m wssm DE BERGKAT Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Vogelenzang, Jan Gijzenvaart en Santpoort Renteverg'oeciiiig-. VICTORI A=WATER HAARLEMSCHE BANKVEREEN 1GING De Liberale Partijen. CINEMA PALACE POLA NEGRI Oe Vuurmeren van Kilauea argang. ZATERDAG 25 FEBRUARI 1922. BLOEHENDAALSÜH WEEKBLAD Uitgave van de Vereenigde Drukkerijen, Bloemendaal. Kantoor voor Redactie en Administratie: De Genestetweg 23. - Tel. 2 2 003 Abonnement: Voor een half jaar Tot 1 Juli 1.75 f 1.50 LOSSE NUMMERS 5 CENT. Advertentiën: 15 cent per regel, bij afname van 500 regels of meer korting. Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, van 1 tot 10 regels 1.elke regel meer 10 cent. Tusschen den tekst of op een bepaalde plaats speciaal tarief. Dit nummer bestaat uit drie bladen. Kennis is macht; doch macht zonder edele wilskracht is als een paard zonder teugel. GENADE. Vijf jaar moest ik U missen, Heer u; en plotseling wonder! kwaamt Gij weer, waart over me in de koele lucht en in me als in de bloem de vrucht, een grondbeginsel, plotseling, dat glanzen door mij stralen ging. o God, hoe licht moest zijn mijn woord, dat daar Uw aêm in wierd gehoord, een woord dat waarlijk zeggen zou mijn licht geluk na zooveel rouw! Zoo lange jaren waart Ge er niet en leefde ik stroef in dor verdriet. Want o, het hart waarin Ge één maal wierpt Uwen koelen, klaren straal, 't is eeuwig Uw, ook moet dat zijn als 't in verlatenheids woestijn Uw palmen nergens ruischen hoort, en sleept zich voort, en sleept zich voort Maar dan. in ééncn, wonderbaar U weer te vinden!Op mijn haar heb ik Uw hand gevoeld; geen druk, een koelte alleen van 't puurst geluk, puurder dan zeelucht in de zon bij dageraad verkonden kon. En ook waart ge in mijn oogen; al wat ik aanschouwde, lag in 't dal van Uw genade en vreugd gebed; Gij hebt mijn ziel in licht gezet, Gij hebt mijn oog, mijn oor, mijn hand doen leven in mijn Vaders land! O, die betoovring om mij heen, waarin mij alles anders scheen, en toch was 'k aan dit ai gewend, en dierbaar was 't, en oud-gekend maar 't werd omstroomd van vreemde vreugd, van Uw rijk's eeuw'ge lente en jeugd. Uit: Verzen van J. L. Walch (De Nieuwe Gids, Januari 1922). CLARA MEIJER-WICHMAN (Mr. Clara Wichman) Zooals de architect, die een huis wil bouwen, in zijn geest zich voorstelt hoe het wezen zal, in de verhoudingen en in de maten, in de stoffen en de kleuren, hij werpt het op papier en er ontstaat een schoone, duidelijke schets, en de toekomstige bouwers groeien in den aanblik en hun leven richten zij er op om daar te wonen, zoo werkt de Groote Architect van het Heelal aan de vernieuwing van het leven. Uit den ondoorgrondelijken rijkdom van zijn wezen denkt zich de Geest zuiverder vor men, klaarder begrippen, edeler gevoelens en Hij werpt ze in menschen, terwijl dezen nog half staan in het oude plan, dat Hij ontzielt, en de Geest vult hèn met nieuwe zon van zijn stralende heerlijkheid. Dan breekt in de wereld de nieuwe tijd aan; almachtig legt de Alomte genwoordige de hand op het oude, dat kreu nend vervalt; hier wordt ruimer adem ge haald, daar ontspint zich aan de zinnen nieuwe lust, die elkander in die nieuwe ^feer herken nen, voelen zich genooten; wedergeboorte van mensch en wereld, dat is het woord, en de nieuwe levensplannen gaan voor de nieuwe menschen open gelijk ongekende heerlijkheden voor ons opengaan in de oogen van die ons liefhebben. Door den Geest beschreven bladen papier, poorten die opendraaien naar een nieuwen ho rizon, oogen die ons liefhebbend aanzien, zijn de geroepenen, die als Clara Wichmann tevens uitverkoren zijn; Christinne van de daad, haar zuiver wezen, een heldere droppel van nieuw levenswater, één in bezinning, karakter en daad en daarom opgeschreven om in dezen tijd BLOEMENDAAL. DEPOSITO dagelijks opeischbaar 2 voor een maand vast '/i ben. Prolongatiekoers. voor drie maanden vast 4 voor een jaar vast 4Vz met een jaar opzegging 5 SPAARDEPOS1TO (Spaarbankboekjes tot maximum f 2500.—) 4 Vo te breken als een zonnestraal in troebel water; met haar kracht van zachtmoedigheid als vocht, dat tusschen de bergen welt, rotsen van misverstand en onwil verzettende, Zonder of- fervertoon of wil tot zelfverbranding geheel zich gevende aan die in druk, dofheid, onver stand en averechtschen wil zich hadden opge- bi rgen en verward, klare heraute van een beteren ijd, edele vriendin, jonge moeder van de toekomst, gebenedijde echtgenoote van het fijnst en onbaatzuchtigst heden. In dien geest, maar dan veel inniger en beter, is Maandag 20 februari in het crematorium te Westerveld gesproken; daar waren ze bij honderden aan gekomen met den langen somberen spoortrein, de uitgelachenen, de uitgestootenen, de bloot koppen en de hobbezakken, de intellektueelen en de proletariërs, een paar misdadigers, die zij in de gevangenissen had gezien en een en kele officiëele man, het was bijkans geheel de 4 ondergrondsche stroom der besmeurde levens krachten waar de Geest op drijft, die even aan het daglicht kwam; en vooraan droegen ze de baar, stil en snel, want het was geen deftige begrafenis, en als waren wij verlangend haar gauw neer te zetten en rust te geven, zoo snelden wij naar het tempelachtig rijzende ge bouw. En toen zij daar als op een altaar stond, zij 't dan zonder wijding uit stralende kaarsen, onder bloemen in de lichtere nis, toen ging 't gebeuren, toen braken uit de menigte eerst een. toen nog een, en nog weer een los, die in de spanning zich niet konden houden en als een stortvloed van uit 't hart gewelde taal, als een waterval van kussen viel over de door bloemen reeds gebenedijde baar al wat be wondering, al wat aanhankelijkheid, al wat vereering en diepe liefde in medemenschen aan woorden wekken kan, en toen de laatste stem, o het waren er velen, in de geluidlooze stilte waarin de spanning van den geest heerschte en niets daarnevens, verstorven was, daalde de baar onmerkbaar grafwaarts. Een zonnestraal brak in den koepel boven onze hoofden. Tegen den lichten achtergrond der bezonde muur teekende zich scherp af het fijne profiel van hem die het hoofd in den nek achterwaarts gedrukt, in onnoemelijke zelfbe- lieersching, het edelste, het volledigste, het hem en ons op dat oogenblik allerheiligste uit zijn leven zag gerukt. Maar wij zijn niet verlaten, want het is het uiterlijke niet en het zijn de zinnen niet, het is zelfs de historie niet die ons draagt en leidt, maar het is de levende geest waaraan wij deel hebben met Haar en Zij met ons; en daaraan zal eenmaal worden vervuld ook al zij geen onzer dan meer in leven, dat Hij de aarde op nieuw vruchtbaar zal maken en bevolken met goede gezindten en nieuwe liefde, licht en leven. De algemeene opleving tusschen 1880 en 1890 heeft nieuw leven in de liberale gelederen gewekt. Voor 1885 scheen het liberalisme ten doode opgeschreven, toen het zóó vrijmachtig was, dat een liberale Kamermeerderheid een conservatief ministerie-Heemskerk duldde. Inderdaad was een deel der z.g. liberalen conservatief; daardoor was al in de zeventiger jaren de belastinghervorming mislukt. In 1885 wordt de Liberale Unie opgericht. Verschei dene liberalen blijven er buiten, die zich dan de V r ij e liberalen gaan noemen. De nieuwe strooming, die de liberalen weer tot actie brengt, die hen kracht geeft, om hun oude program te gaan uitvoeren en het met een reeks nieuwe (sociale) paragrafen te ver rijken, is niet uit het liberalisme zelve voort gekomen. Omstreeks 1888 waren te Amsterdam eenige jongere vooruitstrevende politici, die zich r a- dicalen noemden; in den beginne was hun beweging niet scherp afgebakend, noch naar rechts, noch naar links. Zij waren het, die in Schoterland de verkiezing van Domela Nieu- wenhuis mogelijk maakten, maar principieel stonden zij niet aan de zijde der socialisten. In 1889 hebben ze dan ook de socialisten uit hun Vcieeniging gezet. Ze verklaren zich tegen den klassestrijd, de socialisatie van productie middelen en het staatssocialisme. Tal van prac- tische hervormingen hebben ze echter op hun program gemeen met de S. D. A. P. en in de praktijk van het staatkundig leven hebben ze herhaaldelijk samengewerkt, vooral in den k strijd om het algemeen kiesrecht. Voordat de radicalen zich verder hadden georganiseerd, neemt de Liberale Unie hun be ginselen grootendeels over in zijn verkiezings manifest van 1888. Doordat deze liberale partij de democratische eischen in zijn programma opneemt, was aan de opkomende radicalen de wind uit de zeilen genomen. Wel verlaten ze in 1901 het liberaal partijverband om den Vrij- zinnig-democratischen Bond te stichten, maar tot grooten invloed op de kiezers brengt deze democratische partij het niet. Ze lijdt in nog sterker mate dan de liberale groepen aan het ontbreken van een sterke kiezersmacht: de kerkelijke partijen vinden deze in de trouw gebleven geloovige arbei dersmassa's, de liberale en democratische po litiek hebben met overtuiging gestreden voor een kiesrechtuitbreiding, die de eigen partij naar verhouding heeft verzwakt, daar de groote massa kiezers, die hun aangewezen steun tegenover de kerkelijke partijen moest zijn, door de S. D. A. P. is geabsorbeerd. Voordat deze echter door de groote kiesrecht- uitbreiding van 1895 was gegroeid, heeft het radicale liberalisme nog een korten bloeitijd gekend van 1891—1901. Het was onder het Ministerie-v. Tienhoven, dat Tak zijn demo cratische kieswet indiende: wie kon lezen en schrijven en zichzelf met zijn gezin onder houden, voldeed aan de eischen van ontwikke ling en welstand, door de Grondwet gesteld. Tegen deze democratische interpretatie van de Grondwet kwam ook in liberale kringen scherp verzet; de vrij-liberaal van Houten heeft na Tak's val een nieuwe, vrij wat inge wikkelder kieswet gegeven, die ons bracht de examen-, huur-, spaarkiezers, enz. In ieder geval toch een flinke uitbreiding van het kie zerscorps. Datzelfde ministerie gaf eindelijk de belas tinghervorming, sinds de dagen van Thor- becke door het liberalisme geëischt, maar door egoïst conservatisme steeds tegengehouden. Het ministerie-Pierson (18971901) bracht vervolgens de wet op persoonlijke dienstplicht, leerplicht, gezondheidswet, woningwet, kin derwetten en ongevallenverzekering. Het mi nisterie-De Meester (19051908) gaf in zijn kort liberaal intermezzo nog de tiendwet en het arbeidscontract. Deze sociale en democra tische werkzaamheden hebben de liberalen tot stand gebracht onder den invloed der radica len. De S. D. A. P. heeft er steeds wantrou wend tegenover gestaan: de enkele Kamerle den hebben doorgaans wel vóórgestemd, maar niet nagelaten steeds op het burgerlijke tekort dezer wetgeving te wijzen: Schaper aanvaardt de Ongevallenwet als „geringe afbetaling op de eeuwenoude schuld, die de bezittende klasse GROOTE HOUTSTRAAT tll-113 HAARLEM TELEFOON 671 Vanaf Vrijdag 24 Februari De wereldberoemde Duitsche actrice in de juist dezer dagen veelbesproken film: Groteske in 4 acten. RegieERNST LUBITSCH. De koning der regisseurs. De vermakelijkste klucht welke ooit ver toond werd. Pola Negri in een komische film te zien, is alleen reeds een gang naar ons theater waard. Als PRIZMA vertoonen wij deze week: Schitterende opname in natuurlijke kleuren. Wij bezitten het alleenvertooningsrecht dezer schitterende „wonderfilms". Plaatsbespreken dagelijks van 10—3 uur. aan die der arbeiders heeft te delgen. En als wij haar gekregen hebben, komen wij om meer terug. Niet slechts verzorging van onge- lukkigen, doch ook steun, recht en brood voor de gezonde mensch, opdat hij gelukkig leve op deze sclioone aard". En Troelstra klaagt bij de leerplichtwet over de tweeslach tigheid van de sociale arbeid van het kabinet: „De overdreven zorg om de veldarbeid voor het kind te handhaven, de onwil om de ge meenten te verplichten in noodzakelijke ge vallen voedsel en kleeding te verschaffen, liet zich onthouden van iedere poging, om door flinke uitgaven en solide organisatie het toe zicht en het naleven der wet te waarborgen", dat alles vervult hem met wantrouwen. Door de afscheiding der Vrijz.-democraten in 1901 wordt het liberalisme verzwakt. In 1905 geven 75 Vrije Liberalen een manifest, waarin ze als hoofdbeginsel stellen, „dat de Staat, naar den eisch van strikte onpartijdig heid, aan alle burgers zonder onderscheid de ruimst mogelijke vrijheid verzekere". Verder wenschen ze „geleidelijke uitbreiding van kiesbevoegdheid naar gelang van toenemende geestelijke ontwikkeling en stoffelijke onafhan kelijkheid der burgers, krachtige handhaving van orde en gezag en van de openbare volks school, uitbreiding en herziening der sociale wetgeving in meer practischen zin; bezuiniging op de Staatsuitgaven, geen grondwetswijzi ging ter wille van algemeen kiesrecht." De Liberale Unie zit in 1905 beklemd tus schen de conservatieve Vrije Liberalen en de democratische partijen. Ze komt op het lumineuze denkbeeld van eenblanco artikel in haar program over de kiesrechtquaestie. In 1912 komt dan een Vrijzinnige concen tratie tot stand, die in 1913 bij de herstemmin gen ook met de S. D. A. P. samenwerkt. De concentratie heeft gewerkt voor algemeen kiesrecht, wegruiming van beletselen van vrouwenkiesrecht, evenredige vertegenwoor diging, onverzwakte handhaving der openbare school, verbetering van de opleiding der on derwijzers, behoud van vrijhandelspolitiek, een algemeene voorziening in geneeskundige en geldelijke hulp bij ziekte en invaliditeit met Staatsbijdrage. OBERLAHN STEIN Het reeds meer dan 40 jaar hier te lande ingevoerde, meest gevraagde natuurlijk mineraalwater.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1922 | | pagina 1