Firma J. H. KRUL Ir. THANS GEVESTIGD L UAH HS1EII El ZONEN. An^eübfenjeofei). (voering KUNSTKRING. a petite Cjjocolatière Brandstoffen. N.VAN BREEMEN C° Brandstoffen. FIENTJE BEULEMANS. Instituut voor Muziek. Tweede Kamermuziekavond Faillissement. VERKOOPING Vogelenzang. EIKEN-HAKHOUT, slijpt alle soorten van scharen en messen. Wagenweg 102. Telefoon 2858. BEHANGERS EN STOFFEERDERS. N.V. HOENDERDOS' Brandstoffenhandel. EMS ER WATER. a HOUWBURG JANSWEG. TELEFOON 148 O. )ous le patronage de l'Alliance Frangaise. mrnée de Comédie Frangaise. N V. Het Tooneel. Dir. WILLEM ROYAARDS FIENTJE BEULEMANS: Magda Janssens. SLECHTS ÉÉN KEER UEEOI St C°>j Hofleveranciers, Telefoon 70. Aanzeghuis te BLOEBIENDÜ AL Bloemendaalsche weg 49. Telefoon 2801. )T. ge zich afvragen of al- ij ons niet demoralisatie nkelijk inslaande uitla- minister Colijn, dat de olk zou opfrisschen en i hout meer. iten bereiken ons ge- an mismoedige mannen ie op de forten hun tijd t niets doen en hunne za- hun gezin eenige uren zien gaan. Zij vragen ij niet b. v. des morgens rard werk worden gezet ine eigen zaken te gaan. dit ontevredenheid ver iepen die aan de grens 'elke niet door de fort- worden afgelost. Deze at evenwel om door de n het Departement schit- opgelost. Een gedeelte- edeeltelijk smokkelend, nd veldleger en een mok- in binnen de forten vor- sch weerbaar volk, elk een overmachtigen vij- Wij verwijten niemand slechts weer om ten te vragen of met name en. inzonderheid die van ;en het innerlijke leven iooden van den fatsoen- Pr wel kennen. Wij vree- zal raad geschaft moeten volk gaat aldus in zede- re kracht, dat is in weer- t in plaats van vooruit, lals de ritmeester Philip- trens voorzien van een te rijen loopgraven en beurt doen bemanren en iet voorloopig verlof naar volledig geoefend is er: et uitbouwen der stellin- ,emen der gewcne wacht- ergete toch niet. dat de >als het zich nu laat aan- jaar kan duren. cist or m afdHaarlem. ivember a.s. algemeene st te klokke halftwee aan Volledige uitrusfng. In- gcneraal-inspecteur Nee- naar Breda van 1724 •eelneming vrijwillig. Zich gste opgeven aan een der nten of korporaal Crom- Iwerk. De opperbevelhebber van it heeft ter kennis van de commandanten, enz. ge- ninister van oorlog goed- shecht aan zijn voorstel, oneel van den vrijwilligen leeding te verstrekken en len voet als voor het leger ien zullen voor de infan- en en voor de wielrijders beenbeschermers, worden i vervoerwezen. Het le- thans stellig besloten tot i een vrijwillig Lands^orm- Dr vaar- en vervoerwezen nderheden wenschen. rich- n heer Berg, le luitenant •s te Delft. r". Deze kinderoperette opmanKwast vond Zon en schouwburg weder veel en van onze kleine vrien- innetjes waren daar weer nieten van de allergenoeg- g. En opgetogen als allen Daar is geen voorbeeld ring was dan ook mooi, - gaat niets van af. Hoe :1e tooneelschikkine, en hoe speelden de medewerken- weer een echte pleizier,re kinderen, evenals altijd. )uw HopmanKwast een Op end' op een kinder ang te onthouden. ral „De Krcon", Vrijdag 12 jer 8 uur Liederenavond te door den tenorzanger Rient nten; aan den vleugel Louis Ier. rvond van veelzijdige kunst wat de soort liederen, de tien, als de periode en land- ntstaan der muziek, karak- listen en nog veel meer be is het een bewijs ook van yet warme melk liet vanouds bekende meest doeltreffende middel tegen Hoest ,-n Verkoudheid. Alleen echt met dit Handelsmerk 29 cent per heele kruik. de veelzijdigheid van den zanger, als hij door de voordracht voor de hoorders een duidelijk en goed begrip daarvan toont te hebben. (Als de hoorders zelf 't ook maar hebben?!) Het programma bood zeer veel verschei denheid. Zanger en begeleider waren 't zeer eens en bij het toegift waren de laat ste woorden zeker de weergave van veler gevoelens ten opzichte van de uitvoer ders: „Habe Dank." Concert-Vereeniging Haarlem's Mu ziekkorps. Concert op Dinsdag 16 November 1915, 's avonds 8 uur. Directeur: de heer Ch. P. W. Kriens, met medewerking van mej. Martine D'hont, concertzangeres, Utrecht, en mej. Marie van Hove, pianiste. Haarlem. ver n°. 1. Ouverture „Iphigenia in Au- lis" van Chr. W. v. Glück (met slot van k. Wagner) en nu. 2 Arie aus der Oper „II re pastore" van W. A. Mozart, te zingen di mej. Martine D'hont. kan ik geen oor- dW vellen, daar ik eerst bij n°. 3 aanwe- zi. was. Dat was de Vierde (Italiaansche) S phonie van F. Mendelssohn-Bartholdy, die muziek is niet zoo zwaar of hoog- of die aand. maar heeft door het welluidend- nde toch veel aantrekkelijks en voor al beide middendeelen zijn zeer zange rig Na de pauze hoorden we nog: Ouver- ti: .Obéron" van C. M. von Weber, die ik mij fijner en ideëeler uitgevoerd kan v tellen en herinneren. Hierna zong n D'hont vijf liederen van O. Mahler met pi begeleiding. Deze liederen zong zij met warme voordracht, duidelijke uitspraak en veel muzikaliteit, zoodat het applaus ook welverdiend was. Het mooiste vond ik de stem bij pp's de begeleiding door mej. Marie van Hove gaf een ware illustratie bij den tekst der liederen en was lang niet gemakkelijk, de eenheid van zang en piano viel zeer te bewonderen. Tot slot van den avond nog „Danza della ore" ballet de l'opéra ,.la Gioconda" van A. Ponchielii, heel lieflijk, bevallige, soms weemoedige muziek, waarbij men weer onrustig werd, weer een echte jassen-ouverture! Men blijft onverbeterlijk! Concertzaal „De Kroon". Concert te geven op Maandag 15 Novem ber 1915, des avonds 8 uur. door mevr. Ruinen Dubois, violiste, en mej. M. Jannette Walen, pianiste. Van dit concert hoorde ik de Sonate e moll van Beethoven voor viool en piano, voorts „Variations sérieuses", van Men delssohn voor piano en deel I uit het Viool concert van Max Bruch. Zijn we verwend Eischen we te veel Waren de instru menten middelmatig? Of de uitvoerende dames zelf tevreden waren over haar spel? Zeer zeker was er veel goeds in beider kunstuiting, maar er is spel èn spel en uit beide instrumenten kwamen zulke scherpe, schelle klanken, terwijl die wer ken zich toch wel leenen om de instru menten te laten „zingen". Dit spel kon dan ook. eerlijk gezegd, lang niet alle toe hoorders bevredigen. Instituut voor Muziek. De tweede ka mermuziekavond van heeren leeraren van het Instituut voor Mtföiek, alhier, de heeren Joh. de Veer, piano, Herman Leijdens- aorff, viool, en Ph. Canivez, violoncel, zal plaats vinden op Vrijdag 26 November a.s. in de bovenzaal der sociëteit „Vereeni- ging". ONTVANGEN BOEKEN, ENZ. Een tweetal nieuwe maandschriften wordt ons toegezonden. Het eene. „Diet- sche stemmen", uitgave van de firma H. de Vroede te Utrecht, is een tijdschrift voor Nederlandsche stambelangen, de redactie telt verscheidene bekwame mannen. Het tijdschrift maakt een goeden indruk. Doch het andere, „De Kroniek" on der redactie van zekeren heer Joh. C. P. Alberts, Den Haag, voldoet ons niet erg. Zoomin inhoud als uitvoering bekoort ons. Natuurlijk zijn er eenige goede bijdragen in, maar wat ter wereld geven wij om een dergelijke „society"-rubriek in den trant van sommige buitenlandsche bladen, wat kan het u schelen hoe meneer zus en me vrouw zoo er uit zien, hoe ze gekleed zijn; wat, in 's hemels naam, doen wij met de histories van oude adellijke families Wie leest dat nog? Hoeveel kinderen meneer Die heeft, hoe zijn echtgenoot precies heet?hoe haar vader? Haar groot vader Dat zich-vergapen aan dergelijke zaken is trouwens zoo op-end'-op ön-Nederlandsch als het maar kan. Wij kunnen in de ver schijning van dit blad niets belangrijks zien. Met den besten wil niet. cuse" bedoeld. De schrijver is dr. Th. Schiemann. hoogleeraar te Berlijn. Wij ontvingen ook een geschriftje, geti teld „Nederland en Duitschland," keur van documenten, door „een Nederlander" ver zameld. Uitgave van de N. V. Expl. v. Dagbladen, Prinsegracht 16, Den Haag. De Hollandia-drukkerij te Baarn geeft onder den verzamelnaam „Staten en Vol keren" weder een nieuwe reeks werkjes uit. Van deze reeks geschriften over internationale politiek van den tegenwoor- digen tijd, verscheen n°. 1. Het is het „Pan- Germanisme", dat er in behandeld wordt, door prof. H. Brugmans. Bij dezelfde uitgeefster verscheen een geschriftje, getiteld: „Een lasteraar". Met den lasteraar wordt de schrijver van „TAc- Low's Raemaekers' vijfde serie van „Het toppunt der beschaving" is verschenen. Deze album bevat weder een aantal ont roerende teekeningen over den oorlog. Te bewonderen zijn hier wederom de krach tige breede opzet der figuren, die volko men natuurlijk, als van zelf door den kun stenaar lijken voortgebracht, zonder een zweem van inspanning; zoo rap en luchtig zijn ze menigmaal, en wat de inhoud be treft, alles doet als diep gevoeld aan en ontroert daarom ook wederom den be schouwer van deze platen. Bij den uitgever H. J. W. Becht. te Am sterdam, is in de serie: Lelie- en Rozen knoppen, bibliotheek voor meisjes, versche nen: „Bakvischjes", door onze begaafde plaatsgenoote mevr. A. de GraaffWüp- permann. Het boek bevat platen van O. Geerling. Wij kondigen het boek. dat wij ter bespreking ontvangen, bereids hiermede aan, met het oog op den komenden St- Nicolaasavond. Vooral veel naïeve goed heid (is) in dit boek", zoo lezen wij in de aankondiging die wij ontvingen. Bijbelsch woordenboek. Binnenkort verschijnt van den bekenden Frieschen doopsgezinden predikant S. H. Bakels een Bijbelsch woordenboekje. Deze nieuwe aanwinst onzer populair-wetenschappelijke godsdienstige geschriften belooft weer iets goeds voor ons geestelijk leven. if* ZONDAG 21 NOVEMBER 2i OOR. itsbespreking kan dagelijks geschieden van 104 uur. DINSDAG 23 NOVEMBER 8 UUR. DirectionROGER GÉRARD. Direction ArtistiqueMAX PÉRAL. OP VERZOEK Comédie gaie en 4 Actes de PAUL GA VAULT. TOURNIS Badarride. MAX PERAL Paul Normand. BLANCHE DERVAL Benjamine Lapistolle. Entrée f 2.50, f 2.— f 1,75, f 1,50, f 1.25, f 1,— f 0,75, f 0,50, plus 5 procent Auteursrecht. DONDERDAG 25 NOVEMBER 8 UUR. Blijspel in 3 bedrijven van FONSON en WICHELER. Gewone prijzen Bureau van 103 en van 67 uur. CONCERTDIRECTIE A, VER NO UT, HAARLEM. Directeur JOHAN DE VEER te. Haarlem. op VRIJDAG 26 NOVEMBER 1915 8 uur Bovenzaal „Sociëteit Vereeniging", te geven door H.H. Leeraren van het Instituut JOHAN DB VEER, Klavier. HERMAN LEIJDENSDORFF, Viool. Th. CANIVEZ. Violoncel. Blüthnervleugel uit het magazijn van FLUPFELD'S Filiaal, Directie Düwaeb. Naessens, Stadhouderskade 1920, Amsterdam. Abonnement voor dezen en den 3den avond (Vrijdag 4 Febr f 2,75. Afzonderlijke kaart voor 1 avond f 1,50. Kaartverkoop en plaats bespreking dagelijks van 95 uur bij het Concertbureau A. VERNOUT, Warmoesstraat 10, Haarlem. Telef. 547. pen proef en U blijft gebruiken onze geurige en smakelijk Bij vonnis van de Arrondisse- meuts-Recbtbank te Haarlem dd. 16 NOVEMBER 1915 is de Naamlooze Vennootschap Maat schappij tot Exploitatie van een Autobusoienst Groenen- daalHeemstede - Haarlem en teruï, gevestiud te Heemstede, verklaard in staat van faillissement, met henoeming van den F/ieiAchtbaren Heer Mr. P. J. G. VAN DER MUELEN tot Rechter-Commissar s en van den ondergeteekende, Advocaat en Procureur, kantoor houdende te Haarlem. Groote Houtstraat 164, tot curator. De Curator, Mr. H. Pn. 'T HOOFT. in de Op de hofstede LEIJDUIN, gelegen aan de Leidsche Trekvaart nabij de Mannepadshrugop VRIJDAG den 10 DECEMBER des voormiddajs ten 10 uur, ten overstaan van den notari- J. H. "WTLDERVA NC R DE BLÉ'JOURT te Bloemendaal van een mooie partij zwaar geschikt voor palen OVE RVEEN. Telef. 1617. X.. SMITS, KLEIN HEILIGLAND 95, HA AH LEM, D. MIEZERUS, Kleêrmaker, Leidschevaart 92. Telefoon 815. Z ij 1 w e g 87. Telefoon 2016 88 BBBB8BH amasw i F— F— V - ■- 88888 v\. Vr Kruisstraat 34, HAARLEM. Telefoon 1543. HAARLEM, Leidsche plein 1519. Telefoon 773. BLOEMENDAAL, Bloemenaaalsche weg. Telefoon 2857.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 3