s KERK-AGENUA, Zondag 19 Decmber. HaarlemYer. van Vrijz. Herv. (Gebouw Prot.) 10 u., Ds. v. d. Kieboom, pred. te BergenEglise Wallonne, Pas de Service; Rem.-Ger. Gem. 10 u., l)s. de Regt; Rem. pred. te Groningen; Ev. Lutli. Gem., 10 u., Ds. De Meijere; Ver. Doopsgez. Gem., 10 u., Ds. Binnerts, 5 u., Ds. Plantenga, Woensdag 12 u., buwelijksinzegining door Ds. Binnerts. BloemendaalNed. Herv. Gem., 10 u., Ds. Van Leeuwen 65 u„ de Heer Koopman. Heemstede: Ned. llerv. Gein. 10 u.,Ds. Oberman. Prot. School 7 u., Ds. Oberman. Houtrijk en PolanenNed. Herv. Gem., 10 u„ Ds. B. Baljon. Santpoort: Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. Van den Bergh v. Eijsinga. Spaarndam Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. S. A. Baljon. IJmuiden: Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. Barger, Directeur van Meer en Bosch5 u., Ds. Barger. Doopsgez. gem. en Ned. Prot. Bond, 10J u., Ds. Luikiuga. Zandvoort: Ned. Herv. Gem. 10 u., Ds. Pos thumus Meijjes. AGENDA. HAARLEM. Bureau van Consultatie tot verleenen van rechts bijstand aan onvermogenden. lederen Vrij dag houdt het bureau des namiddags ten half- twee zitting in liet gerechtsgebouw aan de 0 ausstraat. Koloniaal Museum (Paviljoen.) Dagelijks ge opend van 104 ure. Museum van Kunstnijverheid. (Paviljoen.) Dagelijks geopend van 104 ure. Gemeentelijk Museum. Dagelijks geopend van 104 ure. Entree f 0.25 p.p. Ie Woensdag van de maand vrij. Zondags van 10—3 vrij. Stads-Bibliotheek. (Prinsenhof.) Dagelijks ge opend (behalve Zondags) van 104 uur. Groote Kerk. Dinsdags van 12 ure, en Donderdags van 2—3 ure. Orgelbespeling. Teyler's Stichting. (Spaarne.) Geopend (be halve Zaterdags en Zondags) van 11 3 ure. De bibliotheek alle werkdagen van 14 ure. Bisschoppelijk Museum. (Jansstraat 79.) Ge opend behalve Zondags en R.-K. feestdagen van 105 ure. Toegang 25 cents. Schouwburg Jansweg: Zondag 19 Dec. 8 u., Be Voddenraper van Parijs; Maandag 20 Dec. 8 u., Mea Culpa; Woensdag 22 Dec., S uur, Liederenavond SpeenhoffDonderdag 23 Dec. 8 uur, Be Zwevende Maagd. Komen aanloopen: een spaniel, bij Hilgcman, Mcerenbergscheweg 6, te Bloe mendaal; bij J. de Boer, Hooge Duin-en- Daalscheweg 7, te Bloemendaal, een her dershond. en bij Meeuwenoord, Rolland, te Overveen, een bruine langharige hond. BURGERLIJKE STAND. Van Vrijdag 10 December tot en met Donderdag 16 December. Geboren: levenl. d. van G. de.Jager en B. A. van der Wal; d. van P. H. Hek- kema en J. M. A. Henny; d. van B. F. van Rijn en H. E. Petersen. Ondertrouwd: A. F. Knoop en A. Vermeer. Getrouwd: A. J. Langhout en L. E. Krah. Overleden: J. Reeuwijk, 5 w., A. W. van de Wall Perné, 65 j., wonende te Haar lem; H. Meijer. 31 j. Overleden in het gesticht M e e- renberg: L. Rus, 15 j„ J. van der Tak, 33 j. SPORT. Hockey. Stand der competitielijst der 1ste Mos. H. O. C Bloemendaal T. O. Cr. O H. D M Amsterdam Hilversum M. H. C O m j£P 13 n o an D 3 C5 O Pw 43 0 4 0 3 0 1 3 1 1 3 1 2 1 2 2 0 4 1 1 0 19-17 22 -27 Reserve lste klas. 1 8 20-11 1.60 6 15—20 1.5o 7 20-7 1.40 20—19 1.16 0.80 0.40 -24 0.33 T O. G. O. II.. 3 3 0 0 6 16-4 2.- Bloemendaal II 4 3 0 I 6 11 - 6 1.50 Amsterdam I1A. 4 2 0 2 4 12-10 1.— M. H. C. II. 3 1 1 1 3 9—9 1.— H. O. C. 11 5 2 0 34 12-17 0.SO H. D. M. II.... 5 0 1 4 1 12—27 0.20 A.s. Zondag speelt Bloemendaal I tegen Hilversum 1, op haar eigen veld. B. H. C. 111 wist gepasseerden Zaterdag met 41 van H H. C IV te winnen. 25 Dec. B H. C. Ill—B. H. C. IV. H. UIT ANDERE GEMEENTEN. Weldadigheid naar Vermogen. Don derdag 23 December ten half vier houdt deze vereeniging een ledenvergadering in ..Tot Nut van het Algemeen". Zijlstraat 48, Haarlem. Het jaarverslag van ..Weldadigheid "aar Vermogen" ligt op het kantoor der veree niging voor belangstellenden ter inzage. Wie deze sympathieke vereeniging steu nen willen, geven het bedrag, dat zii daarvoor bestemmen, op aan den penning meester. den heer S. Crommelin. Staten- bolwerk 5, Haarlem. Zandvoort. Naar wij vernemen geeft het circus Herman Althoff te Zandvoort in het Olympia Palace eenige voorstellingen. Vanavond zal de eerste voorstelling plaats hebben. Bezoekers hebben vrij reizen met den tram Haarlem (Tempelierstraat) naar Zandvoort en kunnen bij de conducteurs plaatsbiljetten voor het circus koopen. Wij vinden het wel een beetje vreemd, dat er nu, midden in den winter, een cir cus is en dan nog wel op Zandvoort. Wij betwijfelen dan ook zeer of er veel bezoek zal zijn. P. Het verslag van de lezing van Berlage werd wegens plaatsgebrek verschoven. Nederlandsch kloosterwezen. II. (Slot.) Die lieer Van der P.ol schreef een zestal correspondenties in Die Nieuwe Cou rant d. v. g'. met liet opg op de ver kiezingen en liet deze nu hier afdruk ken, met toevoeging van een zevende hoofdstuk ter beantwoording van een heftig artikel in Di e Maasbode. Niet gaarne zouden wij hetgeen inden zomer van 1913 is gedrukt en gezegd wederom lezen of wederom hooren, en dankbaar zijn wij rust te hebben van het verkiezingsgeschetter. Die sprekers en schrijvers zelf zouden de wederop standing- hunner woorden waarschijn lijk niet eens begeeren. Doch hier betreft het. .een onderwerp van ruimer strek king en van actueele beteekenis, het geen dus met belangstelling deze „korte aanteekeningen", gelijk ze worden ge noemd, doet ter hand nemen. Aanleiding juist tot „dit onderwerp bij het verzet tegen den anti-clericalen geest gaf de door de Evangelische Maat schappij uitgegeven klopsterkaart. Ook zij had begrepen, dat de invloed der rooimsche kerk op het openbare leven in Nederland, vooral door de machtige kloo'sterorganisaties geoefend, van betee kenis is, richtte dus mede daartegen hare wapens, omdat immers haar stre ven is het ultramontanisme ais den vijand van onze godsdienstige en staat kundige vrijheid te bestrijden, daar dit haar pogen om onder roomsch-katho- lieken te evangeliseeren lam legt -en haar wensch om protestantschen zin te bevorderen bemoeilijkt. Op die kloos- terkaart heeft de heer Van der Pol heel wat aan te merken. Nu, aanstonds wordt het gebrekkige en onvolmaakte daarvan erkend, en gaarne zal van de opmerkingen des schrijvers nota worden genomen en zijne medewerking inge roepen ojm eene verbeterde editie het licht te doen zien. Doch niet vergeten mag worden, en de heer Van der Pol heeft dat uit het oog verloren, dat het niet .gold eene zpo nauwkeurig moge lijke statistiek op te maken, maar een overzicht te geven van de kaart van Nederland met zijn kloosters en con gregaties en stichtingen. Wat deert het of er eenige zijn over het hoofd ge zien? Plet aspect is zwart genoeg oru den beschouwer te doen uitroepen: zóó erg dacht ik niet dat het was en dan nog gaat het toenemen geregeld maar zeker vooirt. a) Zoo- is de heer Van der Pol over het kloosterwezen in Nederland gaan schrijven, en zooi iemand, dan is hij daartoe bevoegd. Niet zeer zou het ons verwonderen, dat hij als Multavidi ons daarvan nog een en ander op de be kende boeiende wijze zal te lezen geven. Eerst over den omvang van het kloos terwezen, hetgeen tot aanvulling van de leemten der klopsterkaart aanleiding- geeft, waarbij als verklaring van die leemten wordt aangevoerd de groote moeilijkheid otm nauwkeurig op de hoogte te komen van het aantal kloos terinstellingen en van het aantal harer bewoners. Voorts over de kloosterlijke geloften. Met name over die der armoede wordt gehandeld in verhand met de rijkdom men der kloosters, al staat die der ge hoorzaamheid bovenaan. Naast het aan gehaalde Matth. 19 31 hadden genoemd kunnen worden 1 Kor. 7 38 en Matth. 16 24, de z.g.n. evangelische raden. Van hoeveel belang een juiste kennis is aangaande de goederen in de idoode hand en eene veel betere regeling van de suc cessie- en bedrijfsbelasting, met nauw gezette handhaving- van hare bepalingen, wordt Jiier ernstig betoogd. Zeer ter snede is de opmerking, dat dit aan de kloosters zelve ten goede zou kunnen komen, daar de aanbidding van het gouden kalf de ideëel religieuze begin selen geheel verbasterd heeft. Met welk een nadruk sprak reeds het Statistisch Congres, in September 1869 te 's-Gravenha.ge gehouden, den wensch uit, dat de Regeering mocht gereedmaken vergelijkende tabellen van de instellingen der idoode hand. Welk een voldoening voor Mr. Van Hugen- hoth, toen dit Euroipeesch congres ge heel in zijnen geest zich uitsprak, al moest hij later verzuchten: „Het rap port over dit vraagstuk werd toege juicht, maar de zaak zelve is daiarbij gebleven. Zij is met de kloostervraag begraven. Het schijnt, dat deze soort van vragen niet .anders worden beslist dan op revolutionnairen weg, en onge lukkig moet de maatschappij het dan ontgelden." Veel belangrijks hierover geeft de door mij bewerkte geschiede nis van De Roomsoli-kathalieke kerk in Nederland na de Her vorm i n g, door Prof. Nippold. In het voorbijgaan. worde hier recht gezet de terloops en kort gemaakte op-- merking, dat de 16e eeuwsche kerkher vorming in hoofdzaak is ontstaan door het zedenbederf in religieus© kringen. Vooreerst wordt- hier natuurlijk bedoeld in leringen van religieusen of klooster lingen. Ten tweede wetten wij protestan ten volkomen goed, dat dit zedenbe derf mede gewicht in de scliaal heeft gelegd, maar dat de wortelen der Her vorming dieper waren gelegen. Elke levensgeschiedenis van Lutlier kan dat aanstonds lecren. Daarna komen aan de oa-de: de taak en invloed van de kloosters, hier groo- tendeels genoemd als het geven van on derwijs, om alzoo invloed te oefenen op de vorming van jong Nederland en de suprematie der kerk te kuunen bevor deren. Juist omdat in ons land goed voor liet onderwijs gezorgd wordt, moest (le kerk deze taais: ter hand nemen waar het volksonderwijs gebrekkig is, neemt zij in deze richting geen initia tief. Nu laat zij dit middel om de kin deren tot goede Roomschen te vormen, niet ongebruikt, aangespoord door de fundamenteele instructie der bisschop pen, vervat in hun mandement van 1818 (mede in .zijn geheel opgenomen in het genoemde boek van Nippold). Het ongelukkige subsidiestelsel maakt het hun bijster gemakkelijk en de stroo ming om aan het ..bijzonder onderwijs zoo ver mogelijk tegemoet te komen zal hun zeker welgevallig zijn. Hoeveel het te wenschen overlaat, geeft de heer Van de Pol in verschillende proeven aan. Dat het protestantisme er ongenadig afkomt, is tie begrijpen, en hoe gebrek kig, neen hoe partijdig' liet, onderwijs in de vaderlandsche geschiedenis gege ven wordt, toonde de Ev. Maatschappij in een brochure van -dr. B. Tideman Jz. aan. Een jongen van een der fabrieken te Tilburg, die elf jaar onderricht in den catechismus had gehad, bleek bij het herlialingsonderwijs daarvan niets meer te weten, gelijk ook het andere school onderwijs vrfi negatieve resultaten op leverde. Bovendien werkt de klooster school het ongeloof in de hand, bevor dert liet de onverschilligheid. Uit eigen omgeving weet ik te getui gen van den zegen van gemeenschap pelijk onderwijs. Mijn vader ging te Hoorn school met een roomschen kame raad, die later a,ls Mr. Faber optrpid voor de eisohen van het klooster St. Agatha. Toe li bleef tusschen hem en den algemeenen secretaris der Evangelische Maatschappij steeds eene kameraad schappelijke betrekking bestaan. Zoo, za ten zij, die later pastoor waren, vriend schappelijk naast den dominee en dok tor in speen in den goeden ouden tijd bleef die verhouding bestaan. Aan allen, die in deze dingen belang stellen en hun aanta-l moet in Neder land onder rooansch en onroomsch toe- nomen. wordt de lezing van deze bro chure aanbevolen. Z,oo worde eene pu blieke opinie gevormd, welke niet zich kant tegen de waarlijk vrome broeders en zusters (evenmin als de Evangelische Maatschappij vijandig is tegen de Room schen), maar zich opmaakt om te eisclien gelijk recht yoor allen, en gee- nerlei afzonderlijke faciliteiten voor de kloosters op het, gebied va.n onderwijs en belasting. J. Herdersclieê. De redacteur van „De Protestant'^ orgaan der Evangelische Maatschappij, verdedigde haar werk in de nummers van 24 Juli 1913 en 7 Ja nuari 1914. INGEZONDEN. (Zonder verantwoordelijkheid der Redactie.) VOLKSHUISVESTING EN HET WONINGTYPE. Mijnheer de redacteur, onder een in gezonden stuk in het voorlaatste nummer plaatst u de volgende zinsnede: „Wie zijn gemoed eens wil luchten, moet dat in ons land kunnen doen. Welnu, aangemoedigd daardoor, kom ik u eenige plaatsruimte vragen om over bovenstaand onderwerp mijn meening eens naar voren te brengen. Vooraf een enkele opmerking. Toen ik het artikeltje over Volkshuisvesting las, heb ik mij afgevraagd waarvoor toch die eeuwige namennoemerij. Het zijn niet al leen de namen in dat artikeltje vervat, maar het is. en het moet ook zijn de ge- heele commissie die zich voor dit schoone doel inspant; of Jantje dit nu doet of Pietje, als door het gezamenlijk werken het doel maar wordt bereikt. Vervolgens iets over het laatste gedeelte, n.l. de groote woonkamer tevens keuken en het mooie kamertje. Eenerzijds deed het mi.i vreemd aan. waar de redactie schrijft: „Jammer, dat over het algemeen zoo wei nig voorliefde bestaat voor een groote. woonkamer-keuken. Vooral deed dit mij vreemd aan, daar het woningtype en al wat daarmede in verband staat in de 'commissie nog geen onderwerp van be spreking heeft uitgemaakt, noch zij zich in verbinding gesteld heeft met de bevolking om haar meening hieromtrent te verne men. Maar anderzijds bevreemde het mij ook weer niet, daar ook ik reeds door ver schillende personen, ook die welke met de commissie niets uitstaande hebben, over dit onderwerp was aangeklampt. En dit vindt zijn reden hoofdzakelijk hierin, om dat de voorzitter der commissie te pas of te onpas met allerhande particulieren over dit onderwerp en ook over anderen spreekt, en onderhandelt, alvorens de com missie in zijn geheel in de ge'egenheid is geweest, zijn oordeel over de zaak waar .het om gaat, te bepalen of de commissie leden daarover te raadplegen. Het is jam mer dat op die manier over détails wordt gesproken en daardoor op de werkzaam heden der commissie wordt vooruitgeloo- pen. Hiermede is dan ook verklaarbaar, dat de redaetie op die manier deze zaak aan hare lezers bekend maakt. Welnu, waar het hier nu toch gaat over de indeeling der woning, wil ik mijn mee ning, al verschilt ze ook hemelsbreed met die der redactie, hier wel eens neerschrij ven. Ik heb mij eenvoudig verbaasd, hoe mijnheer de redacteur, tevens lid der ge zondheidscommissie, er toe is kunnen ko men, een woning-indeeling van een groote kamer, tevens keuken, als type van arbei derswoning aan te bevelen. Een groote kamer, zeker dat is vooral voor middel matige en groote gezinnen een ideaal. Maar wanneer ik dan zie. dat wordt aan bevolen dat die groote kamer tevens als keuken moet dienst doen. dan rijst bij mij de vraag, hoe is het mogelijk dat deze past in onze hedendaagsche maatschappij van vooruitgang op het gebied van hygiène en gezondheidsleer. Ik zal maar eens een paar voorbeelden noemen, want men moet de practijk van liet leven hebben meegemaakt om over deze zaken te kunnen oordeelen. b. v. Er wordt kool gekookt of ingelegen groenten en een ondragelijke lucht be zwangert de geheele kamer. Er wordt visch gebakken of vet gesmolten of gebra den en twee dagen is de lucht in de kamer nog merkbaar. De wasch moet gedaan worden en daarvoor moet water worden heet gemaakt of het goed gekookt en de geheele kamer komt vol met waterdamp, de melk kookt per ongeluk over. en de stank is niet te verdragen. Zoudt u den ken, mijnheer de redacteur, dat dit er to medewerkt tot een gezonde, frissche om geving of een gezellig aangenaam verkeer in zoo'n kamer. Ik zou hem zoo spoedi mogelijk ontvluchten en ik betwijfel hei sterk of u de voet over den drempel zou zetten. Of moeten wij in onzen tijd van vooruitgang nu maar denken, met de ei sohen van den tijd en van de arbeide s hebben wij geen rekening te houden. Oi moeten wij ons allereerst afvragen, bevor dert de woning de gezondheid en het ge zellige huiselijk verkeer. Er is nog et argument wat men zoo gaarne tot het op dringen van een woonkamerkeuken ge bruikt, n.l. 't is zoo goedkoop, vooral wa de brandstof betreft, want het fornuis waa op wordt gekookt, verwarmt tevens d. kamer. Maar zij die zoo praten, wet weer niets van de practijk. want deze Iet" anders, doordat de pot van het fornuis veel grooter is, heeft men grooter vuur e- verbrandt daardoor veel meer brandstof dan in een kachel, daarenboven is het ee onmogelijkheid om een groote kamer in een fornuis te verwarmen. Ik heb er voor beelden van gezien in mijn onmiddellijk omgeving en nog wel in kleine kamers, waar het de menschen zoo slecht bevalt dat men zoo spoedig mogelijk de kachel er bijzet, waar men zelfs van koude twee uur vroeger te bed gaat. omdat het niet warm te stoken is. Is dat nu een ideasi voor een arbeidersgezin. Is dat dan het nieuwerwetsche systeem voor een arbei derswoning. Neen. mijnheer de redacteur, de dagelijksche ondervinding leert ander Nu rest nog het mooie kamertje. Het k wel opmerkelijk, dat alle opwerpingeii. welke hiertegen worden gemaakt, komen van die menschen, die zelf meer dan één mooie kamer te hunner beschikking heb ben. Het mooie kamertje maakt nu een maal een deel uit van onzen Hollandschen volksaard, een dergelijk ingeburgerd insti tuut drukt men niet van boven af den kop in. Het mooie kamertje is het heiligdom van onze Hollandsche huisvrouwen. Ont neemt ze het, en ge ontneemt haar een groot gedeelte van haar werklust en ijver cm het huis gezellig en huiselijk te maken. Dat is geen ijdelheid en schijnschoonheid. zooals u het gelieft te noemen, maar dat is een stuk leven, wat bij onze karakter eigenschappen en oud-Hollandsche gebrui ken thuis behoort. Probeer het in uw eigen huis te doen verdwijnen en het zal u niet gelukken. Geef den arbeider een groote ka mer, tevens keuken, waar gekookt wordt en gesmookt, waar geen gelegenheid is om zich voor de een of andere bezigheid buiten het gewoel der kinderen even rustig neer te zetten, en ge jaagt hem de deur uit en maakj hem 't huis tot een hel. Maar geef hem een woonkamer met een aparte keuken en geef de Hollandsche huismoeder haar heiligdom, wat mede dienstbaar is voor den man. vooral in on zen tijd, waar zoovele arbeiders door het vereenigingsleven nog 's avonds kleine bezigheden hebben en ge maakt ervan een ideaal gezinsleven, waar de dagtaak niet zal nederdrukken, maar waar men met op gewektheid binnen gaat. frisch kan ade- EMSER WATER. Met warme melk het vanouds Bekende meest doeltreffende middel tegen Hoest, en Verkoudheid. Alleen echt met dit Handelsmerk 29 cent per heele kruik.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 2