P. VAN AKKEREN (Fa. M. LOBO Mzn.) Prima Roomboter Melange LAAT UW RITSEMA Co's J. J. HEERENS 'T KLEVERPARK Biedt aan ZEER VOORDEELIG: Studieboeken voor alle inrichtingen van Onderwijs. Inkoop van Leer- en Studieboeken tegen BE HOOGSTE WAARRE J. BUSÉ Jr. N. DRENT. Zijlweg 67, OVERVEEN HET BESTE ADRES BURGERS E.N.R. RIJWIELEN Zuivelinrichting v|ii „De Toekomst" Zomer-Sport-Artikelen Kleeding, Schoenen, etc. G. J. EILERS Co. - JANSWEG 51 J. WINDHORST - BloeieMaaMmi 55 Fa. KROES SCHOUTEN, Burgwal 91, Telefoon 3138, HAARLEM SIPKES' SORBETS EN LIMONADES Burgermeisje Oude en Nieuwe Boekhandel, ZIJLSTRAAT 91, Telefoon 1852 Handteekenen. lil Kinderjuffrouw. 811 Berging van Inboedels Meubelmakerij „OVERVEEN" Stoffeerderij D. NEDERKOORN J. F. Kroone, Bloemist, Overveen Thee- en Koffiehandel Gr. Houtstraat 159 - Tel. 156 per halve Kilo f 0.90 J. DE VOGEL In VEENSTRA's Schoenenmagazijn Drogerijen en Verfwaren Champagne f 2.30, Moezelwijnen vanaf f 1.=, Rijnwijnen vanaf f 0.80, Origineele Bordeaux Wijnen vanaf f 1.17. Vraagt Prijscourant. Neemt proef. Het onzichtbare Koor J. LOTTGERING KENNISGEVING Boschlaan 25 H. KEEREWEER Schneevoogstraat 10 bij de Kleine Houtweg Opslag van diverse goederen Q. W. TWEEHUUSEN Aanleg en Onderhoud van Modern Tuinwerk. J. WITKAMP Jr., Firma Boeré BERICHT. J. G. VERBEEK ELECTR. WASCH- EN STRIJKINRIOHTING W. J. A. TUSSEN Waar worden de laagste prijzen berekend en solied werk geleverd? Jansweg 27 HAARLEM Telef. 2918 FEUILLETON. ADVERTENTIEN GR. HOUTSTRAAT 5a VERFT MANTELS EN HEERENCOSTUUMS MET BEHOUD VAN MODEL Troebele Citronade Meiwijn-sorbet Sinaasappel-sorbet Citroen-sorbet GEVRAAGD een net voor den dag, genegen alle voorkomende werkzaamheden te verrichten. Zondags vrij. Aanmelding 's avonds na 8 uur, Rustenburcherweg 6, Bloe- mendaal. Teekenleeraar geeft lessen aan huis in het teekenen naar de natuur, op elementair theo- retischen grondslag, aan school gaande kinderen en meer ge vorderden. Ook gedurende de vacanties. Br. No. 5033, Bur. v. d. blad. COCOS- EN IJZEREN SL1KMATTEN Tapijten - Gordijnen Zeilen, Meubelen Bedden - Matrassen enz. enz. Ervaren kinderjuffrouw, jaren in dezelfde betrekkingen, zoekt plaatsing met November bij 1 of 2 kinderen. Tamelijk bekend met Fransch. Br. No. 5032, Bur. v. d. blad. Westl. Kasdruiven 70 ct. Roode Bessen 20 Mooie Tomaten 10 Sappige Haridperen 17V2 Pruimen 30 Alles per 5 ons Rijpe Bananen 8 ct. Sappige Sinaasappelen 10 stuks voor 70 ct. enz. Meloenen vanaf 30 ct. enz. Prima Hand- en Stoofappelen per 5 pond 75 ct. enz. SPECIAAL ADRES Gr. Houtstraat 168, Tel. 2672 Geen spreekuur van 19 Juli tot 4 September SPECIALE INRICHTING voor Zijlweg 74 OVERVEEN Telef. 1123 Huis-, Eet- en Slaapkamer Ameublementen Kantoormeubelen Betimmeringen BEGROOTINGEN KOSTELOOS voor het opmaken, repareeren en vernieuwen van Uw matrassen tegen concurreerende prijzen is bij Woonplaats: Klarenbeekstraat 59 r. Werkplaats: Zijlweg 67, Overveen. P.S. Ook aan huis te ontbieden. DOMPVLOEDSLAAN 49 TELEFOON 3823 Levering van alle benoodigde materialen tegen uiterst concurreerende prijzen. Nette afwerking. Adviezen zonder verplichting. WONING, VILLA of LANDHUIS op de meest artis- tique wijze SCHILDEREN en DECOREEREN bij NASSAULAAN 29zwart Telefoon 1063 Geurige en waterhoudende Thee en Koffie in verschillende soorten en prijzen CHINEESCHE en JAPANSCHE ARTIKELEN BESTELLINGEN WORDEN AAN HUIS BEZORGD BEDDEN- EN MATRASSENMAKER STOFFEERDERIJ EN BEHANGERIJ GEN. CRONJÉSTRAAT No. 120 - SCHOTEN. A. H. V. A. STEUR Jr., Bartel- jorisstraat 22, Telef. 303, bericht dat zijn zaak, wegens vacantie van personeel, van Maandag 7 Augustus tot en met Zaterdag 12 Augustus, des middags te 6 uur zal zijn gesloten. VERKRIJGBAAR BIJ vervangt Natuurboter zoowel voor tafel als keukengebruik. Thuisbezorging zonder prijsverhooging. Aanbevelend, Leidscheplein 50 - HAARLEM - Telef. 2436 VAN EEN PARTIJ PRIJZEN MET 25 TOT 50pCt. VERLAAGD NAAST DEN SCHOUWBURG SANTPOORTERSTRAAT 41 HAARLEM _aa KERKPLEIN 4 TELEF. 22276 Onderstaand toont u dat duidelijk aan: Dames stofmollières vanaf f 2.50 donkerbr. leeren mollières - 7.50 éénbandsschoentje - 7 zwart - 5.— mollières - 5.50 Heeren bruin -10. rijgbottines -10.— Nog enkele paren in opruiming - 7.50 Heeren zwart mollières - 8.50 rijgbottines fijne boxcalfs -10.— chroom - 7.50 Zeer sterke schooilaarzen - 4. ALLES PRIMA WERK Met aanbeveling. Telephoon 22195 Bloemendaal DOOR JAMES LANE ALLEN. 17) Naar zulke avonturen had John Gray me nigmaal geluisterd, als oude jagers met de noodige overdrijving over den ouden tijd zaten te vertellen; want men hield het er voor, dat de koegoear zich nu had teruggetrokken, zelfs uit de weinige nog onontgonnen rietvelden in de buurt der nederzettingen. Maar het hert, het schuchterste van alle dieren, keert met nood lottige hardnekkigheid altijd weer naar zijn oude plekjes en verblijfplaatsen terug, lang na dat de bison, de beer en de eland de hunne wijselijk verlaten hebben;; en de koegoear volgde het hert. Al die verhalen kwamen hem nu te binnen en vervulden hem met afgrijzen, met de ont zetting des doods. Zijn beurt was gekomen, zeide hij tot zichzelf; zonder waarschuwing, evenals voor de anderen. Hij was te verbijs terd om te schreeuwen, om op te staan. De vensters aan weerszijden waren dicht; er viel aan geen ontkomen te denken. Er was niets in het vertrek dat hij kon grijpen geen wa pen of stuk hout of ijzeren staaf. Als het tot een worsteling kwam, zou het er een zijn van wil tegen wil, moed tegen moed, kracht tegen kracht, de begeerte naar een prooi tegen de begeerte te leven. Het was een geluk voor hem, dat de eerste gedachte die in Item was opgekomen, nu we derkeerde. Die gedachte was: dat de dood veel te vroeg kwam, een eind makend aan zijn plannen om te (even, te werken, te slagen, zich een waardige plaats in deze wereld te veroveren, voor hij Een tweede denk] hieruit met ongel vende vlam in saamgegroeide zijn onvervreemd praal, onverschillig Jong als hij was wustzijn reeds v van het karakter, bouwend uit my op den bodem v; voortplantend v; tot cel, nièu overwinning omhoog str een andere verhuisde, ontwikkelde zich nu snelheid, als een le- ilaaiend: zijn met hem lieid van eigen kracht, geloof in eigen zege- t hem in den weg stond, krachtig werkend be ten. gedragen: dien groei in stilte plaats heeft, op- elementen, beginnend onbewuste leven, zich atoom tot atoom, van cel cht puttend uit elke nieuwe steeds werkenden, steeds wil: totdat het ten laatste, onaantastbaar in zijn fundament, zijn palmen- kroon verheffend ijoven de golven des levens, voltooid staat, onvergankelijk, onze rots van verweer tegen iederen aardschen storm. Weldra was hij volkomen kalm geworden. Op het oogenblik van zwakheid was een ge voel van buitengewone kracht gevolgd. Het leven in de wildernis, dat athleten kweekte, had hem lenig, behendig, vlug, taai gemaakt. Zijn oogen wisten niet wat neerslaan was; hij had ze ook nu geen oogenblik van den koe goear afgewend. Ze steeds op het dier gericht houdend, stond hij langzaam van zijn stoel op, begrijpende, dat zijn kansen beter zouden zijn als hij in het midden van het vertrek stond. Hij liep voor om zijn tafel heen, twee passen recht vooruit, en stond toen stil, wit als een lijk. Van het oogenblik af dat hij opstond, had hij een sterke samentrekking van alle spieren bij den koegoear waargenomen, terwijl diens huid zich rimpelde en het geheele lichaam trilde van opwinding en begeerte; en hij wist dat het dier zijn sprong zou nemen, zoodra hij stilstond. Met een gebrul, dat aan alle terughouding een einde maakte, kwam de sprong. John had het bovenlijf licht voorover gebogen met de laatste gedachte, dat hij, wat er ook gebeurde, zijn keel moest beschermen. Daarop mikte de koegoear met zijn bijna loodrechten sprong, zijn wijduitgespreide voorpooten gericht naar de schouders van zijn tegenstander, terwijl zijn achterpooten diens beenen trachtten te grijpen. Daar zijn buik aldus blootgesteld was, gaf John hem met al zijn kracht een trap daar tegen, die hem achteruit deed tuimelen. Een seconde ging hij weer liggen om den afstand te meten; toen kwam de tweede sprong. Weer sloeg John den aanval af, maar ditmaal werd zijn arm door de klauwen van het achterover buitelende dier gegrepen; de scherpe, gebogen nagels scheurden zijn hand van binnen en van buiten open als botte messen en het bloed stroomde er uit. Onmiddellijk sprong de koe goear op de lange, houten lessenaar, die langs den eenen muur liep, en deed een nieuwen aanval uit de gunstige stelling. Maar John had zich zoo diep gebukt, dat de sprong geheel over hem heen ging. Het volgende oogenblik was het beest op den lessenaar achter hem, en hij had zich nog nauwelijks opgericht en om gedraaid of de vierde sprong volgde. Met zijn arm beschermde hij zijn keel, maar de koe goear greep zijn linker schouder en sloeg zijn klauwen in zijn dikke jas; en met een verbijs terend gebrul vlak aan zijn ooren, dreef liet ondier hem zijn tanden in zijn nek, en hij voel de ze door zijn vleesch boren tot ze elkaar

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1922 | | pagina 3