Coip. Ven „Kenner Kt iKffl" 8 8 Prijs EEN KOPJE „MEUK" KOFFIE OF GEDBIGE THEE. Artistieke WONING-INRICHTINGEN DROITE Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Vogelenzang, Jan Gijzenvaart en Santpoort De Heldendaad van Peter Wells MEKTOUB DROJTES CHOCOLADE Gemeentebestuur. Betimmeringen - Behangerij - Verhuizingen - Stoffeerderij SPECIALITEIT IN CLUBFAUTEUILS J. A. BOSKAMP ZONEN - OVERVEEN CINEMA PALACE Ontvangt U Gratis op de bon/"in de tabletten w 15e Jaargang. ZATERDAG 19 FEBRUARI 1921. No. 8. BLOEMENDiiLSCI WEEKBLAD Uitgave van de Vereenigde Drukkerijen, Bloemendaal. Kantoor voor Redactie en Administratie: De Genestetweg 23. - Tel. 5003 Abonnement Advertentién. Voor een vol jaar. ...f4.- Losse nummers 10 cent. 15 cent de regel, bij afname van 500 regels of meer korting. Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, van 1 tot 5 regels 50 cent, elke regel meer 10 cent. Dit Nummer bestaat uit twee bladen. Gelukkig degenedie den moed bezit te zijn en te doen niet wat de openbare meening, maar wat zijn geweten hem voorschrijft. Kantoor der Keuken Wilhelmtnal., O'veen, Geopend van 10-3 uur. Postgiro No. 2288 Secretariaat: JULI AN ALAAN 319. rel. 3530 2, O'veen MENU A van 21 t/m 27 Februari 1921 TO C <0 (0 5 Londonderrysoep Kalfslapjes, worteltjes, aardapp Gembervla 25 ct. U2 20 •O 0) c O Groentensoep Vark.fricandeau, br. boonen, aar Vanillepudding met chocoladesa 25 d. 100 us 20 •6 en c 5 *6 c O O Extra Pouletsoep Gehakt, appeltjes, aardapp. Rijstkoekjes Macaroni-schnteltje 25 114 20 50 Erwtensoep Runderlapjes, sav. kool, aardap Griesmeelpudding met bessens 25 P- 101 up 20 TO b Windsorsoep m. room Vischschotel, appelmoes, aardap Gezondheidsbrij 25 P- 115 18 ■o %m O ro N Witte boonensoep Varkenslapjes, stampp. v. zuurko Marasquin-pudding 25 ol 102 20 "D C O N Juliennesoep Kalfsgehakt, spruitjes, aardapp Wienertaartjes 25 126 20 MENU B Groenten, Aardappele op werkdagen (m. toespijs 84 ct. 's Zondags 94 't Middagm. wordt Zondags tusschen 12-2 Aanmelding voor lidmaatschap bij de meesteresse Julianalaan 308, Overveen, in soep 89 99 bezorgd. Penning- Tel. 1758 DRINKT NA UW DINER BERIJMDE RECEPTEN voor een Gezond. Gelukkig en Lang leven. De Lucht. Zuivere lucht kan niemand missen, Zie naar het water en de visschen: Een visch sterft in een moddersloot, De mensch gaat in egn vuilen dampkring dood. Het Licht. De zon is de bron van alle leven. Alle bacillen doet zij sneven, Niet één die zij in het leven laat, Als de mensch het maar niet tegengaat. Ingevolge de toezegging van den Burge meester om zoo mogelijk weder te vergaderen, kwam de Raad j.l. Donderdagmiddag op den ouden tijd bijeen. Voorzitter was de Burge meester, jhr. A. Bas Backer. De Raad was vol tallig. Alvorens aan de afdoening der ingekomen stukken te beginnen, die doorgaans het eerste punt der agenda uitmaken, kwam vooraf in be spreking: De Vleeschkeuringswet. Op een conferentie met de in deze gemeente gevestigde slagers was aan B. en W. gebleken, dat deze principieel geen bezwaar Hebben om te slachten in Haarlem. Daarom stellen B. en W. voor, om met het oog op de vleeschkeu ringswet het abattoir te Haarlem als centrale slachtplaats aan te wijzen. Ten einde, zoo noodjg, hieromtrent inlich tingen te verstrekken, was de directeur van OPGERICHT 1886 TELEFOON 956 m m 'M het abattoir uitgenoodigd de Raadszitting bij te wonen. Toch schijnt het niet zoo vast te staan, dat de slagers genoegen nemen met in Haarlem te slachten, want Woensdag was een schrijven namens alle slachters ingekomen, waarin niets meer of minder verzocht werd dan in deze gemeente zelf een openbaar slachthuis te stichten. Dit schrijven ging vergezeld van een teeke- ning, bestek en opgave van eventueele exploi tatiekosten. Hierin werd o.m. medegedeeld, dat de globale rekening van een te exploiteereri centrale slachtplaats en keuringsdienst in Bloemendaal als volgt was opgemaakt: Terrein ongeveer 1000 M.2 a 2.50 2.500 Gebouwen 42.000 Inventaris 4.000 Laboratorium 1.000 Onvoorziene uitgaven k 1.0OS Totaal50.500 De jaarlijksche exploitatiekosten zullen be dragen 10.460, waartegenover een jaarlijksch inkomen staat van 9.650, zoodat een nadee- lig saldo ontstaan zal van ongeveer 810. Hier tegenover staat dat aansluiting bij den keu ringsdienst te Haarlem de gemeente meer komt te staan op 8.800. In bovengenoemd schrijven verklaren de sla gers nog, dat zij gaarne bereid zijn de ge- heele exploitatie en de kosten van het gebouw te dekken en het slachthuis willen exploiteeren onder gemeentelijk toezicht. Ten slotte verklaren de slagers, dat wanneer de Raad besluit den keuringsdienst naar het slachthuis te Haarlem te verwijzen, dit voor hen groote financieele en practische bezwaren zal opleveren, waardoor de vleeschprijzen noodwendig zouden worden verhoogd. De Voorzitter stelt voor, dit punt tot de volgende zitting aan te houden, ten einde het adres der slagers te kunnen bestudeeren. Aldus werd besloten en de directeur, die stipt op tijd aanwezig was, kon rechtsomkeerd maken. Aan de orde zijn hierna de Ingekomen Stukken. B. en W. stellen voor om de gronden aan de Rollandslaan voorloopig in huur uit te geven aan de Vereeniging voor Volkstuintjes. Het ligt in hunne bedoeling later den Raad in overweging te geven die terreinen in orde te maken voor sportterreinen. De heer Van Kessel stelt voor dit terrein aan de Vereeniging voor Volkstuinen te verhuren, onder voorwaarde, dat de grond die deze Vereeniging niet noodig heeft, onder verhuurd wordt aan de Voetbalvereeniging, die om een terrein heeft verzocht. De Voorzitter antwoordt, dat dit niet gaat, omdat de Voetbalvereeniging meer ruimte noodig heeft dan de Vereeniging zal kunnen missen. Het volgend jaar kan dan worden gezien of het terrein voor sportterrein kan worden benut. De heer N o o r m a n zou, alvorens verder te gaan, gaarne van B. enf W. een ex ploitatieplan dezer gronden willen ontvangen en liefst zoo spoedig mogelijk. De heer Laan ondersteunt met warmte het voorstel van den heer Van Kessel en noemt de voordeelen hiervan op. De Voorzitter meent dat de prak tijk er zich tegen zal verzetten. Besloten wordt na nog eenig praten het voorstel-Van Kessel aan te nemen voor den tijd van een jaar en inmiddels het voorstel- Noorman ook ten uitvoer te brengen. Van den heer A. Overakker was bericht in gekomen dat hij wegens ongesteldheid niet meer in aanmerking wenscht te komen voor een herbenoeming tot makelaar. Voor kennisgeving aangenomen. De heer J. Harren verzocht een prijsopgaaf te ontvangen voor de huur van 100 R. R. grond aan de Rollandslaan. Van de voorloopige Commissie tot oprich ting van de Overveensche Voetbalvereeniging (O. V. V.) was een adres ingekomen, waarin verzocht wordt een terrein voor haar spelen beschikbaar te stellen. Aan de Vereeniging en aan den heer Harren zal worden geantwoord, dat zij zich tot de Vereeniging Volkstuintjes kunnen wenden. B. en W. stellen voor den heer Margadant, accountant, bij wijze van proef voor den tijd van een jaar, te belasten met het nazien der boeken van de Woningbouwvereenigingen ad 40.— per kwartaal per Vereeniging. De heeren De Roo van Aider- werelt en Laan vinden 40 gulden te veel en willen hiervan maken 20 gulden. Blijkt het dat dit bedrag te laag is, dan kan het altijd nog verhoogd worden. Aldus wordt z. h. st. besloten. B. en W. stellen voor om van H. P. Wieg man wegens verleende vergunning tot het aanbrengen van openingen in den scheidings muur van perceel Bloemendaalscheweg no. 149 en den daaraan grenzenden tuin (eigendom der Gemeente)) een jaarlijksche recognitie van 10.— te heffen als erkenning van Bloemen- daal's recht (burenrecht). Goedgekeurd. B. en W. vragen een crediet van 7000. voor den bouw van vier noodwoningen, in te richten in de schuur op Rolland, indien de on derhandelingen met den heer L. Bijvoet zulks mogelijk maken. Voorts verzoeken B. en W. machtiging om den heer Bijvoet eventueel een som als schadevergoeding te betalen. De heer De Waal Malefijt deelt mede, dat de meeningen in het dagelijksch be stuur hieromtrent uiteenloopen. Hij persoonlijk vindt het gevaarlijk om in een houten schuur 8 gezinnen onder te brengen (vier woningen zijn bijna gereed en vier zullen er, als hieraan behoefte bestaat) nog bijkomen. Minstens 8 kachels in een houten schuur te branden, acht spr. onverantwoord. De heer Van Kessel merkt op, dat dat er geen rijkssubsidie is verleend. Hieromtrent merkt de Voorzitter op, dat het Rijk alleen steunt, wanneer de wo ningnood zeer dringend is, hetgeen hier niet het geval genoemd kan worden. Dit voorstel van B. en W. is alleen gedaan, om in tijden van nood dadelijk te kunnen bouwen of in de schuur nog vier woningen inrichten. Besloten wordt B. en W. uit te noodigen subsidie bij het Rijk aan te vragen en dan met nadere voorstellen bij den Raad te komen. B. en W. stellen voor, om de boomen in de Vondellaan niet te verplaatsen. De heer Van Nederhasselt ver dedigt de overplaatsing, om den anderen boom een er uit. Dan groeien ze het best en kunnen in verband geplaatst worden. Aldus wordt besloten. HAARLEM. GROOTE HOUTSTRAAT 111-113 TELEFOON 671 Van Vrijdag 18 tot en m,pt Maandag 21 Februari. EEN HOLLANDlA-HLM Sensatiedrama in 5 acten, bewerkt naar de novelle: „THE LITTLE HOUR OF PETER WELLS" van DAVID WHITELAW. In deze bizondere Hollandsche kunstfilm, welke bijna geheel te HAARLEM opge nomen werd, o.a. bij het Paviljoen, de Ruïne van Brederode, Amsterdamsche Poori enz., wordt de hoofdrol vervuld door ADELQU1 M1GLIAR. Van Dinsdag 22 tot en met Donderdag 24 Februari. Arabische kunstfilm van het huis Pathé Fieres, Paris. Bespreekt vooral Uw plaatsen. De belangstelling voor deze twee uitge lezen programma's zal enorm zijn. GEWONE PRIJZEN. Ontheffingen Bouwverordening. B. en W. stellen voor aan Jhr. C. 0. Quarles van Ufford dispensatie van art. lObis der Bouwverordening te verleenen voor bouw eeiter garage aan den Potgieterweg. Goedgekeurd. B. en W. stellen voor aan Mr. Meihuizen dispensatie van art. lObis der Bouwverorde ning te verleenen voor bouw van eene villa op Sectie A. No. 7153ged. in het Duinlustpark. Goedgekeurd. Daar de afstand tot het naaste met riet ge dekte gebouw slechts 30 Meter bedraagt, stel len B. en W. voor aan Mr. J. Meihuizen geen ontheffing van Art. 26 der Bouwverordening te verleenen tot het maken van een rieten dak op zijn woning in het Duinlustpark. Aldus wordt besloten. B. en W. stellen voor aan Mej. M. J. Jansen dispensatie van art. lObis der Bouwverorde ning te verleenen voor verbouw van perceel Bloemendaalscheweg no. 201. Goedgekeurd. B. en W. stellen voor aan Mevr. de Wed. B. C Coninck WestenbergCalkoen geen dispen satie van art. lObis der Bouwverordening te verleenen voor bouw eener woning op sectie B no. 2403 aan de Nic. Beetslaan, daar op het terrein voldoende ruimte aanwezig is. De heer Van Kessel ondersteunt het Z>eze I I Jcop

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1921 | | pagina 1