HAARLEMSCHE BROOD- EN MEELFABRIEK Echte Thüringer Weihnachtsstollen SlERWiVÏOÜIlM. S. J. VEEN Kerstboomversiering, j Union's Melior Caca J. WINDHORST, ieli n Schouwburg Jansweg. De Voddenraper van Parijs. 2c Buitengewone £ieder-ftvond, De Zwevende Maagd. Firma J. H. KRUL Ir. Brandstofen. F\ ALIDA HEINEN. M. LEENDERS Co., Steil-Tegelen. ROZEN: N. VAN BREEMEN C° Brandstoffen. B. A. SMITS, II en Telef. 1004. Drogerijen en Verfwaren. in prijzen van f 0.30, f 0.60, f i,— en hooger. MEA CULPA. GEVRAAGD Confiserie VAN WILLIGENBURG. Gebruikt Zie étalage. ^3 VAü WEEü C°«9 Hofleverancier.-., Telefoon 2801. Afdeeling LUXEBROOD. Alle STOLLEN van 1'0,60 en fl,en desverlangd ook Telefoonnummers s - die van 1' 0.30 HAARLEM 1233, zijn m 2860. nette cartondoozen vei'pakt. BLOEMENDAAL 2089. SESPEENHOFF"3*0 „Schroder in de Bajes!" Hulde aan Barbarossa. CURATEELE. .Weldadigheid naar Vermogen" Agenda Hartstochtelijk rooken zuivere, witte tanden, „Dolo-Tandpasta". Agent te Bloemendaal <2£~ 6° KRUISWEG 35 TeL Groote keuze - HAARLEM. 2714. Dringend raeo&Sïg zwakken, zieken en gezoi EDEL.GOEDKOOP. Bloemendaalsche Weg 55, Telef. 1403» BLOEMENDAAL Kerstboomen en Kerstboomversieringen en eene ruime keuze Cadeautjes, geschikt voor Uitdeelingen, Persoons- et} Baby-WeegsfoeL Telefoon 70. Aanzeghuis te BLOEKIEÏSSS^AL s Bloemendaalsche weg 49. KL. HOUTSTRAAT 49 KRUISSTRAAT 4. 3 één kwaliteitde beste; KERSTBROOD. Telefoon 1430. Plaatsbespreking voor de Matinée van den KUNST KRING kan geschieden tot Zondag 19 December 2 uur. Zondag 19 Dec. - 8 uur Volksvoorstelling. Maandag 20 Dec. - 8 uur Kon. Ver. „Het Ned, Tooneel." Wegens liet groote succes: 2e Opvoering alhier van Tooneelspel in 5 Bedrijven van Jhr. A W. G. van Riemsdijk. De hoofdrollen worden vervuld door de Dames Rika Hopper, Gusta de Vos-Poolman en Holtrop van Gelder en de Heeren Louis Bouwmeester, Jan C. de Vos, C. van Kerck- hoven Jr., Willem van de Veer en Jac. Reule. Gewone abonnementsprijzen. Woensdag 22 Dec. - 8 uur. te geven door den Heer en Mevrouw Oude, nieuwe en actueele liedjes. Een avond van humor en vroolijkheid Entree: Balcon f 2,Stalles 1,50, Frontloge en Parterre f 1,—, Zijloge f 0,75, Ampbit. f 0,50, Gaanderij 0,40. Donderdag 23 Dec. - 8 uur. Het Rotterdam seh Tooneelgezelsehap. Dir.: P. D. VAN ETSDEN. (Op verzoek:) Bureau van 6 7 uur. 104 en van Gem. Zit-Slaapkamer te Bloemendaal met volledig pension. Br. fr. onder No. 813 Boekhandel Gebr. van Brederode, Haarlem OVERVEEN. Telef. 1617. PRO DEO Bij vonnis van de Arrondisse- ments Rechtbank te Haarlem dd. 15 April 1913 is JOHANNES ANTHONIUS JUSTUS VAN WEERDENBURG, laatst ge woond hebbende te Haarlem, ver pleegd wordende in het Geneeskun dig Gesticht voor Krankzinnigen Meerenberg te Bloemendaal terzake van krankzinnigheid gesteld onder eurateele. De Procureur van de Eischeres Mr. M. SLINGENBERG. VEREENIGING ALGEMEENE LEDENVER GADERING op D 0 n de r dag, 23 December 1915, des namid dags ten half vier ure, in een der lokalen van het departement Haarlem der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen". Zijlstraat 48/50. J aarverslag. Rekening en verantwoording. Verkiezing van Bestuursleden, enz Namens het Bestuur .1. 11. VAN LIJNDEN Voorzitter. B. COMPANJEN, Secretaris. is heel best te vereenigen met behouden van als U voor onderhoud van uw gebit maar geregeld gebruikt Speciaal gemaakt volgens recept van den Hoftand- arts A.PRIEDER1CH, be strijdt „Dolo-Tandpasta" alle bederf der tanden. Welke bederfwerende wer king zieh ook na het ge bruik nog krachtig doet gelden. „Dolo-Tandpasta" geeft een frissehe smaak in den mond en is in het gebruik zeer economisch. Verkrijgbaar te Bloe mendaal bij de firma's J. A. v. d. Enden, Straat weg 77C. L. de Fouw, Apotheker, Dorpstraat J. Windhorst, Drogist, en verder in alle le klas zaken. D. MIEZERUS, Leidschevaart 92. Zijl weg 87. Kleèrmaker, Telefoon 815. Telefoon 2016 M SLECHTS EEN KEER proef en U blijft gebruiken onze geurige en sinakeliji. Kruisstraat 34, HAARLEM. Telefoon 1543. voor is Lila-bus 1 E.G. f 2, 7s 1,05 'It 0,55 '/i o 0,23 Chocolade Union zegeviert door kwaliteit. Uitsluitend verkrijgbaar bij H.H. Banketbakkers. E OffBiwaaigeei s ■?<- ZONDAGSSCHOLEN GENIETEN RABAT. Aanbevelend, Gr. Houtstraat 45. Telefoon 1135. De hoogste bekroningen in binnen- en buitenland. VRAAGT PRIJSCOURANT. TELEFOON 1279. Kerstbrood Kerstkransen 9e Jaargang. Prijs p< /2. Pri per nu 25 cc Dit nummer best STAATKUNDI II!. Slaat van Oarl Nu bij Koninklijk her 1915, N". 39, w< an het grondgebied rklaard en daarin estand van dat g< ale wordt vervar lielijk de wettelijl ent eens te bespr Artikel 187 der t ..ter handhaving ge veiligheid doo g elk gedeelte v; l:s in staat van eg kan worden uilt de wijze wa aarin zulks gesch olgen." Ier uitvoering and gekomen de taatsblad N". 128 <n 31 December 1 in de eerste plaa wet op te mei ikkingen Staat v< eg twee verschi rstaan worden. E als het noodig v ai log, óf den Sta Bij die eerste uih sluitend gedacht v ii bij de laatste ni( i eene door den vi eb elk der beide )qi iog en 37a ar v men. zoowel in vre Ben Koninklijk B< wanneer er ernstig tot den exceptionec gaan. De regeering te beoordeelen en c normalen rechtstas; malen zal vervansre waarborg gévonde: waarin bepaald won ïeval van een vija verwijld een voorsti ten-Oeneraal moet 1 voortduren van der van den Staat van gevende Macht te b Wat is nu het Staat van Oorlog ei 'Eer karakterisee: kan. in 't algemeei de Staat van Beleg riteit grooter macht van Oorlog, bij we de burgerlijke overh weinig van haar ge; Bij den Staat va gerlijk Bestuur niet tair gezag onderwoi Beleg is dit wel het Vergelijken wij de Sen daaromtrent in daaruit tot het volg Rij den Staat van ren van en de ambte vinciën, gemeenten, schappen en veenpo militair gezag de ir feu. welke van her (zooals er ten ove staat), „tot het vers staat zijn", terwijl b zooals met een er werd gezegd de ambtenaren verplich aan de bevelen van De politie en de b bij den Staat van O: van het militair ge willigerskorpsen. Ti zigen van den diens weer en to.t het v verordeningen cisch overleg met het bui militair gezag gaat Oorlog over de bew missarissen in de i het handhaven dei- Bij den Staat vai

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1915 | | pagina 4