HERTOGIN SATANELLA m m Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Vogelenzang, Jan Gijzenvaart en Santpoort Voordracht-Avonden. „Liefde'' CINEMA PALACE Vanaf Vrijdag 30September 15e Jaargang. ZATERDAG 1 OCTOBER 1921 No. 40. BLOEHENDAALSCB WEEKBLAD Uitgave van de Vereenigde Drukkerijen, Bloemendaal. Kantoor voor Redactie en Administratie: De Genestetweg 23. - Tel. 5003 Abonnement Voor een vol jaarf 4.— Tot 31 December1.50 Losse nummers 10 cent. Advertentiën, 15 cent de regel, bij afname van 500 regels of meer korting. Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, van 1 tot 10 regels f 1elke regel meer 10 ct. Tusschen den tekst of op een bepaalde plaats speciaal tarief. Dit Nummer bestaat uit Twee Bladen, waarbij een Kindercourant. Lijden leert troosten. Van onze doornige heesters kregen vaak anderen hun verfrisschen- den braam. Laurillard. Het ligt in onze bedoeling den komenden winter, bij genoegzame belangstelling daar voor, eenige avonden van voordracht op kunstgebied te organiseeren en voor zulke avonden geschikte krachten te engageeren. Wij zullen de prijzen der toegangsbewijzen zoo laag stellen, dat elkeen in staat zal zijn, gebruik ervan te maken. Ofschoon het niet noodlg is, dat men zich op ons blad abonneert om een plaatsbewijs te verkrijgen, hopen wij toch door ons streven de sympathie van het Bloemendaalsche publiek te winnen en onzen lezerskring uit te breiden. Voor den eersten avond, die is vastgesteld op Donderdag 6 October, hebben wij Mevrouw Sophie Spoor geëngageerd, die zal voor dragen een mistiek spel in vijf bedrijven, van Henri Bakels. Voor een tweeden avond is ons reeds de medewerking toegezegd van den bekenden levensliedjeszanger Dirk Witte. Op Donderdag 6 October zal Mevrouw Sophie Spoor lezen In „Hotel Vreeburg", aan vang om 8 uur precies. Toegangsbewijzen van heden af verkrijgbaar aan ons kantoor, De Genestetweg No. 23, a 0.25 per plaats. De Uitgevers van het „Bloemend. Wkbl." ATTKNTIE. Beleefd doch dringend verzoeken wij U bij verhuizing niet alleen bet nieuwe, doch ook bet oude adres te willen opgeven. Kaarten daarvoor zijn aan alle postkantoren verkrijgbaar. DE ADMINISTRATIE. NAJAARSVERWEN. Schilderschoon, zoo zijn de verven van dë blaren, die, aan 't sterven, 's najaars, op de boomen staan, schouwt de lieve zonne ze aan. Groen, wat moet gij heldere vlagen lichts in uwe lenden dragen, dat gij, tanende ende ontaard, toch zoo schoone verwen baart! Groen, ge zijt me een eêl aanschouwen, als ge, op de aarde wijd ontvouwen, leven biedt aan volk en vee, zegen giet op wald en wee! Groen, gij sterkt mij dan, en vinden doen mij locht, de groene linden; maar, uw bloeloos bont gerief is mij, 's najaars, nóg zoo lief. 's Voorjaars zingt het a'i te parchtig, al te menig, al te machtig groen, te oneindig luide een lied: maar het groen dat weggaat niet. Ei, hoe orgelt dan, hoe kwedelt, harpt en zingzangt en vedelt mij dat henenstervend.neen, henenlevend loofgeweenj Uit Guido Gezelle's „Rijmsnoer". N.V. Overdekte Bad- en Zweminrich ting „Stoops' Bad te Overveen". Baden en zwemmen naer waerheyt, Bewaert den mensch voor naerheyt. C. F. DE ROO VAN ALDERWERELT, de directeur van Stoop's Bad. Zoo is dan Dinsdagmiddag onze overdekte bad- en zweminrichting officieel geopend. Boven verwachting dus. Voor enkele weken terug dachten of vrees den wij, dat het nog wel langer zou duren met de afwerking. Wij wisten toch al reeds dat het gebouw zeer luxieus ingericht zou worden, dat wij iets zouden krijgen wat, ik zoui haast zeggen, nergens zoo te zien is en op grond daarvan was onze vrees gebouwd. 't Is gelukkig heel anders uitkekomen. De moeilijkheden, waarmede men eenige jaren heeft te kampen gehad, waren reeds lang overwonnen, en dat wij zulks voor kort geleden nog niet wisten, vindt zijn oorzaak naar onze meening hierin, dat de Directie het beter heeft geacht niet al te veel vooraf te vertellen, doch a bout portant voor den dag te komen met een afgewerkt geheel. En dat was Dinsdagmiddag. Te halfd'rie uur kwamen de heer en mevr. Stoop het gebcuw binnen en werd aan me vrouw in de hal een bouquet aangeboden, waarvan de linten in de Bloemendaalsche kleuren waren aangebracht. Toen de heer en mevrouw Stoop binnen kwamen, verhieven alle aanwezigen zich van hun zeteü (onder die aanwezigen zagen wij Een kleedkamertje. het Dagelijksch Bestuur onzer gemeente en eenige Raadsleden). Nadat de heer en mevr. Stoop zich hadden nedergezet, sprak de heer de Roo v. Alder- werelt ongeveer de volgende rede uit: Hooggeachte Heer Stoop, Mijnheer de Com missaris dezer provincie, autoriteiten en U allen dames en heeren die wel zoo vriendelijk zijt gehoor te geven aan de uitnoodiging der directie om heden hier aanwezig te zijn, wij heeten U welkom. Zoo zijn wij dan genaderd tot den dag waarnaar velen van u verlangd hebben en zeer zeker mijn persoon niet 't minst, den dag waarop de directie dezer inrichting straks aan u, Hooggeachte Heer Stoop zal mogen vragen te wfllen verklaren, dat het Stoop's Bad over enkele dagen voor het publiek ge opend zal zijn. GROOTE HOUTSTRAAT 111-113 TELEFOON 671 HAARLEM (Motto: CHERCHES LA FEMME) Een spel van Liefde, Lust en Leed. In de hoofdrol: LUCY DORAINE. Met opoffering van groote moeite en kosten gelukte het ons dit filmwerk voor ons theater vast te leggen. Gedurende 3 weken werd deze film in het groote Rembrandt-theater te Amsterdam voor ruim 60.000 bezoekers vertoond. GROOT ORCHEST. Bespreekt uw plaatsen. Ik zal u niet vermoeien met een dorre op somming van de moeilijkheden die er aan verbonden zijn geweest om te komen tot het resultaat dat wij nu bereikt hebben. De groote wereluoorlog heeit ook op dit weik zun odium gearukt en tal van omstandigne-.eu veroor zaakt, waardoor het onmogelijk werd uitvoe ring te geven aan de plannen aie tot eerdere gereedkoming aanieiaing hadden kunnen geven. Eerlijk moet ik verklaren, dat het mij vaak bang te moede geweest is wanneer er slag op slag een kink in den kabel der uitvoering kwam en ik heb dikwerf met mijn handen in de weinige haren die mij nog resten gezeten, mij atvragende, een vraag die ook bij velen van u opgekomen zal zijn: zal het Stoop's Bad dan nooit gereed komen? En was het dan wonder dat ik wel eens moedeloos werd en als vanzelf kwam tot den man die het initiatief tot dë oprichting van deze inrichting nam? ik reken het tot mijn plicht, hem hier een eeresaluut te brengen voor de vriendelijkheid waarmede hij mij dan tegemoet trad en mij een hart onder den riem stak en nooi't uiting gaf aan hetgeen toch ook voor hem een deceptie geweest moet zijn; doch in zijn hart moeten wel gegrift staan de woorden van Jan Pieterszoon Coen „Endë desespereert niet". Zoo staat dan hier het gebouw, waarvan gij een korte beschrijving zult vinden in de brochure, die u bij uw binnentreden is ter hand gesteld, dank zij de mildheid van den oprichter Ad'riaan Stoop, dank zij de schep pingskracht van den architect Eduard Cuy- pers en zijn staf van teekenaars, waarvan ik in het bijzonder wil noemen den heer Wie- dijk, die belast was met dc uitvoering van het werk en zijn trawant dën heer Van Gelder, die helaas door ziekte verhinderd is hier aanwezig te zijn en wien ik een spoedig herstel toewensch. Naast den architect ben ik dank verschul digd aan den heer Van Etien, den teohnischen adviseur, die tot taak had zorg te dragen dat ook de technische inrichting goed function- neeren zou, waarin hij rn. i. goed geslaagd' is. De reeks vervolgende wil ik nog een woord qjl HEBT U AL EENS fjf DRA CHEN-QUELLE lb GEPROEFD Raadpleeg Uw Dokter omtrent Tafelwater of Medicinaal. Voor familiegebruik is het Tafelwater verkrijgbaar in heele Litersschroefflesschen bij eiken solieden handelaar. Een douchekamertje.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1921 | | pagina 1