Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Vogelenzang, Jan Gijzenvaart en Santpoort Fotografisch Atelier JUQJJE" Gr- Hontstr. 169, Haarlem MAARLEMSCHE BANKVEKEENlUIMi Levensrhythme. Raadsoverzicht. CINEMA PALACE DE GEVERFDE VROUW P. VAN DER STAD 16e JAARGANG ZATERDAG 28 OCTOBER 1922 No. 43 ILOEMENDiiLSCI WEEKBLAD Uitgave van de Vereenigde Drukkerijen, Bloemendaal. Kantoor voor Redactie en Administratie: De Genestetweg 23. - Tel. 2 2 003 Abonnement: Voor een half jaar 1.75 Redacteur: H. G. CANNEGIETER. Advertentiën: 15 cent per regel, bij afname van 500 regels of meer korting. Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, van 1 tot 10 regels 1.—, elke regel meer 10 cent. Tusschen den tekst of op een bepaalde plaats speciaal tarief. Dit Nummer bestaat uit Twee Bladen waarbij een Kindercourant. Als men ons alles ontnam wat ons pijn doet, wat zou er dan overblijven! Het geluk dat dan ontstond, zou niet voor ons, maar voor een ander zijn. Barbusse. BLOEMENDA L. EFFECTEN EN COUPONS VREEMD GELD BUITENLANDSCHE WISSELS CREDIETEN DEPOSITO'S VERSTREKT CREDIETBRIEVEN OP BINNEN- EN BUITENLAND DOCUMENTAIRE CREDIETEN LOKET KLUIZEN Gebenedeid Gebenedeid, het hart, dat lijdt En zoekt en zorgt en bangt, Dat om verloren droomen schreit, Dat nooit gekomen liefde beidt, Naar 't onbereikbre langt: Tot het, in eigen eenzaamheid Het wonder vond, dat stil en wijd, Al 's wereld wee omvangt. Gebenedeid, het hart, bevrijd, Dat God om 't leven dankt. N. van Suchtelen. Het kenmerk van alle leven is de regelma tige op- en neergang. Het rhythme beheerscht de natuur in at haar uitingen: het rhythme be- hewscht ook het menschenlichaam, den men- scFielijken geest. Zonder rhythme wordt het leven ondraaglijk, ja, onbestaanbaar; zonder rhythme wordt het leven de dood. Wat schenkt de bekoring aan de jaargetij den? Is het niet hun afwisseling? Hoe kostelijk de zomer moge zijn, zonder herfst en winter zou zij vervelen. Toen de bekende schrijver Brusse onlangs een vaart maakte naar de Pool streken, beving hem bewondering voor de stil le pracht van de poolzon, die nooit onderging, maar inmmerdoor haar lieflijk licht wierp op het landschap. Doch niet zoo heel lang had hij onder het bestendige daglicht verkeerd, of hij kreeg heimwee naar zijn vaderland, waar licht en duister elkander dagelijks opvolgen. Een land, waarin het altijd zomer zou zijn, werd een land voor den dood. De eeuwige glans van de zon heeft iets onwezenlijks, iets scmmachtig onnatuurlijks. Het leven vergt ver scheidenheid Deze afwisseling mag niet grillig zijn; haar bekoring is de regelmaat. Het op zijn tijd te rugkomen van dezelfde vormen en verschijnin gen geeft een indruk van veiligheid. De ze kerheid, dat men terug zal zien hetgeen men achter zich liet, wekt de gedachte aan eenheid, die de veelheid verbindt Reeds het kind verkneutert zich in het rhythme der seizoenen. In het bekende versje vraagt Saartje, de goede oude baker, welk van de jaargetijden de kinderen wel het lief- ste zouden hebben, en, nadat allen hun beurt hebben gehad, komt het gezelschap tot de slot som, dat juist in den regenachtigen keerkring het genot der seizoenen gelegen is. Wie het genot van het rhythme kent, betreurt den scheidenden zomer niet, maar verheugt zich op de komst van den herfst, die zijn eigen schoonheid met zich brengt. Verloor men den zomer voor goed, ja, dan zou het gemis allicht pijnlijker zijn, maar men weet: op zijn tijd keert de zomer terug. Het is, of de natuur een hart heeft, dat samenkrimpt en zich uitzet. Men kan de pols slagen tellen. Zomer en winter, dag en nacht, eb en vloed, donkere en volle maan. Uitzetten, inkrimpen. Klopt ditzelfde kart ook niet in de geschie denis der menschheid? Hoogconjunctuur en laagconjunctuur botertje tot den boom en malaise, oorlog en vrede, rust en revolutie. Steeds wisselen de omstandigheden af; ook In de menschenmaatschappij volgt regen op zonneschijn en zonneschijn op regen. En in het leven van ieder onzer? Ook hierbij ontdekken wij den op- en neergang, de uitzet ting en de inkrimping. De dichter Horatius wist het wel, hoe onverstandig de mensch doet, die in oogenblikken van geluk overmoedig wordt en in tijden van tegenslag bij de pakken gaat zitten. Eb en vloed gaan en komen op de heeft de eer zijn geachte clièntèle er op attent te maken (om teleurstelling te voor komen) zich nu reeds voor de a.s. St. Nicolaas te laten fotografeeren. voor hun bepaalden tijd, ook in 't menschen- leven. Het geeft niet, of we willen blijven treuren, we moeten weer juichen; het gaat niet, steeds door te juichen, we moeten weer treuren. Deze schommeling volstrekt zich op lan gen maar eveneens op korten termijn. We heb ben onze goede en kwade jaren, maar ook onze goede en kwade uren. De polsslag van 't leven slaat om het kwartaal, maar ook om de minuut. Er zijn er die zich door deze onweerstaan bare regelmaat laten neerdrukken. Zij wilden liever, dat het leven een vaart in 't on eindige was dan een schommelgang. Dit op- neer, heen-terug maakt hen wanhopig; ze vatten er den zin niet van. „Er is voor alles een dag, een tijd voor elke zaak onder den hemel", zegt Prediker, en dit stemt hem verdrietig. „Een tijd voor baren en een tijd voor sterven; een tijd voor planten en een tijd voor uitrukken van het geplante; een tijd voor afbreken en een tijd voor opbouwen. Een tijd voor weenen en een tijd voor lachen, een tijd voor zwijgen en een tijd voor spreken en zoo gaat hij maar door, voorbeeld na voor beeld. Wat heeft de mensch er aan, als al wat hij doet, toch weer ongedaan wordt gemaakt; als het wassende water straks wegebt; als de zich uitzettende pols straks inkrimpt? In die regelmaat van het zichzelf weer herscheppen en te niet doen ligt iets van doelloosheid. IJdel schijnt het leven in zijn rhythmischen wederkeer. Er zijn er ook, die het leven juist om zijn rhythme waardeeren. Die afwisseling, dat zich bestendig herhalen is juist wat ze noodig hebben, wat hen prikkelt en wakker houdt. „Als ik schrei, als ik lach Wel honderd malen iedren dag Dan ben ik 't leven mij bewust, Dan leei ik eerst naar hartelust Al wat ik leven mag!", jubelen zij met den Leekedichter. Men spreekt van rustelooze naturen, die 't nooit op één plaats kunnen vinden, die altijd wat anders noodig hebben. Maar is het hart ook niet rusteloos met zijn polsslag, en de zee met haar eb en vloed, en de natuur met haar jaargetijden en de zon met haar dag en nacht? Zoo er slechts regelmaat en bestendig heid aan ten gronde ligt, is deze behoefte aan actie en reactie kenmerkt van harmonie met het leven. Sindbad de Zeeman vaart uit op avonturen, maar straks wacht hem zijn kneuterig honk. Zal hij daar blijven? Uitgerust van zijn tocht wordt hij opnieuw weggelokt door de bekoring van het gevaar, maar worstelt hij met storm weer en roovers, dan bekruipt hem 't verlan gen naar huis Zóó is de pelgrimstocht door 't leven een rhythmische gang, die nimmer op 't doode punt eindigt. C. Voor ditmaal prijkten op de agenda der raadsvergadering de woorden: „De Raad zal gefotografeerd worden". Of het nu kwam door dat fotografeeren weten we niet, doch wc hebben kunnen constateeren dat de heeren raadsleden mitsgaders het Dag. Bestuur in een gemoedelijke stemming waren en dat deze stemming er in bleef. Alles weten is alles vergeven, 't Is voor een plattelandsraadslid een feit van eenige beteeke- nis zich geschaard te zien onder de bevoor rechten, die mogen prijken op een foto, welke bij het 25-jarig regeeringsjubileum aan onze geëerde Landsvrouwe zal worden aangeboden. De Voorzitter had voor deze gelegenheid zijn ambtsketting uit de brandkast gehaald, en omhangen met dit edele voorwerp, zat Zijn ^Edelachtbare daar, omringd door een schare van getrouwen, trotsch op dit toom, gelijk een hen bij hare kuikens. Alleen de secretaris bleef voor al dat vreemde gedoe doof, bleet rustig op zijn oude plaatsje zitten en schreef kalm door of het hem niet gold. Men was dus in de stemming, en hoewel de agenda weinig belangrijks bevatte, de heeren wenschten dezen middag eens vol te maken. Tot vijf uur ging dat goed, toen werd men moede en achtereenvolgens verdwenen drie heeren door het gat van de deur. Nummer viei bedacht zich, toen een der wethouders de op merking maakte, dat het toch niet aanging om bij het einde eener raadszitting de agenda maar eventjes vliegensvlug af te handelen en men blijkbaar zijn individueele belangen stelde boven die der gemeenschap. Die woorden sloegen in. Wel protesteerde de candidaat-weglooper tegen de woorden van den wethouder, doch liet gevolg was toch dat ook hij weer kalm ging zitten, de secretaris bij gebrek aan een bode op adspirant-bode de lam pen ontstak en men rustig de debatten voort zette. ZooaL gezegd, er was weinig belangrijks, en wat er nog eenigszins aanspraak op kon ma ken, werd onbelangrijk gemaakt. Zoo bijv. de kolenkwestie. Op verzoek van den heer deRoo van Alderwereld werden de paperassen be treffende deze kwestie uit den geheimen trom mel gehaald en in de openbare zitting behan deld. Genoemde heer meende dat dit geheim al lang geen geheim meer was, en vond bo vendien dat de gemeentenaren recht hadden te weten wat er gebeurd was met die levering van kolen aan de gemeente. Uit de besprekingen bleek dat de heer de Graaf niet die medewerking heeft gehad van het Dag. Bestuur en de betrokken ambte- naren als wel wenschelijk was. Integendeel. Men heeft hem tegengewerkt en alleen door zijn herhaaldelijk aandringen en doordat hij een garantiebedrag storten wilde voor het geval het nawegen en meten noodeloos werd ver richt, is het hem gelukt in deze zaak klaarheid te brengen. Nogmaals, men was in de stemming, en hoe wel de raadsleden er van overtuigd waren, dat hier van „opzet" sprake kon zijn en ofschoon een der raadsleden reeds vroeg welke straf men zou toepassen, het Dag. Bestuur was het er niet mede eens en kon uit de rapporten niet anders opmaken dan dat het toeval hiei een hoofdrol gespeeld had. Met het betalen van het te weinig geleverde kwam de handelaar er af. De Schoolvereeniging AerdenhoutBentveld is met de kous-op-den-kop thuisgekomen. GROOTE HOUTSTRAAT 111—113 HAARLEM TELEFOON 671 Van Vrijdag 27 t/m Maandag 30 October Het buitengewone filmwerk (THE GILDED LILLY) In de hoofdrol MAE MURRAY. In deze film leeft men mede in het leven van LILLY, de favoiite danseuse van de „Club Royal", een bekende nachtsocieteit te New-York. Zij is een dier typische Broadway-sterren, een van die vrouwen die New-York bij nacht beheerschen. Deze film is gedeeltelijk opgenomen in kleuren volgens het prizma-systeem. Van Dinsdag 31 Oct. t/m Donderd. 2 Nov. Als hoofdnummer DE GEEST VAN HET KWAAD Een buitengewoon goed gespeelde Fran- sche coinedie in 5 acten naar het bekende tooneelstuk „DE DUIVEL" \an MOLNAR. Verder uitgebreid programma. ATTENTIE! ATiENTIE! De geheele week als extra attractienummer vertoonen wij op verzoek van velen onzer bezoekers de door de Pers schitterend be oordeelde CORNELIE VAN ZANTEN FILM Eerste cinematografische opname van de ademhaling-, spreek- en zangtechniek. Wetenschappelijke opname der Filmfabriek „POLYGOON" te Haarlem. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□DDDDDDDDDD S POELIER Tel. 188 HAARLEM OPGERICHT 1870 Hazen Faisanten Patrijzen Eendvogels Talingen Watersnippen Reevleesch Poulardes Kapoenen Braadkippen Soepkippen Gemeste Eendvogels Duinkonijnen Q a a □aaDDDDGaOaDDDDDDDDDaCDDDDQCDD Zoals bekend is, wil genoemde vereeniging een school stichten, natuurlijk met geld uit de gemeentekas. Nu is door de nieuwe wet op het onderwijs zulk thans nog mogelijk, mits men maar een lijst kan overleggen met 40 namen van kinderen welke voor schoolbezoek aan de te stichten school in aanmerking komen. Het begrip „in aanmerking komen" is echter rekbaar. Men had op de lijst kinderen geplaatst vanaf 10 maanden oud, welke wel als candi- daat-leerlingen op de lijst konden prijken, doch zeer waarschijlijk niet onmiddellijk de school zouden gaan bezoeken. s B. en W. moesten dus afwijzend adviseeren. Ter elfder ure was echter een tweede lijst ingekomen bevattende zooveel namen, dat het getal 40 bereikt werd. In tegenstelling met het gegeven advies aan den Raad, meende de Voorzitter dat men thans aan den letter der wet had voldaan en het crediet wel kon toestaan. Dc Raad had echter geen vertrouwen in die tweede lijst, gezien op welk een oppervlakkige wijze lijst no. 1 was samengesteld, en stemde het heele zaakje af. Het laatste punt der agenda: Wijziging Po litieverordening, ging onder eenige vroolijk- heid onder den hamer door. De heer Bispinck zou zoo gaarne zien dat men eerst eens een beetje meer de hand zou houden aan de be staande veirrdening betreffende het verkeer op de wegen, 'n Verordening vaststellen of aanvullen, dit men toch niet nakomt, acht spreker paarlen voor de zwijnen geworpen. Ook noemt spreker de redactie het werk van een grooten geest, daar z. 1. een motorrijtuig dat stilstaat, niet werkt. Wat werkt staat niet stil en wat stil staat, maakt geen leven ol voert geen gassen af. Zijn betoog dringt ech ter niet tot alle aanwezigen door en met de stemming blijkt dat wel. Of er van zijn aanklacht notitie is genomen betwijfelen wij. OPMERKER.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1922 | | pagina 1