J, PANDER ZOON LANDHUISJES MEUBELEN PENSION „PARKLAAN" HAARLEM ZEPHIRWOL FOTO-HANDEL Palieren SEBVHTTEN MêlmmmÊÉffÈÊÊSM ïïnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnntë FUNKE'S ROGGEBROOD J. C. Lutterman Kapitalen FIRMA S. KOEL BLOEMENDAAL REUZENAFSLAG Snelschoenmakerij. annnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnna Vraagt Uw bakker sedert 1839 COlbert Costumes Reparatie-inrichting Emailleeren en Vernikkelen BEKENDMAKING N.V. Hoenderdos' 6. JURGENS, B'ldaalsche weg 42 Firma J. H. KRUL Jr. PARKLAAN 101, HAARLEM Matige prijzen - Prima keuken Boekhandel P. Stins Pz. Bockhandel P. Stins Pz. BEHANGERS - MEUBELMAKERS - STOFFEERDERS - BEDDENMAKERS a a a a a a a a a a a a a a a a a a KRUISSTR. 22, TEL. 255 1026 J. J. VAN AS - HAARLEM Moderne Aanleg en onderhoud v. Tuinen L. REMMERS naar maat 30 Pieter Kiesstraat 30 HAARLEM Hiermede bericht ik U de opening van mijn zaak in Rijwielen, Banden en Onderdeelen, welke wij U tegen de meest concurreerende prijzen aanbieden. Mij in UEd. gunst aanbevelend, verblijf ik, Hoogachtend, W. J. A. NELIS Bloemendaalschestraatweg 134 Santpoort (Station) Eiken Meubelen BrandstofTenhandel GEBR MELCHERS Pieter Kiesstraat 1 b d Zijiweg, Haarlem Heden ontvangen ruim 100 kleuren MACHINALE BREI-INRICHTING Levering van alle Foto grafie- benoodigdheden Platen - Films - Camera's enz. enz. Speciaal adres voor het ontwikkelen en afdrukken BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB heeft eenige kamers met volledig pension disponibel Telefoon 22045 DE BOEKEN en de LEERMIDDELEN van alle INRICHTINGEN voor ONDERWIJS Telefoon 22045 (crêpe) f 1.10 per 100 ex. Boek handel Eikelenboom Timmer, De Genestetweg 23, Bloemen- daal, Telef. 22003. HYPOTHEKEN en CREDIETEN C. B. EPKER, Adminisirateur Geldersche kade 27a, (Beurs plein) ROTTERDAM en Otto- weg 10, HEELSUM, belast zich met het bezorgen van Hypotheken en Credieten. Momenteel kapitalen beschikb. Heeren zolen en hakken f2.— Dames zolen en hakken f 1.50 Kinderzolen en hakken v.a. f 1 Prima grondstof en hout gepend. Wordt gehaald en bezorgd door geheele stad. Briefkaarten worden vergoed. DRAPPENIERSTRAAT hoek 13. Aanbevelend, J. NIEUWPOORT. SPECIAAL INGERICHT VOOR SMAAKVOL EN BILLIJK MEUBILEEREN VAN TELEFOON 2010 internationaal meubeltransport onder volle garantie. Transporten van brandkasten en machines. Inklaring van buitenlandsche zendingen. OUD-ENGELSCHE TUINMEUBELEN EN VAZEN waarvan eenige monsters voorradig zijn. Bosch en Duinlaan 20 BLOtMENDAAL Af 45.— Bf 50 Cf 55.- Df 60.- Ef 65.— Ff 70.- Gf 75.- Hf 80- 1f 85.- Kf 90.- beschikbaar voor le en 2e Hypotheken. Credieten on der iedere soliede waar borg. Postz. v. antwoord. Dorpsstr. 71, Hillegersberg. Aanvragen schriftelijk. Massief eiken buffetten met geslepen glas en ronde deur tjes f 77,50, Groote eiken linnen kasten met geslepen glas f 70, Eiken spiegels, zeer groot f 19, Schilderijen f 10.50 p. p., huisk. am. I 40, salonkam. am. f 50, Salontafels f20, Achtkante, ova le en schuiftafels, huiskamer stoelen f 31 de 6 st. enz. Alles in eigen werkplaats gemaakt. A. ZEGWAART. Mr. Meubelmaker, Klaverstr. 8. Leidschepl. 15-19 HAARLEM Telefoon 773. 1e klas Schoenreparatie-lnrichting Huis: Werkplaats: Pastoorstr, 17 Uitendaalstr. 17 SANTPOORT (Station). Heeren zooien en hakken f 3.25 zooien - 2.60 hakken - 0.90 „en tips - 1.25 „en draaih. -1.25 zooien en hakken genaaid -4.— Dames zooien en hakken -2.25 zooien -1.85 hakken -0.75 en tips -1.— en draaih. - 1.— zooien en hakken genaaid - 3.— Reparaties worden gehaald en thuis bezorgt zonder bijkomende kosten. Spoedreparaties worden met één dag bewerkt. de nieuwste en modernste tinten, als mede ZWARTE en WITTE WOL 1 Technisch Handelsbureau NIJMAN Co. Hartenstr. 2a AMSTERDAM Telef. 696 N. Specialiteit in Electrische Kachels en Straalkachels, Strijk- en Persbouten, Melkkokers, enz. Levering van alle soorten weerstanden. Elec. materialen in den uitgebreidsten zin. Zwakstroom, Sterkstroom, Radio Artikelen. Eerste klas Reparatie-inrichting voor Electrische Verwarmings-Elementen. Aanbevelend, NIJMAN Co. In onze monsterkamers kunt U vinden complete Huis-, Eet- en Slaapkamer-Ameublementen. Ook apart verkrijgbaar Eiken Ledikanten, Spiraalmatrassen, Buffetten, Tafels, Crapeauds, Fauteuils, Stoelen, Spiegels, Divans, enz. ALLES 25 pCt. BENEDEN WINKELPRIJZEN. CONCUR RENTIE ABSOLUUT UITGESLOTEN. Bezoekt onze modelkamers DOET UW VOORDEEL. ZIJI/WfiG 89 a, O VERVEEN Boven Café Zijlhoeve Geopend van 12—8 uur OVERVEEN TEL. 3831 - 1617 BLOEMENDAAL TEL. 22012 ENGELSCHE ANTHRACIET f 5.25 per H L. BELGISCHE II -3.90 III -3.60 rkomioatfPC V 's door z'n heerlijke honingsmaak LAallllaalJCo"l\UCH en hygiënische behandeling DE ONTBIJTKOEK voor de gegoede klasse. Uitsluitend in 1ste klas zaken verkrijgbaar. Vraagt uwen winkelier. met klikkend geluid weer ontmoetten. Hij verloor zijn evenwicht, maar de lessenaar hield hem tegen. Zich oprichtend en den pan ter met al zijn krachten omklemmend zooals hij het een man zou hebben gedaan, draaide hij er mee om en duwde hem neer over den scher pen kant van den zwaren lessenaar, al lager en lager, met het doel hem den ruggegraat te breken. Een van de voorpooten begon door zijn kleeren heen te dringen, en zich weer op richtend, greep hij dien poot en trachtte hem te buigen, te breken. Hij liet zich met geweld op den grond val len, met den koegoear onder zich, trachtend hem te verpletteren. Hij sprong nogmaals over eind, maar gleed uit over zijn eigen bloed en viel. En toen, voelende, dat het bloed langs zijn borst sypelde en dat zijn krachten hem be gaven, strekte hij in een laatste poging zijn handen uit naar den keel van zijn vijand en sloeg zijn vingers als ijzeren boeien om diens strot. En toen, met den langgerekten heeschen wanhoopskreet waarmee een drenkeling, zijn mond half vol water, in de golven van den oceaan verdwijnt viel hij voor het laatst. XL Het was tien uur in den morgen van dien Meidag. De regen had opgehouden. Wolken en nevels waren verdwenen, voor een atmosfeer van het zuiverste kristal plaats makend. De zon dreef als een gouden'bol door den blau wen ether. Hoog boven de wildernis op een dooden boomtop, eenmaal de zetel van den adelaar, nu blinkend in de zon als een vergulde weerhaan, zat een lijster en jubelde zijn lied, dat als een parelende fontein van noten neerdaalde op het looverdak der wouden, welker donkergroene gewelven flonkerden als van edelsteenen, witte en rozeroode. Om de reuzen, die de gewelven droegen, slingerden zich met jeugdige groei kracht de mooie, zacht-groene, dauwgedrenkte wilde-wingerdranken, vermetel voortkruipend aan den binnenkant van het bladerdak, alle openingen aanvullend. En aan hun ruigen voet wiegelde de wilde hyacinth, te vol van honing om zich rechtop te houden, neerbuigend naar haar mosleger om het bezoek der gonzende bij af te wachten. Uit het nevelenbad der natuur verrezen de bosschen met de koele frischheid, de onsterfe lijke reinheid van Diana, gehuwd aan den ro zengloed en de aardsche teederheid van Venus; door twee geesten tot woonplaats gekozen: de kuische, onverwelkbare jeugd van Endymion en de uit het stof geboren zinnenlust van Dio nysus. Door deze bosschen, ongevoelig zoowel voor hun' hitte als hun kilheid, door de natuur ge pantserd tegen eiken hartstocht, den ijskouden zoowel als den laaienden, reed Amy langzaam huiswaarts op den ochtend na het bal. Toch, liefelijker, gelukkiger dan iets wat het bosch in zich bevatte. Zij had haar hoed geheel achter over geduwd, zoodat hij aan de linten om haar hals hing: en haar gezichtje straalde uit de ronde lijst als een rpse- en witte tulp, pas ont loken. Toen zij het huis bereikt had, liet zij het oude paard na eenige liefkoozende tikjes en zoete woordjes en beloften van klontjes suiker later op den dag zijn eigen weg gaan, en toen draafde zij naar den tuin naar haar tante, van wie zij misschien in werkelijkheid meer hield dan van iemand anders ter wereld, behalve zichzelf. Mevrouw Falconer had haar werk dadelijk gestaakt en kwam langzaam naar haar toe, half aarzelend, half nieuwgierig. „Tante Jessica! Tante Jessica!" riep Amy met een stem die klonk als een klokje van zil ver. „Ik heb u drie heele dagen en twee nach ten niet gezien!" Met haar handen op me vrouw Falconers schouders, kuste zij haar op beide wangen en schertserld op haar paarl- witte kin, en toen zag zij haarln de oogen zoo onschuldig als een volmaakte tulp een vol maakte roos zou kunnen aankijken. Mevrouw Falconer boog zich glimlachend tot Amy over en raakte haar voorhoofd even met haar lippen aan. „Drie heele dagen!" zeide zij berispend. „Het zijn drie maanden geweest," en zij tracht te met haar blik door Amy's oogen heen af te dalen naar de kronkelpaden van haar hart, zooals de kalme, blauwe lucht doordringt in de cellen van een koude, mooie schelp. Elk dezer beide vrouwen voelde, dat er ge durende haar scheiding een verandering had plaats gehad in de andere; geen van beiden merkte dat de ander die verandering in haar bespeurde. Mevrouw Falconer had gevreesd er eene in Amy te zullen ontdekken bij haar thuis komst en het gaf haar een schok, te zien dat zij juist gegist had. Amy was zich triomfante lijk bewust van een besliste verandering in zichzelf, maar verkoos die voor het oogenblik zoo meende zij verborgen te houden; en wat een verandering in haar tante betreft dat was een zaak van minder belang. (Wordt vervolgd).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1922 | | pagina 4