J HET GRAF IN DE GOLVEN Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Vogelenzang, Jan Gijzenvaart en Santpoort mmmmmumamummumunMBmmnMmmumum DE INDISCHE CRAFTEMPEL Buurschap. Hl Fotografisch Atelier Gr. Houtstr. 169, Haarlem Plaatselijk Nieuws. CINEMA PALACE Van Vrijdag 3 t m Maandag 6 November Van Dinsdag 71 m Donderd. 9 November OTHELLO P. VAN DER STAD X 16e JAARGANG ZATERDAG 4 EMBER 1922 No. 44 BLOEHENDiiLSCH WEEKBLAD Uitgave van de Vereenigde Drukkerijen, Bloemendaal. Kantoor voor Redactie en Administratie: De Genestetweg 23. - Tel. 2 2 003 Advertentiën: 15 cent per regel, bij afname van 500 regels of meer korting. Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, van 1 tot 10 regels 1.elke regel meer 10 cent. Tusschen den tekst of op een bepaalde plaats speciaal tarief. Dit Nummer bestaat uit Twee Bladen Ach, hoe groot zijn de dingen, die gaan be ginnen! Er is nooit iets kleins in een begin. Barbusse. cBo o'.'o ctjn cOo c\Qo cQo cOn oQo cQo 0O0 ortn 0Q1 rffo DE ONTKOMEN ZWERVER. Ik weet niet meer wie achter is gebleven Sinds ik mijzelf de poorten opende. Het is mij voortaan om het even; Mij lokt alleen het vreemde leven loopende, loopende Eerst hulden alom neevlen nog de verte, en mij hun walmende benauwenis Maar dit verwoei; weer slaat een koele vlam mijn herte Uit naar het licht dat goud en open is. De stad waar zij mij vingen is verdwe nen. O, weemoed, uw verrukking neemt geen end Ver zie ik in het licht verschenen de dorpen waar mij niemand kent. (A. Roland Holst). H| heeft de eer zijn geachte clientèle er op attent te maken (om teleurstelling te |J3 H| voorkomen) zich nu reeds voor de a.s. ST. NICOLAAS te laten fotografeeren. [g| „Een goede buur is beter dan een verre vriend". Is dit spreekwoord met het verleden verdwenen; heeft het zijn kracht verloren en zullen de nazaten, één geslacht verder, er even weinig van begrijpen als wij van sommige duistere Bijbelteksten? De buurschap laat zich in onzen tijd van snelverkeer niet meer zoo gelden als in den ouden tijd. Men heeft den „verren vriend", die vroeger onbereikbaar was, thans bij de hand: 't is een wipje op de fiets, een mi nuutje met de auto en, wanneer men telefoon heeft, hoeft men er zelfs niet voor op te staan van zijn stoel. Wat heeft men dan zijn buren nog noodig? Als 't allemaal nog „goede" buren waren, maarmen herinnert zich van vroeger ook de verhalen van kwade buurschap; hebben bu- rentwist en burengekibbel niet maar al te veel stol geleverd voor rechtzaken en klucht spelen? Wie zich niet met zijn buren bemoeit, voorkomt heel wat herrie, en onaangenaamhe den heeft de mensch in dit lastige leven toch al genoeg. Daaromgeen buren meer! Men woont in een huis vol menschen; menschen boven en beneden, menschen links en menschen rechts, maar buren zijn het niet. Men weet niet hoe ze heeten en vraagt er niet naar. Men weet alleen, dat ze hier een vervelende piano heb ben en ginds een schreeuwend kind. Buren, men wenscht ze naar de maan! Buren, dat zijn gramofonen en honden en hanen, en soms zijn het, ergste van alles, soms zijn het kinderen. Wie bekommert zich om de natuurgenooten, die met hem onder hetzelfde dak, aan de zelfde straat, in dezelfde wijk wonen? Wat weet men van zijn buren? Soms wordt er een lijk uitgedragen en soms ontwaakt men 's nachts door het gedraaf om de vroedvrouw, maar men let er niet op en hoort er verder niet van. Toch is er een tijd geweest, dat de buur schap een heiligdom was als het gezin, als het vaderland, als de vriendschap. Men kende het woord: buurschap en het werkwoord: buurten. De buurschap was een organisatie, een gemeen schap gelijk het dorp en de stad en de staat. Er lag in die oude organisaties met hun ongeschreven wetten iets bekoorlijks, dat onze gereglementeerde tijd mist. Wie stierf, werd door zijn buren begraven. Kosteloos en zonder sprake van uniform of tarief. Men had het aan gename vooruitzicht, dat de handen, die het lichaam zouden afleggen en de baar zouden on dersteunen, bevochtigd zouden zijn van tra nen, die niet ambtshalve vloeiden doch op na tuurlijke wijze ontsprongen aan het gemoed. Buren haalden de vroedvrouw; buren waak ten bij ziekte; buren staken de vlag uit als men ging trouwen. Nu is de begrafenis in een onderneming ge organiseerd en de ziekenzorg in een fonds ge reglementeerd. En wie beschikt er nog over een vlag? Op de dorpen houdt het verleden langer stand dan in de steden, en de ontbinding der buurschap heeft in de stad ook het snelst haar beslag gekregen. Onwillekeurig vraagt men zich af, wat er voor de oude instelling in de plaats zal treden. Want de mensch heeft, ook in de moderne maatschappij, toch den mensch noodig. Er schijnen teekenen te zijn, waaruit men zou kunnen opmaken, dat de buurschap in nieuwen vorm herleeft. Zelfs in de groote stad. 't Ge beurt bij feestelijke gelegenheden, dat „straat- vereenigingen" ontstaan. Voorshands hebben deze een zakelijk karakter, en blijven ze be perkt tot de winkelwijken. De winkeliers ver eenigen zich, om gemeenschappelijke belangen te behartigen; om eenheid te krijgen in de wijze, waarop ze hun waren uitstallen; om overleg te plegen ten opzichte van maatrege len, die oneerlijke concurrentie zouden kunnen uitlokken. Ook in de zoogenaamde volksbuurten bloeit de buurschap nog op Oranjedagen of wanneer de gemeenschappelijke straatversiering een gouden bruiloftspaar geldt. Maar overigens Hebben de bewoners van „deftiger" wijken geen gezamenlijke belangen? Zijn leeraren en officieren en handelsagenten en rentenierende landbouwers boven de gedachte aan buurschap verheven? Men zou zoo meenen, dat de nieuwe wijze van woningbouw noodwendig tot buurschap leidt. Is heel de wijk niet het eigendom van dezelfde bouwvereeniging? Heeft men niet al len denzelfden huisheer, hetzelfde woningtype, hetzelfde belang bij een tramhalte en hindert niet allen dezelfde hond? Men heeft reeds de proef genomen met een gejmeenschappelijken tuin. Zou men zoo ook niet de proef kunnen nemen met in het bouwcom plex een gemeenschappelijke soci teit te be sluiten, met een conversatiezaal. een leeskamer en een biljart? In dit buurschapshuls zouden de bewoners elkaar leeren kennen en inplaats van als vreemden langs elkander te gaan, elkaar als buren leeren waardeeren. C. BLOEMENDAAL Zondag 29 October j.l. was J. F. van Gulick, gemeentearbeider, 40 jaar aan de gemeente. Dit is geen kleinigheid. 40 lange jaren heeft hij de gemeente zijn diensten verleend, terwijl het hem al dien tijd niet ontbrak aan ijver en werklust. De gemeente heeft niet nagelaten den trouwen dienstman te beloonen voor deze 40 jarige plichtsvervulling. Zaterdagmiddag werd Van Gulick met zijn vrouw ontvangen door den heer Jongepier, directeur der Gem. wer ken. Na een gezellig onderhoud verzocht de directeur hem even op zijn kantoor te komen. Daar waren al de gemeentewerklieden, zijn collega's, bijeen. De heer Jongepier nam het woord en sprak den jubilaris hartelijk toe, waarna hij hem na mens zijn collega's en spreker zelf een oor konde en een gouden horlogeketting aanbood. (De oorkonde was door den heer Jongepier zelf vervaardigd) Zondagmiddag stond hem nog een groote verrassing bovendien te wachten. Toen kwam de burgemeester, Jhr. Bas Backer met zijn dochter namens de wethouders en raadsleden den jubilaris gelukwenscheni. Deze geluk- wensch ging vergezeld van een gratificatie van f 50.en een schrijven van B. en W.. In dezen brief stond behalve de felicitatie nog dat de jubilaris na zijn pensionneering zijn verder le ven in het huis waar hij nu woont, en dat aan de gemeente behoort, mag blijven wonen. Toen Van G. dit las, kon hij zijn oogen bijna niet gelooven en was diep bewogen. Dat was wel het mooiste cadeau, dat hij gekregen had. Toen wij hem Zondagmiddag de hand kwa nten drukken, zat hij met een gezicht waarop geluk, vreugde en groote tevredenheid te lezen stonden te midden van de bloemen, die natuur lijk niet achterwege waren gebleven. Hij was nog vol van den brief van B. en W., evenals zijn echtgenoote, die het geluk met hem deel de. Na een 40-jarigen diensttijd zal hij dus eert onbezorgd leven kunnen leiden en na zijn pensionneering uitrusten van zijn zwaren arbeid. „Na gedane arbeid is het zoet rusten". Dit zal van ook ondervinden. Dat hij nog vele genoeglijke jaartjes in zijn woning mag door brengen is onze wensch. m Hief na sprak de heer J. Nieuwpoort, een der c'jilega's van den jubilaris, nog eenige waar derende woorden. Er is aan de Donkerelaan hard gewerkt, zoodat deze niet te lang voor het rijverkeer afgesoten is geweest. De slechte bestrating is vervangen door bazalt en evenals de Zomer- zorgerlaan en Kennemerweg laat deze weg niets te wenschen over. GROOTE HOUTSTRAAT 111-113 HAARLEM TELEFOON 671 IETS BUITENGEWOONS Drama van de zee in 6 acten. Onderzeeër gezonken op 15 vadem diepte. Iedere poging om de boot te redden is mislUKt. Een duiker moest het waagstuk reeds met zijn leven betalen. Moeten de mannen daar beneden om komen? Slechts één kan hen redden. Zal hij het doen? Een film welke niet alleen buitengewoon sensationeel is, d„ch waarvan tevens een groote charme uitgaat door het schitterend spel der hoofdpersonen. DE MOOR VAN VENETIË Groot cinematografisch schouwspel in 7 acten naar den roman van SHAKESPEARE en de opera van VERD1. OTHELLO - EMILE JANNINGS. VRIJDAG a.s. begint de groote Schlager van dit seizoen MIA MAY OLAF 1ÖNSS CONRAD VEIDT - JOE MAY. □□□□□□□□□□□□□□□□□caDnoaaaDDDDD a POELIER Tel. 188 HAARLEM Van de inbraak in de villa 't Hoekje ver nemen we nog het volgende: De villa 't Hoekje, die eenigen tijd geleden betrokken is, wordt bewoond door een familie M. Tijdens de inbraak stond de villa onbe heerd, daar de familie was gaan wandelen. Toen de heer en de vrouw des huizes van hun wandeling terug kwamen, ontdekten zij vlak bij hun woning twee jongens, die naar het scheen, op den' uitkijk stonden. Bij het na deren van de villabewoners kozen zij het ha zenpad. In zijn woning gekomen, ontdekte de heer des huizes dat er inbrekers waren en spoedig had hij een belhamel te pakken. Met behulp van een fietsrijder, die voorbij reed en wiens hulp ingeroepen was, werd het tweede boefje gepakt en beiden bracht men naar het politiebureau aan de Busken Huetlaan. Daar werden' zij in verhoor genomen, spoedig waren ook de namen van de jongens, die op den uit kijk hadden gestaan bekend, en waren ook deze gesnapt. De jongelieden hadden het voornemen om in onze gemeente eenige bezoeken af te leggen, hetgeen1 daaruit bleek, dat zij voor deze inbraak nog in een villa waren binnengedrongen waarvan zij eenige sleutels hadden meegeno men. Wat moet er van zulke jongens terecht ko komen? OPGERICHT 1870 Hazen Faisanten Patrijzen Eendvogels Talingen Watersnippen Reevleesch Poulardes Kapoenen Braadkippen Soepkippen Gemeste Eendvogels Duinkonijnen Heden is het 121/, jaar geleden, dat mej. A. C. Trimp bij de familie Furstner .alhier, in dienst trad. Zeer zeker zal de familie Furstner haar getiouwe gedienstige niet vergeten en voor haar op dezen dag eenige verrassingen berei den. Zaterdag 11 November e.k. zullen de eerste bioscoopvoorstellingen in Vreeburg plaats heb ben. Des middags een kindermatiné en des avonds een voorstelling voor volwassenen. Ook des Zondags zal er gedraaid worden. Zoowel voor de middag- als avondvoorstellin gen is, naar de directie meedeelt, een go id programma samengesteld. Een' gang naar het bioscooptheater zal belangstellenden in de ge legenheid kunnen stellen zich een persoonlijk oordeel over deze nieuwe onderneming te vormen. □□nnonoooaaaDooDDDDDDc Kennemers-Bloemendaal 14. Ze schijnen het te gaan meenen, onzevoetballers! Ten minste werd er Zondag weer een gevaarlijke klip omzeild, en werden de Kennemers in Be verwijk met niet minder dan 41 geslagen in een wedstrijd, die gedurende den geheelen duur een duidelijke „BloemendaaI„-suprematie liet zien. Veel toeschouwers uit Beverwijk, Velsen en Bloemendaal waren getuige van den strijd, die door het zich verlaten van den scheidsrechter eerst over half drie een aanvang nam. „Bloe mendaal" is volledig, Kennemers heeft een in valler voor haar spil J. Groot, die aan een onwilligen enkel laboreert. De gastheeren winnen den toss, waardoor onze plaatsgenooten tegen den kouden noord ooster en tegen den heuvel op spelen. Niette genstaande deze handicap is „Bloemendaal" di rect in den aanval, en behoudt ook verder het initiatief. Toch wordt er niet gescoord door haar, eensdeels door uitstekend verdedigen van de rood-zwarte achterhoede, anderdeels door den invloed van den wind en den heuvel, waar door zuiver plaatsen bijna onmogelijk is. Wel krijgt Sunter een goeden kans, maar door te lang wachten gaat zij verloren. Succes komt juist aan de andere kijde, als Beijk bij een Kennemers attaque het uitzicht belemmerd wordt, en de bal op gelukkige wijze in 't Bloeemndaal doel belandt. Rust gaat dus in met 10 achterstand. Als er weer begonnen wordt zwermt de wit te voorhoede onmiddellijk om het vijandelijke doel en het duurt niet lang of Sunter stelt Pauw- tactisch in de gelegenheid voor den gelijkmaker te zorgen. Eenige minuten hierna een trough-pass van den middenvoor naar Jansen, onze linksbuiten (bopt even door, een met een formidabel hard schot zorgt deze voor de tweede goal. De Bloemendaal voorhoede, keurig gevoed door

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1922 | | pagina 1