nagenoeg alle landen van Europa, ook uit Amerika ontvangen. Van de vele namen, die voor ons liggen, noe men wij thans enkele bekenden, als Her mann Sudermann, Romain Rolland, Sven Scholander, Ramsy MacDonald. Maria Montessori, Bernard Kellerman, Charles Qide, Freud, Havelock Ellis. Waarschijn lijk zal binnenkort een Nederlandsch co mité van propaganda zich wenden tot geestverwanten onder alle volken, op rui mer schaal dan tot dusver, met het zenden van de uitvoerige en betrekkelijk kostbare brochure's van het comité geschieden kon, met een oproep om de publieke opinie in de richting van het comité krachtig te be werken. De Vereeniging voor Vrouwenkiesrecht wekt in een suggestief gestelden brief elk harer leden op. deel te nemen aan de sa menkomst op Zondag 21 November, te Amsterdam, in „Bellevue (Leidschekade) te houden, waar men wenscht duidelijk den wil van duizenden Nederlanders verklaard wil zien, dat man en vrouw grondwettelijk worden gelijk gesteld, in dien zin. dat naast algemeen kiesrecht voor mannen, alge meen vrouwenkiesrecht in de Grondwet wordt vastgelegd. Uit de natuur. Een kweeker te Aals meer bereikt goede uitkomsten met een stelsel van vermenigvuldiging dat hij „aan zuigen" noemt. Onder een treurbeuk op zijn erf plant hij kleine gewone beukjes, hij ontbloot takjes van deze boompjes en van den treurbeuk van de bast, bindt ze op elkander, waarna het hechtsel, luchtdicht omwonden wordt- De levende takken groeien aaneen, daarna wordt de verbin ding met de aangehuwde treurbeuk door gesneden. Ethiek en politiek. Onlangs hield prof. dr. H. Bavinck in de Koninklijke Academie van Wetenschappen een voor dracht over „Ethiek en Politiek". Sommigen betwistten het verband tus- schen beide. zoo ongeveer ving Spreker aan, o. a. Machiavelli. Spinoza en Hob- bes, en in de vorige eeuw vooral ook de materialistische en sociologische school. Maar deze school is onder den invloed van tijdelijk heerschende geestesrichtingen ont staan en heeft, in strijd met haar eigen be ginsel, hare leer niet op feiten, maar op hypothesen aangaande de oorspronkelijke samenleving der menschen gebouwd. Te genover hen is het verband van ethiek en politiek steeds erkend en gehandhaafd door schier alle denkers van naam, door Plato, Aristoteles en de latere wijsgeeren, door de Romeinsche juristen, door de the ologen en philosophen uit den christelijken tijd. Ten duidelijkste komt dit uit in de leer van het zoogenaamde natuurrecht, die za kelijk bij alle volken voorkomt en formeel het eerst door Aristoteles werd voorgedra gen. Na hem werd dit natuurrecht verder ontwikkeld en in verschillende deelen on derscheiden, en dan door de kerkvaders met enkele Schriftplaatsen in verband ge zet. Door Qrotius werd het dus niet ont dekt, maar wel gewijzigd en dan in den tijd na hem zoo gemechaniseerd, dat het alle leven verloor en zeer gemakkelijk onder de critiek der historische en der sociologische school bezweek. Den laatsten tijd herleeft het Natuur recht weer, door een herleven van het ide alisme. Het heeft zijn bizondere oorzaken in het Neokantianisme, dat ook in de rechtswe tenschap doordrong, in het herstel van het a priori, en in de psychologie van het on bewuste, die in den nieuweren tijd op kwam. Inderdaad kan de rechtsweten schap er ook niet aan ontkomen om tus- schen recht en wet en verder tusschen de idee van het recht en het feitelijk geldende positieve recht onderscheid te maken. Niet alleen bij de rechtspraak is dat noodzake lijk. maar evenzeer bij alle recht, dat geldt in den staat. Altijd ligt bij onze beoordee ling aan het geldende recht een rechts norm ten grondslag. Maar dan staat ook het recht met de zedelijkheid, de politiek met de ethiek in het nauwste verband. Aan de zedelijkheid ontleent het recht zijn voornaamsten inhoud en vooral ook zijn verplichtend karakter. Het recht, in algemeenen zin, heeft aan spraak te maken op eerbied, evenals al wat rechtvaardig, eerlijk, goed en waar is. Uit een in het studentenblad „Propria Cures" verschijnende bespreking van oor logsliteratuur, knippen wij: Tot de waarde van hetgeen in „J'accu- se" betoogd wordt, doet overigens niets af, of de schrijver al dan niet een Duit- scher is,nademaal de kracht van argu menten niet gelegen is in de hoedanig heden van hem, die ze te berde brengt, maar in hun feitelijke onwederlegbaarheid. Vandaar ook, dat de verzekeringen van het beruchte Kultur-manifest der 93 Duitsche professoren, kunstenaars, etc., ten spijt van het gezag, dat van de personen van dezen uitgaat, behalve dan op de heeren van „de Toekomst" en enkele Kuyperianen (die nu eenmaal gewend zijn op gezag te gelooven) ten onzent geenerlei indruk heeft vermogen te maken. Het mag dus veilig overbodig genoemd worden eenige aan dacht te wijden aan het alleen voor de geestesgesteldheid der uitvinders merk waardige betoog uit het ongerijmde; dat de schrijver geen Duitscher kan zijn. om dat een Duitscher, al meende hij ook. dat de fout lag bij zijn volk of regeering, dan toch nog niet de laagheid en het „land verraad" zou begaan van dit als een be schuldiging uit te spreken. Sedert ons door een onzer landgenooten de schending der Belgische neutraliteit werd uitgelegd als een bewijs van de „zedelijke geniali teit" der Duitsche natie, verbazen wij ons over niets meer. i) Intusschen werd het bekend, dat de schrijver Dr. Richard O relling uit Berlijn, en dus wèl een Duitscher was, „Uit de Remonstrantsche Broederschap" geeft in zijn Novembernummer o.m. een belangwekkend opstel van de hand van den heer J. H. Maronier; onder den titel „Een kettergerecht in de 20e eeuw" behandelt hij nog eens de veroordeeling van den Keulschen predikant Carl Jatho. De Groot-Poenitentiaris. Zooals onze lezers weten, benoemde de paus kardinaal Van Rossum tot groot-poenitentiaris. Wat dat wel is? Dat is: het hoofd der Sacra Poenitentiaria Apostolica, die als eerste der drie pauselijke gerechtshoven de dispensa- tiën en concessiën betreffende gewetens zaken verleent en algemeene uitspraken doet, welke als gezaghebbend worden aan gehaald in de godgeleerde handboeken. Hoe gewichtig deze betrekking is, verne men we uit „De Tijd." (De heeie betrek king moest maar „uit den tijd" zijn. lijkt ons. Red. Bl. W.). De groot-poenitentiaris heeft een heelenboel onder-poenitentiarissen onder zich, die hem gehoorzaamheid door den handkus moeten betuigen. Eèn kleine vergulde scepter is het zinnebeeld zijner macht; met dezen scepter raakt hij het hoofd van dezen en genen aan, ja, heel zacht natuurlijk, het doet geen pijn, en de aangeraakte heeft 100 dagen aflaat, dat wil zeggen, dat hij, na overlijden, 100 dagen korter in het vagevuur vertoeven zal. Voorts is de groot-poenitencier de biecht vader van den paus. en geeft hij dezen elk jaar op Aschwoensdag een aschkruisie. Be halve dit, zijn aan deze betrekking nog verscheidene andere verplichtingen ver bonden. Vermoedelijk heeft de kardinaal dus weinig vrijen tijd. Het is jammer; hij moest De Coster's „Uilenspiegel" anders eens lezen. Nederlandsche Industrie. Wij verne men dat de assen voor de in Nederland vervaardigde locomotieven, welke assen vroeger door Krupp geleverd werden, nu voor het eerst in Holland worden gemaakt, en wel door de N. V. Wilton's Machine- fabriek te Rotterdam. Flink zoo. Congres voor Watersport. Op 15, 16, 17 en 18 December wordt te Amsterdam een congres voor watersport gehouden; deze zoo sympathieke sport zal daardoor meer belangstelling dan ooit winnen, zoo vertrouwen wij. Allen, die er voor voelen, kunnen hunne bijdragen voor het congres zenden aan het secretariaat Raadhuisstraat 29, te Amsterdam. In „Vrij België" vinden we het volgend loopgraaf-gedicht van den Belgischen sol daat .Jozef Casier: Kogels. Daar zijn er, die zingen verleidelijk fijn Een liedje van minnen. Vergeet niet, kozijn, Al is maar hun minnen een minnen in schijn Beloften heel valsch en hun trouwe steeds [klein. Daar zijn er,die snorren als hommeien doen: Maar 't brommen is kort en met haaste ze [spoên Met haaste wreedaardige plannen aan 't [broên Want zeg, is een hommel geen vuige ka- [poen Daar zijn er. die komen geruischloos, als [bood Niets hindernis hun in hun boodschappen [snood; Ze zwijgen, maar komen en geven één stoot Geruischloos en stil komt de kogel der dood. Het Russische Roode Kruis verspreidt een omzendbrief, waarin tot steun wordt opgewekt. Wij herinneren onze lezeressen en lezers nog eens aan dien omzendbrief en bevelen het Russische Roode Kruis in aller, daadwerkelijke, belangstelling aan. Bijdra gen kunnen worden gezonden aan den heer mr. P. P. J. van Wessem, Weteringschans 90, Amsterdam. Makelaars van onroerend goed. Het „Weekblad voor privaatrecht, notarisambt en Registratie", schrijft in haar laatste nummer, dat den laatsten tijd herhaaldelijk bij gemeentebesturen verzoeken inkomen om te worden benoemd tot makelaar van „onroerend goed". Daartegen dient ge waakt, aldus het Weekblad. Het hoofd bestuur der broederschap van candidaat- notarissen diende te dezer zake een request in bij den raad der gemeente Alfen om in trekking te verzoeken van een door dien raad gedane dergelijke benoeming. Uit de motiveering blijkt, dat de wet geen make laars in onroerende goederen kent. RECHT EN WET. Faillissementen. Bij vonnissen van de Arrondissements-Rechtbank te Haarlem, d.d. 17 November 1915. werden de volgen de faillissementen uitgesproken: J. van der Lande, timmerman, wonende te Haarlem, Kenaustraat; curator mr. O. H. J. van der Meulen. Oed. Oude Qracht 58, telefoon n°. 2424. N. V. Mij. tot Expl. van een autobus dienst GroenendaalHeemstedeHaar'em en terug, te Heemstedecurator mr. H. Ph. 't Hooft. Oroote Houtstraat 164, telefoon n°. 458. N. J. Dullemans. bloembollenkweeker, te Beverwijk; curator mr. A. W. Hellema, te IJmuiden. Q. J. Huijsman, winkelier in vleeschwa- ren, te Zaandam; curator mr. J. F. E- Boele, te Zaandam, Oostzijde 75. telefoon n°. 305. Eene Nederlandsche advocaten-vereeni- ging. Op Vrijdag 26 Nov. a.s. zal te 's-Qravenhage gehouden worden eene ver gadering tot oprichting van eene Neder landsche vereeniging van advocaten. De uitnoodigingen tot bijwonen dier vergade ring zijn, naar wij vernemen, in de meeste balies gericht geworden tot de leden van den Raad van Toezicht en van het Bureau van Consultatie. De oprichting zal onge twijfeld een feit worden. In België bestaat eene alle Belgische advocaten omvattende vereeniging, genaamd Confédération des Avocats Beiges, met een tot het uitbreken van den oorlog zeer opgewekt vereeni- gingsleven. Men bespreekt daar weten schappelijke onderwerpen ongeveer als bij ons in de Nederlandsche Juristen-vereeni- ging, maar dan bezien door de balie, als woordvoerster van de belangen van de rechtzoekenden,, en heeft bovendien allerlei organisatiën in de balie zelf ter hand ge nomen, als de regeling van den gratis- rechtsbijstand, de opleiding van de jonge confrères in het bizonder ook met betrek king tot beroepsmoraal, enz. Van het werk der vereeniging valt misschien ook voor Nederland nog wel het een en ander te leeren. LEGER EN VLOOT. De overheid moge zich afvragen of al lengs mobilisatie bij ons niet demoralisatie wordt. De aanvankelijk inslaande uitla ting van den oud-minister Colijn, dat de mobilisatie ons volk zou opfrisschen en sterken, snijdt geen hout meer. Van allerlei kanten bereiken ons ge gronde klachten van mismoedige mannen van goeden wil. die op de forten hun tijd moeten dooden met niets doen en hunne za ken en daarmede hun gezin eenige uren verder ten gronde zien gaan. Zij vragen zich af, waarom zij niet b. v. des morgens een uur of 3 aan hard werk worden gezet om daarna aan hunne eigen zaken te gaan. Ongetwijfeld zou dit ontevredenheid ver wekken bij de troepen die aan de grens gelegen zijn en welke niet door de fort bezettingen kunnen worden afgelost. Deze moeilijkheid bestaat evenwel om door de knappe koppen aan het Departement schit terend te worden opgelost. Een gedeelte lijk overtraind. gedeeltelijk smokkelend, gedeeltelijk drinkend veldleger en een mok kende bezetting van binnen de forten vor men niet een frisch weerbaar volk, elk oogenblik in staat een overmachtigen vij and af te weren. Wijverwijten niemand iets. maar geven slechts weer om ter. slotte bescheiden te vragen of met name de beroepsofficieren, inzonderheid die va: de hoogere rangen het innerlijke leven en de zakelijke nooden van den fatsoen lijken soldaat-burger wel kennen. Wij vree zen van niet. Er zal raad geschaft moete: worden, want ons volk gaat aldus in zede lijke en lichamelijke kracht, dat is in weer baarheid achteruit in plaats van voorur Kan men niet, zooals de ritmeester Philip pi wilde, onze grens voorzien van ee of twee geduchte rijen loopgraven e deze dan bij toerbeurt doen bemanren e daarachter alles met voorloopig verlof na; huis zenden, wat volledig geoefend is e overbodig voor het uitbouwen der stelli gen en het waarnemen der gewene wach diensten. Men vergete toch niet. dat C. wereldoorlog, zooals het zich nu laat aa zien. nog wel 12 jaar kan duren. Vrijwillige Landstorm afd. Haarlem. Zaterdag 20 November a.s. algemee: verplichte opkomst te klokke halftwee a den Julianaweg. Volledige uitrust'ng. 1 spectie door den generaal-inspecteur Ne teson. Detacheering naar Breda van 17—2 December a-s. Deelneming vrijwillig. Zie, alsnog ten spoedigste opgeven aan een dei sectie-commandanten of korporaal Cron; melin, Staten-Bolwerk. Overjassen. De opperbevelhebber va: land- en zeemacht heeft ter kennis van desbetreffende commandanten, enz. ge bracht, dat de minister van oorlog goed keuring heeft gehecht aan zijn voorste' om aan het personeel van den vrijwillige, landstorm overkleeding te verstrekken e zulks op denzelfden voet als voor het leg-, geschiedt. Mitsdien zullen voor de infa: teristen overjassen en voor de wielrijders jekkers, alsmede beenbeschermers, worde: verstrekt. Motor vaar- en vervoerwezen. Het le gerbestuur heeft thans stellig besloten ta. de oprichting van een vrijwillig LandsRjrn:- korps voor motor vaar- en vervoerwezr :i Wie nadere bizonderheden wenschen. riel - ten zich tot den heer Berg, le luitenant der L. W. Jagers te Delft. TOONEEL. „Asschepoester"Deze kinderoperetu van mevrouw HopmanKwast vond Zon dagmiddag in den schouwburg weder veel bijval. Honderden van onze kleine vrien den en vriendinnetjes waren daar weer bijeen om te genieten van de allergenoeg lijkste vertooning. En opgetogen als allen ermee waren! Daar is geen voorbeeld van. De opvoering was dan ook mooi. heèl mooi, daar gaat niets van af. Hoe aardig die geheele tooneelschikking, en hoe goed zongen en speelden de medewerken den. Het was weer een echte pleizieri'e middag voor de kinderen, evenals altijd, wanneer mevrouw HopmanKwast een uitvoering geeft. Op end' op een kinder feest, om nog lang te onthouden. MUZIEK. Concertzaal „De Kroon", Vrijdag 12 November 8 uur Liederenavond te geven door den tenorzanger Rient van Santen; aan den vleugel Louis Schnitzler. Het was een avond van veelzijdige kunst uiting, zoowel wat de soort liederen, de stemming, de talen, als de periode en land streek van 't ontstaan der muziek, karak ter der componisten en nog veel meer be treft. En zeker is het een bewijs ook van

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 2