Firma J. Koning Zandvoort EerstB Zanflrartsclie Vraclt-AiOiilBmiii 1 FOTO-MAGAZIJN f PENSION „PARKLAAN" ZOMER-OPRUIMING 'T KLEVERPARK LAAT UW Graanmaalderij „VOLHARDING" MEUBELEN J. H. HOGELAND, FUNKE'S ROGGEBROOD 1 „DE WOLBAAL" C. H. V. Ochtendvoeder G. W. VLEESHOUWERS Linnen Schoenen f2.90 J. WENSING, Haarlem Fabriek van Ochtend- en Opfokvoeders HOUTMART 19 EEKHOUT VERSTEEG H Heden ingaande m Alle Modellen direct leverbaar of op zeer korten termijn Vraagt Prijs, Proefrit en Demonstratie Spaarnwouderstraat 24-26. Tel. 3119 Ford Service Dealer Dames- en Heerenkleermaker - COUPE GEGARANDEERD COLLECTIE ENGELSCHE STOFFEN. Verhuizingen Transporten „ONDER DE DAMIATEN" H. KuEHLER msmssm» J. J. VAN AS - HAARLEM R. VAN DER WERF Kodaks en Kodakfilms Imperial Platen Wellington Platen Electrische Overkappen ÉaaiaSBBBgBBBWWB Dames- en Heerenkleermakerij Firma B. BRIK Co. Heerengracht59, AMSTERDAM Groote Houtstraat 114 Haarlem Banketbakkerij J. A. v. ZANTEN RECLAME BONBONS Bestelt Uw Bloemwerken bij W. Beunder Verbindingsweg. Bloemendaal. ÏÏHiHHSBMBiiMiÖMÖËH Vraagt üw bakker sedert 1839 W. J. A. TIJSSEN PIETER KIESSTRAAT 22, Telef. 408 J. WITKAMP Jr., Firma Boeré PARKLAAN 101, HAARLEM heeft eenige kamers met volledig pension disponibel Matige prijzen - Prima keuken E. G. W. WALTHER dam^emv°l%^r'AZ1JN F. DAMIAANS B. A.A.JANSEN Ondergeteekende wenscht zich tot wederopzeggens toe te abonneeren op het „Bloemendaalsch Weekblad" a f 1.75 per halfjaar. Naam: Woonplaats Wilt gij van Uw pluimvee een zoo groot mogelijke eierproductie, welnu, voedt ze dan het door pluimveekenners samengesteld. Het geeft verrassende resultaten en is bovendien veel goedkooper dan andere ochlendvot ders. In verzegelde zakjes afgelevi rd is de prijs slechts f 1.40 per 5 K G. en 0.75 per 21 K.G, per 25 K.G. f6.25 en per 50 K.G. f12.-. Ook onze andere granen (stofvrij en uitsluitend in prima kwaliteiten) leveren wij zeer billijk in prijs, Ons Gemengd voer wordt algemeen geroemd en kost slechts f 1.60 per 10 K.G. Bij 50 K.G. zen den wij het franco thuis. Voor de kwaliteit kunnen wij alleen dan instaan, wanneer de bestellingen uitsluitend door ons worden uitgevoerd. hoek Melkboerensteeg b. d. Spaarnwouderstr. TELEFOON 1932 Tegen 25 pCt. beneden winkelprijzen leveren wij com plete Huis-, Eei-, en Slaapkamerameublementen. Ook apart verkrijgbaar: Buffetten, Fauteuils, Crapeauds, Stoelen, Tafels, Spiegels, Divans, Spiraalmatrassen, Eiken Ledikanten, enz. Bezoekt onze modelkamers. Zien doet koopen. Concur rentie uitgesloten. Geopend van 12—8 uur. Adres: Zijlweg 89a, Overveen (boven Café „Zijlhoeve''. Laat uw WITWERK en WATERVERFWERK verrichten door Assendelverstraat hoek Brouwersvaart HAARLEM Prijsopgaaf zonder verplichting FORD NIEUWE, ENORME PRIJSVERLAGING Reparaties Onderdeelen SPOORSTRAAT 13 ZANDVOORT (Werkplaats: Van Ostadestraat 30.) Firma Gez. v, d. HAAK Fijnwasscherij Kinderhuisvest 27—27 A - Tel. 118 - Haarlem Speciale inrichting voor Boorden, Overhemden, Blouses en J aponnen en geheel opge maakte Wasch WONIN6IN R1 €HTI\ EN BEHANGKR IJ STOFFKERDKRIJ LANGE VEERSTRAAT 15 HAARLEM TELEFOON 2851 TELEFOON 2010 Internationaal meubeltransport onder volle garantie. Transporten van brandkasten en machines. Inklaring van buitenlandsche zendingen. Technisch Handels bureau NIJMAN Co. Hartenstr. 2a AMSTERDAM Telef. 696 N. Specialiteit in Elec rische Kachels en Straalkachels, Strijk-en Persbouten, Melkkokers, enz. Levering van alle soorten weerstanden. Elec. materialen in den uitgebreidsten zin. Zwakstroom, Sterkstroom, Radio Artikelen, Eerste klas' Reparatie-inrichting voor Electrische Verwarmings-Elementen. Aanbevelend, NIJMAN Co. Groote Houtstr. 102, hoek Nleuwstraat Tel. 866, HAARLEM (geel en rood) f 1.50 per stuk Ei Reeds ontvangen een uitgebreide sor teering Stoffen (uitsluitend Engelsch en Schotsch fabrikaat). Bezoekt onze ma gazijnen. Stoffen-kwaliteit als vóór den oorlog. Prijzen uiterst billijk. Voor het gemak hebben wij modellen in voorraad. Slechts 5 minuten van het Centraal station. Te bereiken met lijn 1, 2. 3,13,17, halte N.Z. Kolk, E S. M. halte, Westermarkt bij Raadhuisstraat. LUXE VERHUUR - STALLING -REPARATIE A UTO-G AR AGE van G. J. SCHEFFELAAR KLOTS Nieuwe Gracht (Rolhuieen 8) Telefoonnummer 973 Agent voor Haarlem, Bloemendaat en Overveen voor „Snob'' Motorrijwielen f 310. Porcelein, Meubelen, Tin,Koper, Kunst- en Gebruiksvoorwerpen restaureeren wij onzichibaaren bruikbaar. In- en verkoop van antieke, ouderwetsche, moderne Kunst- Magazijn „De Hertekop", Zijlvest 3, Haarlem. voorheen K. HARTOG Kleverparkweg 2IE, hoek Velserstr. Tel. 2878 vestigt de aandacht van het geachte publiek op zijn Eigen Fabrikaat Overheerlijk 35 cent per ons SMAAKVOL EN BILLIJK Bloemenmagazijn en Kweekerij. BS£^ESESgS5S£SSESBR5£BiBBEBg1 aa: :co BLEOTR. WASCH- EN STRIJKINRIOHTINO SANTPOORTERSTRAAT 41 HAARLEM Magazijnen van HAARDEN, KACHELS, FORNUIZEN, GAS HAARDEN, en GASKACHELS. Groote sorteering GASFOR NUIZEN er. GASCOMFOREN HUISHOUDELIJKE ARTIKELEN ELECTRISCHE SMEDERIJ EN REPARATIE-INRICHTING. WONING, VILLA of LANDHUIS op de meest artis- tique wijze SCHILDEREN en DECOREEREN bij NASSAULAAN 29zwart Telefoon 1063 26 Generaal Oonjéstraat 26, Scholen bij Haarlem Goedkoopste adres voor chique gegarneerde VOORJAARS- EN Z0A\ERH0EDEN Tevens vervormen naar de nieuwste modellen PLIS SEE R-IN RICHTING Jansweg 14 Haarlem,2 min. van het station en tram) Amsterdam, Kinkerstraat 144. Telefoon Z. 6904 Groote sorteering Kousen en Sokken, DAMES HANDWERKEN - BÉBÉ-ARTIKELEN annonnaaaanaanoDooDnoaaoaconaDDooannnDDC H. VAN BILDERBEEK B KLEIN HEILIGLAND 19, HAARLEM, g D Q Speciale inrichting voor het Schilderen van Automobielen eri Rijtuigen, a Nette en vlugge afwerking. Prijsopgaaf zonder verplichting. j=j aadaaannnoDnonacooanoDnonnnaaaoonannnncn H. v. Alphenstraat 5 Deiftstraat 32 Beddenmakerij, Meubelmakerij, Behangcrii, Stoffeerderij. Verhuizingen en Transporten door geheel Nederland. Woning-inrichtingen. Speciaal adres voor het opmaken en wasschen van Gordijnen. Concurreerei.de prijzen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1922 | | pagina 7