PrimaRoomboter Melange Firma ANT. CASSEE Zn. J J. SEYFFERT f DIENSTBODE Behangerij'Stoffeerderij'Matrassenmakerij Kapitalen Zuivelinrichting v|h „De Toekomst" v P. CHAUDRON, Tempelierstr. 50, bij de tramhalte E.8.M. N.V. Hoenderdos' per halve Kilo f 0.90 J. DE VOGEL Bloemendaal. Te I ef o on 22260 beveelt zich aan tijdens de vacantie voor alle voor komende werkzaamheden. V V A V V V Telefoon 2168 Telefoon 2168 Telefoon 2168 Telefoon 2168 Br andstoffenhandel j Complete Badkamerinrichtingen f wone dag. Dit goldt voor meer gedeelten van ons dorp, doch niet in die mate. Het stemlokaal bleek groot genoeg te zijn doch er waren te weinig handen. Gevolg was een ophooping van menschen den ganschen dag, in- en buiten het stembureau. Een file van auto's, en daaromheen al die gesticuleerende menschen gaven een eigenaardig straattooneel te aanschouwen. 'n Heer verklaarde precies 1 uur en 22 minu ten gewacht te hebben, 'n ander 1 uur en 10 minuten, 'n dame ging terug zonder gestemd te hebben, zij kon het staan niet langer volhou den, 2 vrouwen verklaarden iets beters te kun nen doen, dan hier te staan wachten, 'n heer ging kwartier voor vijf uur voor de vierde keer eens kijken of de toestand zich ten zijnen gunste gewijzigd had, twee arbeiders verscheurden hun biljet, ze vonden het zonde van de tijd welke teloor ging. Tot de klok vijf uur sloeg. Met een statigen zwaai pakt een dienaar van den Heiligen Hermandad de deuren, klapt deze dicht en draait het slot om. Na zich overtuigd te hebben dat hij zijn plicht heeft gedaan verwijdert hij zich engaan de deuren weer open. Twee flinke vrouwen storen zich niet aan dat officieele sluiten, ze krijgen het daarbinnen te benauwd, waar de ton. Ze hebben er genoeg van verklaarden ze, ton. Ze hebben er gnoeg van verklaarden ze. Zij worden echter door twee vrouwen vervan gen die gelukkig de deuren open vinden. Op straat staan hoopjes menschen, druk pra tend, brommend, wachtende de mannen op hun vrouwen of omgekeerd. Tot de klok zes uur sloeg. De heeren aan de tafel zien hun laatsten cliënt vertrekken en zuchten. Zij hebben een ontzettend zware dag gehad en nog den heer Bispinck, noch tot zijn helpers is een verwijt te richten over het lange wachten. Integendeel, zij hebben den ganschen dag hun beste beentje voorgezet. Het gemeentebestuur had kunnen weten dat de toeloop hier te groot zou zijn en zij zijn de aansprakelijke personen. De Heer J. VAN WEERD, onderwijzer aan de Chr. School voor M.U.L.O. alhier, is benoemd tot hoofd eener school te Enschedé. Tuinbouw en Plantkunde. Het bestuur der afd. Bloemendaal van Tuinbouw en Plantkunde heeft besloten dit jaar geen excursie te houden Ten eerste, omdat door de langdurige droogte het bezoek van eenige buitenplaatsen op te leurstelling zou uitloopen, en vervolgens, omdat de kas dit jaar geen tegemoetkoming in de kos ten kan bijdragen, zoodat de deelnemers geheel op eigen kosten zouden moeten meegaan. In de op 4 dezer ghouden jaarlijksche alge- meene vergadering van aandeelhouders der N.V. D. Hogenbirk Zoon's IJzer- en Staalindustrie alhier, werden de balans en winst- en verlies rekening goedgekeurd. De commissaris, de heer Warnderink Vinke, die aan de beurt was van aftreden, werd met algemeene stemmen herkozen. Op de 9e jaarlijksche tentoonstelling van Fotowerken, de vorige maand gehouden in het Stedelijk Museum te Amsterdam, had onze plaatsgenoot, de heer Aug. Oepkes ook zijn wer ken ingezonden. In „Focus", fotografisch tijd schrift voor Nederland vinden wij het volgende vermeld: Aug. Oepkes, van wien het maximaal aantal (zes) werd aangenomen werd met recht ge plaatst in de eere-afdeeling. Deze foto's bewij zen uitnemend wat door een smaakvol en ge voelig werken bereikbaar is. Mooi decoratief, zeer gelukkig van ruimte vulling, compositie en toonwaarden is „Aan dacht". Bepaald voornaam is N°. 82, damespor tret met collier. Men lette eens op de mooie beweging van hoofd en oogen ten opzichte van het lichaam. Bijzonder fijn van toonwaarde van gelaat, helm en kleeding is de buste der Javaansche danseres, N°. 84. Ook zijn andere drie werken vragen onze aandacht. Tevens kunnen wij melden dat deze werken zijn aangekocht voor een tentoonsteling van de Höhere Fachschule für Fotographie in Mun- chen, waar een 25-tal der beste Hollandsche werken de naam van deze kunst in Holland moet hoog houden. AERDENHOUT. In de Staatscrt. staan vermeld de statuten der Schoolvereeniging „Aerdenhout-Bentveld", gevestigd te Aerdenhout De uitslag van de gehouden stemming voor de Tweede Kamer is, (de vijf districten bij elkaar geteld), als volgt: Lijst 2 A. R 321 3a Bez. partij 26 3b 7 3c 3 4c Lib 222 4d Volkswelvaart 4 R. K.-Arts 4 8 Chr. Volksp 2 9 N. K. P 71 10 15 15 19 17b Soc. Partij 2 19 Vr. Dem 161 20b Plattelanders 3 21c Vrijheidsbond 746 21d 12 21g 16 22 Chr. Dem 14 26 Onafh. Partij 80 29 Dem. Partij 19 32a C. H 123 32b 509 33 R. K 1431 35 Kunst. Partij 6 36 S. D. A. P 536 37 Bezuin. bond 1 38 Neutr. middenst. 1 41 Alg. Vrouw. org. 30 44 Chr. Soc. Partij 18 46 Herv. Staatspartij 18 49 Plattelanders 6 SANTPOORT. De storm van Donderdag heeft weer bijna allerwegen groote of kleine schade aangericht. Vele boomtakken en -bladeren zijn voor de ruk winden bezwekén en ontsieren de wegen en tuinen. Ook hebben sommige boymen geen weerstand kunnen bieden. Langs den Bloemen- daalscheweg viel een groote iep dwars over de straat, alle draden van de electrische geleiding, verbrekende. Een arbeider van de reiniging en de veldwachter Bergema begonnen terstond op te ruimen en den weg vrij te maken voor het verkeer. In de omgeving van de Ruïne van Brederode woeien drie boomen om. Van de fabriek voor kopergarnituren van de firma Duijnstee Co. werden twee groote ruiten ingedrukt. Aan den Rijksstraatweg nabij de z.g.n. „Rooie paal" viel een zware iep door de draden en kwam over de'tramrails te liggen. De juist surveilleerende rijksveldwachter nam onmiddellijk maatregelen om de electrische stroom te laten uitschakelen, teneinde ongelukken te voorkomen. De tramlijn kon spoedig vrij gemaakt worden, zoodat geen vertraging in den dienst ontstond. De lijnwer- kers van het P. E. N. hadden volop werk. Te laat, om in ons vorig nummer op te ne men, vernamen we dat de R. K. Harmoniever- eeniging „St. Caecilia" afd. van de Jozefsgezel len alhier op het groot Nationaal Concours voor Harmonie en Fanfarecorpsen, gehouden te Warmond op 29 Juni j.l. en uitgeschreven door de R. K. Muziek- en Tooneelvereeniging „St. Mathias" te Warmond in den marschwedstrijd een eersten en in den concertwedstrijd een derden prijs behaalde. In aanmerking nemende, dat dit corps nog betrekkelijk zeer kort bestaat, uitsluitend samengesteld is uit jonge krachten en voor het eerst aan een concours deelnam, kunnen we gerust zeggen, dat dit voor hen, maar in niet minder mate voor hun eminenten directeur, de heer Chr. Huiboom, een prachtige prestatie is geweest. De prijzen werden dan ook onder woorden van lof door de jury uitgereikt. En dat het feestcomité het geleverde op prijs stelde be wees wel, dat zij het corps uitnoodigde op Za terdag 1 Juli d.a.v. de er aan verbondene Ker- messe d' Eté met muziek op te luisteren, waar aan gretig voldaan werd. Hiervoor ontving het corps een extra medaille benevens een dank betuiging. Aantal kiezers 5263. Geldige stemmen 4426 i Zondag a.s. des namiddags 1 uur, zal de ver- eeniging „Gemeenschappelijk Grondbezit" uit Amsterdam aan den Terras weg alhier, een openluchtsamenkomst houden. Gevonden Voorwerpen. Terug te bekomen bij: C. Blokker, Zomer straat 18 Haarlem, een lederen automuts; H. Schous, Cavalerie-kazerne Haarlem, een dames portemonnaie: A. Henneken, Alb. Thijmlaan 39 Bloemendaal, een koperen gewicht; A. van der Kloet, Kinheimweg 27 Bloemendaal, een zilver bon; Rutgers van der Loeff, Prof. van Vloten- weg 3 Bloemendaal, een portemonnaie; Post kantoor te Bloemendaal, een pakje inh. een nachthemd; Politiepost aan de Kleverlaan een dop van een vrachtauto; G. van Beem, Binnenpad 10 Overveen, een hoedenspeld en een portemonnaie; P. Roozen, Ram penlaan 10 Ovrveen, een ceintuur; G. Goedhart, Zandvoortschelaan 149 Aerdenhout, een grijze overjas; D. Cassee, Korte Zijweg 2i Overveen, een huissleutel; Denijs, Noorder tuindorplaan 17 Overveen, een porte monnaie; aan het bureau van politie te Over veen, een ledige portemonnaie, een bruin lede ren portemonnaie met inhoud, een bruine glacé handschoen, een paar grijze dameshandschoe nen, een lakstempel, een broche, een kinderzak met inhoud en een moer van een wagenas. Komen aanloopen bij: Israëls, Parkweg 3 Bloemendaal, een Duitsche herdershond. BURGERLIJKE STAND. van 30 Juni tot en met 6 Juli. Geboren: z. van E. J. Mos en E. Eist; z. van J. van der Veldt en A. C. M. Verkooij; z. van A. W. H. M. A. Goossens en M. M. J. Steeneberg; d. van M. L. van Diggelen en J. Meeder. Ondertrouwd: F. G. O. Ch. Eger en C. Mulder. Getrouwd: C. van Dort en J. Th. M. van der Niet. Overleden in het Prov. Ziekenhuis nabij Santpoort: C. J. Neijssei, 57 j. KERKAGENDA. Zondag 9 Juli. BLOEMENDAAL. NED. HERV. GEMEENTE, voorm. 10 uui, Dr-O. Norel, van Heemstede. Jongelieden-Samenkomst Gebouw „Marana- tha", Donkere Laan, v.m. 10 uur, de heer W. Dankbaar. GEREFORMEERDE KERK, voorm. 10 uur de Heer G. B. Wurth. n.m. 5 uur. Prof. Dr. H. H. Kuyper. NEDERL. PROTESTANTENBOND Afdeeling BLOEMENDAAL, in het gebouw der Bloemendaalsche Schoolvereeniging, v.m. 10.30 uur, Ds. G. Hulsman, van 's Hage. SANTPOORT. NED. HERV. GEMEENTE, voorm. 10 uur, Dr. G. A. van den Bergh van Eysinga. „Het verspeelde leven", Matth. 16 26. EVANGELISATIE, voormiddags 10 uur, Ds. Faber, van Sloten. GEVRAAGD te Bloemendaal een flinke v. g. g. v. Brieven letter L 2014, Boekhandel P. STINS Pz. te Bloemendaal. v a V AfAtfA Tegenover de Herv. Kerk. ¥V f'i i'4 V V V A {'4 V A?4 V. V* 'A7 DE LAATSTE MEIKERSEN (le soort)35 ct. p. pond Extra40 ct. p. pond TOMATEN 20 ct. p. pond Be verwijksche Aardbeien, RoodeBessen, Meloenen, Perzikken, Druiven, enz. Alles wordt geleverd tegen marktprijzen. M. M. De handel in Groenten en Aardappelen is a.s. „Als inzet". De allerbeste Zatidaardappelen10 ct. p. Kilo Prima, Prima Bloemkool25 ct. p. Stuk Aanbevelend, BOBBEL^■■SSÜBBBBBBBB beschikbaar voor le en 2e Hypotheken. Credieten on der iedere soiiede waar' borg. Postz. v. antwoord. Dorpsstr. 71, Hillegersberg. Aanvragen schriftelijk. Leidschepl. 15-19 HAARLEM Telefoon 773. G AKFORNUIZ EN. Junker Ruh, Prometheus, Kup- perbusch, Witte Gasfornuizen, f30—f50 Witte Gastafels f 20— f36. Gascomforen met zuinig- heidsbranders, 2 kook- en 2 stoofgaten, f7.50—f 12.50. 3- vlams Stellen f 16—20, 2 vlams f 11—17.50, 1-vlams f 1.75—f6. MEIJERINK, Jansstraat 62. <3jfc. JtQ OUDE GROENMARKT 12 - TELEF. 324 r vervangt Natuurboter zoowel voortafel als keukengebruik. Thuisbezorging zonder prijsverhooging. Aanbevelend, Leidscheplein 50 - HAARLEM - Telef. 2436

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1922 | | pagina 6