Alleen de Wasch- en Strijkinrichting „T KLEVERPARK", Santpoorterstraat 41 levert Waschgoed hagelwit en gemangeld a 35 cent per kilo. ~im Jutting v. Herwijnen Prima Brandstoffen W. Worst AMSTEL BIEREN Zonder twijfel Naaml. Venn. VAN DER SLUIJS' Vleesch- en Veehandel Nuttige Kerst-Geschenken BOCKBIER en SUPER STOUT HOTEL „VREEBURG" le kwaliteit Rund=, Kalfs=, Varkens= en Lamsvleesch Kleine Houtstraat 32 - Haarlem Hotel Restaurant „Rusthoek" Firma J. H. KRUL Jr. Voor de a.s. FEESTDAGEN Kerstkransen - Christmascake Plumcake, Plumpudding, Baba's Savarins - Verschillende soorten Koekjes als Kransjes DINERS, Koude en Warme Schotels Kleine en groote Pasteien, enz. N.v. Stoel's Woningbureau BLOEMENDAAL Technische Boekhandel Algemeene Boekhandel RECTIFICATIE Boekhandel Teekenbenoodigdheden Schoolbehoeften Schrijfbehoeften Telefoon 1835 Telefoon 1835 OVERVEEN Telefoon 1617 - 3831 350 60 G Hoeden - Petten - Wandelstokken - Manchetknoopen Pochettes - Zakdoeken, enz. enz. Speciale aanbieding van fijne LIKEUREN ANISETTE, MENTHE, KUMMEL, CURASAO, enz. h f3.50 per flesch PUNCH, CITROEN, RUM of ARAK f3 50 per flesch Zijlstraat 9, Telefoon 58 Ruime sorteering voor den KERSTBOOM W. WORST, Kok en Banketbakker. J. F, KROONE, Dompvloedslaan 49 Telefoon 3823 OVERVEEN Banketbakkerij J. A. v. ZANTEN Tetterodestraat 50, Haarlem, Telef. 1601 In het redactioneele berichtje in „Bloemendaalsch Weekblad" van 2 December j.l., 3e blad, staat dat onze zaak zich uitsluitend op technisch ge bied beweegt. Dit is niet juist. Wij hebben ons bedrijf juist zoo veel omvattend mogelijk ingericht en vestigen gaarne nogmaals uw aan dacht op onze AAN HUIS BEZORGD TELEFOON 22271 BLOEMENDAAL HET ADRES VOOR IS DE Speciale inrichting voor DINERS SOUPERS en AVONDPARTIJEN SPECIALITEIT IN HEEREN-MODE - ARTIKELEN HAARLEM - ANEG A NQ 17 elefoqm ins 2. e» <2 OVERHEMDEN, wit, gekleurd, met losse manchetten Q75 of bijpassend BoordA ZELFBINDERS. Gemaakte Dassen en Strikjes 5.50 4.50 3.50 2.50 1.50 enz SHAWLS in wol, zijde, gehaakt, molton enz. in prijzen vanaf 14.50 tot molton enz. in prijzen rjg g HANDSCHOENEN, wildleder, nappa, tricot, wol, imit. 2^ Wildleder, gevoerd en ongevoerd, voor auto en 150 375 motor vanaf 14.50 tot PARAPLUIES, uitsluitend prima kwaliteiten vanaf 10.50 tot 21 Winkels "VS WW 140 Depóts PRIJZEN ALS OVERAL - KWALITEIT EENIG P. J. A. CHRISPIJN's Wijnhandel, A'dam Flesch Medoc Fransche roode wijnf J.20 Portwijn, Madera, Sherry, Malaga wiin- 1.40 Samos, Muscaat, Thera Rouge (bloedwijn) - 1.25 Kina wijn- 1.60 Bessenwijn, Bisschopwijn, Meiwijn, Appelwijn - 0.70 Sinaasappel, Ananas, Grenadine en Citroen Lim. siroop per V2 flesch - 0.61 Verkrijgbaar in de depóts: GEBR. VERMEER, Bloemen- daalsc weg 7577 en Korte Kleverlaan 30, Bloemendaal; B. H. DL GOEDE, Frans Halsstraat 28, J. CITTERT, Jansweg32, Haarlem; D. BAKKER, Gen. Cronjéstraat 11, Schoten; JOH. F. KOCH, Zeestraat 25, Zandvoort; D. NOL, Rijksstraatweg, Santpoort. VERKRIJGBAAR BIJ C. CASSEE, Straatweg 14, Telefoon 22265 en bij F. TER WEE, Kleverlaan 139, Telef. 22444 halte Ijsbaan, Bloemendaal. Beleefd aanbevelend. zijn de KERSTDAGEN de aangewezen dagen voor de HUISELIJKE FEESTEN levert daarvoor gaarne de benoodigdheden, als: HET BESTE EN GOEDKOOPSTE ADRES VOOR TUINAANLEG EN ONDERHOUD is Heden voorradig op de Kweekerij; prachtcollectie Rozen, Conyfeeren, Rhododendrons, enz. voorheen K. HARTOG Kleverparkweg 21e, hoek Velserstraat Telefoon 2878 vestigt de aandacht van het geachte publiek op zijn RECLAME BONBONS Eigen Fabrikaat Overheerlijk 35 cent per ons BLOEMEND A ALSCHE WEG 161 TEL. HUIS 22048 TEL. KANTOOR 22089 Ondergeteekende wenscht zich tot wederopzeggens toe teabonneeren op „HET BLOEMENDAALSCH WEEK BLAD" a f 1.75 per halfjaar. TOT 1 JANUARI a.s. GRATIS NAAM ADRES onrustig heen en weer, vlak bij het huis, zonder iets te doen. Toen zij hem zag aankomen, ver wijderde zij zich snel, in de tegenovergestelde richting, nauwelijks bewust van hetgeen zij deed. Toen hij haar volgde en bij het huis kwam, werd er snel een hand uitgestoken en een luik gedeeltelijk dicht getrokken. „Hoe maak je het?" Die koude, vlakke, vroolijke stem! „Je moogt hier niet binnenkomen! En niet gluren hoor! Wanneer ga je?" Hij zeide tot haar: „Morgen! Wat, ben je dan vergeten dat ik morgen trouw? Kom je niet? Dat is wat moois! Ik had je bestemd voor de weduwe Babcock, en zij zou je dame zijn in den stoet. Zij heeft me beloofd onderweg niet éénmaal te lachen en zelfs niet op iets grappigs te zin spelen! Kom. doe het maar!... Niet? Nu, het spijt me. Dan zal ik je plaats maar aan Pieter geven, denk ik. En ik zal tegen de weduwe zeggen, dat ze zoo jolig kan zijn als ze wil; het zal Pieter niet kunnen schelen! Adieu! ik kan je geen hand geven." Achter het huis, aan den voet van den giooienden heuvel, was een bron, zooals iedere kolonist er graag een bij zijn huis had: en nog iets verder naar beneden, in den eenen hoek van het erf, had het water van deze zich ver breed tot een kleinen vijver, waarvan de oever grootendeels met donkergroen helmkruid be groeid was. Op een Maartdag eenige jaren geleden had Majoor Falconer met een schot uit zijn buks een jonge eenzame zwaan uit den violetten hemel omlaag gehaald. In die dagen dienden de rivieren en vijvers tot rust- en voedings plaatsen voor de tallooze vogels op hun lange reizen tusschen de zuidelijke wateren en de meren van het noorden. Van deze was de eene vleugel gebroken, en uit haar wijden hemel van licht en vrijheid was zij in een gevangenschap geraakt, waar zij nooit haar heimwee naar het groote en ruime verloor. Deze poel was het eenige geweest dat haar herinnerde aan de kla terende blauwe golven en den blijden omgang met haar soortgenooten. Hier had zij haar le ven verder geleetd met nu en dan een nach telijken kreet, dien niemand hoorde, een slaan met de vleugels die zich nooit meer zouden verheffen, een blik omhoog naar den violetten hemel, waar bekende stemmen elkander toe riepen, naar beneden riepen en zich weer ver loren in de verte. Toen hij den heuvel afdaalde, stond zij aan den kant van den vijver de zwaan gade te slaan, die in het riet aan den oever haar maal tijd hield. Hij vatte haar hand zonder een woord te zeggen, en keek haar met heldere oogen onbevangen in het gelaat, dat nu zoo wit was als de zwaan zelf. Zij trok haar hand terug en gaf hem de hand schoenen, die zij in haar andere hield. „Ik ben blij, dat je het de moeite waard vond ze te komen halen". „Ik kon niet komen! Wees niet boos!" „Ik begrijp u. Maar ik had u kunnen helpen in uw leed. Als vrienden dat niet voor elkaar kunnen doen mogen doen! Maar het is nu te laat! Gaat ge morgen naar Virginië?" „Morgen." „En morgen trouwt Amy. Ik verlies u beiden op één dag! Gaat ge regelrecht naar Mount Vernon?" „Regelrecht naar Mount Vernon." „O, te denken dat ge zoo spoedig Virginië zult zien! Ik heb mij veel van Virginië voor den geest gehaald deze laatste dagen toen ge niet komen wildet. Nu ben ik alles kwijt, wat ik had willen zeggen!" Ze klommen langzaam den heuvel op. Een paar maai stond ze stil en drukte de hand te gen 't hart. Zij trachtte het geluid van haar rillende ademhaling te verbergen en keek een maal tot hem op om te zien of hij het merkte. Neen. Met zijn oude gewoonte vooruit te den ken in de toekomst, den strijd die hem daar ginds wachtte reeds te strijden, de pijn te voe len, was hij zich minder bewust van het af scheid dan van de jaren, dat hij haar niet zien zou. In zulke oogenblikken is het de vrouw, die het leed in zijn geheelen omvang uitweent in haar ziel; voor een man als hij, is nog in later jaren de kelk der herinnering gevuld met tranen, tot overioopens toe. Hij wilde langs het huis gaan in de meening dat zij hun gewoon plekje in den tuin zouden opzoeken; maar er was een bank geplaatst onder een woudreus bij de deur en zij ging hem vóór naar deze. De beteekenis hiervan ging voor hem verloren. „Ja," vervolgde zij, tot een onderwerp te- rugkeerend, waardoor zij aan zich zelf kon ontkomen en tevens haar gevoel verbergen, „ik heb mijn meisjesjaren opnieuw doorleefd. Gij houdt van Kentucy, maar ik kan mijzelf niet veranderen". Liefelijke -herinneringen weerspiegelden zich op haar gelaat en er kwam een ontspanning over haa- (wordt vervolgd).

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1922 | | pagina 4