J ALEXANDRA Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Vogelenzang, Jan Gijzenvaart en Santpoort De allernieuwste kanariekooi. Plaatselijk Nieuws. CINEMA PALACE Vanaf Vrijdag 28 Juli Ons mooi Insulinde 16e Jaargang ZATERDAG 29 JULI 1922 No. 30. Uitgave van de Vereenigde Drukkerijen, Bloemendaal. Kantoor voor Redactie en Administratie: De Genestetweg 23. - Tel. 22003 Advertentiën: 15 cent per regel, bij afname van 500 regels oi meer korting. Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, van 1 tot 10 regels 1.elke regel meer 10 cent. Tusschen den tekst of op een bepaalde plaats speciaal tarief. -tij j-iiii Óiji'j -i'iÓ'i.-jj- Oi-- Dit Nummer bestaat uit Twee Bladen, waarbij een Kindercourant. VOORJAARSMIDDAG. Een rieten dak met wilde-wingerd, Een wegje, dat er henen slingert Door 't weeke loover, dat al leutert; Een kleine dreumes, die beteuterd Naar 'n ietsje en een nietsje ziet; Een vogeltje van wiedewied! Een gele zon-verheugde ketel, Een roode lap bij doovenetel, Een appel, die te berste bloeit In 't licht, dat met het windje stoeit En fladdert in het glanzig veld En van iets vriendelijks vertelt; Een beetje stilte en zonnigheid, Een klein beetje tevredenheid, En overal die blauwe hemel Met tintel-ver dat blond gewemel Een veertje, dat er nederdwerelt Er is iets heel liefs in de wereld! Uit: Adama van Scheltema Van Zon en Zomer. De mensch wil nu altijd zoo'n beetje leven oin zich heen. De stilte blijft hinderlijk voor wie niet gewend is te luisteren naar zichzelf. En zoo schiep de tot eenzaamheid gedoemde liet huisdier. Poesen, honden en kanaries verhoogen de gezelligheid inzonderheid van kluizenaars en oude vrijsters. Maar men hoeft geen kluizenaar of oude vrijster te wezen, om lawaai van huis dieren op prijs te stellen. Ook in rijk met kin deren gezegende gezinnen is de vogelkooi in eere. Vogels bezitten de hebbelijkheid, harder te gaan zingen naarmate de drukte rondom hun kooi toeneemt. En zoo verhoogt het alarm van spelende en dreinende kinderen tevens het alann in de kooi. Krijschende kakatoes, kwinke- leerende sijsjes en vinken, maar bovenal de rollende kanaries zijn voor menig naar zelf verlies hunkerend menschenhart onmisbare ge zellen geworden. En 't gemakkelijkste is, dat men, zoodra het rumoer gaat vermoeien, een doek over de kooi kan werpen en daarmee als een ervaren dirigent plotseling het concert tot een einde kan brengen. Hetgeen met kin- dergekraai moeilijk gaat. De kanarie is uit de mode geraakt. Men moet al een heel ouderwetsche juffrouw zijn, om nog een kanarie te houden. Gelijk de mo derne industrie alle levende wezens door dom mekrachten weet te vervangen; gelijk het paard tot een automobiel en de arbeider tot een machine gemechaniseerd is, heeft men ook een mechanische kanarie uitgevonden. De piano kwam op de plaats waar de vogelkooi had gestaan, en de tingelende dochter des huizes nam de rol van den Saksischen musicus over. Steeds verder schrijdt de wetenschap, en, moest de kanariseerende dochter des huizes eerst nog les nemen om in staat te worden ge steld haar melancholieken grootvader op te vroolijken, van lieverlede werd de piano automatisch en voor lieden, die voor een pianola te arm waren, zorgde de grammofoon. De grammofoon is de vogelkooi van het mo derne gezin, dat, om de gezelligheid te ver hoogen, een mopje alarm noodig heeft. Maar numaar nustaan wij op het punt, in de geschiedenis van de kana riekooi een geweldigen ommekeer te beleven. Zijn wij op het toppunt der beschaving aange land? Het lijkt er niet op, wij beginnen pas! Wat is het kenmerk bij uitstek van onze hedendaagsche beschaving? Is het niet de krant? De krant en de grammofoon zijn in het beschaafde binnenhuis, wat daar buiten de film en de knalpot zijn. Aan de krant en de gram mofoon zou onze bet-overgrootvader, de on geciviliseerde Batavier, bemerken dat de tijd anders is geworden, en dat zijn nazaten het tot beschaafde menschen hebben gebracht. Gelooft gij nu, lezer, dat deze beide ken merken der beschaving, de krant en de gram mofoon, hun tijd hebben gehad? Wacht ereis een jaartje, of, bij uitstel door de malaise, mis schien een paar jaartjes, en de allernieuwste vinding uit het land van Edison heeft ook ten onzent krant of grammofoon ouderwetsch ge maakt. Onze electriciens en hoogeburgerscho- lieren bereiden de nieuwe mode al voor; spoe dig zal ieder gezin, dat oudstijds een vogelkooi luid, draadloos zich opvroolijken. Over de radiofonie, die in Amerika thans al even algemeen is als op onze hofjes de kanarie, schreef men aan de Nieuwe Rotterdamsche Courant kortgeleden een hoogst merkwaardige brief. „Toen ik", aldus de briefschrijver, „van een afwezigheid buitenslands weer te San Fran cisco thuis kwam vond ik op den schoorsteen mantel in de huiskamer een klein mahoniehou ten kastje, zoo ongeveer van een afmeting 20 bij 20 bij 30 centimeters. En aan drie groenzijden telefoondraden hingen drie kleine microfonen, van die ronde toestelletjes zooals sommige menschen wel extra aan hun telefoontoestel laten aanbrengen om met twee ooren tege lijk te kunnen luisteren. En toen werd ik meegevoerd naar het dak en wees mijn oudste mij met trots op het luchtnet, dat van den schoorsteen naar de kroonlijst liep en dat hij naar hij mij zelfvol daan vertelde heelemaal alleen had opge hangen. En tot slot werd me het dagelijksch program ma van den dag getoond dat, uit het ochtend blad geknipt, naast den schoorsteenmantel hing. Het dagelijksch radiofoon-program! was ik nou wakker of niet? was ik heusch maar vier maanden van huis geweest of daarentegen een moderne Rip Van Winkel?" De briefschrijver vertelt, dat vooral kinde ren zich met radiofonie bezig houden. De kin- iderkranten geven geregeld voorschriften, op welke wijze amateurs zoo goedkoop en een voudig mogelijk zelf een ontvangtoestel in el kaar kunnen zetten en de boeren klagen steen en been dat allerwege het ijzerdraad van hun omheiningen verdwijnt, want daar maakt de lieve jeugd graag het luchtnet van. „De toestand is op het oogenblik", aldus de man uit San Francisco, „dat men ontvangtoe stellen kan koopen van af 15 tot en met een paar honderd dollars en dat verder alle nieuws en muziek, etc. gratis tot u komt. Het is alsof men een graminofoon gekocht heeft en nu verder iedereen bereid is om u gratis platen in de hand te duwen. Ongetwij feld is dit slechts een overgangs-toestand die niet duurzaam zal blijken, doch waarvan de oogenblikkelijke houders van ontvangers kun nen genieten. En volgens de statistiek zijn er al over 800.000 stuks door den handel verkocht en dit sluit niet in de vele duizenden toesteilen die door amateurs zelf vervaardigd zijn. De grootste fabrieken van de radiofonen hebben al aan den handel bekend gemaakt, dat ze de eerste drie maanden geen orders meer aan kunnen nemen, omdat ze met het uitvoe ren der oude orders reeds zoo hopeloos ten achter zijn. En nieuwe fabrieken komen er da gelijks bij. En het patentbureau is overstelpt met nieuwe uitvindingen op dit gebied. En vooral de boeren op het platte land, vèr verwijderd van de steden dikwijls, zijn er op ingegaan. Zij krijgen den dag te voren hun weersvoorspellingen .waarschuwingen voor stormen oi overstroomingen, marktberichten omtrent de prijzen van nuchtere kalveren en eieren en granen en aardappelen, enz. De goedkoopere toestellen kunnen alleen ge bruikt worden door de microphonen aan het oor te houden, doch de duurdere toestellen zijn voorzien van een kleine gramophoonhoorn, een zoogenaamde magnavox of stemversterker. Men kan ze krijgen waarvan het geluid niet verder dan een paar meter hoorbaar is en ook veel duurder, die zóó luid zijn dat een ge- heele zaal met duizenden personen alles dui delijk verstaanbaar kunnen volgen. Verscheidenen hebben die alreeds in hunne huizen aan laten brengen en hebben nu gratis dinermuziek en 's avonds dansmuziek van een uitstekend orkest." Hoeveel heeft toch zoo'n nieuw modische kanarie voor bij de ouderwetsche! Die zong maar één wijsje en deze zingt er honderd. En hoe gemakkelijk is het. dat men de krant niet meer behoeft om te slaan, doch onder zijn mid dagdutje het nieuws van den dag zich in 't oor hoort fluisteren. Hoe prettig, dat men niet meer voor een concert een sneeuwjacht hoeft te trotseeren doch rustig op zijn slofjes bij 't potkacheltje kan blijven zitten om Mengelberg of Julia Culp te hooren! Maar het merkwaardigst van de nieuwe vinding zijn de „Good night stories", de ver vertellingen voor de kinderen bij het naar bed gaan. Deze kanarie zingt 's avonds van kwart over zeven tot acht uur. Zij is dan, gelijk de Amerikaansche briefschrijver terecht opmerkt, een soort van mechanische ma of kinderjuf. „De jeugd zit er al met aandacht op te wach ten", aldus onze zegsman, „en als je nu maar een regeling maakt, dat ze niet mogen luiste ren vóór ze uitgekleed zijn, hebt u geen ge zeur van „hé, mogen we nog alsjeblieft wat opblijven?" Gemakkelijk toch, die steeds verder voort schrijdende beschaving! Hoe moeilijk maakten zich het onze barbaarsche voorouders met hun individueel gepeuter. Elke moeder een eigen jasje of broekje makend voor ieder van haar kinderen. Nu: de confectie-fabriek, werkend volgens de leer van gelijk voor allen. Vroeger: de ambachtsman, die zijn eigen stempel drukte op elk werkstuk dat hij afleverde. Thans: de timmerfabriek. Waarom zou het massale stelsel ook niet geschikt zijn voor het vertellen aan kinderen? Wij zijn in den oorlog gewend geraakt aan zooveel samenstellingen met „eenheid", dat het „eenheidsvertelsel" ons niet meer verrast. En zoo hooren dan de gebenijde kinder tjes in het wonderland der beschaving eiken avond een gemeenschappelijk sprookje; en ze moeten hun duizenderlei stemming en vatbaar heid, hun verschillende omstandigheden, voor liefden, herinneringen en fantasiën, hun ang sten en teederheden, hun overmoed en hun plaagzucht, al die kleine schakeeringen van stoutigheidjes en lievigheidjes, welke elk kind bij 't naar bed gaan zijn eigen beteekenis ge ven, maar schikken naar de ééne, massale, mechanische juf, die draadloos hun allen haar vertelseltje opdreunt. Binnenkort kunt ge u abonneeren op het draadloos kindergebedje en den draadloozen nachtzoen. Dan wordt het nog eens gemak kelijk, ouders te zijn! C. BLOEMENDAAL. Als wij van den Jan Gijsenvaart af naar Bloemendaal rijden en thuis zijn gekomen, kun nen wij altijd goed merken dat wij den Ken- nemerweg hebben genomen. Voordat we iets anders gaan doen, onderzoeken we eerst ons zelf of er binnen niet iets is losgeraakt of ver schoven. Dan kijken we het rijwiel na en ko men hierbij tot de ontdekking, dat er eenige spaken zijn doorgebroken. Geen wonder. Wat een weg. Het lijkt wel een bevroren zee met hier en daar eenige wakken. De Kennemerweg is thans alleen nog maar geschikt voor zware vrachtauto's, die er niet veel meer aan kunnen bederven. Thans neemt men tot ons groot ge noegen maatregelen om den weg weder berijd baar te maken. Dit geschiedt niet door nieuwe bestrating. De Kennemerweg wordt precies eender als de Nieuwe Zeeweg. De materialen voor de herstelling liggen al gereed langs genoemden weg. Als alles klaar is, zal het voor de Jan Gijsenvaarters een waar genot worden om naar ons dorp te peddelen. Hoe staat het met de Zomerzorgerlaan? Lan gen tijd geleden is hieraan gewerkt en er zijn enkele verbeteringen aangebracht. Een groot gedeelte echter, van de Chr. M.U.L.O.-school tot aan de stalhouderij van Gebr. Böttger ligt met een dikke laag gruis, zand enz. bedekt en ver oorzaakt bij droog weer een groote hoeveel heid stof, dat bij regenachtig weer in modder verandert. Wanneer wordt dit eens verholpen? Inplaats van in Augustus zal in September de Openluchtdag van de Bloemendaalsche Gymnastiekvereeniging plaats hebben. Onze kerkklok is van de week weer eens leelijk van streek. Het uurwerk is voor de zooveelste maal stil blijven staan, zoodat de omwoners den juisten tijd niet konden na gaan. Het uurwerk dat thans in den toren zit is oud en versleten en vernieuwing hiervan is noodzakelijk. Voor hetzelfde geld dat de klok kenmaker aan deze klok moet besteden, zou men een nieuw uurwerk kunnen aanschaffen. GROOTE HOUTSTRAAT 111-113 HAARLEM TELEFOON 671 Een buitengewoon elite programma Het groote Nederlandsche filmwerk: Regie: THEO FRENKEL Sr. Naar de roman, welke deze week ver schijnt van Jhr. A. W. G VAN RIEMSDIJK, schrijver van „Pro Domo", „Silvia Silombra", „Mea Culpa", enz. In de hoofdrollen: COEN HISSINK, PAUL DE GROOT, MARGIT BARNAY e.a. Een Hollandsche film, die de vergelijking met buitenlandsche producten glansrijk kan doorstaan. Als buitengewone attractie stellen wij voor iedere 200e bezoeker gratis beschikbaar het met foto's uit de liim fraai geïllustreerde boekwerk, dat tevens aan onze theatercassa te koop is tegen den prijs van f 2 50. De beroemde Prizma-film. Deze week vertoonen wij u hiervan Het eiland Bali. Verder onze buiten- en binnenlandsche actualiteiten, o.a. een schitterende opname van De Zaansche Zeilweek. Plaatsbespreken dringend aanbevolen. GROOT ORCHEST. Zangavond Openbare MuloschooL De leerlin gen der Mulo-school konden, na aftrek van noodzakelijke onkosten, als opbrengst van hun zangavond op 13 Juli 1.1. f50 afdragen aan de afd. Bloemendaal van het Centraal Genoot schap voor Kinder-Vacantie-kolonies en f50 aan de Wijkverpleging der afd. Bloemendaal van de N.H. Vereeniging „Het Witte Kruis". Zooals men weet, was de opzet van den zangavond volstrekt niet het geven van een liefdadigheids-uitvoering. We kunnen evenwel met te meer voldoening constateeren, dat er toch nog een dergelijk bedrag kon worden afgedragen. Vrijdagavond 1.1. werd in hotel Vreeburg alhier een voorloopige vergadering gehouden ter bespreking der plannen tot oprichting van een gemengde neutrale zangvereeniging te Bloetneudaal. In principe werd tot oprichting besloten. De heeren R. Slot, A. van der Ham en A. Cassee werd opgedragen de plannen nader uit te werken. Dan zal wederom een vergadering belegd worden, waar definitief de vereeniging, die gezien het aantal toezeggin gen (een 40-tal) zeker levensvatbaarheid zal hebben, gestatueerd zal worden. Voor belangstellenden zullen genoemde hee ren gaarne nadere inlichtingen verstrekken. Onze plaatselijke voetbalvereeniging „Bloe mendaal" die ingeschreven heeft voor de serie wedstrijden van E.D.O. te Haarlem, speelde Zondag haar eersten wedstrijd tegen een der sterkste, zoo niet de sterkste concurrent harer afdeeling (de eerste). Zij had geloot tegen de reserves der Haar- lemsche eerste klassers R.C.H. De wedstrijd, die de laatste was van den dag, was verreweg de mooiste. Hoewel ongeoefendspeelde ons elftal een vlug, vlottend spel. Slechts in het laatste kwartier werd de tegenpartij, die geregeld in training is sterker, zonder echter direct ge vaarlijk te worden. Bloemendaal won den wed strijd met 21, en is dus geplaatst in de vol gende ronde, die 20 Augustus gespeeld wordt. Op de j.l. Zaterdagavond gehouden vergade ring der S.D.A.P. in hotel „Vreeburg" alhier deelde de heer Kees Meijer mede dat is opge richt een afdeeling van de Ned. Vereen. „De Nieuwe Gedachte". Deze vereeniging stelt zich ten doel de geestelijke en wetenschappelijke ontwikkeling op een hooger peil te brengen. De bijeenkomsten zullen waarschijnlijk op Zon dagmiddagen worden gehouden in Haarlem op een nader te bepalen plaats. Men kan zich opgeven voor het lidmaatschap a f 5.bij de heeren Kees Meijer en C. Schulz alhier.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1922 | | pagina 1