HAAR GOUDEN STEM Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Vogelenzang, Jan Gijzenvaart en Santpoort VICT0RIA= WATER Dr. JAC. P. THIJSSE. c. CINEMA PALACE 16e Jaargang. ZATERDAG 3 JUNI 1922. No. 22. BLOEHENDiALSCE WEEKBLAD Uitgave van de Vereenigde Drukkerijen, Bloemendaal. Kantoor voor Redactie en Administratie: De Genestetweg 23. - Tel. 22003. Abonnement: Voor een half jaar Tot 1 Juli ƒ1.75 f 0.50 LOSSE NUMMERS 5 CENT. Advertentiën: 15 cent per regel, bij afname van 500 regels of meer korting. Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, van 1 tot 10 regels 1.elke regel meer 10 cent. Tusschen den tekst of op een bepaalde plaats speciaal tarief. Dit Nummer bestaat uit Twee Bladen. Diogenes dwaalde door niet op te merken hoe leder zoowel eerlijk als oneerlijk Is. Diogenes zocht om zijn eerlijken mensch in elke kloof en elk hol; maar bij heeft er nooit om ge dacht hem in den dief te zoeken. G. K. CHESTERTON. RIJK VERLANGEN. Door DAAN VAN DER ZEE. Nu 't zomerloover weer van rijkdom ruischt, en goud sneeuwt door de zondoorbronsde blaren, de klaproos dobbert op de golvende aren, waardoor onstuimig 't volle leven bruischt, Nu gaat verlangen uit naar verre tijden, wanneer de aarde in levensbrand zal staan, wanneer de liefde leeft als nu het lijden, de waarheid wint de weelde van den waan. Wanneer de mensche' als broeders samenle ven en geen begeert wat van den ander is, slechts de begeerte leeft, zichzelf te geven aan 't wereldwerk: aller behoudenis Moet zulk verlang zichzelf te schoon niet schijnen? Zooals een zwaluw zweeft in de ijle lucht, plots scheert terug in zelfgebogen lijnen, verschrikt door 't schoone van haar eigen vlucht? Het keert, om straks in nieuwe lijn te ijlen. Natuur glorieert en zingt haar weelden luid, en drang van leven blijft in 't leven peilen, of 't in zijn diepte een gouden vreugd om sluit. (De Samenwerking). De benoeming van onzen plaatsgenoot Jac. P. Thijsse tot doctor honoris causa in de na tuurwetenschappen door den senaat der Am- sterdamsche Universiteit geeft niet alleen den bescheiden werker zelf maar ook den breeden kring zijner bewonderaars en vrienden een groote voldoening. In menig oog bezit het eere-doctoraat hooger waarde nog dan de langs den gewo nen weg bereikte titel. Immers is deze in stelling bedoeld om diegenen te eeren, die hun bijzondere begaafdheid aanwenden ten dienste van het algemeen. Deze onderscheiding treft die kunstenaars, staatslieden en geleerden, wier namen heel hun volk kent. Met eerbied en erkentelijkheid noemt hen de „gewone" man en de „gewone" vrouw, omdat deze bij uitstek begaafden hun kennis en kunst niet te hoog hebben geacht om ermede tot de menigte af te dalen. Dr. Rooyaards, dr. van Anrooy, dr. Posthu- ma en nu dr. Jac. Thijsse, het zijn de men- schen, die de eerste de beste terstond weet thuis te brengen. De vruchten van hun arbeid liggen niet opgetast in studeerkamers en werkplaatsen; rijkelijk rondgestrooid onder het volk in al zijn geledingen voeden zij de gemeenschap. Het eeredoctoraat is een instelling, die past in het kader van onzen democratischen tijd; zij houdt verband met de democratisee ring van wetenschap en kunst; zij wekt de gedachte aan volksuniversiteit en volksuit voering. Dr. Jac. P. Thijsse, en onmiddellijk staan voor ons de smakeljke en leerzame opstellen, die in tijdschriften en weekbladen, in leerboek jes en reclame-albums jong maar ook oud Nederland op de hoogte brengen en houden van de belangwekkende verschijnselen in het natuurleven. Dr. Jac. P. Thijsse, en onmiddellijk denken wij aan de natuur-monumenten, welker be houd wij mede te danken hebben aan den rusteloozen strijd van dezen invloedrijke, wiens liefde voor de natuur in haar overstel penden rijkdom zich in (onverdroten arbeid uit. Dr. Jac. P. Thijsse, maar wij zijn bang, dat wij den oprechten werker, wiens bescheiden heid zich tot het aanvaarden van loftuitingen zoo moeilijk leent, met onze opsomming ont stemmen. Grooter voldoening dan het eere-doctoraat geeft hem de vreugde van den arbeid zelf. Hoe dikwijls benijden wij dezen veelzijdigen vorscher, voor wie de eenvoudigste wande ling langs het strand of door de duinen een openbaring wordt. In een van zijn verzen verwijt de dichter Adama van Scheltema zich, dat zijn „harde boerenkop iets heerlijks overslaat". Deze ge dachte kan ook ons vaak de wandeling ver zuren. Hoeveel moois, hoeveel belangwekkends groeit en bloeit en kleurt en geurt er rondom ons, waarvan wij geen weet hebben! Welk een benijdenswaardig mensch wordt voor ons dan zoo'n Thijsse! Waarlijk, zijn studie draagt het loon in zichzelf! Mogen wij het geen voorrecht achten, dat geleerden als Jac. P. Thijsse zich niet tot kamergeleerdheid beperken, maar ons mede leeren genieten van de rijke natuur? Iemand als deze nieuwe doctor vervult in ons vaderland een opvoedkundige taak van beteekenis. Wie liefde voor de natuur wekt door kennis van de natuur bij te brengen, bestrijdt daarmee op afdoende wijze de ver wildering van zeden, waarover men zoo veel hoort klagen. Geen doeltreffender volksverede ling dan den band te herstellen tusschen den mensch en de overige schepping, waarvan overbeschaving hem te kwader ure heeft ver vreemd. Nu de beteekenis van iemand als dr. Thijsse zich niet beperkt tot binnen de grenzen van ons vaderland, dienen wij het te meer op prijs te stellen, dat deze algemeen erkende geleerde in zijn woonplaats de eenvoudige taak van leeraar aan een plaatselijke instelling van onderwijs op zich heeft willen nemen. Het Kennemer Lyceum heeft van waardee ring voor zijn leeraar willen getuigen door aan de hem te beurt gevallen onderscheiding een feestelijke huldiging te verbinden. Woensdag hebben de leerlingen dr. Thijsse, die ook in zijn omgang met de jeugd zulk een prettig mensch is, in het groen gemaakte schoolgebouw met feestvertoon ontvangen en gisteravond hebben zij hem een serenade ge bracht. Moge Bloemendaal dezen plaatsgenoot, op wien het met reden trotsch is, nog lang in zijn midden behouden. Den nieuwen doctor heil! De Pers over dr. Jac .P. Thijsse. Zelden zal een besluit zoo algemeenen weer klank in het land gevonden hebben, als dat van de Amsterdamsche Universiteit, om den bekenden natuurhistoricus Jac. P. Thijsse eers- halve den doctorstitel toe te kennen, schrijft het „N.v.d.D." De „Stads Editie" schrijft: Dit is wel de vorm om eindelijk eens officieel te erkennen tie groote beteekenis van het werk, dat nu, dertig jaar geleden, door een tweetal toen nog onbekende schoolhoofden werd aangevangen en tot op dezen dag onafgebroken is voort gezet, helaas, sedert eenige jaren door den man, wiens naam boven deze regels staat, al leen, want zijn even begaafde geestverwant en medearbeider Heimans, is door den dood aan beider levenswerk ontvallen. Die levenstaak is geweeest, om in ons volk de lust voor de heerlijke studie van de levende natuur aan te wakkeren en dit hebben zij ge daan op een wijze, die niet alleen het leven van duizenden rijker en schooner heeft ge maakt, maar ook vruchten heeft gedragen voor dit onderdeel van de natuurwetenschap zelve. 't Is daarom een voortreffelijk denkbeeld geweest, waartoe het onlangs herdachte feit van het 25-jarig bestaan van het tijdschrift „De Levende Natuur" de aanleidende oorzaak was, om de werkzaamheid van Heimans en Thijsse, in den persoon van den laatsten, te eeren. Oogenschijnlijk springt hetgeen beide man nen voor de ontwikkeling en de beschaving van ons volk hebben gedaan, meer in het oog dan de verdienste voor de wetenschap. Deze laatste ligt hierin, dat zij, naast de liefde voor de natuur, bij zoovelen de lust tot onderzoek hebben opgewekt. Aan alle Universiteiten is door hun optreden, het aantal studenten in de biologie vermeerderd, waarvan het gevolg is geweest, dat thans aan de middelbare scholen de natuurkundige vakken door bevoegden worden onderwezen en in de Koloniën, aan de vraag naar geschikte krachten, als leiders en assistenten aan de proef stations ten volle voldaan kan worden. Wij kennen hoogleeraren in de plant- en dier kunde, die niet aarzelen, om de serie boekjes van H. en Th. echt-wetenschappelijke waarde toe te kennen, ze gelijk te stellen met de ge schriften over plantengeographie van collega's, waarvan zij zich alleen onderscheiden, door hun mindere dorheid en den smakelijken trant, waar- In zij geschreven zijn. Zij bevatten een schat van eigen waarnemingen en vaak nieuwe vondsten. De „Flora" van beiden was een geheel nieuwe opzet en heeft andere dergelijke leiddraden voor het determineeren verdrongen. Thijsse is bovendien een ornitholoog van groote reputatie, wiens woord ook buiten onze grenzen gezag heeft. Dat ook de regeering zijn wetenschappelijke bekwaamheid erkent, bewijst het feit zijner be noeming tot leeraar aan het Kennemer Lyceum nog vöör hij, door het verkrijgen van den doc torsrang, de wettelijke bevoegdheid bezat om als docent aan een dergelijke onderwijs-instel- ling op te treden. In de N. R. Ct. wijdt Rinke Tolman een feuilleton aan den nieuwen doctor. Wij ontlee- nen hieraan het volgende: Thans, nu aan Jac. P. Thijsse, den eenig over geblevene van het driemanschap, waarvan ook Jaspers en Heimans deel uitmaakten, een eere doctoraat is verleend, mogen wij niet nalaten nog eens kortelijk zijn verdiensten te memo- reeren. In de eerste plaats denkt men, wanneer men den naam Thijsse noemt, aan zijn frissche, voor jong en oud in even aantrekkelijken trant geschreven boekjes, waarbij hij de te waardee- ren samenwerking genoot van zijn vriend Hei mans: in deze boekjes, populair van toon, dichterlijk, gevoelig en geïllustreerd met veel eigen teekeningen, werd op boeiende manier verslag uitgebracht van de ervaringen, opge daan bij wandelingen onder den mooien Hol- landschen hemel; deze beschrijvingen waren geestdriftige descripties van de duizenden won deren, die de levende natuur elkeen biedt, die met een tong hart, een open oog en een fris- schen geest om zich heen ziet en spiedt naar het duizendvoudig, kleurig en interessant be staan van de rijkverscheiden dieren en planten. Uit deze boekjes spreekt enthousiasme, een kinderlijke en ontroerende opgetogenheid over den rijkdom van de wonderen der goede aarde: de vogels, de bloemen, de vlinders, de torren, de kevers, de visschen, de salamanders, o, al GROOTE HOUTSTRAAT 111-113 HAARLEM TELEFOON 671 VANAF VRIJDAG 2 JUNI Een buitengewoon mooi programma. Als Hoofdnummer: Dramatische comedie in 5 acten. In den hootdrol de wereldberoemde actrice: DO- ROTH PHILIPS, bekend uit verschillende groote filmwerken, o.a. „Het Moederhart spreekt". Een zeer bizondere film, die wij dan ook voor een bizondere week, in dit geval de Pinksterweek, reserveerden. Speciale muziek- en zangbegeleiding. De zangpartijen worden vervuld door Mej. CORRY RENTMEESTER. Als PRIZMA: ELKSLANDS Schitterend gekleurde Natuuropname. Ie Pinksterdag is ons theater gesloten 2e Pinksterdag vanaf 2 uur doorloopende voorstelling. die matelooze rijkdom, die den naar weten schap dorstenden zoowel als den naar aesthe- tische bevrediging hunkerenden mensch een voortdurende bekoring is. En dit is geen geringe verdienste: in Thijsse's boekjes werd nimmer, terwille van de smakelijke voordracht en in kleeding, het precies-wetenschappelijke verdon keremaand; hij bracht op dichterlijke wijze rap port uit over d egedragingen der gecompliceer de natuur, die hij in een goede halve eeuw tijds met genegenheid heeft waargenomen, met liefde bespied, bewonderd en bewonderend be schreven. Hij gewaagde van de schoonheid van ons land, van de bonte, egale weiden met haar kostelijke vogels, van de stranden met hun ver rukkelijke avifauna, van de heiden met hun wonderen bloei van planten en zonnig tierelend lied, van de interessante bosschen, moerassen, dijken en wegen met hun vegetatie en rijk dierenleven. Ja: Thijsse is een der eersten ge weest, die heeft geleerd, hoe veel kostelijks onze steden zelfs bevatten op natuurlijk histo risch gebied. Zijn enthousiasme is op vele, op honderden Nederlanders, overgeslagen: hij lieeft een schare vrienden verworven, wien hij bron nen wees van edele genietingen en die hij door zijn geestdriftige liefde belang deed stellen in de natuurwetenschappen en wel dermate, dat zij besloten aan de universiteit biologie te stu- deeren. Op deze wijze reeds was Thijsse's ijveren indirect van belang voor de wetenschap. Bovendien hebben hij en de zijnen, wien het er bovenal om te doen was in de vrije natuur scherp uit te kijken en klaar te observeeren, ook tal van direct voor de wetenschap van belang zijnde dingen ontdekt, wegen aangeduid en bases gelegd, waarop voort kon worden gearbeid. Thijsse heeft het Nederlandsche volk leeren lezen in het boek der natuur. En wat tevens heel gewichtig is: op meesleepende wijze, met het woord en met der daad, is hij ten onzent een der ijverigste propagandisten geweest voor natuurbescherming; ook thans weer roert hij de trom, nu men van zins schijnt te zijn ten groven aanslag te plegen op de ongerepte schoonheid van het Gooi en nota bene zich zelfs niet ontziet een met moeite verwor ven natuurmonument als het Naardermeer, dat een internationale vermaardheid heeft, door tramaanleg voor eeuwig te vernietigen en zoo doende het Nederlandsche land te berooven van een zijner edelste schoonheden. Wij hopen, dat Thijsse's actie en volharding in dezen met welslagen worde bekroond en dat de regee- OBERLAHN STE1N is de eenige OPWEKKENDE, zacht prikkelende alcohol-vrije drank. VICTORIA-WATER ver hoogt den eetlust. VICTORIA-WATER Is niet alleen negatief onschadelijk, doch ook positie! gezond. De eenige werkelijke aangename drank voor geheelonthouders.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1922 | | pagina 1