C. Fris Jr. Plaatselijk Nieuws. Timmerman „BRONSTEE" heer Van Kessel niet moeilijk zich van deze aantijging te ontslaan. Begrijpelijk is dat de meeningen verdeeld bleven en de commissie, op verzoek van den voorzitter ingesteld, (het Dagel. Bestuur bijgestaan door de heeren Noorman en de Roo van Alderwerelt) moet nu maar verder trach ten de hoofden van beide heeren wat af te koe len. Zij zal wel tot de conclusie itomen dat door beiden de waarheid is betracht, doch dat de bronnen van herkomst niet dezelfde wa ren. Voor menschen in onze gemeente met kleine inkomens die hun kinderen willen laten door- leeren, is een besluit genomen dat hen ver heugen zal. Op voorstel van B. en W. werd besloten om voor alle leerlingen uit onze gemeente, die een Middelbare school of een Gymnasium be zoeken, een bijslag op het schoolgeld te ver- leenen en wel naar den maatstaf gelijk deze werd bepaald in art. 4 der op 16 Februari j.l. vastgestelde verordening, zoodat hij, die een zuiver inkomen geniet van f 3000.slechts f 60.van f 3000.tot en met f 4000. f 100.en van f 4000.tot en met f 5000. f 140.heeft te betalen; en tevens te bepalen, dat deze bijslag niet meer zal bedragen dan f 240.per leerling. Dit besluit geldt zoowel voor de ouders wel ke hun kinderen op 't Kennemer Lyceum of op de Middelbare Meisjesschool ,,'t Kopje" heb ben, als voor die welke in Haarlem ter school gaan. Het voorstel van B. en W. ontlokte nog wel eenige bezwaren doch deze werden gelukkig weggeredeneerd. 'n Mensch is nooit te oud om te leeren. Dit spreekwoord geldt voor alle menschen en zeer zeker ook voor onze raadsleden. Bij de behandeling van de begrooting drong men zeer sterk op bezuiniging aan en bij elke post werd gewikt en gewogen alvorens deze vast te stellen. Komende bij de post subsidies stelde een der raadsleden voor om de subsidie groot f400. welke was toegedacht aan de Haarlemsche Orkestvereeniging te brengen op f 2500.met de bepaling dat er 5 volksconcerten zouden worden gegeven in de openlucht zoodat ieder een daarvan zou kunnen genieten. Aanvankelijk schrok men van dit voorstel, toen echter eenige leden het groote nut van muziek voor volksopvoeding hadden bepleit, waren er maar vijf die een zuinig beheer ver kozen boven paedagoogje spelen en was het voorstel aangenomen. Thans blijkt dat men het paard achter den wagen heeft gespannen. Indien men die f 2500.had gebruikt om een flinke verplaats bare muziektent te bouwen om het volgend jaar de H.O.V. op waardige wijze te kunnen ontvangen, dan was men verder geweest dan thans. Nu blijkt dat de H.O.V. een tent moet hebben wil zij een concert geven, zit er voor ons gemeentebestuur niet anders op dan te zeggen: geluk met je 2500 gulden, maar spelen behoef je er niet voor. Dat klopt nu wel niet met volksopvoeding, waarover men sprak met blijde gezichten, doch nood breekt wet. In de jongste raadszitting werd dan ook be sloten om de H.O.V. te ontslaan van de ver plichting tot het geven van 5 volksconcerten en wij krijgen voor onze 2500 pop niets terug, tenzij het particulier initiatief deze zaak ter hand neemt en voor een tent zorgt. Indien 250 menschen f 10.bijdragen zijn wij waar wij wezen moeten. De grondcommissie heeft geadviseerd de gronden bij 't Huis te Bioemendaal te bestem men voor middenstandswoningen. Op zichzelf genomen is hiertegen weinig in te brengen doch het toeval wil dat er geen gebrek is aan middenstandswoningen, terwijl, zoodra Gede puteerde Staten hun goedkeuring hechten aan den aankoop van de gronden langs den Zee weg, daar een uitgestrektheid beschikbaar komt die allerminst voor arbeiderswoning bouw bestemd kan zijn, doch wel voor mid denstandswoningen en villabouw. Wij kunnen dan ook heel best begrijpen dat de raadsleden welke toevallig ook lid zijn van de arbeiderswoningbouwvereeniging „Bioe mendaal Noord" zeer ontstemd waren tijdens de besprekingen. Wie toch in ons park „Bosch en Duin" bekend is, zal erkennen dat de hui zen van „Bioemendaal Noord" daar een goed figuur maken en nóch voor de bewoners der middenstandswoningen, nóch voor de wande laars eenige aanstoot kunnen geven of hebben gegeven. En daar de gronden bij 't Huis te Bioemendaal" de eenige zijn in het Noordelijk gedeelte welke beschikbaar zijn, bij particulie ren geen grond is te verkrijgen, er geen be hoefte is aan middenstandswoningen, 'n hon derd menschen het oog hebben gericht op het VOORTZETTING DER OPRUIMING! Buitengewone voordeelige aanbieding in Zijden Blouses, Jumpers en Wollen en Zijden Mantels. Overige artikelen beduidend verlaagd in prijs. MAISON HETTY, Groote Houtstraat 126, Telef. 1760, HAARLEM. bestuur van „Bioemendaal Noord", hadden wij stellig gedacht dat de eindstemming meer in hun voordeel zou zijn uitgevallen. De Kennemerweg, Hooge Duin-en-Daal- scheweg en gedeelte Zandvoorterweg worden op een nieuwe manier verbeterd. Genoemde wegen zijn slecht en daar de raad geen geld over had voor het opnieuw bestraten heeft de wethouder van publiek ewerken er een „mouw aan gepast". Er komt thans over de steenen een laag teer, daarop een laag keibeslag en vervolgens nogmaals een laag teer. De resul taten moeten bevredigend zijn. Daar deze verbeteringen worden bestreden uit den post „onderhoud van wegen" kunnen wij den wethouder onzen bijzonderen dank hiervoor betuigen. Het zal een belangrijke besparing zijn. BLOEMENDAAL. Filmvoorstelling Dirk Laan. D'rk Laan, onze populaire amateur, filmartist, is geen onbe kende in Bioemendaal. Geen wonder dan ook, dat de heer IJzerman het vriendelijk aanbod van èien heer Laan, om een filmavond te geven voor de oudere leerlingen van de M. U. L. O.- school aan den Vijverweg met graagte aan vaardde. Even verheugd waren de jongelui, die onge duldig het oogenblik afwachtten, dat de lichten werden uitgedraaid. De heer Laan gaf een korte toelichting en toen werd gedraaid. Zeer mooie beelden verschenen op het doek, duingezichten, eenden en zwanen in het Park, enz., enz. Toen volgden de Zwarte Pijl-films, en desle- detocht achter een automobiel door het schilder achtige besneeuwde landschap. In de film „De eerste levensles" heeft de heer Laan op zeer verdienstelijke wijze het vraag stuk behandeld: rooken voor kinderen. Deze film viel zeer in den smaak, ook om het uitste kende spel van de hoofdpersonen. Dan komt Jan Feith op het doek, die zich een geweldig sportsman toont en na een zeer be zwaarlijken tocht door Gooiland een opdracht vindt voor zijn nieuw boek. Het meest werd er gelachen bij de Nick Car terfilm, een parodie op den bekende Carter-lec- tuur. Na de voorstelling viel de heer Laan een ware ovatie ten deel. Tot slot sprak de heer IJzerman woorden van dank en hiermede was deze aangename en nuttige avond afgeloopen. „St.-Editie." Het slootje, dat langs de Lage Duin-en-Daal- scheweg loopt en waarvan de bewoners in de omgeving zooveel last hadden, wordt thans ge dempt. Het tennishuisje van de tennisbaan Hartelust aan den Vijverweg, dient men wel eens op te knappen. De gekleurde glaasjes die er zich in bevonden, zijn reeds lang door de jeugd ver wijderd. De vele stormen heeft het dak onder handen genomen. Het asphaltpapier is er nage noeg af, het houten hek ter versiering ligt ge heel uit elkaar en waait met een goeden ruk .wind van het gebouwtje. Verder hangt het gebouwtje in elkaar en als er niet spoedig iets aan gedaan wordt, dan zal binnen korten tijd slechts een hoeveelheid ver gaan hout de plek aanwijzen, waar eens een tennishuisje gestaan heeft. Zooals het thans is, is het een ontsiering voor de omgeving. Zondagmiddag kwam op den Kleverlaan een motorrijder zoodanig te vallen, dat hij een diepe kniewond opliep en zijn pantalon voor herstel in aanmerking kwam. Oorzaak van dit ongeval was, dat hij te veel aan den kant reed en zijn voorwiel den trottoirband raakte en hij hier door omsloeg. Doordat hij spoedig weer op de been was en weg reed, wist hij aan de belang stelling van de vele wandelaars te ontkomen. De motor was niet beschadigd. Het reclamemaken voor de verkiezingen, is dezen keer van weinig belang geweest. Reed men vroeger met verhuiswagens, volgeplakt met biljetten waarop een candidaat werd aan bevolen, thans zijn alleen groote biljetten aan muren, huizen enz. aangebracht terwijl eenige lectuur rondbezorgd werd. De gemeente heeft eenige stratenmakers aan het werk gezet om verschillende wegen te ver beteren. Ook den Vijverweg is onderhanden ge nomen, hetgeen wel noodig was. Wederom bezoeken de Amsterdamsche schoolkinderen ons dorp. Zij genieten veel van de frissche lucht en als zij des avonds huiswaarts keeren, naar hun nauwe steegjes en slopjes, zijn de bleeke gezichtjes met een roode tint gekleurd. Heerlijk toch, dat er nog menschen zijn, die deze stumpertjes één keer in het jaar een genoegelijken dag bezorgden. Bij een te Amsterdam gehouden examen, •■slaagde voor diploma A machineschrijven, onze plaatsgenoote mej. G. J. A. Hilgeman. Eindexamen ,,'t Kopje". Aan de Middelbare School voor Meisjes ,,'t Kopje", alhier, is het eindexamen afgenomen door een commissie, be staande uit de heeren: prof. dr. R. Casimir, dr. A. Borgman, C. Brouwer en mej. C. J. van der Ven Sauveur. Diploma's met wiskunde zijn uitgereikt aan de dames: H. W. J. Mock, C. J. de Roo van Alderwerelt, I Schacht, J. L. W. van IJzeren en C. A. W. Zeverijn; diploma's zonder wis kunde aan de dames': G. Immink, A. A. Pous Koolhaas, E. Scholten en A. C. van Sloterdijck. De jongelieden, die op den Zeeweg een proef hebben genomen met een z.g.n. windwagen, gemaakt van eenige planken en vier wielen met een doek voorop gespannen, die de winü moest opvangen, hebben wel navolging gevon den. Zondagavond waren er dergelijke karre tjes op den Vijverweg te zien, die door den sterken wind snel vooruit werden gedreven. Eenige opgeschoten jongens, leerlingen van de Gem. M. U. L. O.-school aan den Vijverweg, hebben Dinsdagmiddag voor het aangaan der school, op een schandelijke wijze huis gehouden. Van een wagen, die met een groote hoeveelheid steenen beladen was, viel een partij af. Alhoe wel de voerman dit merkte, reed hij door en liet de steenen liggen. De jongens namen de steenen, die nog heel waren, en begonnen elkaar er mede te gooien. Toen ze hier genoeg van hadden, werd geoefend in het ver werpen. Weldra begon dit ook te vervelen en werd ver geleken, wie het hoogst kon gooien. Steeds als de steenen weer naar omlaag kwamen werden ze weder opgenomen om in de lucht te worden gegooid. Onder deze steenregen liepen kleine kinde ren, die zich naar school begaven en dus de kans hadden door een steen gekwetst te wor den. Een paar dames, die niet verder durfden gaan, maakten de jongens attent op het gevaar van d eze gooierij. Dit had alleen tot resultaat, dat de dames op een onbeschofte wijze wer den uitgejouwd. Tot slot klommen een paar jongelieden in een boom, rukten een paar tak ken af en wierpen die in den tuin. Dergelijke dingen komen niet te pas en het is te hopen, dat het onderwijzend personeel zal zorgdragen, dat herhaling van deze baldadig heden nabij de school niet voor zal komen. SANTPOORT. RAPALJE. Zoo heeft dan Santpoort haar .rapalje. Niet alleen die van de theorie, maar ook van de praktijk. Waarschijnlijk Maandag morgen in de vroegte, heeft zij zich in haar uitingen getoond? Men heeft den moed gehad, met een mengsel van bruine teerachtige verf verschillende eigendommen van anderen te be kladden en te bederven. Het schandelijkst is wel gehandeld met de leegstaande villa „Schoonoord" aan den Rijksstraatweg. Hier heeft men de geelgeschilderde deurposten voor zien van de letters „Kies Klaas" en „Lijst 10". En dat men niet zuinig is geweest met het materiaal bewijst wel, dat van elke letter, dikke verftranen naar beneden vloeiden. De stoep draagt den naam Rapalje, terwijl ook de muren niet gespaard zijn. Het geheel is een zeer groote schadepost. Woensdagmorgen schrok het paard voor den wagen van den melkrijder Smit alhier voor de stoomtram en sloeg op hol. Paard en wagen geraakten in het ijzeren hekwerk van den heer J. Bonarius, hetgeen grootendeels vernield werd. Ook de wagen werd beschadigd. De be stuurder wist zich nog tijdig in veiligheid te brengen, zoodat gelukkig geen persoonlijke ongelukken voorkwamen. Veertigjarig jubileum. Op den 13den Juli a.s. zal Jhr. F. Teding van Berkhout den dag herdenken waarop hij voor veertig jaar in func tie trad als Directeur der Haarlemsche Bank- vereeniging. Naar wij vernemen ligt het in het voor nemen dit jubileum eenigszins feestelijk te vie ren. Te 3 uur zal de jubilaris op genoemden datum receptie houden in het gebouw van de Haar lemsche Bankvereeniging te Haarlem. KORTE KLEVERLAAN 40, BLOEMENDAAL DAMRUBRIEK. Alles betreffende deze rubriek te zenden aan den damredacteur van ons blad, den heer Herm. de Jongh, Valeriusstraat 64 huis, Amsterdam. Oplossing Wedstrijdprobleem No. 5. Wit Zwart 1. 33-28! 37:19 2. 16-2 19-35(a) 3. 29-24! gewonnen. (a) 2. 19-46 3. 29-23! gewonnen. Goede oplossingen ontvangen van: D. Klay, J. Germeraad en J. Sluiters, welke thans ieder 11 punten hebben. Probleem No. 7. Auteur: Herm. de Jongh. Dinsdagavond hielden op het terrein van de woningbouwvereeniging „Bioemendaal Noord" alhier de afdeelingen SantpoortBioemendaal van de S. D. A. P. een openluchtsamenkomst. Voor een groote menigte toehoorders sprak de heer Sterrenheim, declemator te Amsterdam eenige gedichten uit, geheel gewijd aan partij- propaganda. Hierna hield de heer Alberts van Amsterdam een politieke strijdrede, gevolgd door een laatste opwekking voor den grooten dag van 5 Juli. De regen noopte de sprekers tot kortheid. Van het aanbod den heer Sterren heim nog eens te laten declameeren, werd, hoe wel de regen in stroomen begon neer te dalen, gretig gebruik gemaakt. De heer Schulz dankte beide heeren voor het gebodene. De massa stroomde daarna huiswaarts. Stand in cijfers: Zwart: 8/10, 12, 14, 20, 37. Wit: 29, 32, 34, 38, 39, 41, 44. Een zeer natuurlijke stand. Men zou zich kunnen indenken dat Zwart als laatsten zet 31-37 gespeeld heeft, denkend voordeel te be halen. Hoe wint Wit? De goede oplossing geeft 3 punten in den op lossingswedstrijd. De oplossing kan ingezonden worden tot en met Vrijdag 14 Juli: de namen der goede op lossers worden gepubliceerd in de rubriek van 22 Juli. De Oude Holl'andsche Opening (vervolg). We hebben thans gezien dat zoowel 2. 12-18, 13-18 en 17-21 zijn af te keuren. Welis waar heb ik deze varianten niet volledig be handeld; het voornaamste heb ik echter zoo veel mogelijk aangegven; de overige varianten (20-25 en het offer 23-29) ga ik stilzwijgend voorbij Zij die het spel intens willen bestudeeren hebben aan een wekelijksche rubriek toch niet genoeg en doen verstandig, zich naast deze rubriek, een studieboek aan te schaffen. Mij is het er hoofdzakelijk om te doen zooveel mogelijk het karakter der opening te doen uitkomen; meer ruimte kan er uit den aard der zaak niet aan besteed worden. Dus: Wit Zwart 1. 33-28 18-33 2. 31-27 20-24 3. 34-30 (dat 3.39-33 zwak is, hebben we in de vorige rubriek gezien. Zwart speelt dan n.l. 24-29 enz. met voor deel. 3.37.31 is fout door 3. 23-29 en 4. 17-22 met winst. Op 3. 36-31 speelt Zwart 17-21! Wil W. nu beletten dat z'n lange vleugel opgesloten wordt, dan is 4. 31-26 gedwongen. Nu Z. 4. 12- 18, W. 5. 26:17, Z. 5. 11:31 W. moet door 6. 37:26 een in dezen stand zeer nadeelige rand- schijf nemen op 26. Het theoretische 34-30 is als derde zet dus wel het beste. Nu Zwart 3. 17-21. In de volgende rubriek de voordeelen van dezen zet en de nadeelen der andere zetten. Resumeerend hebben we nu: Wit Zwart 1. 33-28 18-23 1. 31-27 20-24 3. 34-30 17-21 De stand van het laatste diagram der ru briek van 1 Juli ontstaat door: Wit Zwart 1. 33-28 18-23 2. 39-33? 12-18! 3. 44-39 7-12! 4. 31-27 20-24 5. 37-31 14-20! 6. 34-30? 17-21! 7. 31-26? en nu wint Zwart een schijf. Onder de goede oplossers wordt een tijd schrift verloot. Hoe wint wit? Auteur: M. Varenkamp. Zw. U/13, 15, 18, 20, 25. W. 24, 28, 32, 34, 35, 38, 50. Een economische stand met een aardige op lossing! MODELMELK KARNEMELK YOGHURT HEEMSTEDE - TELEF. 280S5 VAN 9 - 12 EN 2 - 5.30 UUR

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1922 | | pagina 2