FRANKEN's Lunchroom. Gez. VAN SANTÉ, Costuumrokken H. STB NIS Kruisweg 23, hoek Molenstraat, Restanten Opruiming HAARLEMSCIE BANKVEREENIGING Hotel en Pension „Duin en Daal" jj D. VAN ZETTEN, W. WORST, Bestel dezer dagen bij uw bezoek aan de Lunchroom in plaats van een gebakje eens een sneedje KOFStbFOOd mfit boter. loo het U voldoet verzoeken wij U vriendelijk even in den winkel uwe Kerstbestelling op te geven. Wij zullen ze tot uwe volle tevredenheid uitvoeren. Groote Houtstraat 105. HAARLEM. ZEER LAAG GESTELDE PRIJZEN. Centraal Verwarmd H "~*et geheele Jaar geopend jj Architect, HAARLEM. Ged. Oude Gracht 63. Tel. 2670. Sigarenmagazijn „BORNEO", J HAARLEM - HILLEGOM - LISSE. HAARLEMMERMEER (Hoofddorp) Zijlstraat 9. - Telefoon 58. Voor de FEESTDAGEN Kerstkransen, Vruchtenkransen, Plumcake, Christmascake, Plumpudding, Koude en warme Schotels, Diners, Soupers, N.V. HOENDERDOS' Brandstoffenhandel- men en waar de gezelligheid wordt bevor derd. Leg de arbeiders de twee typen van woningen, wat u voorstaat en wat ik heb naar voren gebracht, voor en er zal er niet den wezen, die het uwe verkiest boven het mijne. Laat men nu toch niet in een luxe ge meente als de onze. waar alles op groote leest wordt geschoeid, dat groote contrast i p den voorgrond schuiven, n.l. daar woont liet lustre deel van onze gemeente, en daar «ruien de arbeiders. Daartoe zal ik nim- tnei medewerken, aangezien arbeid adelt en de arbeidersstand verheven dient te worden, vandaar dat ik mij tegen een der gelijke indeeling der arbeiderswoning steeds zal verzetten. li, mijnheer de redacteur, dankend voor de v erleende plaatsruimte, J. Q. VAN KESSEL. Met genoegen hebben wij het stuk van den heer Van Kessel geplaatst, zij het ook, dat de inhoud hier en daar on- ncodig schamper is, maar wij blij- er bij, dat allen, rijk of arm. en allen die werken, terug moeten naar de eene groote kamer die de boer heeft, d i het levende hart is van het huis, waar all - wat in het huisgezin omgaat, zijne voi naamste uiting vindt. Onpraktisch heillicht? In eike woning, logement of an- woongelegenheid van den tegenwoor- d tijd. waar de keuken niet onder de da mnen is, hangt de braad- en koollucht Idags in den gang. in alle mooie ka- 11 in de z.g. mooie huizen incluis. Wij 1 n er bij, dat de handarbeider (want er jok nog arbeiders met bet hoofd), die 1' den slechten zin burgerlijke van de nooie kamer niet inziet, zich er niet li kunnen beroemen, door zijne opvat- de wereld te vernieuwen, dat hij ii\ 11deel slachtoffer is van de tijdsom- sta. 'ighéden, die deze verkeerde, mooie gewoonte hebben gevestigd. geachte inzender is ook te hard van geloopen; waarom niet gevraagd: 1 zou u de woonkeuken willen inrich- Ons antwoord zou allereerst gewe- bben op een alle rook, damp en be lucht opslurpenden grooten schouw, een te belangrijke zaak om er zich te maken met de bewering, dat „men" „maal niet anders wil. Wat men niet N zijne gewoonten, ook ziine slechte, ■hen.' Laat maar eens eenige wonin- enouwd worden overeenkomstig de re begrippen op dit gebied en men /.ui eens zien, hoe zeker dit woningtype in- vindt bij menschen die de ware hui- 'likluld, het samen-leven op prijs stel le T. Mijnheer de redacteur, let belangstelling had ik uitgezien naar woord van den heer Willekes Mac- donald op de vraag van Baron van Itter- sum, waarom geen weldenkend mensch pro-Duitsch kan zijn. Maar in plaats van bewijzen voor zijn uitspraak aan te voe ren, komt de heer Macdonald met een nieuw axioma: Ik spreek met het recht van den sterkste, want het Nederlandsche volk deelt mijn anti-Duitsche gevoelens. En verder maakt hij dan het Weekblad ietwat onveilig door een scheldpartij te houden op de Duitschers. Als we voor een oogenblik aannemen, dat al zijn „beweringen" waar zijn. zou de heer M. dan eens willen aantoonen. dat al die ondeugden alleen bij de Duitschers voorkomen; dat gelezen de geschiedenis van Ierland, Zuid-Afrika, Finland, het he- dendaagsche Perzië, Turkije. Noord-Afri- ka, (Tripoli, Egypte, Tunis, Marokko), de Engelschen, Russen, Franschen. Italianen zich nooit hebben schuldig gemaakt aan woordbreuk, onmenschelijk-onbarmhartig optreden, van schending van beloften en rechtsverkrachting. En als die Duitschers dan zulke verdrukkers van het vrije woord zijn, hoe verklaart de heer M. dan, dat de sociaal-democratische partij in Duitschland zoon sterke politieke organisatie kon wor den En is het ook niet kostelijk, den Duit schers te hooren verwijten, dat zij zulke aanbidders van titulatuur zijn, door ie mand, die zelf aan den kop van een inge zonden krantenartikeltje vooral laat uitko men. dat zijn opponent tot den adelstand behoort. Laat de heer M. het frissche hoofdarti kel in „Het Bloemendaalsch Weekblad" van 11 December eens nalezen. Misschien dat hij dan tot het inzicht komt, dat een Nederlander nog wel een weldenkend mensch kan zijn en meteen sympathie voor Duitschland kan gevoelen, ook al behoeft hij dan niet blind te zijn voor afkeurens waardige handelingen en uitingen van dat krachtige volk. Met dank voor de plaatsing. Hoogachtend, J. BLOKKER. Naar aanleiding van een onder „Alge meen Kunstenaarscongres" in ons vorig nummer gehouden beschouwinkje ontvan gen wij het volgende schrijven: Mijnheer de redacteur, U is zoo vriendelijk, mij uw N°. van 11 December toe te zenden, waarin een be richtje over het a.s. Algemeen Kunstcon gres. Dank u zeer! Maar, waarde heer, wat een volkomen ondoordacht stukje heeft u daaronder geschreven! Daar heeft u in de eerste plaats heelemaal vergeten, dat vrouwen ook menschen zijn, en ook leden van ons congres kunnen zijn, en ook echtgenooten of a.s. echtgenooten kunnen hebben, die zij zouden kunnen willen intro- duceeren! En dat in Bl'daal, waar de vrou wenbeweging zoo bloeit! En daar heeft u in de tweede plaats geheel en al onopge merkt gelaten, dat iedereen toegang tot ons congres kan krijgen, dus ook iedere vriend en iedere vriendin van ieder lid, maar alleen niet allemaal voor f 1 50! Voor deze kleine som kunnen de leden inderdaad alleen hun levensgezellen intro- duceeren, en het is billijk, voor dezen eeni ge reductie toe te staan, daar het b. v. wel eens voor kan komen, dat mevrouw wel lust heeft naar een lezing of congres te gaan en mijnheer niet, doch dat deze laatste zich dan toch maar opoffert en meegaat, voor de gezelligheid. Of omge keerd natuurlijk! Begint u het nu te be grijpen Als u zelf niet veel lust heeft uwe on doordachtheid te erkennen, zet u dan dit briefje in uw krantje, wilt u? Intusschen, met collegialen groet en hoogachting, HERMAN ROBBERS. P-S. Dacht u nu heusch dat wij zulke burgerdondertjes waren? Wel foei! Naschrift. De heer Robbers zegt, dat vrouwen ook menschen zijn, en wel eens lid van dit con gres kunnen zijn. Je zoudt dat aan den omzendbrief niet zeggen; men leest daar uitsluitend van „donateurs", „onderwij zers"; van „aanvragers", die voor „hun" echtgenooten of a.s. echtgenooten de in- troductiekaarten kunnen krijgen, waarvan wij gewaagden. Is deze schrijfmanier niet in staat om ook den grootsten bewonde raar der vrouwen in den akeligen waan te brengen, dat steller zélf hierbij niet veel aandacht aan de dames gegeven heeft. Hij kome mij, die hier te Bloemendaal gaarne den indruk van een net en ontwikkeld man wil maken, dus om 's Hemels wil niet zwart maken in de oogen der vooruitstre vende dames; hij kome mij de bloeiende plaatselijke vrouwenbeweging, om zoo te spreken, niet voor de voeten gooien. Trouwens, wat doet het er eigenlijk toe, of er nu ook vrouwelijke leden zijn Kun nen die niet evenzeer onwettige (i.e. man nelijke) echtgenooten meebrengen, en is dat nietia, in mijn oogen nog ijse- lijker, maar in die van den heer Robbers toch ook minstens éven ijselijk als het meebrengen van onwettige mevrouwen of juffrouwen door mans-menschen Geloof mij. er zijn ook ondeugende vrouwen in de wereld, evenzeer als mannen, ondanks de renommee en den bloei der mannenbewe ging dan. Maar laat ons zakelijk zijn; politieke en ethische vertoogen zijn trouwens steeds mijn zwakste zijde geweest en ik wil onder het oog der lezers en lezeressen van „Het BI. W.", geen flater maken. De wettige of a.s. wettige heeren kun nen dus voor 1.50 binnen, zoo goed als de dito dames. Dat heb ik begrepen. De onwettigen betalen 3,—. Dat heb ik ook begrepen. De voorkeur is dus, zooals dat hoort, aan de wettigen. Waar de heer Robbers schrijft „voor deze kleine som 1,50), kunnen de leden inderdaad hun levensgezellen introduceeren," sluit hij trouwens alle onwettige meneeren en me vrouwen als „levensgezellen" uit, (en toch zijn ze dat wel eens,) en hij vindt het bil lijk, dat deze J 1-50 reductie als een soort van premie op de wettigheid wordt ge steld. en bovendien als een aanmoediging tot vrede en eensgezindheid blijkbaar al leen in wèttige verbintenissen. Er had anders gestaan: leden mogen tegen den toegangsprijs, dien zij voor hen- zelven betalen 1.50), ook èen dame of èen heer introduceeren. Deze houding nu weet ik, als gezegd, te waardeeren; ook ik aanvaard en eerbiedig de hoogere rangorde der wettigheid boven de onwettigheid, en ben daar niet weinig trotsch op, zoodat ik maar zeggen wil. dat ik mijn fatsoen ken, en weet wat ik daar aan ben verplicht; iets waarvan ik den heer R. vorige week reeds hoopte te over tuigen. Ik probeer het thans nogmaals, of schoon ik ook nu weinig bijval verwacht. STEYNEN. RECHT EN WET. Faillissementen. Bij vonnis van de Arrondissements-Rechtbank te Haarlem, d.d. 14 December 1915, werd Jan Kool, bloemist, wonende te Lisse, in staat van faillissement verklaard, met benoeming van mr. J. H. Thiel, Nassauplcin n°. 3, te lefoon 1045, Haarlem, tot curator en mr. P. J. G, van de Muelen tot Rechter-com- missaris. TOONEEL. Hans Blaubes. „Hans Blaubes" is de titel van een nieuwe komische kinder operette. De tekst is van den heer W, H. Kirberger (de schrijver van „Prins Rob bedoes"), de muziek van mevr. N. C. Hop manKwast. Deze operette zal, onder lei ding van de componiste, het eerst worden opgevoerd in den Haarlemschen schouw burg en wel op Dinsdag 28 dezer des na middags ten 2 uur. De balletten worden ingestudeerd door Hartog J. Polak. Het geheel wordt schitterend gemonteerd. Er wacht den kinderen dus weer een groot genot, en dat in de Kerstvacantie! MUZIEK. Bachconcert. Het eerstvolgende Bach- concert heeft plaats op 21 December e.k. Solist is Eddy Brown, viool. Het pro gramma omvat werken van Beethoven, Brahms, Tschaikowsky en Liszt. Hofleverancier van H. M. de Koningin. 9 Gedurende acht dagen OPRUIMING van waaronder eenige gekleede modellen, ook in fluweel. Speciale tarieven voor de Kerstvacantie. H JJ ♦♦♦♦♦♦JJJJJJJJJJJ JJJJJJJ* Telefoon Interc. 1506. iu zakjes van: 2 Sigaren a 3 Cents, 6 Cents. 1 Sigaar a 4 1 a 5 1 -n6 5 Sigaren ii 21 Cents voor 15 Cents. Oude Import en Havana Sigaren met 20 pCt. korting. TEDING VAN BERKHOUT DE CLERCQ. Effecten en Coupons. Prolongatie. Administratie en Bewaring. Bewaarinricliting (Loketten) te Haarlem en Hillegom. enz. Aanbevelend, Cuisinier. HAABLEM, Leidsche plein 1519. Telefoon 773. BLOEMENDAAL, Bloemendaalsche weg. Telefoon 2857.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 3