JOH. J. VAN KEMPEN Antiijker Muizen I Bï Meubelmakerij-Stoffeerflerij „Overveen" AMEUBLEMENTEN 2 ENGELSCHË1ÊDIKANTEN VEENSTRA'S Schoenenmagazijn Wegens verkoop van het Winkel huis zullen alle goederen a contant tegen spotprijs opgeruimd worden. Tulles, Vitrages, Tapijten, Tafel- kleeden, Meubelen, Matten, enz. Gemeubil. Kamers Eenv.Gem. Vrij Huisje SIPKES' SORBETS EN LIMONADES Bericht van Inzet. Bericht van Inzet. TE KOOP~ A. v. d. WERFF Gzn., Bloemist. Bloemendaalsche Schoolvereeniging. De Haarlemsche Bankvereeniging Bloemendaal VAN 1U|2 UUR AF GESLOTEN D. NEDERKOORN J. LOTTGERING Tweede Meisje Dagmeisje Dienstbode Te huur aangeboden: ilnmaakglazen HOTEL VELSEREND PENSION f 6.— PER DAG G. BLEEKER BERGING VAN INBOEDELS Opslag van diverse goederen G. W. TWEEhUIJSEN U) c O U) c HUIS-, EET- en SLAAPKAMER MEUBELEN VOOR ALLE DOELEINDEN Tapijten, Karpetten, Vloerzeilen en Linoleums N. DRENT, Zijlweg 67, Overveen 3 J. F. Kroone, Bloemist, Overveen Aanleg en Onderhoud van Modern Tuinwerk. bericht hiermede, dat haar Kantoor OP DONDERDAG 13 JULI a.s. zal zijn. Bedden- en Matrassenmakerij Bezoekt Jansweg No. 27, Haarlem. Telefoon 2918 BLOEMENDAAL' FEUILLETON. Het onzichtbare Koor ADVERTENTIËN GR. HOUTSTRAAT 5a VERFT MANTELS EN HEERENCOSTUUMS MET BEHOUD VAN MODEL GEVRAAGD net voor den dag. Zich aan te melden bij Mevr. JESSENGA, Zijlweg 43, Ó'veen. GEVRAAGD te Bloemendaal voor direct een net leeftijd ongeveer 20 jaar, van 8—4 uur. Br. No. 4965, Bur. v. d. blad. GEVRAAGD een boven 20 jaar, in klein gezin zonder kinderen. Brieven met uitvoerige in lichtingen No. 4966, Bur. v. d. blad. met of zonder pension, gelegen aan de Kleverlaan te Bloemen daal. Br. No. 4967, Bur. v. d. blad. GEVRAAGD half Juli—eind Aug. omstreken Bloemendaal—O verveen. Prijs f 100.-. Br. G. DUPUY, Oosterstraat 9, Zandvoort. Troebele Citronade Meiwijn-sorbet Sinaasappel-sorbet Citroen-sorbet Notaris WILDERVANCK DE BLECOURT te Bloemendaal maakt bekend, dat de Burger woning met schuur waarin stal ling voor twee paarden a/d Boschlaan te Bloemendaal zijn ingezet en met de verhoogingen staan als volgt: Perceel 1 Burgerwoning met gang en open grond a/d Bosch laan No. 63 te Bloemendaal, groot 140 M'2., op f 4100.—. Perceel 2 Schuur ten N. van perceel 1, waarin stalling voor twee paarden, groot 92 M-'., op f 4100. Te zamen op f 8200.—. Bezichtiging des Din;.dagsen Donderdags van 2 tot 4 uur. Inlichtingen verstrekt de No taris bovengenoemd. De toeslag blijft bepaald op Dinsdag 11 Julli 1922 des avonds acht uur in het Hotel en Café „VREEBURG" tegenover de N. H. Kerk te Bloemendaal in perceelen en combinatiën. Notaris WILDERVANCK DE BLÉCOURT te Bloemendaal maakt bekend, dat de Villa „Bloemoord" met fraaien tuin en verdere aanhoorigheden aan den Bloemendaalschen weg te Bloemendaal zijn ingezet en met de verhoogingen staan als volgt: Perceel 1 De Villa „Bloem oord" a/d Bloemend, straatweg No. 125 te Bloemendaal, groot 970 M2., op f 39550.—. Perceel 2 Bouwterrein ten N. van het voorg. perc., groot 384 M2., op f 6100.-. Perceel 3 Twee woningen onder een dak met bergplaats en erven a/d Patnalaan, groot 224 M2., op f 8025.-. Perceel 4 Autogarage met bovenwoning ten O. v/h voorg. perc., groot 149 M2., op f 10000.— Perceel 5 Schuur met erf en bergplaats a/d Zijweg v/d Bloemend, weg, groot 160 M2., op f 6675.-. Perceel 6 Weiland als Bouw terrein a/d Bloemend, weg, gr. 325 M2., op f 7150.—. Perceel 7 Weiland als Bouw terrein ten N. v/h voorg. perc., groot 325 M'2., op f 5975.—. Perceel 8 Weiland ten O. v/d Spoorw. Haarlem—Uitgeest gr. 1.34.10 H.A., op f 7800.-. Te zamen op f 91275. Bezichtiging des Dinsdags en Donderdags van 2 tot 5 uur. Inlichtingen verstrekt de No taris bovengenoemd. De toeslag blijft bepaald op Dinsdag 11 Juli 1922 des avonds acht uur in het Hotel en Café „VREEBURG" tegenover de N. H. Kerk te Bloemendaal in perceelen en combinatiën. Wegens hoofdvertegenwoordi ging „Rex"totaleuitverkoop van alle andere merken tegen min. prijs. Clercq's Proefstation, Kinheim- weg 1, Bloemendaal. TE KOOP: 200 roede mooi te veld staande en Eerstelingen. Adr. A. v. d. WERFF Gzn., Korte Kleverlaan, Bloemendaal. KUIKENS. Jonge Hennen, 3 en 4 maanden oud, witte Leg horns, Barnevelders, en Boeren- hennen.bij F. v.RIXEL, Noorder tuindorplaan 1, Overveen. 1—8 Barnevelders le leg f5 per stuk en partij Kuikens Wit Leghorn 60 ct.Broedeieren 20 ct. HERMES,Station Bloemendaal. w GELEGEN TEGENOVER DE RUÏNE VAN BREDER0DE HET MOOISTE ZITJE VAN HET PRACHTIGE KENNEMERLAND BLOEMENDAAL, Juli 1922. Korte Kleverlaan 26. M. Hiermede heb ik de eer U te berichten, dat vanaf 1 September 1922 aan mijn zaak verbonden is de heer Tuin-Architect te Bloemendaal welke speciaal belast is met het maken en ontwerpen van Tuinen en Parken en alle hiertoe behoorende werkzaamheden. Met de meeste hoogachting, UEd. dw. dn., SPECIALE INRICHTING VOOR Zijlweg 74 OVERVEEN Telef. 1123 'E O Alles op eigen werkplaats vervaardigd. Modelboeken liggen ter inzage. Vraagt prijsopgaaf zonder eenige verbinding. Geopend van 7 tot 12 en van 2 tot 6 uur. O o -o_ CD CD CD C a; CD 3' (Q DOMPVLOEDSLAAN 49 TELEFOON 3823 Levering van alle berioodigde materialen tegen uiterst concurreerende prijzen. Nette afwerking. Adviezen zonder verplichting. Maandag a.s., van 11 12.30, van 2—4.30 en van 6—9 uur zullen de voorwerpen, door de leerlingen der Bloemendaalsche Schoolvereeniging vervaardigd in de Slöjd-, teeken en handwerklessen, ter bezich tiging worden gelegd in een der lokalen der ver" eeniging. Ouders en belangstellenden worden tol een bezoek uitgenoodigd. met spiraal matras vanaf 19.Ledikant met spiraal matras, peluw en kussen en kapok matras f55. 2 persoons kapok Matras (3 deelig), peluw en 2 kussens f47.50. Opmaken, repareeren en vernieuwen van aile soorten Beddenwerk, desgewenscht in een dag thuis, tegen de meest scherp .concurreerende prijzen. Woonplaats: Klarenbeekstraat 59 r. Werkplaats: Zijlweg 67, Overveen. P.S. Ook aan huis te ontbieden. Het beste, goedkoopste en soliedste adres. Nieuwste modellen, modernste kleuren. Gemakkelijksie pasvorm. Sterke schoollaarzen met hout gepend. Ruime keuze. Alles gegarandeerd. Aanbevelend A. Veenstra. Finale Uitverkoop DOOR JAMES LANE ALLEN. 13) Hij was juist opgestaan om de pit in de lamp boven hem te knippen, toen er op de deur werd geklopt, en tot zijn verbazing en misnoegen, want hij dacht dat hij haar had dicht gegrendeld, werd zij onmiddellijk daarop geopend door een kort. breed geschouderd, blond mannetje op bloote voeten: de pijpen van zijn bruinen grof-linnen broek waren tot de knieën omgeslagen, en een paar mooie blan ke kuiten bloot latend, terwijl uit de tot aan de ellebogen opgerolde mouwen van zijn helder wit hemd een paar gespierde armen staken: zijn blozend, goedhartig gelaat glom, zijn kort, dik, grijzend haar scheen haast onder water te staan en door den geheelen mensch werd een aangename geur van zeep uitgewasemd. Toen O'Bannon zag wie het was, keek hij wat minder onvriendelijk; maar hij bleef op zijn stoel zitten, en, zijn pijp uit zijn mond ne mend, zeide hij sarcastisch: „ik zou je ge vraagd hebben binnen te komen, Pieter, maar je hebt niet op mijn uitnoodiging gewacht, zie ik." Pieter verwaardigde zich niet te antwoor den; maar naderbij komend kletste hij een handvol schillings en stuivers op de tafel neer. „Tel maar na, of het er is," zeide hij, een stompje pijp uit zijn hond nemend en zijn an dere hand krachtig in zijn zij zettend. „Waar is dat voor?" O'Bannon sprak op een toon van gekwetste verwondering. „Waarvoor denk je dat het is? Weet ik dan niet dat je aan het geld-ophalen bent ge weest?" „Nu, het is een feit, dat je een tijdlang een advertentie in de courant gehad hebt." „Juist, en daarvoor is het natuurlijk! En wat meer is, ik heb geld om een betere te betalen, zoo gauw je haar maar voor me wilt schrij ven." „Ga zitten, ga zitten, ga zitten!" O'Bannon sprong op, liep haastig, een beetje onvast, door de kamer, gooide een hoop dingen, die op een zwaren eikenhouten stoel lagen, op den grond, en trok den stoel naar de tafel. „En, Pieter?" voegde hij er vragend bij, tegen zijn leegen beker tikkend. Pieter knikte goedkeurend. O'Bannon haal de een sleutel uit zijn zak en hield dien Peter verleidelijk onder den neus. Toen grendelde hij de deur en sloot de kast open, waarbij een plank vol flesschen te voorschijn kwamen. „Allemaal voor advertenties!" zeide hij, met een handbeweging naar de verzameling. „Een verrassing voor Mr. Bradford. Prima Fransche brandewijn, Jamaïca-rum, Hollandsche jene ver, likeur van Martinique, madera, port, cher- rij, cider. Allemaal voor advertenties! Een paar winkeliers hadden hun rekeningen laten opioopen, en nu ben ik vandaag naar ze toe gegaan en heb hun gezegd, dat wij er genoe gen mede zouden nemen, met koopwaar van deze soort betaald te worden. En daar is de koopwaar. Van welke soort zal je gebruiken?" „We moesten maar hetzelfde nemen, waar jij ai van hebt gedronken." „Zooals je wilt." Hij haalde nog een beker en een flesch voor den dag. „Wacht even!" riep Pieter, zijn hand op den arm van den ander leggend. „Eerst mijn ad vertentie!" „Zooals je wilt." „Zoowat tweemaal zoo lang als de andere", beval Pieter. „Zooals je wilt." O'Bannon zette de flesch neer, nam een ganzepen en trok een vel papier naar zich toe. „Mijn zaak breidt zich uit," dicteerde Pieter, en hij keek verlegen, alsof hij niet wist wat er verder moest komen. „Zet er dat in!" „Natuurlijk," zeide O'Bannon. „Dat zet ik er altijd in." Hij dacht vol ongeduld aan het bal en hij schreef haastig iets op, dat hij daarna met een dikke, onzekere stem voorlas: „De affaire van Mr. Pieter Springle, hoef smid, is nog steeds gevestigd tegenover het uithangbord „de Indiaansche Koningin". Mr. Springle is ongeëvenaard in het beslaan van paarden. Hij heeft steeds qpn ruimen voorraad van bijlen, kettingen en schoffels, die hij tegen billijke prijzen verkoopt." „Wacht even," viel Pieter hem in de rede, wien uit den tweeden zin een vreemde, zoete geur van persoonlijke lof was toegezwaaid. „Je kunt wel wat meer zeggen over mij, voor je de bijlen er in brengt." „Zooals je wilt." „Mr. Pieter Springle voert zijn werk vlug en degelijk uit: het doet niet onder voor eenig ander werk in Kentucky, niemand overtreft hem; hij is een hoefsmid van naam; hij doet niet anders dan paarden beslaan." Hij keek Pieter vragend aan. „Dat lijkt er meer op," gaf Pieter toe. „Is het zoo genoeg?" „Ja, als het moet „Mr. Springle wijdt zich geheel aan het be-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1922 | | pagina 3