JACOBSON 6 MANUS AMSTERDAM L03 Reis-Gidsen ORCHESTRE 8ABATINI LUXOR TEAROOM J. J. HEERENS OPENING zijner zaak „DE ZONZIJ" ONZE KOOPJES lingeries. „HYGEA" 15°lo KORTING KAWASAN 25350 Ondergeteekende bericht hiermede de in Brillen, Pince-nez, Kijkers, Barometers, Thermometers in alle soorten en modellen A. ABNAUB BÉ CALAVON, Opticien, Gierstr. 20. op ai onze genoteerde prijzen VOOR DAMES- ER HEEREN KLEEDING NAAR MAAT GEBR. P. J. SCHUURING op ZATERDAG 8 JULI. Firma J. H. KRUL Jr. MAISON DE BLANC Kalverstraat 128-130, (1 minuut van de E.S.M.) Geborduurd garnituur, prima madapolam. Restanten Meisjes Ondergoederen. De fijnste Handwerk Blouses tot Spotprijzen. l.75, 3.40, 3.75, I.'5, 99c DAMAST TAFELGOED. 65 f-, 87, 925 98, enz. I.50,265 3.95 4.50 enz. 2.95, 3.25, 3.75, enz. 7.75. 98 c', 1.35, 1,85, enz. 435 45 c', 65, 1.10, enz. 65c', 90, 1.25, 1.55. 6.15 enz. en groot 65c- 38 c', 45, 50, enz. ZÜIVER LINNEN 75 ct. Dameskapper - Haarwerker JANSSTRAAT 69, TELEFOON 883 Stoomwassolierij Boekhandel P. Stins Pz. Boekhandel P. Stins Pz. G-odU-zroixcl© cle zm.SLeLn.ci CPu-li Bezoekt ons magazijn Groote Houtstraat 139-141 Tel. 3491 Dagelijks Middag- en Avondconcert DE PACHTER J. H. C. DUYSER f 2.40 N.V. Mij. SANITAS Prijzen zeer billijk. Eerste kwaliteit Optiek. REPARATIËN vlug en solide. Machinale Brillenglasslijperij. REUZENAFSLAG Snelschoenmakerij. Eiken Meubelen Interessant is de Tot bezoek vriendelijk uitnoodigend. 25 FRANS HALSSTRAAT 25 K. Bouma voorheen G. Verwer J Chemise 2.45 Pantalon 2.45 Nachthemd 4.7j Hemden 1 95 1 1 2.25, 2.45, enz. Pantalons 2.25, 2.45, enz. Nachthemden 3.75, 4.75, enz. Onderjurken 4.75, 5.50, enz. Pantalons Directoir. alle kleuren. Zijden Kousen. 1.60, enz. Huishouddoeken Huishouddoeken naam Servetten Tafellakens. Lakens Halflinnen Lakens Sloopen Halflinnen met Handaj Witte Handdoeken Baddoeken Badlakens zwaar met zonder naam Brouwersvaart 5052 HAARLEM - H. GONS Telefoon 22045 Groote keuze \oorradig Telefoon 22045 waaronder alle aanwezige stoffen begrepen zijn. Een Costuum van 100,- gedurende deze maand 85.- enz. AANBEVELEND, DAMES- EN HEEREN KLEERMAKERS Kamperstraat 20-22 Telefoon 2474 BB bekend gepatenteerd middel tegen pijnlijke, troebelige en gedurige URINELOOZING Kon. goedgekeurd SCHOTEN, Gen. Cronjéstr. 64 AMSTERDAM, Damrak 51. rinmioufine lunair is door z'n heerlijke honingsmaak L/allllaalJCo-lVUcK en hygiënische behandeling DE ONTBIJTKOEK voor de gegoede klasse. Uitsluitend in 1ste klas zaken verkrijgbaar. Vraagt uwen winkelier. BEDDEN- EN MATRASSENMAKER STOFFEERDERIJ EN BEHANGERIJ GEN. CRONJÉSTRAAT No. 120 - SCHOTEN. Aanbevelend HYPOTHEKEN enCREDIETEN C. B. EPKER, Administrateur Geldersche kade 27a, (Beurs plein) ROTTERDAM en Olto- weg 10, HEELSUM, belast zich met het bezorgen van Hypotheken en Credieten. Momenteel kapitalen beschikb. Heeren zolen en hakken f2.— Dames zolen en hakken f 1.50 Kinderzolenen hakken v.a.f 1.— Prima grondstof en hout gepend. Wordt gehaald en bezorgd door geheele stad. Briefkaarten worden vergoed. DRAPPENIERSTRAAT hoek 13. Aanbevelend, J. NIEUWPOORT. Massief eiken buffetten met geslepen glas en ronde deur tjes f 77,50, Groote eiken linnen kasten met geslepen glas f 70, Eiken spiegels, zeer groot f 19, Schilderijen f 10.50 p. p., huisk. am. f 50, salonkam. am. f 60, Salontafels f20, Achtkante, ova le en schuiftafels, huiskamer stoelen f 31 de 6 st. enz. Alles in eigen werkplaats gemaakt. A. ZEGWAART. Mr. Meubelmaker, Klaverstr. 8. van Zomerjaponnen, Blouses, enz., voor Dames, Meisjes en Kinderen. Alles prima kwaliteit. Wasch- echt Handbeschilderd. Zéér LAGE PRIJZEN. OVERVEEN TEL. 3831 - 1617 BLOEMENDAAL TEL. 22012 ENQELSCHE ANTHRACiET f5.25 per H L. BELGISCHE II -3.90 III -3 60 Saenredamstraat 48, b.d. Kleverlaan, Telefoon 3028x Handel in alle soorten BRANDSTOFFEN, SCHELPEN, GRIND, enz. tegen concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend. slaan van mooie paarden; mooie paarden wor den dikwijls beschadigd door slecht hoefbe slag; Mr. Springle beschadigt de mooie paar den niet, maar beslaat ze geheel op nieuw voor een dollar per paard." „Goed," zeide Peter. „Alleen, zeg niet zoo veel over de paarden! Zeg meer over „Mr. Springle is de grootste hoefsmid die ooit New-Jersey verliet „Of die ooit in New-Jersey woonde." O'Bannon stond op, snoot de katoenen pit, greep de flesch en schonk nog eens in. „Pieter," zeide hü, zich in postuur zettend. „Ik ga je een geheim vertellen. Als ie niet dronken waart, zou ik het niet doen. Maar nu ben ie het morgen weer vergeten." „Als ik half zoo dronken was als jij, zou ik niet kunnen luisteren," antwoordde Pieter. „Ik verlang geen geheimen te weten. Ik vertel al les over, wat ik weet." „Weet ie geen geheimen? Weet ie soms niet dat Horatio Turpin verleden week vlak voor je smederij een paard van tien dollars ver kocht voor honderd, omdat hij „O, ik weet eenige geheimen over paarden," gaf Piet onverschillig toe. „Het is een geheim over een paard, dat ik ie gaan vertellen," zeide O'Bannon „Ziehier een advertentie, die in het volgend nummer moet geplaatst worden: „Verloren, Dinsdagavond, op den weg tusschen Frankfort en Lexington, een pakje kleeren, in een blauw- en wit ge- ruiten doek gebonden, en bevattende: een wit te neteldoeksche japon, een lichtblauwe zijden tuniek, twee fijne batisten zakdoeken, een paar lange strookleurige handschoenen, een paar witleeren schoentjes, twee katoenen zakdoe ken, en eenige andere artikelen. Wie gezegde kleeren aan het bureau der courant bezorgd of inlichtingen verstrekt waar ze te vinden zijn, zal ruim beloond worden. En hier, Pieter, is een andere advertentie: Gevonden, Dinsdag avond, op den weg tusschen Frankfort en Lexington, een pakje kleeren, gebonden in een blauw- en witten doek. Voor de eigenares terug te bekomen aan het bureau van dit blad." Hij schoof de papieren weg. „Wie stond er hier gisterochtend voor mij? Amy Falconer. Zij aan het vertellen. Hoe ze den vorigen dag naar de stad was gekomen met haar partij-spulletjes. Hoe ze het pakje verloren had. Dat ze nu kwam vragen of iemand er soms mee geweest was om het te adverteeren; en of ik anders voor haar een advertentie wou plaatsen; en of ik, indien het vóór Donderdagavond aan mijn bureau werd bezorgd, het haar dadelijk wou zenden." „Hm," zeide Pieter droog, maar met voch tige oogen. „Nauwelijks was ze weg, of wie denk je dat er hier binnen komt? Een iongen met datzelfde pakje kleeren en een briefje van John Gray, waarin hij mij mededeelt, dat hij het den vo rigen dag op den weg had gevonden en mij verzocht het dadelijk aan de eigenares te zen den als ik soms hoorde wie het was; en an ders een advertentie te plaatsen." „Dat is geen geheim," zeide Pieter verach telijk. „Ik had dat pakje direct aan de eigenares kunnen zenden. Maar, als ik iets tegen iemand heb, vergeef ik het hem altijd, alleen we moeten eerst quitte zijn." „Wat bazel je toch?" riep Pieter, met zijn vuist op de tafel slaande. „Houd toch voet bij stuk." „Nu, tegen haar heb ik niets," vervolgde O'Bannon. „Ik zou haar haten als ik kon. Ik heb het genoeg geprobeerd, maar ik kan niet. Zij kan mij behandelen zooals ze wil: als ze maar glimlacht is het me volmaakt hetzelfde. Maar die Schotsche Ier met zijn rooien kop „Hou op!" riep Pieter. „Geen woord ten na- deele van hem!" O'Bannon zette groote oogen op. „Hij is toch geen vriend van je", zeide hij nadenkend. „Dat is hij wel!" „O zoo! Nu, ik heb hem nog pas hooren zeg gen dat hij hooger dunk van ie spijkers had dan van jou," riep O'Bannon sarcastisch. Pieter gaf geen antwoord, maar zijn nek scheen te zwellen, en zijn gezicht werd purper. „Hij is dus een vriend van je? Ik mag hem niet eens een kleine poets bakken?" „Ga ie gang maar!" riep Pieter uit, „en als mijn tijd komt, zal ik het ook niet laten." „Toen hij mij gisterenochtend het pakje stuurde, had ik het haar onmiddellijk kunnen teruggeven. Ik sloot het in die kast! „Jij gaat niet met haar naar het bal," zeide ik, „als ik haar er vandaan houd. Ik zette mijn val uit. Vandaag dook ik Joseph Holden op. „Loop langs m'n kantoor, als je vanavond naar de par tij gaat," zeide ik tot hem. „Ik wou ie graag spreken over een stuk land. Kom vroeg, dan kunnen we samen gaan." Toen hij kwam juist even voor jou zeide ik; „Zeg, wist je, dat Amy niet naar het bal gaat? Zij heeft haar baljapon verloren, toen zij van de weck naar de stad kwam, en iemand heeft die juist hier gestuurd om geadverteerd te worden. Mij dunkt, ik moest haar het pakje nog maar bren gen; het is nog niet te laat." (Wordt vervolgd).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1922 | | pagina 4