J Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Vogelenzang, Jan Gijzenvaart en Santpoort VICT0RIA=WATER Gemeentebestuur. CINEMA PALACE Vanaf Vrijdag 17 Februari. 16e Jaargang. ZATERDAG 18 FEBRUARI 1922. No. 7. BLOEMENDAALSGH WEEKBLAD Uitgave van de Vereenigde Drukkerijen, Bloemendaal. Kantoor voor Redactie en Administratie: De Genestetweg 23. - Tel. 2 2 00 3- Abonnement: Voor een half jaar 1.75 Tot 1 Julif 1.50 LOSSE NUMMERS 5 CENT. Advertentiën: 15 cent per regel, bij afname van 500 regels of meer korting. Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, van 1 tot 10 regels 1.elke regel meer 10 cent. Tusschen den tekst of op een bepaalde plaats speciaal tarief. Dit Nummer bestaat uit Twee Bladen. De rechtvaardigheid is het begin, liefde het einde der wet. JOOST VAN DEN VONDEL. 1587—1679. Kinderlijk. Konstantijntje, 't zalig kijndje. Cherubijntje van omhoog, De ijdelheden. hier beneden, Uitlacht met een lodderoog. „Moeder!" zeit hij, „waarom schreit gij? Waarom greit gij om mijn lijk? Boven leef ik, hoven zsveef ik. Engeltje van 't hemelrijk; En ik blink er, en ik drink er, 't Geen de schinker alles goeds Schenkt de zielen, die daar krielen, Dertel van veel ovcrvloeds. Leer dan reizen met gepeizen Naar paleizen, uit het slik Dezer werreld, die zoo dwerrelt: Eeuwig gaat voor oogenblik." 1633. Donderdagmiddag 2 uur kwam de Raad onzer gemeente bijeen. Voorzitter: Wethouder de Waal Malefi.it. Afwezig, wegens ziekte: de Voorzitter, Jhr. A. Bas Backer. Punt 1. Ingekomen Stukken. Dankbetuiging van Mevr. de Jong-Hesse voor de haar toegezegde steun. Dankbetuiging van de Haarl. Orkestvereen. nor de aan haar toegekende subsidie. Schrijven van W. F. Kruijcr over het laten staan van eenige afgeleefde boomen. Alles voor kennisgeving aangenomen. Volgens art. 2, 2e lid, der wet van 26 Juli 1918, komen op de dividend- en tantième- belasting 18 opcenten worden geheven, wan neer het hoogste inkomen in de gemeente in het laatstverstreken belastingjaar met ten minste 4 pCt. is belast. Gedeputeerde Staten zijn van meening, dat als laatstverstreken belastingjaar moet wor den aangemerkt het jaar 1920 en niet het be lastingjaar 1921/1922 (de heffingsverordening zou gelden voor het jaar 1922). Ten einde aan den wenk van genoemd Col lege tegemoet te komen, stellen B. en W. voor de betrekkelijke heffingsverordening zoodanig te wijzigen, dat zij in werking treedt op 1 Ja nuari 1923. Aangenomen. De verordening op het heffen van rechten voor huwelijksvoltrekking behoeft herziening. Onder intrekking van het besluit van 20 Juli 1899 wordt voorgesteld de volgende rechten re heffen: Op Maandag voor 12 en na 1 uur fl. 10. Op Dinsdag fl. 50. Op Woensdag voor 12 en na 1 uur fl. 5. Op Donderdag fl. 25. Op Vrijdag fl. 15. Op Zaterdag fl. 20. Op Zondag fl. 100. Maandag en Woensdag tusschen 12 en 1 uur is liet kosteloos. Deze heffing zal in werking treden na de goedkeuring van Ged. Staten. Aangenomen. De verordening op de heffing van begrafe nisrechten wordt daarna, ook eenigszins ge wijzigd, aangenomen. Daar de straatmaker A. Hendriks reeds 2 jaren in lossen dienst der Gemeente is en goed voldoet, stellen B. en W. voor hen te machtigen hem een vaste aanstelling te geven. Dc lieer v. K e s s e 1 vraagt waarom afgewc- ken wordt van de vroegere gewoonte om een gemeentewerkman, alvorens deze in vasten dienst wordt aangenomen, aan een keuring te onderwerpen. De heer S c h u 1 z zou er in principe wel voor zijn om de werklieden, welke b.v. langer dan 3 maanden in dienst zijn, aan een keuring te onderwerpen. Het blijkt eenigszins stootend te zijn, om iemand als Hendriks, nog te laten keuren, daarvoor is hij al te lang in los-vasten dienst. Besloten wordt de straatmaker Hendriks een vaste aanstelling te geven en voortaan de ge woonte van keuring weer in te voeren als hierboven vermeld. Een verzoek van den heer Salverda, om boomen te mogen rooien aan den weg van Aerdenhout naar Zandvoort, nabij Groot Bent veld, wordt toegestaan. Bericht ingekomen van Ged. Staten, dat de vergunning tot verhuring van grond aan den heer Dijkstra, einde nieuwe Zeeweg, nog niet is bekrachtigd, doch is verdaagd. De V o o r z. deelt mede, dat dit op een ver gissing moet berusten, daar voor de andere verhuringen wel toestemming is verleend. Het zal onderzocht worden. B. en W. stellen voor om fl. 360.beschik baar te stellen voor het maken van een gele genheid voor het opbergen van geweren enz. der Burgerwacht, op een der zolders van de R. K. Jongensschool aan liet Zandvoorterpad, aangezien de post subsidie der Gemeente dient om eventueele tekorten der Burgerwacht te dekken en niet voor doeleinden als in casu. De heeren S c li u 1 z en Noorman ver zoeken den Voorz. er nota van te nemen, dat zij tegen deze uitgaaf zijn. Wordt toegestaan. B. en W. stellen den Raad voor om aan de Woningbouwvereeniging „Bloemendaal" geen kwijtschelding te verleenen van de belasting voor rioolaansluitingen, daar zulks in strijd zou zijn met de bestaande verordening. Voorts zouden zij wel onder de aandacht van den Raad willen brengen, dat juist ten be hoeve van het z.g. Tuindorp een septic-tank is gemaakt, welker totstandbrenging groote on kosten met zich bracht. Bovendien zijn zij van meening, dat door handhaving der verordening de huur per wo ning met slechts zes cent per week wordt ver hoogd, terwijl de huurprijzen van bedoelde woningen ook dan nog aanmerkelijk lager zul len zijn dan die van andere met Rijks- en Ge meentesteun gestichte woningen. Ten slotte vreezen zij dat, indien deze kwijtschelding aan „Bloemendaal" gegeven werd, ook andere bouwvereenigingen zich op dit precedent zullen beroepen. Aldus besloten. Punt 2. Ontheffing bepalingen Bouwverordening. B. en W. stellen voor dispensatie van art. lObis der Bouwverordening te verleenen aan de Woningbouwvereen. „Duinwijck", voor den bouw van 7 woningen aan den te noemen Duinwijckweg. Goedgekeurd. B. en W. stellen voor aan J. R. F. Schopman ontheffing van art. lObis der Bouwverorde ning te verleenen voor bouw van een garage aan den Aerdenhoutsduinweg. Goedgekeurd. B. en W. stellen voor aan W. Hoek, ten behoeve van den bouw van twee dubbele wo ningen aan de Rampenlaan op sectie B No. 1330 ged. geen ontheffing te verleenen van art. 13 der Bouwverordening (welk artikel eischt, dat de vloer 0.50 M. boven den weg moet komen adressant verzoekt een hoogte van 0.30 M.) doch wel van het bepaalde bij de artt. 16 (dat een woonoppervlakte eischt van 46 M3., terwijl 42.8 M3. verzocht wordt) en 18 (dat twee kamers van 16 en 12 M3. op pervlakte eischt, terwijl twee kamers van 15.5 en 10.5 M3. verzocht worden. De heer v. K e s s e 1 zou willen voorstellen aan den heer Hoek wel toestemming te verleenen. daar z. i. de huren door deze doordrijving on- noodig worden verhoogd. Wie daar ter plaatse bekend is, kan weten, dat de verhooging van liet terrein met veel onkosten gepaard gaat. Dit punt wordt aangehouden, daar B. en W. nog eens zullen onderzoeken in hoeverre ont heffing gewenscht of mogelijk is. Punt 3. Benoeming Commandant Brandweer. B. en W. stellen voor om met ingang van 1 Februari 1922 te benoemen J. de Jong, Ge meente-architect, tot Commandant van de Brandweer. De heer Bornwater vreest, dat de heer De Jong te veel hooi op zijn vork zal krijgen. Waarom hiervoor niet de heer Krimp geno men? Over dit voorstel wordt heel veel gepraat, doch men komt niet tot een besluit. Alge meen voelt men, dat de gemeente-architect moeilijk meer werk op zich kan nemen, ook is men het er over eens, dat de heer Krimp ge knipt is voor commandant, doch men is blijk baar van meening, dat de gemeente-architect niet gepasseerd mag worden. Dit punt wordt aangehouden. Punt 4. a. Stemming verordening tot verleening van bijslag op het schoolgeld voor het volgen van hooger oi middelbaar onderwijs te Haarlem, waarover de stemmen staakten. Het amedm.-De Roo v. Alderwerelt-Noorman op het tarief in art. 4 der ontwerp-Verorde- ning op het verleenen van bijslag in de voor leerlingen uit deze Gemeente verschuldigde schoolgelden voor liet bezoeken van een der Hoogere Burgerscholen, Meisjesschool voor i Middelbaar Onderwijs of Gymnasium in de ge meente Haarlem, waarover in de Raadrver- gadering van 19 Januari 1922 de stemmen staakten, luidt: De Bijslag bedraagt per leerling en per cursus bij een zuiver inkomen van: fl. 3000.en daar beneden fl. 240. boven 3000.— t/m. fl. 4000.— fl. 200.— 4000.— t/m. 5000.— 160. 5000.— t/m. 6000.— 140.— 6000.— t/m. 7000.— 120.— 7000.— t/m. 8000.— 100. 8000.— t/m. 9000.— 80.— 9000.— t/m. 10000.— 40.— terwijl voor elk volgend kind uit hetzelfde ge zin, dat een der voornoemde scholen bezoekt, deze toeslag met 25 pCt. verhoogd wordt. De kosten, aan het voorstel-Noorman-de Roo van Alderwcrelt verbonden, zullen pl. m. fl 12.000.bedragen. Dit voorstel komt wederom in stemming en wordt thans aangenomen. Tegen de heeren Laan, Teding van Berk hout, Bijvoet, Verdegaal en de beide wethou ders. b. Vcrleenlng terugwerkende kracht aan deze verordening. Dit punt wordt ook aangenomen, terwijl met terugwerkende kracht wordt bedoeld I Sept. 1921. Punt 5. Aangaan eener overeenkomst met Haarlem inzake toelating van leerlingen op de lagere scholen. B. en W. stellen voor aan Haarlem te be richten, dat onze gemeente in beginsel bereid is een regeling te treffen, onder voorwaarde, dat Haarlem bereid wordt bevonden eveneens een regeling te treffen voor die kinderen, welke in onze gemeente een lagere school be zoeken. Aldus besloten. Punt 6. Opheffing onderwijzersbetrekking aan de Openbare lagere school te Overveen en in verband daarmede verleening van eervol ontslag aan den onderwijzer M. J. Doemen. Na de opening der St. Aloysiusschool is ge bleken, dat op de openbare lagere school met één leerkracht minder kan worden volstaan. De keuze van ontslag is niet moeilijk, daar de onderwijzer Doemen op wachtgeld wordt gesteld en dat wachtgeld gelijk staat met zijn salaris, terwijl hij dat behoudt tot aan zijn pen sioengerechtigden leeftijd. B. en W. stellen daarom voor: a. de betrekking van één onderwijzer aan de openbare lagere school te Overveen op te heffen GROOTE HOUTSTRAAT 111-113 HAARLEM TELEFOON 671 Een buitengewoon Programma. ALS HOOFDNUMMER: Groot filmwerk in 6 acten, naar het ge lijknamige tooneelstuk. lil de hoofdrol: HENNY PORTEN, de wereldberoemde Duilsche tragedienne. Het succes van aile groote theaters. In iedere voorstelling Demonstratie met Pfizma Natural Colours Films. Films in natuurlijke kleuren. Het alleen vertooningsrecht dezer „Won- derfiltns" behoort aan de Directie der Cinema Palace. De nieuwste uitvinding op het gebied der Cinematografie. Bespreekt uw plaatsen. b. in verband hiermede den onderwijzer aan die school M. J. Doemen met ingang van 1 April 1922 eervol te ontslaan. Aldus wordt besloten. Punt 7. Verzoek van de Woningbouwvereeniging „Bloe mendaal" om continueering der extra- Rijksbijdrage over 1922. B. en W. stellen voor om het verzoek van bovengenoemde Vereeniging in te willigen, en derhalve een bijdrage van fl. 8918.37 voor het jaar 1922 aan de Kroon te vragen. Indien de Regecring geen bezwaren oppert, zal dit aan de gemeente kosten een maximum bedrag van fl. 2972.79. De lieer v. K e s s e 1 vraagt uit welke post van de begrooting deze onkosten kunnen wor den bestreden. De heer Noorman merkt op, dat deze viaag ook geldt voor de andere Woningbouw verenigingen. Dc begrooting schijnt hierin niet te voorzien. De Voorzitter belooft dit te zullen on derzoeken, waarna het voorstel van B. en W. wordt aangenomen. Punt 8. Overname straatweg Bloemendaal- Santpoort. De Voorz. deelt mede, dat de overname van den Kennemerweg thans in een stadium is gekomen, dat alle bezwaren zijn over wonnen. B. en W. stellen daarom voor gratis in eigendom te aanvaarden de bestrating van ge noemden weg, aan de negotiatie toebehoorend, de concessie om die bestrating te hebben, alle onroerende goederen der negotiatie en voorts alle rechten, welke de negotiatie in verband met een en ander kan uitoefenen, dit voor wat betreft dat gedeelte wat tot de gemeente Bloe mendaal behoort. Aangenomen. Punt 9. Wijziging profiel Zandioorterlaan. B. en W. berichten hiermede, dat uitvoering van het indertijd aangenomen dwarsprofiel der Zandvoorterlaan fl. 32.000.zal kosten, doch dat indien men den rijweg naar de zuid zijde verlegt de kosten fl. 41.500.— zullen bedragen. Laatstgenoemd plan heeft evenwel OBERLAHNSTEIN is ook in den winter dc meest hygiënische Taieldrank. Het voordeeligst voor famiüege- bruik in heele Liter schroefflesschen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1922 | | pagina 1