UITVERKOOP tegen veel verminderde pijzen „BRONSTEE" Plaatselijk Nieuws. MAISON HETTY, Groote Houtstraat 126, Telef. 1760, HAARLEM HANDSCHOENEN, SOKKEN EN KOUSEN WOLLEN EN ZIJDEN SHAWLS nog eens onder de oogen te zien en men den Voorzitter de belofte had afgenomen, dat hij voorkomende vacatures in het politiecorps geen aanvulling zou plaats vinden zonder daarin den Raad te kennen ging men over tot de volgende post: subsidie aan de burgerwacht. Weg was ineens het heele bezuinigingsplan. De heeren Noorman ên Schulz deden welis waar nog een uiterste poging, zoo b.v. werd door den laatste opgenoemd de bedragen welke de burgerwacht als subsidie ontvangt, n.l. in 1921 f 838.—, in 1922 f 1900.— en thans vol gens het voorstel voor 1923 f 2650. Wethouder Van Nederhasselt trachtte met eenige woorden en cijfergegoochel duidelijk te maken dat men ook op deze post had bezuinigd, hoewel hij de door den heer Schulz genoemde cijfers als juist erkende. Uit zijn redeneering begreep ik niet anders dan dat hij den raad afsmeekte: bezuinig zooveel je wilt doch kom in Godsnaam niet aan mijn burgerwacht. En men kwam niet aan zijn burgerwacht. De heer Schulz bracht nog in het midden dat indien men op deze manier doorbezuinigd, de belastingbetalers over een paar jaar op apegapen zouden liggen, het hielp niets. De ernstigste strevers naar die z.g.n. bezui niging, de heeren de Roo van Alderwerelt, Ho- genbirk en Laan wisten thans niets te zeggen; de heer Van Kessel, die vaak aan de zijde staat van de heeren Noorman en Schulz en in bijna alle gevallen meent te moeten meepraten, zweeg thans; de heer Verdegaal, die nu wel niet de welsprekendste is, doch steeds met een zekere hardnekkigheid tegenstemt indien een verhoogd bedrag wordt aangevraagd, waarvoor en hoe noodzakelijk dan ook, stemde thans voor. Het was zoo ongeveer het eenige punt waar over men geen woord wilde vuil maken. Over het verstrekken van een stofjas aan de schoolbewaarders heeft men, voor een paar maanden terug, ongeveer drie kwartier ge praat, over het verplaatsen van eenige boomp jes circa een half uur, over het dempen van een modderpoel twintig minuten en over het snoeien van eenig struikgewas een kwartier: over een zeer sterk verhoogde subsidie aan de burgerwacht spreekt men niet. 't Is wonderlijk. Wat zal het volgende bericht, wat wij over nemen uit „De Standaard" van Maandag II December de heeren onaangenaam aandoen: „Tergelegenheid van het congres van het In ternationaal Verbond van Vakvereenigingen „heeft de algemeene synodale commissie der „Nederlandsch Hervormde Kerk aan het mode- tarnen van het congres den volgenden brief „gezonden: „De algemeene synodale commissie der Ne- „derlandsch Hervormde Kerk, kennis genomen „hebbende dat te 's Gravenhage van 10-15 „December het congres van het Internationaal ^Verbond van Vakvereenigingen samenkomt, „om de krachten tegen den oorlog en vóór den „vrede zoo mogelijk te concentreeren; „verklaart zich erover te verheugen, dat ook „van de zijde van het Internationaal Verbond „van Vakvereenigingen samenkomt, om de krachten tegen den oorlog en vóór den vrede „zoo mogelijk te concentreeren; „verklaart zich erover te verheugen, dat ook „van de zijde van het Internationaal Verbond „van Vakvereenigingen wordt gepoogd den „oorlog te bestrijden; „en besluit hiervan kennis te geven aan voor noemd congres". Het verband tusschen bovenstaand bericht en de Bloemendaalsche, door de gemeente ge- subsieerde, burgerwacht zal men, naar ik hoop, begrijpen. Kan soms het bericht uit de N. R. Crt. van j.I. Vrijdag, waarin vermeld staat dat de Afdeeling van de Vrijwillige Burgerwacht te Amsterdam zelf een voorstel tot opheffing heeft gedaan, de Heeren tot andere inzichten brengen? De avondzitting gaf ons weinig stof tot ver dere beschouwingen. Het voornaamste was wel dat de Haarlemsche Orkestvereeniging een subsidie kreeg toegekend van f 1500ofschoon het voorstel slechts f 400.bedroeg; dat de heer de Roo van Alderwerelt voorstelde de post vacantietoeslag van de begrooting te schrappen doch door de heeren Van Kessel en Noorman werd verwezen naar de commissie voor georganiseerd overleg om advies en dat de rijwieltoelagen aan gemeente-ambtenaren een zelfde lot ondergingen. OPMERKER. T O O N E E L. „De Wijze Kater". Het Schouwtooneel. Vrijdag 8 dezer speelde „Het Schouwtooneel" in den Stadsschouwburg te Haarlem het „boos aardig sprookje", zooals de schrijver, Herman Heijermans, het noemt, met Jan Musch in de titelrol, de Wijze Kater Het middel om het kunstmatige in het mensche- lük gedoe aan te toonen, door ons een oogenblik MODELMELK KARNEMELK YOGHURT HEEMSTEDE - TELEF. 28055 VAN 9 - 12 EN 2 - 5.30 UUR te laten zien door de oogen van een of ander dier is niets nieuws: reeds de oude Oostersche volken, evenals de Grieken en Romeinen heb ben het herhaaldelijk toegepast. Ik zou willen zeggen, dat er even zoovele wijze katers zijn als er frissche menschen zijn, die niet alleen bij de sleur van het conventioneele leven. De wijze kater die in Herman Heijermans schuilt, houdt ons dan den ganschen avond op amusante wijze bezig en het is een genoegen, om Jan Musch te zien vertolken, hoe Poes het leven der menschen ziet. Musch behaalt met deze creatie een van zijn grootste successen; tot in de kleinste details heeft hij zijn rol uit gewerkt en de aaneenschakeling van geestig heden door den schrijver den wijzen kater in den bek gelegd zou door geen ander acteur zoo tot haar recht komen. Inhoud heeft dit sprookje nauwelijks: een ze kere Jonathan, achtervolgd door schuldeischers is verliefd op de dochter van den bakker. Ook Antoinette, de bakkersdochter snakt naar het oogenblik dat zij met den braven en natuur lijken Jonathan zal kunnen trouwen, doch dat oogenblik zou nog lang op zich laten wachten, daar Jonathan even arm als verstandig is, in dien niet de Kater er voor zorgde dat Jonathan aan het einde van de voorstelling zijn Antoi nette verkreeg. Om dit liefdeshistorietje draait het gansche stuk. Bij de moeilijkheden, die Jo nathan te overwinnen heeft om Antoinette tot de zijne te maken vindt de Wijze Kater ruim schoots gelegenheid te uiten hoe zot de men schen zich in zoo menig opzicht gedragen. Ofschoon ik moet vermelden dat Co Balfoort een uitstekenden Jonathan speelde, Kitty Perin Kluppell een aanminnige Antoinette en Lageman een grappigen bakker, terwijl Ezerman heel juist de eenigszins naïf geteekende sprookjes koning speelde, bleef de gansche avond toch aan Jan Musch, die herhaaldelijk moest terug komen om het eindelooze handgeklap van het opgetogen publiek aan te hooren. De schouwburgzaal was nagenoeg geheel ge vuld. Het Schouwtooneel zal bij volgende voor stellingen van dit leerzame sprookje, vol ge zonden humor, ongetwijfeld op veel belangstel ling kunnen rekenen. HENRI BAKELS. De tweede opvoering van Shakespeare's „Naar het u lijkt" door de Haghespelers (direc teur: Eduard Verkade) heeft nogmaals de groote verdiensten zoowel van den vertaler Ja cobus van Looy als van de spelers in het licht gesteld. Het goede samenspel en de juiste toon, die men aansloeg om dit blijspel tot zijn recht te doen komen, troffen de helaas in betrekkelijk geringen getale opgekomen toeschouwers ook ditmaal. Van Daisum speelde den ouden hertog; Verkade bleef als regisseur achter de scher men. c.~ Maandagavond zullen de „Haghespelers" al hier de eerste opvoering geven van „De ver traagde film" van Herman Teirlinck. Dit fijn-litteraite en poëtische tooneelstuk be haalde elders ook door het spel van Albert van Dalsem en Elly Reicher groote successen, zoo dat we ook hier veel belangstelling mogen ver wachten. Nieuwe decors werden ontworpen en ver vaardigd door Frans v. d, Kooy, Costuums wer den vervaardigd dor H. v. Embden. De regie is in handen van A. W. Stellwagen. Dinsdag den 19en December a.s., de 7de volks voorstelling. Opgevoerd zal worden „de Onbe kende Vrouw." Woensdag den 20en Dec. a.s. zal de Joodsche Tooneelvereeniging „Betsalel" in den Stads schouwburg een opvoering geven van „Heilig Licht", Joodsch tooneelspel van dr. M. de Hond. „Door Inspanning Uitspanning" Genoemde Tooneelvereeniging geeft Donderdag 21 Dec. a.s. een tooneelvoorsteling in den Stadsschouwburg. Opgevoerd zal worden „Roeping", tooneelspel in 3 bedrijven door Jo van AmmersKuiler. BLOEMENDAAL. De afdeeling Bloemendaal—Velsen van de Ned. Mij. voor Tuinbouw en Plantkunde, hield Dinsdagavond j.I. haar maandelijksche ledenver gadering in café Rusthoek. Een groot aantal leden waren gekomen om te luisteren naar de voordracht van den heer A. J. van Laren, hor- tulanus te Amsterdam, die als onderwerp had gekozen, „Vaste planten en hare toepassing in den tuin". Nadat de voorzitter der afdeeling, de heer Posthumus Meyes, allen hartelijk welkom had geheeten, gaf hij het woord aan den heer Van Laren. Spreker behandelde verschillende soorten vaste planten, dat zijn planten die des zomers en des winters blijven staan. Hij verduidelijkte het gesprokene door verschillende van de be sproken planten met behulp van de projectie- lantaarn op het doek af te beelden. Duidelijk kon men op de foto's zien, hoe sommige plan ten op goede d.w.z. op sappige grond weelderig tieren en volop bloeien. Ook kregen we planten te zien die alleen in de schaduw kunnen groeien en planten die in de zon gedijen. Er bestaan dus schaduw en zonplanten. Ook behandelde wederom met behulp van lichtbeelden, de spre ker nog het groepeeren van planten. Duidelijk toonde hij ons, hoe men met veel zorg en goede behandeling de leelijkste tuin in een der fraaiste kan veranderen De rots en klimplanten, waar mee men kale muren en steenentrappen kan versieren, kregen een afzonderlijke beurt. Bij een lantaarnplaatje waarop een jongedame tusschen weelderige planten, tuinarbeid verricht, te, wekte spreker de aanwezige dames op, ook eens de handen uit den mouw te steken. Spre ker zeide dat het verzorgen en het omgaan met planten veredelend op den mensch werkt en dat het geen ondankbaar werk is, omdat men steeds van dezen arbeid vruchten kan plukken. Na zijn voordracht zeide spreker, dat het hem zeer veel genoegen had gedaan dat er zoovelen waren gekomen, om naar hem te luisteren. Dit is wel het beste bewijs, ging spreker voort, dat er hier menschen wonen die veel van planten houden. Dit is geen wonder, wijl men hier midden in de bloemen en planten woont. De voorzitter dankte den spreker vooi al hetgeen hij had laten zien en voor het ge sprokene waarvan de leden heel wat hebben geleerd. Melden we nog dat zich als nieuw lid heeft opgegeven, de heer P. Wigman te Overveen. Het nieuwe winkelgebouw van de firma Wis- brun Liffmann schiet flink op. Van buiten is men behoudens het schilderwerk gereed. Van binnen echter moet er nog heel wat gebeuren. Het zal nog wel eenigen tijd duren voordat men aldaar aan schilderen toekomt. Naar we vernemen zal het gebouw in Maart of April gereed zijn. Door het leggen van vijf riolen heeft de Ken- nemerweg afwatering gekregen. We betwijfe len echter of hierdoor de modderpoel zal ver dwijnen, maar zullen de hoop niet verliezen en eerst maar eens afwachten. OVERVEEN. Woensdagmiddag hebben er zwemwedstrijden In Stoop's bad plaats gehad voor jongens en meisjes van 816 jaar. Het laat zich denken, dat er heel wat jeug dige deelnemerties aanwezig waren, die gaarne allen in aanmerking wilden komen voor een prijs. De wedstrijden hadden een uitstekend verloop. Het behoeft natuurlijk niet gezegd te worden, dat er weder heel wat aanwezigen waren, die gedurende de wedstrijden de zwem mers aanspoorden waardoor de deelnemer(ster) nog harder in het water ploeterden om het eerst het eindpunt bereikt te hebben. Na afloop der wedstrijden werden de prijzen in de schermzaal door den directeur der inrich ting aan de prijswinsters en winners uitge reikt. Dank zei veler medewerking, zijn deze zwem wedstrijden uitstekend geslaagd. De heer J. Putman, brievenbesteller aan het Post- en Telegraafkantoor te A'dam is met in gang van 16 Dec. a.s., als zoodanig overge plaatst naar het Post- en Telegraafkantoor al hier. SANTPOORT. Aan het ophoogingswerk van het kerkhof „de Biezen" alhier, arbeiden thans een 40 tal voor malige werkeloozen. Deze arbeiders worden steeds door niet aan het werk gestelden en nietwerkwilligen gehinderd en tot staking aan gespoord, tot heden zonder succes. De werk willigen worden steeds onder geleide van de politie naar huis gebracht, tevens houdt deze ook geregeld een wakend oog tijdens de werk zaamheden. Bij het gemeentebestuur is bericht ingekomen, dat als loon uitbetaald mag worden cent per uur en voor „taakwerk" 45 cent per uur. Het door den Raad vastgestelde loon van resp. 40 en 48 cent is dus hierdoor teniet ge daan. Deze week is door de Rechtbank uitspraak gedaan in de zaak betreffende de herstellingen aan de stallen van Hotel „de Weyman" waar over wij reeds eerder iets schreven. Zooals we verwacht hadden is er een vrij spraak gevolgd. We hopen dan ook dat de autoriteiten zich voortaan meer rekenschap zullen geven van hun daden, vooral in een tijd waarin uiterste bezuiniging geboden is. Woensdag j.I. reed Zr. Drucker met haar fiets over de ongelukkig liggende rails welke loopen vanaf het station Santpoort naar het Provinciaal Ziekenhuis en kwam zoo ongelukkig te vallen dat zij haar been brak. Door de heeren Bergema en Heertjes werd Zr. D. per brancard naar het gesticht gebracht. Ons tarief voor Verhuur-Auto mobielen is it zeer billijk. Onze wagens zijn hygiënisch en niet duurder als taxi's. BOUCKAERT Co., Luxe Auto- en Verhuurinrichting Rozenstraat 8 en 9, HAARLEM, Telefoon 588. In den nacht van Dinsdag op Woensdag reed iemand met zijn auto op den Driehuizerweg toen plotseling voor een buitenplaats een groote spiegelruit van zijn auto brak. Aanvankelijk ver moedde men dat de ruit werd ingegooid doch een ter plaatse ingesteld onderzoek met behulp van den juist aanwezig zijnde agent B. lever de niets bijzonders op zoodat de slechte weg de schuld kreeg. In denzelfden nacht gelukte het den agent Bergema in het duin een vuurwapen met scher pe patronen van een strooper in beslag te ne men. Volgens uitlatingen van den Wethouder van P. W. zal de bekende pomp bij den ingang van den Stationsweg worden opgeruimd. Voor velen zal dit een groot gemis zijn. RECTIFICATIE. In het ingezonden stuk van den heer Blanken voort in ons nummer van den 9den 1.1. is een storende drukfout geslopen, welke wij hieronder rectificeeren. Het weglaten van een puntkomma was oor zaak, dat aan den zin in kwestie een geheel andere, door den schrijver niet gewilde betee- kenis werd toegekend. Hier volgt het gerectifi ceerd gedeelte. „Beide inzenders zijn het er over eens, dat de Haarlemsche waterleiding wel de schuldige zal zijn. Goed, laat die het zijn, het ging er in hoofd zaak om „de ijsbaan raakt zijn water kwijt en wie geeft mij raad om het te kunnen behou den". Dat deed ik; met wetenschappelijke betoogen of bronnen of de Haarlemmsrmeer etc. het doen, is de ijsclub niet geholpen en zal ik daar dus niet op ingaan. KUNST. Een dezer dagen hadden wij het genoegen een bezoek af te leggen bij Mej. Bep. Amesz, met wier werk het publiek reeds heeft kunnen kennis maken ter gelegenheid van hare expo sitie van verleden jaar in het gebouw van de Haarlemsche Schoolvereeniging. Dit jaar zal zij exposeeren in het gebouw „Brassine" Raamsingel 30 Haarlem op 16 Dec. a.s. Haar tentoonstelling zal bestaan uit een afdeeling speelgoed, waaronder haar reeds be kende Bepapoppen, die reeds veel geluk heb ben gebracht in menige kinderkamer. Verder een afdeeling handwerken sierpoppen en babygoed, alles volgens eigen ontwerpen. Het is niet overdreven als wij zeggen, dat deze jonge kunstenares op het gebied van handenarbeid een veelzijdig talent vertoont. Wij raden dan ook ieder ten zeerste aan, een bezoek te brengen aan haar tentoonstelling, die geopend zal zijn van 912, 25, 79 uur. Ook het werk van haar leerlingen is ter tentoonstelling aanwezig. Kaarten kosteloos verkrijgbaar Bosch en Vaartstraat 2, Heemstede. MUZIEK EN ZANG. Het 4de Bachconcert. Het programma voor het 4de Bachconcert op Dinsdag 19 December bevat de volgende orkestwerken: „Ouverture Coriolan", L. v. Beethoven, „Elaïnes Todesla ger, Trauerzug und Leichenfahrt" E. van Bru- ckenFock, Serenade voor Strijkorkest van P. Tsaikowsky en de „Ouverture Tannhauser" R. Wagner. De soliste mevrouw Maria Olszewska (zang) zal zingen „An die Hoffnung" van Beethoven en de Aria „Ihr Götter Ewiger Nacht" van Gluck. Haarlemsche Orkest Vereeniging. Bij het Ledenconcert van Zondagmiddag zijn drie onzer plaatsgenooten betrokken, t. w. mevrouw Koolhoven die in het eerste gedeelte zingt het Aria van Dalila uit de opera Samson et Delila, van Sant Saens en daarna Marins d' Islande van Fourdrain, beiden met orkest. In het 2e deel zingt zij de Engelsche liederen van Ber tha Frensel Wegener Koopman, die door den heer Gerharz georchestreerd zijn. Voorts bevat het programma twee fragmenten uit het mu ziekdrama Selenia; van Emile von Briicken Fock. Men ziet hieruit dat Bloemendaal uitstekend in de muziekaie wereld vertegenwoordigd is. Het concert is ook toegankelijk voor niet-leden. Als ooit het middel gevonden wordt, dat aan de menschen onsterfelijkheid verschaft, dan is dit middel zeker een radiunv-preparaat. De gunstige invloed, die het geregeld gebruik van VICTORIA-WATER (Oberlahnstein) heeft op de gezondheid en 't algemeen gevoel van welbehagen, is daarvoor een duidelijke aan wijzing. VICTORIA-WATER is lekker, opwek kend en gezond. Voor huishoudelijk gebruik bijzonder aanbevolen in heele Litersschroef- flessen, inhoudsprijs 32 cents.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1922 | | pagina 2