J CARMEN Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Vogelenzang, Jan Gijzenvaart en Santpoort Verkeersmoeilijkheden. HAARLEMSCHE BANKVEREENIGING Plaatselijk Nieuws. CINEMA PALACE VANAF VRIJDAG 1 SEPTEMBER 16e JAARGANG ZATERDAG 2 SEPTEMBER 1922 No, 35 BLOBMEND&&LSCH WEEKBLAD Uitgave van de Vereenigde Drukkerijen, Bloemendaal. Kantoor voor Redactie en Administratie: De Genestetweg 23. - Tel. 22003 Abonnement: Voor een half jaar1.75 Redacteur: H. G. CANNEG1ETER. Advertentiën: 15 cent per regel, bij afname van 500 regels of meer korting. Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, van 1 tot 10 regels 1.elke regel meer 10 cent. Tusschen den tekst of op een bepaalde plaats speciaal tarief. Dit Nummer bestaat uit Twee Bladen, waarbij een Kindercourant. De gedachte is de onzichtbare natuur, de natuur de zichtbare gedachte. Heine. LICHT. Zoek niet de vreugd van luttele seconden, zoek niet den glans, die schitter fel verblindt, ééns zinkt gij neer en bloedt uit duizend won den, terwijl gij nergens, nergens uitkomst vindt. Maar weet u eeuwig met het licht verbonden, voel cfcit diep in uzelf, o dan begint uw nieuw bestaan en hebt gij gansch hervon den de hooge rust, die ge eenmal hadt als kind. Gij zijt niet meer alleen, want altijd weer jubelt muziek, gij z'et licht-kindren reien, die zingend dansen in uw lichte sfeer. O leven, schoon, gij geeft een nieuw verblijen wie weet wat prachten nog de geest aan schouwt, die moeizaam ging door dicht en nacht-zwart woud. Joannes Reédingius. Ook ons blad bevat herhaaldelijk berichten omtrent ongevallen op den openbaren weg, die veroorzaakt worden door moeilijkheden in het verkeer. Onze wegen zijn destijds aangelegd voor voetgangers en met paard bespannen rij tuigen, doch op het snelverkeer van auto's en motorfietsen zijn ze niet berekend. Inzon derheid zijn het de zware vracht-auto's, die den weg onbruikbaar inaken. Wat dit laatste ongerief betreft, hebben Ge deputeerde Staten van Noord-Holland einde lijk ingegrepen. Naar wij lezen, hebben zij aan de besturen der Vereeniging van Noord-Hollandsche Waterschappen en der afdeeling Noord-Holland van de Vereeniging van Nederlandsche Ge meenten, in antwoord op hun adressen om maatregelen te nemen ter voorkoming van vernieling der wegen dbor het verkeer met zware motorrijtuigen, petroleumwagens en ver huiswagens, medegedeeld, dat het verkeer met motorrijtuigen niet in de provinciale ver ordening op de wegen geregeld kan worden, omdat de Motor- en Rijwielwet omtrent dit verkeer algemeen geldende voorschriften geeft. Deze wet geeft echter aan Gedeputeerde Staten eenerzijds de bevoegdheid van wegen buiten de bebouwde kommen geen rijks wegen in het belang van de instandhou-, ding en bruikbaarheid dier wegen te sluiten voor het verkeer met motorrijtuigen, welke in verband met samenstelling en inrichting te be palen gewicht te boven gaan en anderzijds om van het verbod om over een aldus gesloten weg snel een dergelijk voertuig te rijden on der bepaalde voorwaarden ontheffing te ver- leenen. Van die bevoegdheid zullen Ged. Staten zegt het „H.bld". waarschijnlijk binnen niet te langen tijd gebruik maken. Bij de te treffen regeling zal echter niet alleen kunnen worden uitgegaan van het eigen ■gewicht van de voertuigen, doch daarnaast zal als criterium van afsluiting ook de wiel belasting moeten gelden, zooals in het rap port nopens de regeling van het verkeer met zware motorrijtuigen met volgwagens uitge bracht door de hoofdingenieurs van den pro vincialen waterstaat in Nederland, uitvoerig is uiteengezet. Voorts zal de toestand der bruggen niet uit sluitend als maatstaf bij het bepalen van het op een weg toe te laten gewicht kunnnen wor den genomen. Alsdan zouden van bijna alle wegen de motorwagens geweerd moeten wor den. Eenige overbelasting van de verschillende kunstwerken in de wegen zal dan ook wil het vrachtautoverkeer niet geheel onmogelijk worden gemaakt in de eerstvolgende jaren nog niet geheel kunnen worden vermeden. De zwakke kunstwerken zullen zoo spoedig mo gelijk moeten worden verzwaard of ver BLOEMENDAAL. RENTEVERGOEDING^ DEPOSITO, dagelijks opeischbaar U/2 voor een maand vast V4 ben. prolongatiekoers. voor 3 maanden vast 4 voor een jaar vast 4>/2 met een jaar opzegging 5 SPAARDEPOS1TO (Spaarbankboekjes tot maximum f2500.—) 4 II nieuwd, teneinde hun draagkracht in overeen stemming te brengen met die van de wegen, waarin zij zijn gelegen. Eventueele bepalingen omtrent peteroleum- wagens, verhuiswagens en andere door dier lijke kracht voortbewogen voertuigen zouden te zijner tijd in het Wegenregelement kunnen worden opgenomen. Daarbij zal dan tevens kunnen worden over wogen of het toezicht op de naleving der be palingen van het Wegenreglement mede aan de waterschapbesturen moet worden opge dragen. Ged. Staten kunnen ten volle instemmen met de opmerking van de afdeeling Noord- Holland der Vereeniging van Nederlandsche Gemeenten, dat er in de toekomst meer naar gestreefd zal dienen te worden de wegen zoo veel mogelijk te doen aansluiten aan het ver keer, dan wel te trachten het zwaarste ver keer van de wegen te weren. Zij verzoeken zooveel mogelijk te bevorderen, dat de bij de verschillende gemeenten in beheer en on derhoud zijnde kunstwerken zoodanig worden verbeterd, dat zij bestand zijn tegen het mo derne verkeer. Het ingrijpen van de overheid komt dus neer op een aanmaning tot verbetering van de wegen, waardoor de kuilen en breuken ten gevolge van het vracht-auto-verkeer gullen wiprden voorkomen. Maarverbete ring kost geld, en wie moet in dezen tijd van bezuiniging deze subsidie aan de exploitanten van vracht-auto's betalen? In verband hiermee heeft het lid der Staten de heer P. H. L. J. Lommen de volgende vragen tot Gedeputeerde Staten gericht: 1. Kan door Gedeputeerde Staten worden medegedeeld, in welk stadium het provinciaal wegenplan verkeert? 2. Achten Gedeputeerde Staten den tijd niet gekomen, belangrijk meer dan tot heden het ge val was, gelden uit de provinciale kas aan te vra gen voor aanleg, verbetering en onderhoud van alle wegen in de provincie (met uitzondering van de rijkswegen), welke voor het verkeer van meer dan plaatselijk belang zijn? Het antwoord van Gedeputeerde Staten luidt als volgt: 1. De hoofdingenieur-directeur van den pro vincialen waterstaat heeft voor eenigen tijd een overzicht ingezonden van alle wegen in de provincie, met vermelding, welke daarvan z.i. voor het doorgaand verkeer in het gewest van beteekenis zijn en welke meer in het bij zonder van plaatselijke belang moeten worden geacht. Dit overzicht is bij Gedeputeerde Sta ten in onderzoek en1 vormt innmiddels een lei draad voor hun beslissigen op subsidieaanvra gen of verzoeken om andere maatregelen ten behoeve van wegverbeteringen. Van een be paald „provinciaal plan" kan echter op dit oogenblik nog niet worden gesproken. 2. De toestand van vele wegen in de pro vincie eischt, ook naar het oordeel van Gede puteerde Staten, verbetering. Zij zullen echter de vraag, of de provincie bij de heerschende minder gunstige economische toestanden voor die verbetering belangrijke bedTagen beschik baar zal willen en kunnen stellen, eerst aan het oordeel van de vergadering der Staten kunnen onderwerpen na afloop van het onder zoek, bedoeld in het antwoord op de eerste vraag. Dit woord laat aan duidelijkheid niets te wenschen over. De „heerschende minder gun stige economische toestanden" spreken ook hier een woordje mee! Toch kan het wande lend en rijdend publiek, hoe begrijpelijk het is, dat dit geen zin heeft voor de vracht-auto's belasting te betalen, niet met kuilen en scheu ren in den weg blijven zitten. Hoe zou men denken over den volgenden voorslag, die wij als leek aan de hand doen. Het is een eenvoudige rekensom. Men rekent uit, welk een bedrag noodig is, om den openbaren weg voor het „moderne" vrachtverkeer bruik baar te maken. Dit bedrag deelt men door het aan tal vrachtauto's, dat van den openbaren weg profijt trekt enmen heeft een be trouwbaren gronndslag voor een vrachtver keersbelasting, door de profiteerende onder nemers tezamen te voldoen. Dit lijkt ons een oplossing, die althans de rechtvaardigheid voor heeft. Wie iets bederft, behoort de scha te herstellen; inzonderheid als de aangerichte scha te zijnen profijte komt. Moeilijker dan het wegenvraagstuk lijkt ons dat betreffende de veiligheid van het ver keer. Omtrent verkeersongevallen verschaft het Statistisch Maandblad merkwaardige ge gevens. Te Rotterdam zijn in het eerste half jaar van 1922 niet minder dan 140 verkeers ongevallen (geconstateerd, waarbij met doo- delijk gevolg 15, met lichamelijk letsel 112 (117 slachtoffers), en met belangrijke mate- rieele schade 13, waarbij valt op te merken, dtat in de gevallen, waarin naast belangrijk let sel ook materieele schade was geleden, het on geval alleen onder die met lichamelijk letsel is gerubriceerd. Daarnaast zijn 546 kleine ongevallen gecon stateerd, waarvan 206 met rijwielen. Onder kleine ongevallen, worden verstaan aan- of overrijdingen met gering lichamelijk letsel of met geringe materieele schade. Van 127 slachtoffers (15 112) hadden 37 hun ongeval te wijten aan verkeerd overste ken, en verkeerd of niet uitwijken van voet gangers: 7 dezer werden gedood. (Het meer- endeel dezer 37 slachtoffers bestond uit kin deren en oude lieden.) Door onvoorzichtig spelen op straat werden 7 kinderen gewond, waarbij 2 dooden: door het klimmen op tram of voertuigen 6 (één doode); door op- of af springen van de tram door passagiers 10 (één doode); door het passeeren tusschen twee voertuigen 1; door verkeerde wijze van rijden 40 (twee dooden); door belemmering in het vrije verkeer: opgebroken weggedeelten, voorwerpen op den openbaren weg enz. 5 (één doode); door technisch gebrek aan een voertuig 2; door op hol slaan of schrikken van een paard 7; door slippen 4; en door an der omstandigheden 11 (één doode). Het grootste gedeelte van de slachtoffers behoorde tot de voetgangers (72, waarvan 12 gedood werden) en wielrijders (25, waarvan er één aan de bekomen wonden overleed). Voorts waren erbij: 4 bestuurders van of inzittenden in een auto, 5 bestuurders of mederijders van een motorrijwiel; 12 bestuurders of inzitten den in een wagen met paard (één doode); 5 trampassagiers (één doode) en 4 bestuurders van handkarren. Opvallend is het groot aantal ongelukken te wijten aan verkeerd oversteken en ver keerde wijze van rijden .Zou het geen aanbe veling verdienen, de school te gebruiken om den mensch als verkeerswezen op te voeden? Het ellendigste gevolg van het moeilijk straatverkeer vinden wij de onverschilligheid, die door het gewend raken met ongelukken in de hand wordt gewerkt. We zagen dezer dagen, hoe een auto een halve seconde op onthoud kreeg, doordat een kar van Van Gend Loos den bestuurder noodzaakte ver keerd uit te wijken. Wat doet nu de chauffeur? Om zich voor het oponthoud te wreken, stuurt hij blijkbaar opzettelijk de auto tegen de voorpooten van het paard aan, zoodat dit schrikt en struikelt, en het tuig breekt. Wij hebben van den held, die zich zoo koninklijk gedroeg tegen een arm trekdier, het autonummer opgeschreven. De verruwing als gevolg van de snelheidswaan is het ontzettendste verkeersongeval dat wij kennen. C. GROOTE HOUTSTRAAT 111-113 HAARLEM TELEFOON 671 TER OPENING VAN HET WINTER SEIZOEN RESERVEERDEN WIJ HET WERELDBEROEMDE FILMWERK Naar de bekende Opera van dien naam. Regie: ERNST LUBITSCH.= In de hoofdrollen; POLA NEGRI als CARMENen HARRY LIEDTKE,bekend als Peter Voss de Millioenendief uit de film „De Man zonder Naam", als DON JOSE. Deze film werd met overweldigend succes in de grootste theaters te AMSTERDAM, ROTTERDAM en DEN HAAG vertoond EEN GROOT VERSTERKT ORCHEST onder leiding van EDWIN BRON zal deze film illustreeren. Bespreekt vooral tijdig uw plaatsen. Plaatsbespreken dagelijks van 10—3 uur en per telefoon No. 671. Per telefoon besproken plaatsen worden tot uiterlijk 8 uur bewaard. lange haren en sierlijke staart. Met zijn spits bekje zat hij op iets te knabbelen. Alhoewel hij hiermede aandachtig bezig was. gaf hij zijn oogen goed de kost en toen liii ons bemerkte, was hij in een ommezien ver dwenen en slingerde zich met behulp van zijn staart van den eenen boom in den anderen. Daar de eekhoorns in Gelderland thuis hooren en hier niet kunnen aarden, is het aan te ne men, dat dit beestje een vacantiereis makende, ons dorp met een bezoek vereerde. Vergadering van den Raad der gemeente Bloemendaal, te houden op Donderdag 7 Sep tember 1922 des namiddags 2 uur op het Raad huis te Overveen. AGENDA: 1. Ingekomen stukken. 2. Ontheffing bepalingen der Bouwverordening. 3. Benoeming raadscommissiën: a. voor de Strafverordeningen (aftr. Jhr. Mr. E. H. E. Teding van Berkhout, J. Th. Bornwater); b. voor de Financiën (aftr. J. C. Laan, C. Schulz, Jhr. Mr. E. H. E. Teding van Berkhout); c. voor de Waterleiding (aftr. C. F. de Roo van Alderwerelt, H. Hogenbirk); d. Grondcommissie (aftr. J. Th. Bornwater, A. F. Bijvoet, J. G. van Kessel en J.'C. Laan). 4. Vaststelling reglement voor plaatselijke commissie van toezicht M.O. en benoeming leden. 5. Aankoop van grond ter verbreeding der Zomerzorgerlaan. 6. Wijziging raadsbesluit inzake overname van wegen in Oosterduin. 7. Nadere regeling der jaarwedde van den deurwaarder bij de belastingen (H. Douw- ma). 8. Voorloopige vaststelling der Rekening over 1921. 9. Intrekking wijziging raadsbesluit inzake ver ordening op de plaatselijke belastingen. BLOEMENDAAL. Op den Vijverweg, tegenover de bloemisterij van Van der Werff, zat op zijn dooie gemak een eekhoorntje. Daar het diertje ons niet be merkte, konden we het eens rustig gadeslaan. Een prachtig beestje was het met zijn bruine Na lang geschrijf en gepraat is het eindelijk zoover gekomen, dat de Kennemerweg, die be rucht was geworden door zijn slechte bestra ting, eens onderhanden wordt genomen. Er wordt hard gewerkt en men hoopt den weg in veertien dagen klaar te krijgen. Als de basalt- weg gereed is, zal dit zoowel voor de Bloe mendalers als voor de Santpoorters een groote aanwinst zijn. Alleen zijn we bevreesd, dat de weg niet bestand zal zijn tegen de zware vrachtauto's, die er dagelijks overheen rollen.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1922 | | pagina 1