J= «STOFZUIGER Algemeen Nieuws- en Advertentieblad voor Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout, Vogelenzang, Jan Gijzenvaart en Santpoort Fotografisch Atelier „RICHE", Gr. Houtstraat 169, Haarlem WAAROM kleeden kloppen? De Godin van het Noorden Uil#*»»»»* Vóór-Arbeid. AARDIGE KINDEROPNAMEN hij iedere weersgesteldheid |CLEVELAND| WAAROM stofopjagen en verplaatsen? WAAROM uw longen verwoesten? WAAROM uw bedden vernielen? O S U voor fl.— per dag een prima A. KRUIJFF - KRUISWEG 13 - TELEFOON 3667 ICLEVELAND c. CINEMA PALACE HET JOURNAAL Laatste groot Sint Nieolaasfeest 1 P. VAN DER STAD 16e JAARGANG ZATERDAG 2 DECEMBER 1922 .,.2^-48 BLOEMENDAALSOH Uitgave van de Vereenigde Drukkerijen, Bloemendaal. Kantoor voor Redactie en Administratie: De Genestetweg 23. - Tel. 2 2 003 Abonnement: Voor een half jaar 1.75 Advertentiën: 15 cent per regel, bij afname van 500 regels of meer korting. Vraag en aanbod, huur en verhuur, koop en verkoop, van 1 tot 10 regels 1.—, elke regel meer 10 cent. Tusschen den tekst of op een bepaalde plaats speciaal tarief. Dit nummer bestaat uit drie bladen, waarbij een Kindercourant. Als men oud is, laat men het verle den sterven; wanneer men jong is en sterk, doodt men het. Barbusse. HET EIGENE. Geen land, of in den aard van menig ding Is iets bijzonders: in de schemering zooals die invalt, het namiddaglicht, zooals dat rustig op de wolken ligt of, lustiger, tusschen de takken glijdt en alles vol maakt van zijn vroolijkheid. In 't ruischen van den wind, den zwoelen geur die van de velden overtrekt, de kleur van 't koele water 's morgens, overal is iets, wat men zoo licht niet vinden zal in vreemde landen. En wie dat bemint, die heeft zijn land gekend. Voor hem begint een ander leven, want van uur tot uur aandachtig, gaat hij voortaan de natuur verwonderd na. Uit „Tochten". Jan Prins. Er zijn menschen, die van hun werk onmid dellijk vruchten willen zien. Reeds als kinderen toonen zij hun ongeduld; bouwen zij een kasteel en valt de muur om voor dat zij aan den toren toe zijn, dan wor den ze driftig en smijten den boel er bij neer. Het zijn deze kinderen, die, daags nadat ze een tulpenbol in den grond hebben gestoken, hem er weer uithalen om te kijken of er nog niets van een beginnend plantje te zien is. Zoo dergelijke ongeduldige schepsels niet tij dig de levensles leeren, dat geen arbeid ge lukt zonder dat er eerst tal van mislukkingen aan zijn vooraf gegaan, brengen zij van hun levenstaak niets terecht. M'aar gelukkig leert het leven de meesten onzer wel geduld. Het best zijn er te dezen opzichte de buitenlieden aan toe, die met de natuur mede arbeiden. Zij weten, welk een oneindige reeks van werkzaamheden het be bouwen van een akker vergt. Zij gaan spitten en mesten en eggen en zaaien en laten dan rustig den winter komen, wetende, dat hun voorbereidende arbeid niet te vergeefs is ge weest. Nu is het merkwaardige, dat menschen, die in hun eigen levenstaak de onvermijdelijk heid van den vóór-arbeid kennen, vaak geen denkbeeld schijnen te hebben omtrent dezen gewichtigen factor in het werkproces van hun evennaasten. Wanneer zij langs den buitenrand van een zich uitbreidende stad wandelen, en zij zien de straten en huizen met een verrassende snelheid uit den grond rijzen, denken zij al- leen aan de timmerlieden en metselaars, die op het bouwwerk te zien zijn. Maar zij ver geten de onzichtbare werkkrachten, wier ar beid noodzakelijk aan dat van de handwerks lieden vooraf is gegaan. Misschien hebben ze, op hun wandeling door een ruit kijkend, een heerschap ontdekt, dat op zijn gemak in een stoel zittend, met een bedenkelijk gezicht aan zijn pijp trok, en daar na zich ging vooroverbuigen over zijn tafel, om met blanke hand enkele aanteekeningen te schrijven op een stukje papier. En ze hebben zoo bij zichzelf gemompeld, dat die mijnheer het toch zoo kwaad niet heeft en misschien hebben ze zich afgevraagd, of hij eigenlijk in de maatschappij geen overbodigheid is. Doch wat zou er van onze huizen en stra ten terechtkomen, zoo niet, voordat de bouw lieden te metselen en te timmeren begonnen, de architect een plan had overdacht en in teekening gebracht? Het is het noodlot van de onzichtbare plan nenmakers, dat de maatschappij hun verdien sten over het hoofd ziet. Voor menschen van de studeerkamer koestert de handwerksman r m m aan huis bezorgd en weder gehaald kunt krijgen. Wacht dus niet, doch schel op l DE GEMEENTEBEGROOTING. f -He begrooting der inkomsten en uitgaven- '*net memorie van toelichting voor het dienst jaar 1923 is in druk verschenen. Uit dit labyrint van cijfers ontleenen wij het volgende. De totale inkomsten en: uitgaven worden geraamd op f 1.879.541.36 waarvan i 1-379.541.36 aan gewone en f 500.000 aan buitgewone in komsten en uitgaven. De inkomsten zijn: Hoofdstuk I. Batig saldo van 1922 Restanten Hoofdstuk II. Inkomsten van gemeente-eigendommen, bezit tingen en bedrijvenf 54.778.73. Hoofdstuk III. Opbrengst van belastingen en heffingen f 838.209.95. Hoofdstuk IV. Ontvangsten van verschillenden aard en toe vallige batenf 335.682.78. Hoofdstuk V. Buitengewone ontvangsten Totaal der inkomsten Uitgaven vhs niet zelden een zekere minachting; hij benijdt hun hun rustig bestaan en vindt dat hun ar beid, die eigenlijk immers geen arbeid is, ook niet zou behoeven te worden beloond. Wat zou de ploeger en de zaaier zeggen, wanneer in den oogsttijd de inzamelaars van het koren hem een overbodigheid noemden! Och, wij nemen de nuttige instellingen, die door dagelijksch gebruik ons als de gewoon ste zaak van de wereld zijn gaan gelijken, zon- zonder dank of nadenken aan. De telefoon, de tram, de naaimachine, het zijn dingen, waar over niemand zich meer verwondert. Maar wie beseft, hoeveel stil onderzoek en geduldige berekening is voorafgegaan aan de uitvinding van die duizenderlei werktuigen, die de fabrie ken in millioenen exemplaren afleveren, zal wel eens een oogenblik eerbied gevoelen voor de studeerkamermenschen, wier vóór-arbeid de maatschappij heeft in staat gesteld tot zooveel gerief. Het is den wetenschappelijken werkers niet steeds gelukt, hun uitvinding te voltooien. Tal- Iooze malen zijn hun proeven op niets uitge- loopen, maar latere geslachten hebben de po ging van de voorgangers overgenomen. De pioniers der beschaving zijn te vergelijken met de voorhoede van een leger wanneer de overwinnaars de stad binnentrekken, liggen zij, gesneuveld, achtergebleven op het slag veld. Hoe weing kunstenaars, ontdekkers en uit vinders beleven welslagen op hun werk! Lang na hun dood plukt men de vruchten van den vóór-arbeid, waarom zij tijdens hun leven zijn verguisd. In het geloof aan hun heilige taak zijn zij rustig voortgegaan, even rustig als de ploegers en zaaiers, die weten dat eerst na den winter hun koren zal ontkiemen, en dat anderen zullen oogsten hetgeen zij hebben voorbereid. Er moet heel wat schijnbaar vruchtelooze arbeid worden verricht, aleer het tot oog sten komt. Welke taak men zich heeft ge steld en op hoe bescheiden schaal men werkt, op een reeks van mislukkingen dient men te rekenen. Wie zich door mislukkingen laat ont moedigen, zal nimmer zijn doel bereiken. Laten wij dit ook bedenken ten overstaan van onze zedelijke en maatschappelijke ide alen. Aleer één verbetering tot stand komt, zijn tallooze pogingen en proefnemingen tot mislukking gedoemd. Mag dit ons tot wan hoop stemmen? Wij gaan den winter tegemoet, en een heel barren winter, maar terwijl wij bij troosteloos verschiet onzen schijnbaar vruchteloozen vóór- arbeid verrichten, denken wij aan den toekom- stigen zomer, waarin een verblijd nageslacht het door ons moeizaam gezaaide zal oogsten. f 150.369.90. 500.—. f500.000.—. f 1.879.541.36. Hoofdstuk I. Kosten van algemeenbestuur f 71.356. In deze post zijn begrepen verschillende jaar wedden, o.a. van Burgemeester en Wethou ders, Secretaris en Ontvanger, verder alle uit gaven, zooals: d'ie van drukwerk, bureaube hoeften, telephoonaansluitingen, enz- Hoofdstuk II. Kosten van invordering van plaatselijke belas tingen en teruggaaf deswege f9420- Voor te ruggaaf is een bedrag uitgetrokken van f 2000. Dit is voor kleine verassingen. Hoofdstuk III. Kosten van onderhoud van gemeente-eigendom men en uitgaven van gemeentelijke bedrijven f 179.966. Hiervan alleen een bedrag van f 90.000 voor onderhoud van wegen. De rest als jaarwedden van den gemeente architect met zijn vele on- derhoorigen. Hoofdstuk IV. Kosten der openbare veiligheid, verlichting en brandweer f 141.416. De zonen van den heiligen Hermandad vor deren een bedrag van f 82095, waarvan de ge- meentewerkman-nachtwacht Bellis te Vogelen zang voor 28 uur nachtdienst de somma van f 13.50 verkrijgt. Hoofdstuk V. Kosten der plaatselijke gezondheidspolitie f 1253198.94. GROOTE HOUTSTRAAT 111-113 HAARLEM TELEFOON 671 VANAF VRIJDAG 1 DECEMBER Een der beste films uit onze PARAMOUNT productie: Een spannend beeld in 6 acten. In de hoofdrol: DOROTHY DALTON. Het verhaal speelt zich af in Noord- Amerika ten tijde van de stormloop naar de Canadeesche goudvelden. Een arm meisje, een variété-ster, een sterke manruwe goudzoekers! Een beeld, dat van het begin tot het einde uwe aandacht vraagt en u steeds in spanning houdt. Actueele beelden. HET QUARANTAINE STATION Dolle klucht in 2 acten. ZATERDAGMIDDAG half drie Als hoofdbioscoopnummer: HET PRINSESJE In de hoofdrol: MARY P1CKFORD. JnanaaanaoaannnnoDnaDDcoaaDDDD 3 POELIER 3 Kleine Houtstraat 136, HAARLEM, Tel. 166 3 Opgericht 1870 3 Hazen Poulardes 3 Faisanten Kapoenen 3 Patrijzen Braadkippen 3 Eendvogels Soepkippen 3 Talingen Gemeste 3 Watersnippen Eendvogels 3 Reevleesch Duinkonijnen n annnnnoonnnnaonanononnnoannnoD De uitkeering aan den gewonen dienst van het Ioopende of volgende jaar van annuïteiten verschuldigd door Woningbouwverenigingen door hen reedis voorloopig gestort bedraagt f 56.000.— Hoofdstuk VI. Kosten van het onderwijs f 191.312 waarvan alleen aan jaarwedden f 86-443. Hoofdstuk VII. Kosten van het armwezen, mitsgaders subsi- diën en bijdragen aan onderscheidene daarmee in verbandstaande instellingen f 29.355. Voor verpleging van krankzinnigen is een be- dag van f 13.455 uitgetrokken, voor onderstand aan behoeftigen f 3500. Hoofdstuk VIII. Renten en aflossingen f 426.360. Renten van geldleeningen f 253.360. Aflossingen f 163.000. Hoofdstuk IX. Pensioenen en wachtgelden f 30701. Hofdstuk X. Andere gewone uitgaven, niet onder de vorige hoofdstukken behoorende f 167.949.79'. De voornaamste bedragen in dit bedrag be grepen zijn: Nadeelig saldo der door Gedepu teerde Staten laatstelijk gesloten rekening f 32064.58'. Bijdragen in de kosten vooi leerlingen uit de gemeente Bloemendaal, die een aldaar ge vestigde inrichting voor Middelbaar onderwijs of Lyceum bezoeken f 10.000. Kosten van gasvoorziening f 75.000. Hoofdstuk XI. Buitengewone uitgaven van allerlei aard f 500-000. Hoofdstuk XII. Onvoorziene uitgaven f 5706-62*. Het aantal inwoners is volgens de begroo ting 10821 tegen 10225 -in 't vorig laar Geen compliment. Het verlies, door den Grooten Oorlog aan ons ras toegebracht, kan nimmer worden her steld. De doorsnee-kwaliteit der ouders van het volgende geslacht is belangrijk gedaald. Dean Inge.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1922 | | pagina 1