Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Vogelenzang, Jan Gijzenvaart en Santpoort f 0.90 f 0.90 f 0.90 f 0.90 Stijlloosheid. HAARLEMSCHE BAN KVE REEN IQ ING Gemeentebestuur. CINEMA PALACE DE SPELER P. VAN DER STAD Wild en Gevogelte 8 16e JAARGANG ZATERDAG 30 SEPTEMBER 1922 No. 39 BLOEHENDiALSCH WEEKBLAD Uitgave van de Vereenigde Drukkerijen, Bloemendaal. Kantoor voor Redactie en Administratie: De Genestetweg 23. - Tel. 2 2 00 3- Abonnement: Voor een half jaar 1.75 Advertentiën; 15 cent per regel, bij afname van 500 regels of meer korting. Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, van 1 tot 10 regels 1.elke regel meer 10 cent. Tusschen den tekst of op een bepaalde plaats speciaal tarief. Dit Nummer bestaat uit Twee Bladen Aan de Inwoners van Bloemendaal en Omstreken!! Ter kennismaking ontvangt u dit exemplaar van het Weekblad, dat iederen Zaterdag u op de hoogte stelt met hetgeen in onze gemeente voorvalt. Het Bloemendaalsch Weekblad schenkt aan dacht aan alle gebeurtenissen, die voor onze streek van beteekenis zijn; staat open voor Ieder, die iets op zijn hart heeft, de belangen onzer gemeente betreffend; bevat beschou wingen omtrent alles wat aan de orde van den dag is en geeft in zijn advertentie-rubriek aanwijzingen, inlichtingen en adressen, waar mee ieder inwoner zijn voordeel kan doen. De abonnementsprijs bedraagt per halfjaar f1.75. Neemt eens de proef met een abonnement van 1 October tot 1 Januari voor neven- tig centen zend het aan de achterzijde afge drukte inteekenbiljet aan ons bureau: DE GENESTETWEG 23 BLOEMENDAAL. Gij zult er geen spijt van bebben! DIEP IN MIJN ZIEL. Diep in mijn ziel daar troont ge als een Koning, Wondre wiens naam ik nog altoos niet weet, hoe hebt gij'gekozen zoo schamele woning, past om uzelf dan zoo donker een kleed? Mag ik U dragen door nachten en dagen, altijd bij U en hooren U aan? Mag ik verwachten uw glimlach, de zachte, mag ik verstaan, ik die zoo dikwijls in vlagen van leed dreigde te slaan en wanhopig misdeed? Joannes Reddingius. BLOEMENDAAL. FLENTEVERGrOEDINGr DEPOSITO, dagelijks opeischbaar U/2 voor een maand vast V4 ben. prolongatiekoers. voor 3 maanden vast 4 voor een jaar vast 4V2 L- met een jaar opzegging 5 SPAARDEPOSITO (Spaarbankboekjes tot maximum f2500.—) 4 "Zo- Er bestaat in ons land een Tucht-Unie, die zich ten doel stelt, de tuchteloosheid tegen te gaan. Tuchteloosheid hangt nauw samen met bandeloosheid en over bandeloosheid klaagt inien allerwege. En niet ten onrechte, want er zijn weinig banden, die onze tijdgenooten meer bij elkaar houden. De band van het huwelijk, de band van het gezin; de band tusschen leermeester en leerling, ze zijn slapper en lasser gewor den. Ook ontbreekt de gezelligheidsband, die vroeger familiën en vrienden bijeen hield op avondjes en in vereenigingen. En wat verbindt op dit oogenblik nog werkgever met werkne mer, personeel met patroon? Weliswaar hebben nieuwe banden de oude vervangen; clubs en vakVereeniging vormen het cement, dat de menschen tezamenhoudt, maar 'het is of ook dit cement ietwat heeft geleden onder het stelsel van revolutiebouw. Hoe korrelig en brokkelig is het, vergeleken met de ouderwetsche, degelijke specie, die harder was dan de steenen, welke ze eens en voorgoed aan elkaar had gevoegd! Men springt gauwer uit den band en is dan, aan zichzelf overgelaten, spoediger het slacht offer van eigenzinnige driften, dan toen schaamte en verantwoordelijkheidsgevoel je gens het geheel, waarvan men deel uitmaakte, den zwakke van buitensporigheid terughield. Nu de uiterlijke tucht is verminderd, komt het in 't leven geheel aan op zelftucht. Het besef van den nieuwen tijd brengt mee, dat trien zich persoonlijkheid voelt tegenover de gemeenschap. Men is niet langer kuddedier, maar gaat prat op zijn vrijen, zelfstandigen geest. Zelftucht nu is zoo moeilijk, omdat men, zoo men zichzelf wil regeeren, in zijn binnenste een macht dient te erkennen, waardoor men geregeerd wil worden. De innerlijke gebonden heid berust op vastheid van overtuiging, op een bepaalde verzekerdheid aangaande zede lijke en redelijke begrippen. Men moet voor zichzelf heel goed weten, wat goed en wat kwaad is, om zich door dezen maatstaf te laten leiden). Het innerlijke richtsnoer ontbreekt te veel in een tijd van verwarring en twijfel als die, waarin wij ons bestaan moeten vormen. En toch is zulk een richtsnoer noodig. Slechts wie uit een bepaald gezichtspunt zijn leven en het leven rondom zich beschouwt, slecht wie uit een vaste overtuiging leeft en naar een welverzekerd inzicht handelt, loopt de kans, van zijn leven iets te maken, dat de moeite van 't leven waard is. Misschien komt het er minder op aan, wélk gezichtspunt en welke overtuiging dit is. Als men maar een centrale gedachte bezit; een middelpunt, waar omheen al zijn denken en doen zich groepeert. Het leven moet stijl hebben, evengoed als een meubel, evengoed als een huis. Wie een weinig oog heeft voor dingen van smaak, zal zich bedroeven over de stijlloosheid van den tegenwoordliigen tijd. Bezie de gebouwen, die onze nieuwerwetsche straten vormen en ver gelijk zoo'n ziellooze reeks met een oude Am- sterd'amsche gracht of een typisch achter buurtje. Sla eens nauwlettend acht op dé" snuisterijen uit onze moderne galanteriewin kels en zet tusschen zoo'n uitstalling eens een servies van oud-chineesch porcelein of een oude koperen tabaksdoos. En bewonder de schilderachtige kleeding van een Urker vis- scber, die zich beweegt tusschen de kantoor heertjes met hun smakeloos gesneden colbert jes en kale, gewitte boordjes. Moeten wij dan naar het oude terug? Het zou de dwaasheid zelf zijn, zoodets te eischen. De geschiedenis herhaalt zich niet en het ver leden mag nimmer ons doel zlin. Ons doel is de toekomst. Wie zijn huis en zijn meubelen „ouder- wetsch" maakt en wie zich gaat kieeden als een Urker visscher, begrijpt niets van de wet der ontwikkeling. Onze schoonheid moet nieu we schoonheid zijn en onze smaak nieuwe smaak. Maar wat de oude tijd bezat en wat onze tijd ontbeert, is: de stijf. Een oud huis, een oud meubel, een oude kleederdracht was een ding uit één stuk. Het belichaamde één ge dachte; het was gemerkt door één geest; er zat karakter in. En dit was ook het geval met een ouderwetsch mensch en een ouderwetsch huishouden. Nog kennen we ze, die sterke, krachtige, rustige naturen, die heel hun omgeving vor men; die het vertrek vullen; die harmonisch passen in de lijst van hun tijd. Het zijn de „ty pen", die ons in onze onnadenkende oogenblik- ken vermaken, doch ons in onze oogenbiikken van inkeer beschaamd doem staan. Zijn wij, ieder voor zich, ook een „type?" Het woord beteekent eigenlijk „stempel" en doelt op die persoonlijkheden, waarin het le ven1 een eigen, afzonderlijk merk heeft ge drukt. Er zijn ook huishoudens, die zoo'n stem pel bezitten. Die hun eigen gebruiken en zeden handhaven, die zich gebonden achten aan regelen, waaraan ieder lid van het gezin zich als bij afspraak houdt. Zoo'n gezin is een een heid, haast zou ik zeggen: een1 godsdienstige eenheid, want het heeft zijn eigen eeredienst en zijn eigen belijdenis. Dit gemeenschappelijk bewustzijn vormt een band, die bandeloosheid voorkomt; doet onder een tucht staan, die tuchteloosheid verre doet blijven. Hier is liet geen uiterlijke band, die knelt; hier is het geem van boven opgelegde tucht, waardoor een rechtgeaard Hollander zich ge krenkt voelt. Het is hier de band, de tucht van den stijl, die zich gelden laat. Stijl ontstaat van binnen uit; stijl groeit uit de ziel. Onze tijd heeft geen stijf, kan geen stijl hebben, omdat het een overgangstijd is. Wij zijn als een ei, dat bezig is kuiken te worden; als een pop, die openbarst om dien vlinder te laten vliegen. Het oude is nog niet dood en het nieuwe is nog niet geboren. EeTst als het ontwikkelingsproces zich heeft voltrokken! en als in de geschiedenis der memschheid' een- nieuw hoofdstuk is aangevan gen, zal schoonheid1 en smaak den mensch we der sieren, omdat dé mensch weder sfljl zal bezitten. Echter zijn wij tot zoolang niet tot stijlloos heid gedoemd. Aan een wordenden stijl mede te werker», in den overgang een karakter te helpen vormen, dit is de nederige taak, voor onze tijdgenooten weggelegd. C. Donderdagmiddag vergaderde de Raad onzer gemeente op het gewone uur. Voorz. Jhr. A. Bas Backer, Burgemeester. Afwezig de heeren Bijvoet, Hogenbirk en Laan. De notulen der vorige vergadering worden na een kleine wijziging goedgekeurd. Die kleine wijziging betrof een mededeeling van den heer van Kessel, aangaande de politie- aangelegenheden. Door spreker is n.l. gezegd dat er tegelijkertijd in de m^nd Augustus met vacantie zijn geweest: de Commissaris, een hoofdagent en vier agenten terwijl toen reeds het corps was verminderd met drie agenten, welke zijn vertrokken of met pensioen zijn gegaan. In het officieëele raadsverslag staat echter een hoofdagent en drie agenten. Spreker wil dit gaarne veranderd zien. De Voorzitter leest daarna voor wanneer en welke agenten' er met verlof zijn geweest, en concludeert daaruit dat de heer van Kessel iets gezegd heeft wat niet juist is. Spreker zou wenschen dat dergelijke leugenach tige mededeelingen niet in den raad werden ge daan, het verhoogt het prestige in den raad niet, integendeel. Bovendien gaat het mij aan, als hoofd der politie, zegt spreker en laat men dan ook bij mij komen alvorens in openbare zitting iets dergelijks mede te deelen. De heer v. Kessel protesteert tegen het woord leugenachtig. Spreker heeft de namen van de personen welke met veriof zijn ge weest en1 wil die wel voorlezen. Het zijn bo vendien geen mededeelingen aan den raad dloch het is gezegd in verband met de kwestie welke toen aan de orde was. Spreker ver klaart dat hij niet heeft bedoeld tegelijkertijd, doch allen in de maand Augustus. Spreker constateert ten slotte dat de Voor zitter speciaal zijn woorden becritiseert. De Voorzitter herhaalt dat de heer v. Kessel herhaaldelijk het woord „tegelijker tijd" heeft gezegd. Daarna wordt overgegaan tot: PUNT I. INGEKOMEN STUKKEN. a. B. en W. stellen) voor, in verband met de d.d. 22 Juni j.l. door den gemeenteraad ge troffen regeling op het toekennen van een bij slag in de voor leerlingen' uit de gemeente Bloemendaal verschuldigde schoolgelden voor een H.B.S., MidtL School voor Meisjes en Gym nasium of een Lyceum, de thans ontworpen schoolgeldregeling van het Kennemer Lyceum goed te keuren. Aldus besloten. b. Proces-verbaal van opneming van kas- en boeken van den gemeente-ontvanger. Alles in orde bevonden. c. Mej. Jongkees verzoekt eervol ontslag als onderwijzeres aan de school te Vogelen zang in verband met hare benoeming als on derwijzeres aan eene school te Haarlem. Wordt toegestaan. PUNT 2. ONTHEFFING BEPALINGEN DER BOUWVERORDENING. GROOTE HOUTSTRAAT 111-113 HAARLEM TELEFOON 671 VANAF VRIJDAG 29 SEPTEMBER Het geweldige tweedeelige filmwerk: Dr MABUSE Dr. MABUSE is een schepping, een ge niaal werk, dat in zijn grenzelooze veel zijdigheid en ongebreidelde fantasie een uiting is van onzen geëxalteerden tijd. Dr. MABUSE speelt niet met kaarten of dobbelsteenen. Dr. MABUSE speelt met menschen en hun noodlot. Dr. MABUSE is het gesprek van Amster dam, Den Haag en Rotterdam. Dr. MABUSE bracht geheel Berlijn, neen, geheel Duitschland in opschudding. Dr. MABUSE spreekt: Gij komt! Gij moet komen! Gij zuli komen! Plaatsbespreken dringend aanbevolen. Gewone prijzen: Loge f 1.60; balcon f 1.10; le rang f 0.90: 2e rang f0.50; 3e rang f 0.30. Plaatsbespreken dagelijks van 10—3 uur. Zondags vanaf 12 uur. □□□□□□□□□□□□□□□□□□aaDaaDDDaaDQ POELIER Tel. 188 HAARLEM OPGERICHT 1870 R a H levert uitsluitend 5 Ie kwaliteit □□□□□aaananananoaannnaaanaanag B. en W. stellen den Raad voor aan het R. K. Kerkbestuur te Overveen ontheffing van de artt. 7 en 8 der Bouwverordening te ver- Ieenen voor bouw van drie woonhuizen aan den Korte Zijlweg. Wordt toegestaan^ PUNT 3. VASTSTELLING KOHIEREN HONDENBELASTING EN RECOGNITIëN (DIENSTJAAR 1922). Wordt ongewijzigd vastgesteld. PUNT 4. UITVOERING VLEESCHKEU- RINGSWET. Van de vleeschkeuringswet uit de gemeente Bloemendaal is een verklaring ingekomen dat zij zich volkomen kunnen vereenfgen met de verordening welke voor de vleeschkeuring te Haarlem is gesteld en thans ook voor onze gemeente van kracht zal worden. De Voorzitter stelt voor de veror dening thans aan te nemen. De heer Bornwater wenscht nog even vastgesteld te zien dat het voor niet lan ger dan twee jaar wordt vastgesteld. Principieel heeft spreker er niets tegen dat met Haarlem een overeenkomst wordt aange gaan, doch hij moet toch even memoreeren dat deze verordening tamelijk vlug is behan deld. Men zet ons gewoonweg het mes op de keel. Ook zijn er nog onduidelijkheden welke met den besten wil niet tot klaarheid zijn te brengen. De Voorzitter stelt den heeT Born water gerust betreffende die duistere punten en de verordening wordt ongewijzigd vastge steld. RONDVRAAG. De Voorzitter deelt mede, naar aanleiding van een in de vorige zitting gestelde vraag door den heer Hogenbirk en nog eenige leden, dat door den architect een partij basalt slag op den berm van de Donkere Laan is gebracht om tweemaal transport te voorkomen, daar z.i. deze weg ook voor een teerkuur in aanmerking kwam. De architect heeft ook or ders gegeven om die partij basalt reeds met teer te bewerken, ook al om bovengenoemde redenen. Dat het Dagelijks Bestuur dit in de vorige zitting niet wist kwam doordat die partij basalt aankwam en door den architect om de reeds

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1922 | | pagina 1