ALGEMEEN WEEKBLAD h li Uitgave der N. Vennootschap „HET MIDDEN". Kantoor voor redactie en administratie: Gedempte Oude Gracht 63. Telefoon 141. HAARLEM. I- 9e Jaargang. ZATERDAG 18 December 1915. No. 51 S Het Bloemendaalscii UeekHad. Prijs per jaar 2,60. Prijs per nummer 25 cents. Advex'tentiën 10 cents per regel bij contract belangrijke korting. TOMB iii ilium■miiiimw nummer bestaat uit 4 bladzijden. RBAROSSA IN HET HUIS VAN BEWARING. Wij nemen van dat dagblad noch iedere campagne, noch vooral elke methode voor onze rekening ieder zijn aard en verantwoordelijkheid en zijne panache maar het mag wel openlijk gezegd worden dat de aan dat blad besteede vaderlandsliefde en de daarin uitkomende vurige wensch om een eenmaal aanvaard en meestal perfect inzicht met alle krachten te verdedigen en door te voeren, als licht bij halfdonker afsteekt bij den matten babbelkout van organen, die een niet te sterke regeering naar de oogen zien en naar den mond praten. Mr. H. P. L. Wiessing in „de Nieuwe Amsterdammer". lieer Schröder, meer bekend onder naam Barbarossa. de man der felle is krachtens een wettelijke bevoegd- js rechters, voor eenigen tijd opge- Dat deze wettelijke bevoegdheid t, zal niemand ontkennen, zoo min feit, dat de beslissing der Tweede van de Amsterdamsche rechtbank iibreuk is op het verbod van censuur 7 van de Grondwet neergelegd, i wat is deze beslissing anders dan .lirekte censuur Men sluit hem op ces voor herhaling, dat is uit vrees log te schrijven artikelen. Het aan r Schröder ten laste gelegde zou trafbaar gesteld bij art. 100. 1". eer- nisnede. Welke jurist weet niet. dat die zinsnede een zinledige is, unaniem .oor de schrijvers als zoodanig veroor- terwijl nog geen rechter. Goddank, c caoutchouc-artikel een veroordeeling ccft durven gronden? Wie weet niet. dat cs de meest gezaghebbende rechts- den, door de handeling van een pri- cersoon de neutraliteit van een staat i kan worden in gevaar gebracht e op zoo losse en betwiste gronden 'G'oudene bevindt zich in een cel, ge ld met een houten stoel, een tafeltje. met een ketting aan den muur is be- iigd. een gevangenisbed en den onmis- m en emmer. Naar ik heb hooren verlui- ■11. is echter het huis van bewaring goed iiouwd. Dat is een troost. De inhechtenisneming is op de meest hebbelijke wijze uitgevoerd, men heeft over niets meer of minder beraadslaagd, dan oi men dezen man van eer al of niet er celwagen naar het huis van bewaring ui overbrengen. De behandeling was dus alleszins rustig en vriendelijk. Het zal hem aan alles ontbreken te mid den van deze deprimeerende gevangenis atmosfeer wat het leven voor een mensch en zeer zeker voor een mensch als hij, aangenaam maakt. Hij is alleen maar ge durende eenigen tijd uit zijn werk en zijn gezin gerukt en buiten de gelegenheid ge steld kritiek op onze slappe regeering uit tc oefenen. Hii heeft die regeering dikwijls ongelooflijk hard op de vingers getikt. „In dien de regeering zich niets kwaads be wust is. met name zich niet bewust is in eenig opzicht opzettelijk belangen der cen- tralen te hebben bevorderd èn belangen der geallieerden te hebben geschaad, gaat ze 1 rij uit, indien ze aandeel heeft dit is thans in confesso in het tijdelijk opber gen van haren belager." Ieder zal het met mij eens zijn, dat aan het begin van den vorigen zin geen zuigeling zich zou kunnen stooten. Deze misdadiger echter, die zich nooit achter een scherm verschool, had vóór zich de schriftelijke bewijzen van de allengs on- verdragelijk wordende nalatigheden en te kortkomingen en in de buitenlandscbe pers ('e bewijzen, dat het daardoor gevestigde wantrouwen tegen ons land hand over hand toenam. Zoo zou ik, waarde T.v nog lang voort kunnen gaan met uw stuk om te werken., maar het wordt tijd, oude krijgsmakker, het woord meer direct tot u te richten. Dins dag bereikte mij het heugelijke bericht Van Schröder s vrijspraak in de nagenoeg ge lijksoortige zaak op 30 November voor de rechtbank te Amsterdam behandeld. Wat de thans nog aanhangige zaak, die. waar voor de heer Schröder zich in het huis van bewaring bevindt, betreft, daarin doet zich thans de volgende onmogelijke juridi sche situatie voor. De rechter-commissaris welke de zaak onderzocht heeft, mr. A. J. van Royen, diende een request in. waarbij hij verzocht den heer J. C. Schroder uit de preventieve hechtenis te ontslaan! Een unicum in onze rechtspraak! Dit verzoek werd afgewezen en thans houdt dus de eene kamer nog wel tegen het request van den rechter-commissaris in zonder onderzoek, den man gevangen, die na een grondig onderzoek door een andere kamer in een gelijk en gelijkvormige zaak, is vrij gesproken. 't Is fraai! Kunt gij. een ju rist, het daarmede eens zijn Uw volgende aanval is tegen den heer Holdert Sr. gericht. Aan den eenen kant is deze mij sympathieker, het doet mij nooit aangenaam aan. iemand te zien aan vallen, die zich. zooals thans de heer Schröder, niet verweren kan. Maar hoe het mogelijk is, dat gij. die mij volmondig hebt toegegeven, het blad van den heer Holdert zelden of nooit te lezen, dien man niets minder dan landverraad durft aanwrijven, is mij een raadsel. Die losse beschuldiging ,ge kunt uit den aard der zaak slechts vermoeden, gissen, geenszins bewijzen" is eervotidig infaam. Hier past u een rid derlijke amende honorable. Het volgende motief is een oud liedeke, dat ge zingt voor de koffiekransjes, waar men elkaar knusjes toefluistert, dat „De Telegraaf" toch heusch door Engeland is omgekocht. Ge vergeet echter dat èn voor u èn voor de koffiekransjes onverbiddelijk de regel geldt, dat op den beschuldiger de bewijslast ligt. Ik tart hier openlijk u en ieder ander te bewijzen, dat de heer Hol dert Sr. ook maar één onvaderlandslieven de daad heeft begaan; ik tart hier openlijk u en ieder ander te bewijzen, dat in ..De Telegraaf" buitenlandsch geld zit of dat dat blad daarmede zou worden gesteund. Zeer zeker zijn en blijven houding en doel van het blad gericht om Duitsche kuipe rijen aan de kaak te stellen. Heeft het echter ooit verzuimd paard en ruiter, naam en toenaam te noemen? Als de regeering bij die gelegenheden veeren heeft gelaten, wil dat weinig an ders zeggen, dan dat die veeren zeer los zaten. Ik houd mij overtuigd, dat ook met liet opbergen van Holdert Sr. het spel niet ten einde zou zijn. Er.zijn buiten den op- geborgene nog meer Nederlanders, die rot durven noemen wat rot is! Hebt gij we! in verband met de door u voorgestelde tweede arrestatie beschouwd wat er in de afgeloopen week in ons land is geschied Hebt ge ook zoo iets bemerkt van een storm die er gewoed heeft. En nog woedt? is het u misschien ontgaan dat het Neder- landsche volk zijn meening heeft geopen baard Dat uit alle oorden, uit alle stan den, uit alle rangen en partijen, politieke, godsdienstige en intellectueele zonder on derscheid. spontaan een ontzaglijk protest is opgegaan tegen den Pruisischen maat regel op den heer Schröder toegepast? Zegt het u niets, wanneer het Nederland- sche volk bij tienduizenden in de heftigste bewoordingen zijn afkeuring te kennen geeft?.Iseen manifest geteekend door vier- en-twintig hoogleeraren. voor u scheurpa pier Deze regeering is buiten het parlement om. steunende op het volk. gekozen. Het' is dus logisch dat ze haar motie van afkeu ring buiten de kamer om. van het volk krijgt. Zij heeft die motie thans in ontvangst moeten nemen en niemand onder ons. die niet begrijpt dat men in Den Haag hemel en aarde zon willen bewegen, om deze blunder ongedaan te maken. Maar gij. waarde T. wenscht op den ingeslagen weg yoort te gaan. Gij zoudt nogmaals een blad willen treffen, dat voor alles pro-Neder- landsch is. dat onmiddellijk op de bres is gesprongen toen het er om ging de na tionale verdediging te versterken, dat on middellijk heeft ingezien, dat een over winnend Duitschland een geknecht Neder land beteekent en sedert met onvermoeide kracht den Nederlandschen geest in Neder land wakker heeft gehouden? Dat een overwinnend Duitschland een geknecht Ne derland beteekent. behoef ik u niet te bewij zen, ik verwijs u eenvoudig naar v. Treitschke. Bernhardi, den Beierschen ko ning, en wanneer ge literatuur-opgave wenscht, nog naar twintig anderen. Ge doet een slappe poging, aan de Duit sche misdaad aan Luxemburg en België begaan, een draai te geven. Ik vraag u of ooit onrecht recht is geworden omdat het tot nu toe ongestraft bleef En wat Engeland in Transvaal betreft, is toen „De Telegraaf" iets minder anti-Engelsch ge weest dan ze nu anti-Duitsch is Haar houding schijnt me logisch en consequent toe. Tot één zaak mis ik den moed, ute gaan betoogen welk verschil er is tusschen liet oorlogvoeren van Duitschland en dat dei- geallieerden. Alleen deze vraag. Is het u bekend, dat aan de Duitsche krijgsscholen het terrorisme uitdrukkelijk als strijdmid del wordt gedoceerd Wij kunnen en mogen ons echter van die vraag niet afmaken met de opmerking, die de kleur- en meeningiooze middenstof gretig zal doen ja-knikken: „dat alle oor logvoeren misdadig is." Er zijn ook in de misdaad graden, en we zullen het relatief betere moeten verkiezen boven het rela tie! slechtere. „Nederland is herhaaldelijk in zijn edelste belangen geschonden door Frankrijk, door Engeland, door het Franschgezinde België zelf, nog nimmer door Duitschland." Zoo is het geweest, doch die schendingen heb- beii ons een onafhankelijke staat en twee- Ie in de rij der koloniale mogendheden gelaten. Maar is het u misschien wel eens opgevallen en hebt ge misschien van lieden uit onze koloniën wel eens gehoord, welk een onverdragelijk aanmatigenden toon het Duitsche volk tegen ons. den ouderen staat met de grootsche historie in moederland en koloniën aanslaat En is het u daarbij niet duidelijk geworden, dat wij naar de toekomst moeten zien. niet naar he't ver leden Hebt ge u dan niet eens beangst gevoeld Ge hoopt op bloemen na den oorlog, overal bloemen. ,,'t Is schoon en 't zal de vrouwkens [roeren." Maar wanneer Duitschland wint. vrees ik met bange vreeze! En zoo ben ik. die Duitschland op het gebied van kunst, we tenschap en wijsbegeerte misschien het beste dank, dat ik bezit, fel tegen alles wat Duitschland in de hand werkt, fel dus tegen slapte en tekortkomingen bij een regeering, die eerst nu, nood- of liever „Telegraaf'-gedwongen maatregelen neemt tegen een smokkelbedrijf dat zijn weerga zelfs in ons land niet kent. fel tegen eiken maatregel die mannen tracht te muilkor ven, welke smokkelen smokkelen en ge knoei geknoei durven noemen, 't zij dit door jonkheeren of door den kleinen man ge beurt. Dit is een tijd van mannen en da den. niet een van halfheid en piëteits- overwegingen. En wanneer ge mij vraagt of deze regeering dan moet heengaan, dan geef ik u onverholen als mijn meening, dat op een enkele uitzondering na deze regeering niet meer in staat is hare onge twijfeld zware taak naar liehooren te vol brengen; Met haren maatregel tegenover den heer Schröder heeft ze eens te meer bewezen, niet te weten wat er in het volk omgaat! Waarde T.. ik heb u in den loop der tij den leeren kennen als een man. die menig maal om lucht heeft geworsteld in ons vaak duffe vaderland; moet ik het nu aan u beleven, u arm in arm met De Savornin en het valt hard. maar het moet dr. Kuyper, o, mr. Tideman. te zien wande len Mr. T. M. J. HOLDERT. De volgende week hoop ik mijn vriend H. te antwoorden. T. PLAATSELIJK NIEUWS. We vermeldden onlangs, dat men zich te Haarlem als inteekenaar op „De Toekom stige Vrede", het officieel orgaan van den N. A. O. R., kon opgeven bij mevrouw ThielWehrbein. Te Bloemendaal kan zulks geschieden bij douairière P. van Heerdt tot Eversberg, Rustenburcherweg 10. Bloemenclaalsche amateur-pliotografen- vereeniging. Dinsdagavond hield deze vereeniging weer een bijeenkomst. De heer Adriaan Boer sprak over het binnenshuis opnemen van photo's. Goede lichtbeelden verduidelijkten de voordracht nog. Bekroning. Men meldt ons: De keu ringscommissie van de Ned. Maatschappij voor Tuinbouw en Plantkunde bekroonde een inzending rozen van de kweekerii „Bentveld" te Aerdenhout met een gouden medaille. Een vechtpartij. Dinsdagavond om streeks half negen ontstond er een vecht partij op den Btoemendaalscheweg tus schen den heer H. en den heer D. Zij zaten elkaar danig in het haar, ja, men kon ge rust zeggen, ze vochten als leeuwen. Ge lukkig kwam er een man van de rechter lijke macht aan, die de vechtenden scheidde. Dat was maar goed ook. want anders had het nog wel eens verkeerd kun nen afloopen. Het ging hier weer, zooals men vaak leest, om een meisje. Jammer, dat wij geen Franschen zijn, anders hadden wij een prachtig duel kun nen aanschouwen. P. Een onzer medewerkers schrijft ons: Onlangs vernam ik het een en ander over de Bloemendaalsche Voetbalclub en ik kan niet nalaten het te publiceeren. Het gebeurde Zondag 1.1. op het voetbalterrein van B. V. V„ dat een voetbalspeler ge wond werd. Het was nog al ernstig aan gekomen, want de wond bloedde hevig. Dadelijk werd hij naar het voetbalhuisje gebracht, waar de wond uitgewasschen werd. Bij gebrek aan frisch duinwater moest dit geschieden met vuil slootwater. En toen de wond verbonden moest worden, was de verbandkist geheel in een staat van wan orde. Het slot was gebroken, de verband- artikelen lagen geheel door elkaar, flesch- jes met perubalsem (die tegenwoordig zoo duur is) lagen stuk. zoodat de inhoud dooi de geheele verbandkist was geloopen. Men ziet wat een treurige toestand dat is. Zoo iets moest bij een voetbalvereeni- ging niet voorkomen. Dit geval en ook het spel van B. V. V. in aanmerking genomen, is het duidelijkste bewijs dat de Bloemen daalsche voetbalclub erg achteruit is ge gaan. Maar wij zullen hopen op betere tijden. Toch is het zeer te wenschen dat de voetbalvereeniging B. V. V. nu eens han delend optreedt en zorgt dat iedere ge kwetste of gewonde voetballer op een be hoorlijke wijze verbonden kan worden. Fietsrijders. Steekt van de week uwe lantarens ten 4 uur 16 minuten aan. Uit het politie-rapport. Processe n-v e r b a a 1 zijn opgemaakt wegens: loopen over verboden grond en i achtwetovertreding. Gevonden en terug te bekomen bij Mej. Van den Berg, Btoemendaalscheweg 9. te Bloemendaal, een taalboekje; H. Schoo, Parkweg 5. te Bloemendaal. een zilveren horloge in zilveren armband, aan liet postkantoor te Bloemendaal, een wandelstok; J. Wesseling, Zomerzorger- laan 34, te Bloemendaal, een zwarte bor stel; Beekman. Btoemendaalscheweg, een bruin kinderhandschoentje; Van Mierlo. Zijlweg 12, te Overveen, een rozenkrans, aan den politiepost te Bloemendaal, een hondetuigje; aan het bureau van politie te Overveen. een medaillon van een horloge ketting en een schroefdraaier. Verloren: een gouden speld; een roode zakdoek, waarin een gulden; een pakje gemerkt K. B. 733, adres Van Kem pen te Bloemendaal, een rozenkrans.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 1