Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Vogelenzang, Jan Gijzenvaart en Santpoort VICTORI A=WATER Belangrijk bericht. Gemeentebestuur. CINEMA PALACE Vanaf Vrijdag 17 Maart VLINDERLEVEN 16e Jaargang ZATERDAG 18 MAART 1922. No. 1*L BLOEMENDAALSCB WEEKBLAD Uitgave van de Vereenigde Drukkerijen, Bloemendaal. Kantoor voor Redactie en Administratie: De Genestetweg 23. - Tel. 2 2 003 Abonnement: Voor een half jaar Tot 1 Juli Advertentiën: 15 cent per regel, bij afname van 500 regels of meer korting. Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, van 1 tot 10 regels 1.—, elke regel meer 10 cent. Tusschen den tekst of op een bepaalde plaats speciaal tarief. Dit nummer bestaat uit drie bladen. Wie zichzelf prijst, toont te gelooven, dat hij voor niet goed gehouden wordt. CANTECLAAR. üekamde koning Canteclaar hoe geren zie 'k u komen daar, gestapt zoo edeldrachtig als Alexander, Attila of Karloman zijn' wederga: heel keizerlijk almachtig: Gij kraait, terwijl ge uw' vlerken slaat, en 't stemgeluid dat henengaat, uit uwen hals gedreven, herwekt het slapend menschdom, het boodschapt hem den dag weerom, den dag, het licht, en 't leven. Uw' vonkelende ooge, uw' rooden kam, een laaiend beeld van vier en vlam, uw' zwakken steert, uw' spooren, uwe om end om geglimde borst, uw strijdbaarheid, uw' zegedorst, uw' stem, zoo schoon om hooren.. wie is er die dat al beschrijft, die, heel in woord en taal gelijfd, doet leven u en waken? Wie is er? Anders geen als gij, heer Canteclaar, die machtig zij uw evenbeeld te maken. Vaart wel dan: ik ontgeef 't mij, en 'k wil weten dat ik verre ben bij u voortaan ten onderen; gij hebt, o haan, den prijs behaald, kraait koning nu, en zegepraalt, en laat mij zwijgend wonderen! (Uit: Guido Gezelle, Dichtwerken) Wij hebben voor onze lezers het recht gekocht tot plaatsing in ons Weekblad van het zoo bekende werk van James Lane Allen: „HET ON ZICHTBARE KOOR." Binnen kort beginnen wij dit fijne en interessante werk, dat eiken lezer boeien moet, als feuilleton in ons blad af te drukken, in de overtuiging dat vele abonné's er door zullen gesticht worden. DE UITGEVERS. Aan alle ingezetenen onzer Gemeente. Het vraagstuk van de grenswijziging, doorgaans genoemd dat der grens regeling, tusschen Haarlem en onze ge meente (alsof er in dezen zin tusschen Bloemendaal en Haarlem iets ongere geld ware), een vraagstuk ongevraagd door Haarlem aanhangig gemaakt, heeft thans een zeer scherpen vorm aangenomen. Haarlem's bestuur, onder den druk der fouten van zijn voorgangers, ge lukte het licht zijne ingezetenen, die leven onder den druk der tijden en vooral onder hoogen belastingdruk, te brengen tot een hoogere spanning dan gewoonlijk en tot eene houding, welke aanvankelijk van afgunst in begeerig- heid, nu van begeerigheid in vijandig heid is omgeslagen. Van die spanning en van die stem ming gebruik makende, heeft een stout moedig maar zeker vernuftig man, Mr. M. Slingenberg, te Haarlem, wiens oud lidmaatschap van Ged. Staten van N.- Holland en wiens ambt van wethouder te Haarlem en lid van de Eerste Kamer hem gezag geven niet alleen in het oog der menigte, de gedachte geuit, en deze is bij toeval op de Haarlemsche pers te recht gekomen, onze gemeente in twee deelen te doen snijden en deze deelen eenvoudig ten geschenke te geven, één deel aan Haarlem en één aan Heem stede. De bedoeling is duidelijk. Deze zoowel uit historisch als uit wet matig oogpunt krankzinnige opzet moet door zijn brutaliteit en zijne dui delijkheid den geest onzer Haarlem sche en zoo mogelijk van onze Heem- steedsche buren voorzien van een dwanggedachte, die hen voortaan on toegankelijk maakt voor iedere rede neering en voor iedere bewijsvoering tegen roofpolitiek, tegen imperialisme, tegen de leus „neem waar je 't vindt ongeacht het recht", tegen vernietigen van het bestaande, zonder te weten wat men voor nieuws zal opbouwen. Wij aan dezen kant loopen gevaar door de dolheid dezer wanhoopsge dachte, te onderschatten de kracht en den graad die de winstdrift en de be- zitsbegeerte in Haarlem blijkens de zelfde gedachte hebben bereikt. Men kan zich hier nu eenmaal niet voor stellen, dat Bloemendaal niet zou be staan en wiegt zich zelf in slaap met de overweging dat niet Haarlem, maar het college van Gedeputeerde Staten hier de beslissende rol vervult, dat er nog een Tweede Kamer is en een Eerste Kamer en de Koningin. Altemaal sus sende overwegingen, die nu niet anders zijn dan slaapbollenvergif, dat voort spruit uit gemakzucht, uit vrees voor strijd, uit gemis aan sterken en onver- zettelijken onwil. Gelukkig zijn de Haarlemmers slechts partij in deze zaak en hebben zij (even min als wij) ten deze ook maar het ge ringste te beslissen. Uit den aard der zaak zijn Gedepu teerde Staten van Noord-Holland, de regeering en de Staten-Generaal niet de eerst aangewezenen om de historie, de wet en het recht met voeten te treden; doch zij zijn geen autochthone mees ters, maar lasthebbers, immers verte genwoordigers; en wanneer zij in hun voor Hollanders vanzelf sprekenden af keer van dit rauwe radicale plan, nie mand naast zich vonden, zou ook hun lust om anderen ter wille te zijn wel eens sterker kunnen worden dan hun op historie en op wet en op rechtsprak tijk gegrondvest plichtsgevoel. Vooropstellende, geachte lezer dezer regelen, dat U met ons annexatie van onze gemeente of van een eenigszins aanmerkelijk deel daarvan bij Haarlem, een ramp zoudt vinden voor ons allen, niet alleen uit financieel, maar ook uit zedelijk en cultuur-oogpunt en dat die meening wordt gedragen door Uw on wil om daarin te berusten, noodigen wij U uit ons daarvan te doen blijken. Wij noodigen U uit in eigen woorden voor ons op te schrijven wat U in dezen te zeggen heeft, ons toe te zenden een opwekking, een plan, een studie of een kort woord van pas, gelijk gij dit zelf zoo wilt, opdat hier naar binnen en naar buiten blijke dat wij niet willen worden weggewischt van de Neder- landsche landkaart, dat wij onver kort, desnoods een beetje afgerond maar ongeschonden uit deze nieuwe miserabele poging van Haarlem om te grijpen naar ons bezit, te voor schijn willen komen, dat wij einde lijk weer eens de zoo hoognoodige rust willen van aanvallen van buitenaf om ons van binnen met elkander te ver staan, om elkander te ontwikkelen en gezamenlijk deze plek der aarde te maken tot een oord voor gelukkige menschen. De redactie hoopt voldoende ruimte te hebben om alles op te nemen, doch moet zich met het oog daarop eenige vrijheid voorbehouden. Wij roepen alle ingezetenen bij deze op: aan het werk, voor den draad met Uw gedachten, voor den draad met de duidelijke verklaring van Uw wil. Wan- neer Haarlem's opzet nu niet wordt be groet met een storm van weerstand, annexeert Bloemendaal zichzelf. De Uitgevers. Alle inzendingen gelieve men in ge sloten couvert te doen bezorgen aan ons adres: De Genestetweg No. 23 te Bloemendaal. Een onzer abonnee's, die dezen op roep voor het afdrukken van dit num mer onder de oogen kreeg, doet aan de hand het organiseeren van een histo rische tentoonstelling en al wat op Ael- bertsberg, Tetterode en de Vogelen- sanck, de drie voormalige onderdeelen van onze gemeente, betrekking heeft, met een historische optocht, waarin voorkomen de oudste bewoners van Brederode, graaf Floris V, de Roos van Dekama, de Amsterdamsche regenten, die hier het eerst zich nederzetten, de dichters die hier hebben gewoond enz. Wie voert dit uit en wie doet nieuwe plannen aan de hand? Red. Vergadering van den Raad der gemeente Bloemendaal op Donderdag 16 Maart. Voorz. Jhr. A. Bas Bakker. Afwezig de heeren Bijvoet en Noorman. Na een kleine aanmerking op de notulen der 3 laatste zittingen wordt overgegaan tot: Punt 1. Ingekomen stukken. a. B. en W. deelen mede naar aanleiding van een vraag van den Noorman, in de vorige ver gadering gedaan, om ook een toeslagregeling te ontwerpen voor leerlingen uit deze Gemeen te, die onderwijs genieten aan de Middelbare Technische School te Haarlem, dat ingevolge de Nijverheidsonderwijswet voor alle leerlin gen van vakscholen een gelijk schoolgeld ge heven wordt op progressieven grondslag, zoo dat een zoodanige regeling als de Heer Noor man beoogde overbodig is. b. B. en W. stellen voor den ouden brancard, welke niet meer in gebruik is, aan de gemeen ten Kortenhoef en 's Gravenland te schenken, zulks op verzoek van de wijkzuster. c. Medegedeeld wordt dat Ged. Staten de raadsbesluiten le. overneming straatweg Bloemendaal- Santpoort GROOTE HOUTSTRAAT 111-113 HAARLEM TELEFOON 671 Eerste opvoering in Nederland van de langverwachte Circus-film der Hollandia-fabriek, Haarlem In de hoofdrollen: EVELYN BRENT, ADELQUI M1GL1AR, WILLEM VAN DER VEER. Een ieder herinnert zich nog de opnamen welke in het Circus op de Kinderhuissingel gemaakt zijn. Eenige duizenden Haarlemmers verleenden hunne medewerking. De eerste opvoering in Nederland van een Haarlemsche film heeft na tuurlijk plaats in het grootste Haar lemsche Theater. ALS PRIZMA: Opname in natuurlijke kleuren. Wij bezitten het alleenvertooningsrecht der Prizma-films. 2e. grondaankoop tot verbreeding van de Boschlaan. 3e. grondaankoop Ned. Israëlitische Hoofd synagoge nog niet hebben bekrachtigd, doch dat deze beslissing is verdaagd. d. Adres Nat. Verbond van Gemeente-Amb tenaren in Nederland in zake de actie tot be zuiniging op de uitgaven der overheidslicha men. e. Accountantsrapporten over de admini stratie der volgende woningbouwvereenigin- gen: „Bloemendaal" afd. „Tuindorp" „St.-Bene- dictus" „Bloemendaal Noord" St.-Jozef" „Bosch en Duin" „Bloemendaal" afd. Oosterduin met vermelding dat alles accoord is bevonden. Al deze stukken worden voor kennisgeving aangenomen. f. B. en W. stellen voor aan C. Bosloper c.s. evenals voorheen het restant van den ge meentelijken grond, gelegen tusschen den Hoo gen Duin en Daalscheweg en de Zomerzorger- iaan, te verhuren, onder voorwaarde, dat bij eventueele beschikking door de Gemeente over den grond slechts vergoed zal worden de door Burgemeester en Wethouders te schatten schade, zonder dat daarvan hooger beroep mo gelijk zal zijn. Goedgekeurd. g. B. en W. stellen voor de Alg. Politie verordening eenigszins te wijzigen. De Voorzitter stelt voor dit punt aan te houden. De heer de R o o vraagt of deze wijziging zoo ingrijpend is dat dit punt thans niet kan worden behandeld. De Voorzitter zegt dat de Commissie voor strafverordeningen bezwaar heeft gemaakt wegens te late inzending der stukken om thans dit punt te behandelen. De heer S c h u 1 z zegt dat het beter is dat deze zaak niet wordt behandeld. Indien eenige Commissie protest aanteekent tegen den gang van zaken dan dienen wij dat te ondersteunen. De heer Bornwater zet uiteen waarom de Commissie heeft gemeend dit stuk te moeten aanhouden. Het steeds weer te laat ter ken nis van de Commissie brengen en punten van OBERLAHNSTEIN is ook in den winter de meest hygiënische Tafeldrank. Het voordeeligst voor famüiege- bruik in heele Liter schroefflesschen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1922 | | pagina 1