Stadsschouwburg C. Fris Jr. Firma GRAS SPOOR De Genestetweg 25, Bloemendaal voorbeen JOH. J. VAN KEMPEN Telefoon 22268 BEATRYS DE HOFSLACHTER ZAKEN ZIJN ZAKEN Plaatselijk Nieuws. Timmerman VICT0RIA=WATER BEHANGERIJ, STOFFEERDEN, MATRASSENMAKERIJ Prima werk - Billijke prijzen - Vlugge bediening welke hij heeft gedaan omtrent de gezondheid alsmede de wijze waarop de agent Wierts uit Leiden dienst deed, niet juist waren. De inlichtingen welke hij heeft ontvangen bleken onbetrouwbaar te zijn geweest) zal de heer Van Kessel wel bij zijn eenmaal ingenomen standpunt blijven. Het is de waarheid en bovendien een ge meentebelang indien op een eventueele fout wordt gewezen zegt de heer Van Kessel. Wijl zijn doel niet anders is geweest dan een po ging om zonder meerdere uitgaven de Zeeweg en het Zeestrand te doen bewaken, had hij van den Voorzitter eer waardeering dan be strijding verwacht. Men moet ook maar boffen. Een ander raadslid die niets minder beweer de dan dat onze boschwachters zich gewoon „dood" vervelen in ons kleine boschie, wat toch evenmin voor het hoofd van dien tak van dienst een aangename uitdrukking is en er ook in heel veel andere gevallen geen doekjes om windt, roft er doorheen en wordt niet ter ver antwoording geroepen. De schaduwzijde van dergelijke kleine of minder kleine oneenlgheidjes zagen wij nog in diezelfde zitting. Het brengt de menschen van streek. De heer Laan, die in bijna alle gevallen zijn waarschuwende stem laat hooren als er een aanval op onze gemeentekas wordt gedaan en evenzeer wanneer het geen aanval genoemd kan worden, en die er als de kippetjes bij is wanneer er voor de gemeente eenig voordeel is te behalen of iets te verdienen valt, was thans de man die zoowaar f 15.000.meer wilde uitgeven dan het Dag. Bestuur voorstelde Het betrof punt 9 der agenda: Verleenen van machtiging tot aankoop van het schoolgebouw der „Bloemendaalsche Schoolvereeniging". Drie schatters hadden éénparig als hun oor deel uitgesproken dat het gebouw f 75.000. waard is. De Directie der Schoolvereeniging had echter aanvankelijk over de f 100.000.— gevraagd en had later die vraag teruggebracht op f 90.000.—. Men weet, dat volgens de nieuwe wet op het onderwijs de gemeente, met behulp van het Kijk moet zorgen voor de noodige lokalen voor het onderwijs. Echter schrijft de wet een veel eenvoudiger lokaliteit voor dan het gebouw der Bloemendaalsche Schoolvereeniging. Nu vondt het college van B. en W. geen vrijheid om een hooger bedrag aan te bieden dan f 75.000.— en het zou nog de vraag zijn of een nieuw te bouwen eqjiool wel hoo ger zou komen dan dit gebouw. Jat bovendien niet geheel aan de eischen voldoet. Voorheen zou de heer Laan gezegd hebben: „Voorzitter ik ben er niet voor, laten we eerst de zaak eens rustig bekijken, een berekening maken wat een nieuw gebouw precies kost, eens informeeren wat aan het bestaande ge bouw moet worden veranderd, en de Directie eens aan den tand voelen of zij het voor f 70.000.— wil overdoen. Mijnheer de Voorzit ter, ik kan er zoo mijn stem nog niet aan geven. Laten we toch in Godsnaam op de dub beltjes passen"! Niet alzoo in deze de-hoofden-op-hol-breng- gende zitting. De heer Laan en met hem de heer de Roo van Alderwerelt was van meening dat de ge meente een „reuzenkoopje" liet glippen. Met 2 stemmen tegen werd ten slotte het besluit genomen aan de Directie der Bloemen daalsche Schoolvereeniging te berichten dat men voor deit getaxeerden prijs het gebouw zal overnemen. Wenschen zij dat bod «iet te aan vaarden, welnu VOORTZETTING DER OPRUIMING! Buitengewone voordeelige aanbieding in Zijden Blouses, Jumpers en Wollen en Zijden Mantels. Overige artikelen beduidend verlaagd in prijs. MA1SON HETTY, Groote Houtstraat 126, Telef. 1760, HAARLEM. Telefoon 189 ZONDAG 6 AUGUSTUS, 8 uur Het Rotterdamsch Tooneel Mysteriespel in 4 taf. van Felix. Rutten. BEATRYS, Alida Tartaud—Klein. o MAANDAG 7 AUGUSTUS, 8 uur Blijspel in 3 bedr. van Oscar Walther en Leostein. DE HOFSLACHTER Hubert la Roche. o— DINSDAG 8 AUGUSTUS - 8 UUR Tooneelspel in 3 bedrijven van Octave Mirbeau. ISIDORE LECKAT Hubert la Roche. ZOMERPRIJZEN van f 2.— tot f 0.50 plus rechten. Bureau dagelijks van 10—3 uur. Volgde een geheime zitting. Na de geheime zitting waren de gemoederen een weinig opgefrischt. Na een uitvoerige dis cussie besloot men het politiecorps met drie man te verminderen, zoodat het voorloopig zal bestaan uit 1 commissaris, 4 hoofdagenten en 27 agenten. De 3 tegenstemmers vonden geen vrijheid vóór dit voorstel te stemmen daar de kwestie Van Kessel nog hangende was en men ook Je meening van den voorzitter, die afwezig was, nog wel wenschte te vernemen. De voorstemmers durfden echter niet uit te stellen wat thans zoo gemakkelijk was te be reiken. Er waren thans 3 vacatures, zijn die weer eenmaal bezet dan gaat inkrimping niet zoo vlot meer. Hierin hadden zij wel een beetje gelijk. OPMERKER. BLOEMENDAAL Afsluiting Zandvoorterweg. Eenige dagen geleden berichtten wij, dat een gedeelte van den Zandvoorterweg tusschcn Houtvaart en Viersprong voor 't verkeer gesloten zou worden en wel met ingang van Maandag j.l. Bepaald praktisch is het zeker niet om mid den in het zomerseizoen een gedeelte van een weg af te sluiten, die op een druk verkeer kan bogen en vrijwel het eenige verbindings middel tusschen Amsterdam, Haarlem en Zand- voort is. Zij, die nader met Haarlem's omstre ken bekend zijn, kennen natuurlijk de route over Oosterduin of Elswout, maar automobilis ten en fietslustigen' uit Amsterdam, die regel recht op Zandvoort afgaan, nemen zoo goed als altijd den Zandvoorterweg. De verkeersstremming wordt aangegeven door een onnoozet klein bordje, inplaats van door een duidelijk bord, waarop tevens de mede- deeling, hoe men zijn weg kan vervolgen. Want velen rijden nu door tot de afraste ring, zien daar dat passeeren onmogelijk is, keeren dus terug, om te gaan onderzoeken, hoe zij hun eindpunt kunnen bereiken. Een onmiddellijke verbetering in dezen toe stand is dringend gewenscht. St.-Editie. Mej. J. E. Heil, kantoorbediende aan het Post en Telegraafkantoor te Koog Zaandijk is over geplaatst naar het Post- en Telegraafkantoor hier ter plaatse. Bij een gehouden examen voor Fransch L. O. slaagde onze plaatsgenoot de heer S. M. Renaud. Hoe staat het met de huizen van de woning- bouwvereeniging „Duinwijck"? Met het bouwen van de huizen van bovengenoemde vereeni- ging wordt niet veel voortgang gemaakt. Reeds lang wachten een groot aantal steenen om op de plaats van bestemming gebracht te worden. Van fundeeringen of iets dergelijks is nog niets te zien. De luxe woonwagen, die op een stuk land in het park Duin en Daal staat wordt weder in orde gemaakt en zal spoedig betrokken worden. Gedurende een paar maanden heeft het uur werk van onzen klokkentoren bijna niet ge- loopen. Daar men nu een uurwerk van een torenklok direct dient na te zien als het hapert, hebben we toen Woensdagmorgen de klok nog stilstond', hieromtrent eens inlichtingen inge wonnen, bevreesd als wij waren dat de klok thans nog maar alleen als sierraad zou dienen. We vernamen, dat een paar personen uit onze gemeente zijn aangewezen om het toezicht te houden over verschillende gebouwen waartoe ook de Ned. Herv. kerk behoort. Alhoewel de reparatie van het uurwerk direct is opgegeven, is de klok, terwijl we dit schrijven, nog niet gemaakt. We kregen echter de verzekering dat het in orde zou komen en we twijfelen dan ook niet of bij de verschijning van ons blad zal de klok weder loopen voor een of twee dagen. Is het echter niet veel eenvoudiger dat het kerkbestuur den klokkenmaker laat komen? Ook wij Bloemendalers moeten met den tijd meegaan. Als antwoord op onze vraag, de vorige week gedaan over de werkzaamheden aan den Zo- tnerzorgerlaan, kunnen we thans mededeelen, dat deze laan evenals de Nieuwe Zeeweg en de Kennemerweg, verhard en met teer over goten zal worden. Voorwaar een groote ver betering. Als al onze minder goede straatwegen eens zoo bewerkt werden, wat zou dat een ge not zijn. Zaterdag 1.1. opende de Firma J. C. Bonarius alhier, aan de Bloemendaalscheweg een nieuwe monsterzaal voor sanitaire en aanverwante ar tikelen. Hadden we bij aankomst niet beter ge weten, dan hadden we gedacht aan de opening van een bloemenmagazijn. Althans de met smaak gerangschikte baden, geysers, closets en gootsteenen, zoomede warmeren waschta- fels, waren als onder de bloemstukken bedol ven. Een fraaie cirkel van haarden vulden zeer goed het front. De omlijsting van een groot aantal spiegels verdubbelde als 't ware de ex positie. Bloemendaal is hiermede een moderne zaak rijker geworden en het groote publiek kan voor taan in het eigen dorp op dit gebied vinden, een keur van artikelen van elk gewenscht fabrikaat. We hopen, dat het initiatief van deze firma, niet teleur gesteld wordt. Wie nog niet in deze toonkamers geweest is, ga eens een kijkje ne men. Zijn moeite wordt ruimschoots beloond. Naar wij van betrouwbare zijde vernemen gaat den bouw van een nieuw postkantoor niet door. In afwachting van hetgeen de heeren thans zullen doen kunnen wij toch niet anders dan dit besluit toejuichen. Of dit besluit door ons toedoen is genomen weten wij niet. doch dat het er een steentje aan heeft bijgedragen, daarvan zijn wij over tuigd. Wij raden de heeren nogmaals aan gebruik te maken van het bestaande gebouw wat door ons is aangewezen. Onder leiding van den heer P. A. Kok, heb ben de adspirantjes van de Bloemendaalsche gymnastiekvereniging weer eens een gezellige middag gehad. Het bestuur der B.G.V., die deze middag georganiseerd heeft, komt hiervoor wel een woord van lof toe. Er waren voor de jeug dige gymnastjes van bovengenoemde vere niging wedstrijdjes uitgeschreven, waaraan aar dige prijzen verbonden waren. De wedstrijdjes bestonden uit: Hardloopen, Wedloop met hin dernissen enz. De deelnemers(sters) gaven el kaar niets toe en vele vlugge gymnastjes wisten dan ook een prijsje in de wacht te slepen. De uitslag was als volgt: Hindernisbaan (meisjes) 1. Marie Bruines, 2. Corrie Tesselaar, 3. Mientje Mijlink. Hindernisbaan (jongens) 1. Gerard Handgraaf, 2. Hein Kohier, 3. Leo v. d. Mey. 'Vierkamp (meisjes 10 en 11 jaar) 1. Guurtje de Cock en Elly Hage, beiden 9 punten. Vier kamp jongens (10, II en 12 jaar) Rene van Beek en Arnold Grootegoed beiden 8 punten. 2. Bernard Lindeman (9 punten). Vierkamp meisjes (12, 13 en 14 jaar). Coos Kremer (6 punten) Marie Bruines (9 punten). Vierkamp jongens (13, 14 en 15 jaar.) Cor de Cock en Jo Mooiweer, beiden 9 punten. Nadat bekend was gemaakt, wie een prijsje gewonnen had, keerden allen zeer voldaan huiswaarts. Melden we nog, dat de dames- en heerenleden den middag opluisterden met het werken aan tremplinbrug en springtafel en eenige vrije oefeningen, die goed door hen uit gevoerd werden. J.l. Dinsdag is er door de B.G.V. een verga dering gehouden in hotel Vreeburg, waarop veel besproken en besloten is. Voorgesteld werd een 2de fietstocht naar Scheveningen te houden. De a.s. Zomeruitvoering, die in September ge houden zal worden, werd nog eens uitvoerig besproken. Besloten werd het volgend jaar een grooten openluchtuitvoering te geven ter gelegenheid van het 5-jarig bestaan der Ver- eeniging. Op die uitvoering zal dan tegelijker tijd het vaandel der vereeniging ingewijd wor den. Het een en ander brengt kosten met zich daarom werd besloten, sluitzegels te laten druk ken, die dan door de leden en adspirantjes ver kocht zullen worden. In Juli bezochten 3035 personen de Ruïne van Brederode. Aan den Brederodeweg nabij „Terras" over reed Zondagmiddag een auto een herdershond. De auto reed door. Het dier stierf bijna onmid dellijk. Een hengelsportclub uit Amsterdam heeft het er a.s. Zondag eens op gezet, om het zitten aan het spiegelend water, eens te verwisselen voor een dag van genot in onze mooie bosschen en duinen. Of laarzen, kuipje en vischtuig als on afscheidbare attributen meekomen, weten we niet. In hotel „de Weijman" zullen de noodige maagverstepkingen gebruikt worden. De heer W. J. A. Nelis heeft aan den Bloe mendaalscheweg een nieuwe zaak geopend in rijwielen en onderdeelen, tevens reparatie-in richting voor rijwielen en automobielen. Wc brachten een bezoek aan de nieuwe in richting en bij aankomst trof ons al dadelijk de eenvoudige, maar niettemin smaakvolle gevel. De aannemers, de firma Cobelens en Zn. te Schoten kunnen met genoegen op dit bouw werk terug zien. Een etalagekast is opzettelijk weggelaten. De hier toegepaste wijze van platvloersch etaleeren lijkt ons zeer geschikt. Door een zijdeur komt men vervolgens in een ruime werkplaats, voor zien van gemetselde inkuiling, voor reparatiën KORTE KLEVERLAAN 40, BLOEMENDAAL onder automobielen. Verder nog een ruime bergplaats voor auto's achter het gebouw, welke ruimte vermoedelijk later overkapt zal worden. Het geheel gaf een frisschen en tevens vriendelijken aanblik. We wenschen den heer Nelis gaarne succes. Aan het postkantoor Santpoort(station) en de daaronder ressorteerende hulppostkantoren werd gedurende de maand Juli 1922, ingelegd f 15637.Terugbetaald f9713.79. Het laatste door dat kantoor uitgegeven boekje draagt het nummer 3212. DAM RUBRIEK. Alles betreffende deze rubriek te zenden aan den damredacteur van ons blad, den heer Hemt. de Jongh, Valeriusstraat 64 huis, Amsterdam. Probleem No. 10. Auteur C. Pels, Wervershoof. Geldt voor 3 punten in den wedsri|d. Een interessant partijfragment BURGERLIJKE STAND. van Vrijdag 28 Juli tot en met Donderdag 3 Aug. Geboren: z. van B. G. Krusemeijer en J. M. van Parreren; z. van P. Hoogewerf en H. M. van Maris z. van P. van der Raad en A. Dekker. Ondertrouwd :W. G. Beelen en F. J. Rive W. Cnoop Koopmans en A. D. van Tienhoven. Overleden: L. A. Vonk, 69 j.; J. van Straten, 29 j. Overleden in het Provinciaal Ziekenhuis nabij Santpoort: C. J. van den Akker, 60 j. SANTPOORT. Zondag j.l. had de 1ste oefenwedvlucht plaats vanwege de vereeniging van postduivenhouders „De Stormvogels" alhier. Omstreeks 60 duiven namen er aan deel. Hoewel er ook onbevlogen duiven bij waren, slaagde de vlucht uitstekend. De route was VogelenzangSantpoort. Zondag a.s. zal een onderlinge wedvlucht plaats heb ben WarmondSantpoort. Hiervoor zijn eenige prijzen beschikbaar gesteld. Het geannonceerde Populair Concert in den tuin van Pension „Longwood" op Zondag 30 Juli j.l., is wegens ziekte van den Directeur van Halfweg's Muziekkorps „Eensgezindheid" niet tot zijn recht gekomen. Inmiddels zal de heer K. Hertier, eigenaar van genoemd pension nog eenige weken blijven doorgaan het publiek, het genot van muziek te verschaffen. Wij verwijzen naar de advertentie in dit nummer. Deze stand kwam voor in een correspon dentiepartij tusschen G. Mantel, Hengelo met wit en J. de Bruyn, Apeldoorn, met Zwart. In het Oostelijk sportblad „De IJsselstreek" geeft de heer de Bruyn hier de volgende mooie variant aan Wit Zwart 1. 44-40 14-20 2. 25:23 24-29 3. 33:24 22:44 4. 40:49 15-20 5. 24:15 4-9 6. 15:13 830 7. 35:24 en volgens beide spelers zou Zwart zich hierdoor hersteld hebbenm.i. echter is zijn nadeel nog vrij belangrijk. Bnv.: 7 .2-8 8. 24-19 5-10 9. 45-40 wit houdt nu met schijf 19 twee zwarte (8 en 10) in bedwang, terwijf het ge vaar voor doorbraak door het oprukken van schijf 40 langs 34, 30, 24, 20 enz. lang niet denkbeeldig is. Beperking der remise, (vervolg) Te Amsterdam is in dit systeem reeds een wedstrijd gespeeld; belangrijk door het mede spelen van den voorvechter er van, den Ne- derlandschen kampioen, A. K. W. Damme en den meester I. J. de Jong. Dat deze laatste zich boven Damme wist te plaatsen, was een groote verrassing, doch dat het den hoofd- kl„ssespeler Querido gelukte zich naast Damtne op de tweede plaats te handhaven, bewijst dat Damme in dit concours beneden z'n kracht gespeeld heeft. Over dit onderwerp is in de verschillende dambladen en ook in de groote dagbladpers al heel wat geschreven! De Nederlandsche Dambond heeft een com missie benoemd om een en ander te onder zoeken. In den stand Zwart: 3, 7/9, 12, 14, 19, 21,24 Wit 28, 30, 32, 33, 36, 37, 40, 44, 50 heeft zwart als laatsten zet 20 24 gespeeld, met de bedoeling wit, die toch reeds nadeel heeft, nog meer naar den rand te dringen. Wit (de heer M. Varenkamp) speelde echter zeer elegant 36-31, Z. 24-35; W. 31-27! en nu moet zwart de gewonnen schijf teruggeven, waarna wit zich grootendeels hersteld heeft. Speelt zwart evenwel weg, dan verliest hij als volgt: Z. 21-26? W. 44-39! Z. 35:44; W. 27-21, Z. 26:17; en verder W. 28-23, 33:4,32-28, 4:27 gewonnen. O BERLAHN STE1N is als elk ander zuiver drinkwater, doch fijner, delicater en stimuleerend.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1922 | | pagina 2