Buiten de Wet Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Vogelenzang, Jan Gijzenvaart en Santpoort VICTORI A=WATER Belangrijk bericht. Bestuur of controle. HAARLEMSCHE BANKVEREENIGING Rentevergoednig'. Plaatselijk Nieuws. CINEMA PALACE De Galante Avonturen van Dorette Het aardsche Paradijs 16e Jaargang. t- ZATERDAG 1 APRIL 1922. No. 13. BLOEMENËAALSCH WEEKBLAD Uitgave van de Vereenigde Drukkerijen, Bloemendaal. Kantoor voor Redactie en Administratie: De Genestetweg 23. - Tel. 22003 Abonnement: Voor een half jaar Tot 1 Juli 1.75 f 0.90 LOSSE NUMMERS 5 CENT. Advertentlën: 15 cent per regel, bij afname van 500 regels of meer korting. Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, van 1 tot 10 regels 1.elke regel meer 10 cent. Tusschen den tekst of op een bepaalde plaats speciaal tarief. Dit Nummer bestaat uit Twee Bladen Cjjs'zfllïös Een dwaas spreekt als hij zwijgen en zwijgt als hij spreken moet. Wij hebben voor onze lezers het recht gekocht tot plaatsing in ons Weekblad van het zoo bekende werk van James Lane Allen: „HET ON ZICHTBARE KOOR." Binnen kort beginnen wij dit fijne en interessante werk, dat eiken lezer boeien moet, als feuilleton in ons blad af te drukken, in de overtuiging dat vele abonné's er door zullen gesticht worden. DE UITGEVERS. EEUWKRANS. 't Is stille. 't Is stille! Neerstig tikt het on gedurig" hangend wezen, waarop de weg naar 't eeuwige, in twaalf stappen staat te lezen. 't Is stille en middernacht! Alsof ik blind ware, om mij henen, in donkere diepten schijnt het al verduisterd en verdwenen. 't Is stille Niets te zien en niets te hooren, 't doet mij beven! als 't altijd neerstig bijten van den tijd worm aan ons leven! (Uit Guido Gezelie's Dichtwerken) li. Gijsbert Karei van Hogendorp zag heel goed, hoe sterk de invloed van de Staten-Ge- neraal daalde. In een brief van hem aan zijn zoon Willem op 18 Mei 1825 zegt hij dan ook: „Wij geven onze regten, het eene voor, het andere na, zoetsappig overDe tegenstel ling tusschen de afgevaardigden van Noord en Zuid, die voor de bewustwording als natie van beide deelen van groote beteekenis is ge weest, stond trouwens krachtig stelling nemen tegenover den Koning in den weg. Dat de Tweede Kamer zich haar controleerende macht nog bewust was, blijkt uit de verwer ping van de wet op de middelen voor de 10- jaarlijksche begrooting van 1829. De Belgische opstand bracht aanvankelijk het Noord-Nederlandsche volk geheel aan den kant van den Koning. De status quo met zijn groote onkosten voor het weliswaar ver- kleinde-leger deed die sympathie ecliter in ai- keuring veranderen, toen bleek, dat de wel roerige jaren in de Europeesche geschiedenis na 1830 geen enkel uitzicht opende voor Ne derland om gunstiger voorwaarden voor de scheiding met België te bedingen. Zoo bracht 1839 de definitieve scheiding en daarmee de noodzakelijkheid van een grondwetsher ziening. De Koning ging er slechts noodgedwongen toe over en trachtte er dus zooveel mogelijk een technische herziening van te maken, al leen betrekking hebbend b.v. op het inkomen van den Koning, op het aantal leden van de Tweede Kamer in andere regeeringslichamen, de omschrijving van het grondgebied In hoofdzaak Is de herziening van 1840 ook niet anders geweest, al wijzen de twee-jaarlijksche begrootingen, de strafrechterlijke ministerieele verantwoordelijkheid, de aanwijzing bij wet van het gebruik van het batig slot van de In dische begrooting ten behoeve van het moe derland, op grooter invloed van de Staten- Gcneraal. Bevredigen deed deze herziening allerminst aan de liberale groep der borgeoisie, die haar BLOEMENDAAL. DEPOSITO dagelijks opeischbaar 2 voor een maand vast ben. Prolongatiekoers. voor drie maanden vast 4 voor een jaar vast 4V2 met een jaar opzegging 5 SPAARDEPOSITO (Spaarbankboekjes tot maximum f 2500.—) 4 grootere economische macht in politiek op zicht wenschte te realiseeren. Zonder invloed van buiten gaat dat niet. Schimmelpenninck was van Engelsche tenden- zen doortrokken, de theorieën van Thiers en Guizot onder den roi-citoyen Louis Philippe speelden hier eene zij 't kleinere rol en Thorbccke was leerling van de historische rechtsschool uit Duitschland, waar von Savigny leerde, dat de staats- en rechtsinstellingen producten zijn van en te verklaren uit de his torische ontwikkeling, die zich met de maat schappij verder zullen vervormen. 't Is deze bourgeoisie, die de regeermacht in den Staat dus in handen wenscht, die in ons economisch achterlijk land, in de 40er jaren, geen breede basis vindt, doch die het geluk heeft in Thorbecke een uiterst bekwaam en volhardend leider gevonden te hebben. Het 'revolutie-jaar 1848 brengt ons de ge-, wenschte veranderingen: voor alle daden van staatsbestuur zal van af nu de minister verantwoordelijk zijn, de Koning is onschend baar; de Tweede Kamer krijgt liet recht van amendement, van interpellatie en enquête; jaarlijksche begrootingswetten; organieke wet ten voor de regeling van de zaken, betreffen de de provincie en de gemeente; regeerings- reglementen voor de kolóriiën moeten bij wet tot stand komen. Theoretisch is door deze be palingen in de Grondwet vastgelegd de sterk vergroote macht van de Staten-Generaal. Of de parlementaire regeringsvorm ook practisch zijn beslag zou krijgen, is bij ons een onderwerp van strijd geweest van 1886'68. Dat dat niet noodzakelijk het geval behoeft te zijn, bewijzen de jaren 1862—'66 voor Prui sen, waar Bismarck aan het «koningschap de zege wist te verschaffen over de Fortschritt- partei. De strijd liep bij ons over deze kwestie: „Mag de Koning bij de vorming van een mi nisterie met eigen wenschen te rade gaan, of moet hij zich houden aan de meerderheid van de Volksvertegenwoordiging, speciaal van de 1 Tweede Kamer?" Korter gezegd: „Moet het ministerie zijn koninklijk of parlementair?" Aanleiding tot het stellen in zoo scherpen vorm van de kwestie, die vanaf 1848 en voor al na de Aprilbeweging van 1853 voortdurend verborgen gedreigd had, was de benoeming van den pas opgetreden conservatieven minis ter van koloniën Mr. P. Meijer tot gouver neur-generaal van Indië. De Tweede Kamer keurde deze benoeming bij motie af, de Ko ning koos partij voor de ministers en ontbond de Kamer, die ten gevolge van de heftige ver kiezingscampagne, waarin de Koning zich mengde met een proclamatie met de nationale kleuren omrand, echter weinig veranderde. In Nov. '67 werd de aanval op het ministerie her vat, nu naar aanleiding van het optreden van den minister van buitenlandsche zaken Van Zuylen van Nyevelt in de Luxemburgsche kwestie, wiens houding, zooal niet tegenover het buitenland, dan toch tegenover de liberale Kamermeerderheid onvoorzichtig, immers uit dagend, was geweest. Zijn begrooting werd dus verworpen, niet om de begrooting zelf, maar om den persoon des ministers. Weer werd de Kamer ontbonden, nu wonnen de li beralen zelfs iets, de ontbinding werd bij motie afgekeurd en opnieuw werd de begroo ting afgestemd. Toen gaf ten slotte de Koning toe, ontbond het ministerie en voegde zich •naar den wil van de Tweede Kamer. Hoewel Willem III voor conservatieve ministerie's misschien nog wel eenige voorkeur toonde, kunnen we toch zeggen, dat hiermee in ons land de strijd was uitgevochten. De Kamers zijn controleerende en mede-wetgevende or ganen, maar doordat voor zeer veel onder werpen de medewerking van de Kamers ge vraagd wordt en bovendien de Tweede Ka mermeerderheid de richting van het ministerie aangeeft, zijn de Kamers ook besturende or ganen. Volgens onze Grondwet berust de Uitvoe rende MaCht wel bij den Koning, maar door de staatkundige verantwoordelijkheid van de ministers en de onschendbaarheid van den Ko ning, zijn de bij de gratie van de parlements- meerderheid levende ministers feitelijk de uit voerders. Dat door een andere jurisprudentie van den Hoogen Raad der Nederlanden, blijkens arres ten van 1879 en 1880, de macht van den Ko ning tot het uitvaardigen van A(lgemeene) M(aatregelen) v(an) B(estuur) sterk vermin derde, deed nu veel minder ter zake, omdat de zelfstandige koninklijke macht toch zoo weinig meer beteekende. Evenmin bracht we zenlijke verandering, dat bij de grondwets herziening van 1887 regeling van enkele on derwerpen bij de wet verlengd werd. Toch is er de laatste jaren wel een tendenz waarneembaar, die den indruk zou kunnen vestigen, alsof onze volksvertegenwoordiging weer terugzakt tot een controleerend orgaan. Maar als dat zoo is, dan geschiedt dat onder geheele andere omstandigheden dan vroeger, 't Is waar, dat dikwijls in wetten slechts de hoofdlijnen van de wetgeving worden getrok ken en aan den Koning wordt opgedragen verschillende onderwerpen bij A. M. v. B. uit te werken. Men houde echter in het oog, dat de Kamer steeds zijn eigen regeling in de wet zelf kon doen opnemen en dat de minister voortdurend aan de Kamers verantwoording schuldig is voor de uitvoering. Ten opzichte van de zich steeds uitbreiden de stqatsbedrijven is de werkzaamheid van de Kamers inderdaad niet veel meer dan controle. De eigenlijke leiding behoort daar aan dé bedrijfsleiders, wien men een zoo groot mogelijke vrijheid in het belang van het be drijf zelf dient te laten. Nu de beide machtigste politieke partijen in ons land, de R.-K. Staatspartij en de S. D. A. P. respectievelijk het bedrijfsradenstelsel en de socialisatie op hun program hebben ge zet, is het te verwachten, dat ons staatsrecht naar dien kant zal uitgroeien, en dat dan ook onze Grondwet daarvan zal gewagen. Ten opzichte van de Volksvertegenwoordi ging komen we dus tot deze conclusie: de Kamers zijn controleerende en mede-bestu rende organen. Treedt tegenwoordig het eer ste meer op den voorgrond, dan mag daaruit stellig geen vermindering van macht gecon cludeerd worden, maar is dat veel meer een kwestie van regeertechniek. Over provincie en gemeente de volgende en laatste maal. M. VAN VEEN. BLOEMENDAAL. Tuinbouw. Voor de afd. Bloemendaal Velsen trad Dinsdagavond als spreker op de heer L. Meyering, verbonden aan de Amster- damsche superphosphaatfabriek, met het on derwerp: De kunstmest en haar gebruik. In een goed gedocumenteerd betoog, verde digde de spr. het gebruik van kunstmeststof fen, kalk, stikstofhoudende, fosforzuur- en kali- houdende boven de stalmest. Uitgebreid werden de verschillende soorten GROOTE HOUTSTRAAT 111-113 HAARLEM TELEFOON 671 Van Vrijdag 31 Maart t/m Maandag 3 April. EEN BUITENGEWOON HOOFDNUMMER Een romantisch filmspel in 6 acten. In de hoofdrol de wereldberoemde actrice PRISCILLA DEAN. Van Dinsdag 4 Lm Donderdag 6 April. Een filmspel in 5 acten uit het ROCOCO- tijdperk. In de hoofdrollen de lieftallige Duitsche actrice HELLA MOJA. Als PRISMA deze week: Schitterende opname in natuurlijke kleuren. Alleen wij bezitten het alleenvertoonings- recht der Prizina-films. behandeld, vooral in verband met de gronden in Bloemendaal. De voorzitter Dr. Posthumus Meijjes bant- woordde de vraag: Is het aanwenden van teer op wegen nadeelig voor den plantengroei? Deze vraag is van groot belang voor ge meentebesturen, omdat teer den laatsten tijd veel wordt aangewend op wegen en voet paden als middel om stof te bestrijden. Zeker is het nadeelig om den grond lucht en waterdicht te maken. Asphalt doet dit on getwijfeld en in Amsterdam heeft men hiervan de nadeelige gevolgen ondervonden. Teer echter sluit niet zóó af. Wel moet men zorgen, dat V» M. om den boom ruimte over blijft. Ook lost teer niet op, zoodat van scha delijken invloed op de wortels geen sprake kan zijn. Proeven, in Wageningen genomen, hebben dit bevestigd. Bij de rondvraag informeerde de heer Dijk man of de oorzaak bekend is van de nieuwe ziekte, die zich onder de iepeboomen ver toont. De voorz. antwoordde hierop, dat de schimmel bekend is, die deze ziekte veroor zaakt, maar dat men er machteloos tegenover staat. Ten slotte zij vermeld, dat de heer Vader voor een inzending primula's 7 punten ver wierf. „H. Dagbl." Tusschen een groot aantal Paascheieren, is een bijzonder groot ei geplaatst in de etalage van Huize Hilbrands. Het ei trekt niet alleen de aandacht door zijn bijzondere grootte, maar ook door zijn fijne afwerking. Ter opsiering is er op de chocolade een slinger van vergeet- me-nietjes aangebracht, ook van suikergoed. Menig kind zou dol gelukkig zijn, zoo'n Paaschei cadeau te krijgen. De oprijlaan en de open ruimte voor den hoofdingang van het Prov. Ziekenhuis onder gaan een groote verandering. De oprijlaan, die thans met een bocht naar den ingang van het gesticht loopt, wordt belangrijk verbreed, ter wijl de kromming in de oprijlaan verwijderd wordt. De oprij zal dus recht naar den ingang komen te loopen. Midden op de open plek zal een bloemperk aangelegd worden, waarom heen de voertuigen kunnen rijden. Verder zul len er aan weerskanten van den ingang per ken komen voor blijvende planten. Men is met de veranderingen begonnen en als deze ge reed zijn, zal de aanblik zeker heel wat fraaier zijn dan thans. OBERLAHNSTEIN is ook in den winter de meest hygiënische Tafeldrank. Het voordeeligst voor famüiege- bruik in heele Liter schroefflesschen. V

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1922 | | pagina 1