MIMOSA Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Bioemendaal, Overveen, Aerdenhout, Vogelenzang, Jan Gijzenvaart en Santpoort Een te eenvoudige oplossing. Marionetten van het leven Plaatselijk Nieuws. CINEMA PALACE ALEXANDRA. 16e Jaargang. ZATERDAG 1 JULI 1922. No. 26. BL0EMENDA1LSCH WEEKBLAD Uitgave van de Vereenigde Drukkerijen, Bioemendaal. Kantoor voor Redactie en Administratie: De Genestetweg 23. - Tel. 2 2 003 Abonnement: Voor een half jaar 1.75 Redacteur H. Q. CANNEGIETER. Advertentiën: 15 cent per regel, bij afname van 500 regels of meer korting. Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, van 1 tot 10 regels 1.elke regel meer 10 cent. Tusschen den tekst of op een bepaalde plaats speciaal tarief. Dit Nummer bestaat uit Twee Bladen. De moedeloosheid is een vergiftigde en te vens bittere drank. GELOOFSGETUIGENIS VAN KLOOS. Maar is er dan geen troost? De troost is deze: Hij, die der Ruimte oneindigheid bespiedt, Weet, dat heelallen daar vergaan en ziet Een nieuw opvlamme' als men die taal kan lezen: Maar ééns komt toch 't ontzaglijk uur gerezen, In der aeonen onbeperkt verschiet, Dat alles saam vernevelt tot een Niet En na dien zal er niets meer, niets meer wezen. Niets? Ja, toch Eén, het Eenge, wat bestaat, Dat droomt, zichzelf genoeg en nooit vergaan de, Het Absolute, bóven Goed en Kwaad; Diep in-zich weet het zich 't Alleen-Bestaande, De wijsgeer noemde 't God, met kalme stem: Wij voelen, weten, denken niets dan Hém. Door Kloos ter gedachtenis van Alphons Diepenbroek geschreven in De Nieuwe Gids. In de bekende „probleemstukken" pleegt de roman- of tooneelschrijver de oplossing te vinden door één slachtoffer te doen sterven. Door den dood van den lastigen derde komt het resteerend paar dan tot verademing. Wanneer twee studenten te opgewonden aan 't boomen raken en ze kunnen niet tot een slotsom komen, daagt de één den ander „op 't stoepje", waar ze, gelijk Van Alphen's kinde ren, den twist beslechten door eens moedig saam te vechten. Ook onder sommige groepen van bootwerkers pleegt de muilpeer het argu ment te vervangen. In enkele landen, waarop, God zij dank, Nederland tot nog toe een uitzondering maakt, is het gewoonte, den Gordiaanschen knoop van het misdadigers-vraagstuk in den meest letter lijken zin door te hakken. Landru is een versch voorbeeld van deze vlotte methode, die inmid dels tot een verouderd cultuur-tijdperk be hoort. De geweldigste ontdekking van de moderne cultuur immers is geweest het geloof in de overmacht van den geest boven het geweld. Een geweldadige oplossing acht men thans een blijk van tekort aan geestelijk overwicht. De onderwijzer, die een iongen de klas uit stuurt, pleegt een opvoedkundig vergrijp en een auto-bandiet, die, inplaats van door ar beidzaamheid of vernuft rijk wordt door een revolverkogel af te schieten op een bankier, verwerft door de toepassing van dit eenvou dige middel geenszins de achting van de voor gangers der beschaving. Tegenstrijdig is evenwel de ziel der mensch- heid. Op het oogenblik, dat zij op het ééne ge bied de eenvoudigheid van het barbarisme heeft afgezworen, begint zij dit zelfde barbarisme op het andere gebied tot methode te verheffen. De politieke moord is geen uitzondering meer. Erzberger, Liebknecht, Rathenau in Duischland; Wilson aan de overzijde van het Kanaal; en ver weg in Rusland het procces tegen de revolutionnaire socialisten hoe dankbaar mogen Wij zijn, dat men ten onzent althans vooralsnog zijn staatkundige oneenig- heden uitvecht met het vredig stembusbiljet! Doch wat niet is kan komen, en onze verant woordelijkheid reikt tot over de grenzen. Dat de reactie teruggrijpt naar de middelen, die in een vorige periode misschien te veront- schuldige waren, beangstige niemand; de re actie is een tijdelijk verschijnsel, en het is ver klaarbaar, dat de plak en de roede, het schavot en het brandmerk bij de apotheose van het Verleden nog eens bij wijze van demonstratie uit de Gevangenispoort voor den dag worden gehaald. Benauwender is het, wanneer de ver tegenwoordigers van den stoutsten vooruit gang het geweld als sleutel voor het Toekom stig Rijk der Hemelen gaan verheerlijken. In Engeland maken de chemici zich klaar, om ter gelegenheid van den volgenden oorlog den „vijand" door vergiftige gassen uit te roo- ken, zooals men een wespennest uitrookt. Een bemoedigend uitzicht, voorwaar! Wat geeft ontwikkeling, opvoeding, ideaal met den kogel in 't zicht? Waartoe zal men het innigste van zijn ge moed, waartoe het fijnste van zijn inzicht prijs geven, wanneer de brute knuist aan den trek ker het laatste woord heeft? Men heeft zich er bij neergelegd, dat het mechanisme van een ge weer, in handen van een hersenloozen lummel, den geest van den denker tot zwijgen bracht, zoolang dit geweer het verleden vertegenwoor digde en de denker de toekomst. Maar nu het stukje lood, dat de weeke hersenen en het teere hart gemakkelijk doorboort, de baan vrij moet maken voor de overwinning van de toekomst, is het begrijpelijk, dat er idealisten zijn, die liever door dien kogel als verlorenen sterven, dan krachtens dien kogel zegevierend uit het strijdperk te treden. Zoo het geweld slechts bij wijze van over gang noodzakelijk is, behoort het tot die com fortabelheden, waarmee de weg naar de hel is geplaveid. Kweekt men geheel-onthouders door bij wijze van overgang drinkgelagen op touw te zetten en tracteert men bij de intrede van een vege tarisch hotel op biefstuk? Waar is de geeste-.. lijke, die de kerkgangers, om in de stemming van vroomheid te komen, in het portaal van het heiligdom beveelt eerst nog eens krachtig te vloeken? Een nieuwe cultuur, met machine-geweren ingeschoten, zal barbaarscher zijn dan de oude, wijl de bruutheid van haar grondslag bewuster is. Hoe nutteloos bovendien is zulk een „cul tuur"! Zoowaar immers actie reactie verwekt, zai de door vuistslagen tot rede gebrachte geest onder de nieuwe omstandigheden het oogen blik wachten, waarop zijn vuist de sterkste zal blijken te zijn. Men legt zich niet bij de nieuwe orde neer uit kracht eener overtuiging, maar louter wijl het geest- en vleeschdoodend mechaniek aan de zijde harer aanhangers het doeltreffendst is. Deze oplossing van het sociale cultuur-pro bleem is even gemakkelijk, maar daarom ook even verwerpelijk als de beslechting van ge schillen uit het kindertijdperk der menschheid „daar eens moedig saam te vechten". Het doorhakken van knoopen is den tot man nelijkheid gerijpten hervormer onwaardig. Af gezien van de paedagogische wanstaltigheid van dit paardenmiddel is het een vergrijp tegen het Leven, welks volstrekte onschendbaarheid door het moderne besef is aanvaard. 't Is al te eenvoudig, den persoon, die de op lossing in den weg zit, uit het spel te schrap pen. Met Landru te onthoofden heeft men de criminaliteit niet overwonnen, evenmin als men de sociale kwestie oplost door de tegenpartij tegen den muur te plaatsen. En als men op grooten schaal levens vernietigt, wreekt zich de domheid erger. Immers ontleent de samen leving haar kosmische beteekenis aan de sa mengesteldheid harer factoren; door één der beide krachten, welker tegenspel het harmo nisch evenwicht waarborgt, eenvoudig te eli- mineeren, verminkt men de wereld. Elk leven heeft zijn roeping; ook dat onzer tegenstanders. Dit is de allerergste fout van het stelsel: het houdt geen rekening met de samengesteld heid van de menschengemeenschap, die door elkaar bestrijdende krachten in evenwicht wordt gehouden. De menschenziel is inge wikkeld, maar veel gecompliceerder nog is het warnet der samenleving, dat millioenvou- dig bezielde complex van beginselen en be langen. Er is geduld voor noodig, eindeloos geduld en onverdroten arbeid om dat kluwen te ontwarren, en de knal van het ongedul dige pistool geeft hier geen uitkomst. Hoe beknotten wij ons zelf en onze moge lijkheid tot ontwikkeling door onze tegen spelers in de velerlei tragedies, waarin de Schepper ons een rol heeft toebedeeld, een voudig een kop kleiner te maken! Wat gij belachelijk vindt in kleinigheden als uw dage- lijksche bedrijf met zijn concurrentie, gaat gij tot stelsel verheffen, zoodra gij de grootschheid eener wereldhervorming begint na te streven? Minnaar, die het duel zijt ontgroeid; rech ter, die den doodstraf hebt afgeschaft; opvoe der, die het uw eer te na rekent een lastig kind uit de klas te verwijderen; geneesheer, die het afmaken van uw patient een onwaar dige nederlaag uwer wetenschap rekent: waarom, waarom toch, acht gij de lijfelijke vernietiging van uw politieken tegenstander de oplossing van het maatschappelijk-staats- rechtelijk conflict? Waarom toch is de cultuur u niet waard, den moeilijken strijd des geestes te verkiezen boven het gemakkelijk „maak er een end aan" van het zwaard Mag in ernst! het hoogste levensgoed verdedigd worden door het laagste middel? Maar als de aanvaller dat overmachtig mid del gebruikt? Is dan de ondergang in weer loosheid niet nobeler dan de victorie met de wapenen, die in laatsten aanleg de meest ver nederende ondergang is? Het komt mij ongerijmd voor, dat het geloof in de door den gekruisten en weder opgestanen Christus gesymboliseerde overwinning van den geest op het geweld bij de besten en verst zienden van ons geslacht te loor zou zijn ge gaan! GROOTE HOUTSTRAAT 111-113 HAARLEM TELEFOON 671 Van Vrijdag 30 Juni t/m Maandag 3 Juli ALS HOOFDNUMMER: De Bloem v/b Oosten De levensgeschiedenis van een Geisha. Schitterende opnamen uit Japan. De hoofdrol wordt vervuld door de be kende actrice ELLEN RICHTER. Verder afwisselend bij-programma, waar onder onze Prizina. Van Dinsdag 4 t/m Donderdag 6 Juli Het veelbesproken filmwerk: Levenstragiek in 5 acten van IMRE FRE1 In de hoofdrollen HENNY PORTEN, de beroemde tragedienne, en ALBERT BAS- SERMAN, Duitschland's grootste acteur. VERWACHT: DE MIDDELBARE SCHOOL VOOR MEISJES TE BLOEMENDAAL. In het verslag van de raadsvergadering van de gemeente Bioemendaal op 22 Juni 1.1. voor komende in 't Bloemendaalsch Weekblad van Zaterdag 24 Juni staat een onjuistheid over ,,'t Kopje" die naar men ons meedeelt niet door de raadsleden is gezegd. Het is begrijpelijk, dat in zoo'n kort verslag niet alles heel juist is weer gegeven, maar daar deze opmerkingen misschien door velen in onze gemeente ge lezen zijn, meenen we goed te doen, in dit blad de kwestie even duidelijk te stellen, opdat er geen verkeerd begrip omtrent den aard van de M. S. v. M. ontsta of blijft bestaan. Een der heeren zegt, volgens 't verslag dat 't onderwijs op de inrichtingen van 't M.O. te Bioemendaal (,,'t Kopje" en 't Lyceum) toch niet aansluiten op H.B.S. en Gymna sium". Een der andere heeren bestrijdt dit en zegt, „dat 't onderwijs hetwelk aan 't Lyceum wordt gegeven wordt bedoeld in aanslui ting aan andere inrichtingen van onder wijs. Wat de meisjesschool 't Kopje be treft stemde spreker toe, dat dit onderwijs thans nog niet aansluit aan H.B.S. of Gym. nasium". Wij nemen aan, dat de uitdrukkingen niet aansluiten aan H.B.S. of Gymnasium, en wordt bedoeld in aansluiting aan andere Inrichtingen van onderwijs beteekenen; ze staan er niet of wél mee gelijk. Ouders die hun kinderen een H.B.S. of Gymnasium willen laten volgen kun nen dus met dezelfde resultaten hun kinderen naar een Lyceum zenden, zooals door laatstge noemden spreker uitvoerig in den Raad is uit eengezet. Maar die zelfde spreker stemt tevens toe, dat de meisjesschool ,,'t Kopje" thans nog niet aansluit aan H.B.S. of Gymnasium. En toch wordt aan de leerlingen, die deze inrich ting van onderwijs bezoeken ook de bedoelde bijslag verleend. Hoe zit dat eigenlijk? Lezers of lezeressen, zou het U niet dwaas klinken, als iemand tegen U zei: de H.B.S. sluit niet aan bij 't gymnasium of 't gymna sium niet bij de Handelsschool? Dat zijn im mers zeer verschillende inrichtingen elk met een eigen type en met een verschillend doel? Zoo is 't ook met ,,'t Kopje", ,,'t Kopje" is een H.B.S. met 5-jarigen cursus voor meisjes, of, zooals de nieuwe wet op 't M. O. deze scholen genoemd wil zien ter onderscheiding van de H.B.S. voor meisjes met 6-jarigen cur sus, een Middelbare School voor meisjes. Deze M. S. v. M. hebben evengoed haar ei gen type en haar eigen programma als H.B.S. of gymnasium of Handelsschool, en als zoo danig moet ,,'t K°Pie" dus niet met deze in richtingen vergeleken worden, maar moet het op één lijn gesteld worden met de meisjes H.B.S. te Haarlem. Waar het Kennemer Lyce um na uitvoerig betoog gelijk berechtigd is met Gymnasium en H.B.S. in Haarlem, daar behoeft het geen betoog, dat 't Kopje op dezelfde wijze behandeld moet worden als de M.S.v.M. te Haarlem en dat op dien grond de gemeente Bioemendaal bijslag verleent aan leerlingen uit de gemeente, die den 5-jarigen cursus van 't Kopje volgen een besluit, waarover wij ons zeer verheugen. Intusschen hopen wij van ganscher harte, dat de sterke drang van onzen tijd, die de H.B.S. en 't Gymnasium als de meestgewensch- te meisjes opleiding gaat beschouwen, niet het programma van de M.S.v.M. zal beinvloe- den om deze school de meer wiskundige rich ting uit te drijven, maar dat zij ook in de moei lijke tijden, die ze nu doormaakt, haar zeer speciaal karakter zal weten te behouden. Want de woorden van den meer genoem den spreker „thans nog niet" zijn niet zonder beteekenis gezegd. Ze bedoelen ons inziens: de M. S. v. M. behoort wél tot 't M. O., maar ze neemt daar de plaats nog niet in, die haar toe komt en die zij binnenkort zal innemen. En dat is zeer juist. Aan de M. S. v. M. ontbreekt een zeer belangrijk iets, waardoor zij in de schat ting van velen niet naast H.B.S. en Gymnasium genoemd kan worden en dat is een eind examen, dat rechten geeft in de maatschappij en dat den weg tot de universiteit niet afsnijdt. Alle Middelbaar en gymnasiaal onderwijs is ook een voorbereiding voor hooger onderwijs. Tot op heden zijn de universitaire examens ge sloten voor meisjes, die het einddiploma M S. v. M; hebben. En daar zal in de naaste toe komst verandering in gebracht worden, hopen we. In de nieuwe wet op 't M. O. worden aan het eindexamen der M. S. v. M. rechten toege kend, waardoor het practisch nut van deze scholen zeer zal stijgen. Wel worden in die wet zelve deze rechten nog niet nader om schreven, maar de Vereeniging van Direc trices van 't M. O. voor meisjes heeft deze rechten geformuleerd en we hebben goede ver wachting, dat de Tweede Kamer de opne ming dezer rechten zal goedkeuren. Wij hopen daarom zeer, dat bij de a.s. verkiezingen veel leden zullen gekozen worden, die warme voor standers zijn van 't M. O. aan meisjes. Waar binnen kort de M. S. v. M. een waarde vol einddiploma zal hebben en waar deRaad van Bioemendaal het bezwaar van hoog school geld heeft weggenomen, daar hopen we, dat 't mag blijken, dat óók 't bestaan van ,,'t Kopje" een Bloemendaalsch belang zal zijn. A. GR AT AM A. H. J. M. A. BARGER,

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1922 | | pagina 1