Kalenders J. Th. Kort Restanten Heden groote Uitverkoop WOLLEN DEKENS I I KERSTBOOMEN VEENSTRA's Schoenenmagazijn Stadsschouwburg KERSTSPARREN in iedere maat A. DE GRAAF, Brandstoffenhandel Jaeger goederen N.V. Hoenderdos' SIPKES, HAARLEM Gemeente Bloemendaal Gemeente Bloemendaal Van Dijk Okker D o m h e idsmacht De Prooi De Vertraagde Film De Onbekende Vrouw Silvia Siloni Ora HULST zeer zwaar bezet met bessen J. LOTTGERING Dagmeisje Meisje Costuumhuisnaaister Filiaalhouder. WEGGEVLOGEN: Slaapkamer Zalen te Huur Groote partij mooie A. v. d. Werfï Gzn. Lange Veerstraat Nachthemden Hemden Pantalons Handdoeken Theedoeken Lakens Sloopen JANSEN TILANÜS Lage Pr ij zen Fa. Gez. v. d. HAAK Br andstoffenhandel VRUCHTEN KOEKJES VISITE-KAARTEN SFPP, Tetterodestraat 51 JANSWEG 27 HAARLEM VOOR DE FEESTDAGEN: M. W. JONKER - BLOEMENHANDEL Klever|aan8,Tel. 22053, Bloemendaal Zaterdag 16 December, 8 uur Zondag 17 December, 8 uur Maandag 18 December, 8 uur Dinsdag 19 December, 8 uur Vrijdag 22 December, 8 uur Bureau dagelijks van 10—3 uur. W. BEUNDER Bloemenmagazijn „De Dahlia" Kleedingstukken repareeren C. A. Bern. Kauling FEUILLETON. Het onzichtbare Koor ADVERTENTIEN (JR. HOUTSTRAAT 5a VERFT MANTELS EN HEERENCOSTUUMS MET BEHOUD VAN MODEL GEVRAAGD tegen 1 Januari a.s. een van 9—5 uur. Adres Mevr. VAN ALPHEN, Villa „Ada", Joh Verhulstweg 64, Santpoort. GEVRAAGD een flink pl.m. 15 jaar, voor hulp in de huishouding. Kinderversterkings oord „THALETTA", Bloemen- daal. Loon f5.— p. w., volle kost, vrij tram. Aanm. C. B. Gedempte Oude Gracht 41. 's Maandags n.m. 61/2—7 uur. Wordt gevraagdeen bekwame Brieven onder letter W., Bureau van dit blad. Fabriek richt overal Districts filialen op en zoekt hiervoor betrouwbare, vooral vlijtige personen, eenerlei of in stad of dorp woonachtig en van welk beroep. Inkomen minstens f 300 per maand. Geen kapitaal of winkel. Brieven met opschrift R. M.aan Adv. Kant. PUBLICI- TAS, Roermond. vnn SUZE BLADERGROEN twee witte duiven. Tegen belooning terug te bezorgen Bloemendaalscheweg 51, Bloemendaal. of ZIT-SLAAPKAMF.R met of zonder ontbijt aangeboden te OVERVEEN (5 min. afst. tram). Brieven onder No. 9054 aan het Bureau van dit blad. CAFE RESTAURANT „ROOZENDAAL" Overveen Tel. 3574 Telefoon 22045 Boekhandel P. Stins Pz. Groote collectie in alle prijzen Boekhandel P. Stins Pz. Telefoon 22045 - Korte Kleverlaan 28 - 22-26—27-29 Telefoon 278 Fijnwasscherij, Kinderhuisvest 27-27a, Telefoon 118, Haarlem. Speciale inrichting voor Boorden, Overhemden, Blouses, Japonnen en geheel opgemaakte Wasch. Leidschepl. 15-19 HAARLEM Telefoon 773. van zijn voortreffelijk van kwaliteit en aangenaam van smaak De Commissie tot bestrijding der Werke loosheid brengt ter kennis van werkelooze ingezetenen, dat de gelegenheid tot inschrijving dage lijks is opengesteld van 10 12 uur v.m. ten Raad- huize en dat de Commissie in bijzondere gevallen te spreken is des Zaterdags van 2—4 uur n.m. De Commissie tot bestrijding der Werke loosheid noodigt alle werkgevers en ingezetenen, welke eenigen arbeid, in elke branche, kunnen laten verrichten, dringend uit gebruik te maken van de gelegenheid om werkeioozen in dienst te nemen. Aanvragen hiertoe tot het Raadhuis (Tel. 959) te richten. VOOR HET DRUKKEN UWER BEVELEN WIJ ONS BELEEFD AAN VEREENIGDE DRUKKERIJEN EIKELENBOOM TIMMER DE GENESTETWEG 23 TEL. 22O03 belast zich met: het laten viseeren van paspoorten; het laten verlengen van Duitsche paspoorten; het verzekeren van goederen en reisbagage; het bespreken van plaatsen in alle treinen; (door bemiddeling van de Fa. Thos Cook and Son). Informaties gratis. IHI in HEEREN RIJGBOTTINES DAMES RIJGLAARZEN DAMES MOLLIÊRES DAMES PANTOFFELS vanaf f 4. 5.- 2.50 0.50 KINDERSCHOEISEL tegen ongekend lage prijzen. Alles prima kwaliteit. Doet uw voordeel!! Ruime sorteering in Kerstboomen, Hulst met Bessen, Mistletoe, Roode Tulpen, Opgemaakte Mandjes, enz. Bloemendaalschestraatweg 120, SANTPOORT. Prima kwaliteit - Billijke prijzen Wilsonsplein HAARLEM Telefoon 189 HET ROTTERDAMSCH TOONEEL van MARCELLES EMANTS. HET SCHOUWTOONEEL Tooneelspel in 4 bedr. (Groot succes). Zondagsprijzen van f2.tot f0.50 plus rechten. DE HAGHESPELERS Dir. EDUARD VERKADE Een gedanst, gezongen en gesproken drama in 3 bedr, van HERMAN TEIRLINCK. 7e VOLKSVOORSTELLING VAN HET SCHOUWTOONEEL 8ste VOLKSVOORSTELLING van JHR. A. W. G. VAN RIEMSDIJK. KUNSTHANDEL GEBR. KURVERS VAN LUIT Lijstenmakers, Encadreurs, Vergulders Etsen Smedestraat 13 Platen HAARLEM Gravures Telefoon 2072 BLOEMENDAAL TELEF. 22240 Prima Belgische Anthraciet, Giet-, Brech- en Gascokes tegen concurreerende prijzen. Bestelhuis Overveen bij den heer C. Metselaar, Tel. 3816 geschiedt vakkundig door Dames- en Heerenkleermaker Bakenessergracht48 Haarlem Repareeren, Keeren, Vermaken en Persen Solied BI lijk Netjes DOOR JAMES LANE ALLEN. 36) XX. In het Rijk van den Geest is er een zeker hoog tableau, dat ver weg ligt tusschen de voorposten naar de Eeuwigheid. De reiziger, die op die lichte, rustige hoogte is aangeko men, waar de zon altijd schijnt, zij het ook zon der warmte, kan terugzien op zijn eigen voet stappen van zelfverloochening, neerzien op zijn duister stormgebied, en vooruit naar het beloofde land, waar het geheim, de smart en het verlangen van zijn leven óf oneindige be vrediging óf oneindige rust zullen vinden. Maar niemand kan een beschrijving van dit oord geven voor hen die het nooit betreden hebben; zij die het kennen, verlangen er geen, voor hen is de stilte het welsprekendst. Want hier woont de liefde die nooit beleden werd, waaraan geen ontkomen en waarvoor geen hoop is; de liefde van een man voor een vrouw die aan een ander gebonden is, of de liefde van een vrouw voor een man die aan een ander gebon den is. Velen zijn er, die weten wat dat be- teekent, en dat is de reden, waarom er zoo velen zijn in dat oord. Maar geen wijst er den ander aan:, daar te vertoeven beteekent te be- hooren tot de onbekenden, de eenzamen. Tot deze groote, weemoedige hoogte was hij omhoog geworsteld na al zijn dagen van vallen en opstaan, van stijgen en wder terugglijden. Het was niet in de eerste plaats een triomf van eigen kracht. Wel is waar had hij het bes te van zichzelf ingezet, geholpen door zijn oud, gezond levensprincipe, in tijden •Sn beproeving en verleiding steeds zoo proefhoudend, en zijn oude, nobele onderwerping aan de wetten der wereld. Maar dit alles had minder uitgewerkt dan hetgeen zij zelf voor hem geweest was en voor hem gedaan had. Zelfs in de wijze waar op hij haar den vorigen avond aan het venster had gezien, lag voor hem een gebiedende te rugwijzing, want hier zag hij haar als trouwe echtgenoote, die geen vreemdeling duldt in haar heiligdom, ook al is het een heiligdom van smart. Ook was hij ontwaakt tot het besef dat het leven hem lang blindelings had geleid, totdat er nu kort geleden een dag was gekomen, waarop het hem den blinddoek van de oogen had gerukt, uitroepende: „Hier is een kruis punt van drie wegen, elk een lijdensweg: kies den uwen!" Als hij haar zijn liefde bekende en bevond dat zij slechts vriendschap voor hem gevoelde, dan zou dat de eerste tragedie zijn. Het kwaad in hem zou geen overeenkomstige snaren in haar ziel doen trillen; van haar standpunt zou, hetgeen hij haar bood, slechts een niet uit te wisschen beleediging zijn Als zij een van die vrouwen was geweest, die uit ijdelheid elke verovering nastreven als een doel en elke hul de aanvaarden als een cijns, dan zou hij nooit iets voor haar gevoeld hebben. Terwijl zijn liefde juist ontsproot aan zijn geloof in haar karakterhoogheid, zou hij haar dwingen hem te toonen, dat die niet bestond. Als hij haar alles vertelde en ontdekken moest, dat zij wederkeerig hem lief had, dan zou dat de tweede tragedie zijn. Want dan, na zulk 'n bekentenis, zou zij in zijn oogen droevig- lijk gedaald zijn. De mogelijkheid hiervan mar telde hem bij voorbaat. Ongerepte trouw als een eerste eisch aan haar natuur te stellen en haar tegelijkertijd tot bedrog verleiden welk heil was daarvan te verwachten? Als zij on trouw werd aan één man, omdat zij een twee den liefhad, kon zij dan den tweeden niet be driegen als zij mettertijd een derden lief kreeg? Groot als zijn smart was om haar verlies, toch drong zich het pijnlijk bewustzijn aan hem op, dat geen liefde van langen duur zou kun nen zijn tusschen hem en een vrouw die niet vrij was hem lief te hebben. En zoo had hij ten laatste met die menge ling van edele en zelfzuchtige motieven, die even samengesteld is als het hartebloed zelf, de derde tragedie gekozen: de stilte, die hen ten minste beiden ongerept zou laten. En zoo had hij dan dat hooge, koude plateau bereikt, waar de liefdezon eer als de witte lamp van een andere wereld dan als de roode fakkel van deze schijnt. Dof-blauw welfde zich de hemel boven het tafelland van Kentucky, met een weemoedigen zilveren glans, toen hij zich dien middag tot de Falconers begaf. Zijn gezicht was nog nooit zoo kalm, zoo onbewolkt geweest, zijn linnen, smetteloozer dan ooit, had nog nooit zoo on berispelijk zijn hals en polsen omsloten; in zijn oogen was weer het oude, mooie licht ge temperd. Uit de verte reeds kon hij haar onderschei den, zooals zij in den bleeken zonneschijn op het erf liep. Hij had verwacht haar als altijd aan het werk te vinden; maar heden liep zij

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1922 | | pagina 3