HELP UZELF In de winkels van HENRI J. CARELS Kleine Kersttollen a 15 ct. per stuk. bWk Kerstboom-artikelen ANT. SMIT Jr. Co. P LAAT UW t Dj KERSTBROOD te ADRESBOEK m BLOEMENDAAL Garage „DE MAGNEET" N.V. Electr. Luxe Broodfabriek v.h. De Zeeuw J. BUSÉ Jr. KERSTGESCHENKEN HUISELIJKE KUNST FUNKE'S ROGGEBROOD Vaste Planten voor Bordes SCHOOL VOOR AUTORIJDEN LATEN WIJ HET U DAN LEVEREN Niet alleen Zondags maar ook eenige dagen daarna is het overheerlijk Kennisgeving 0 n.v. Brandstoffenhandel Fotografisch atelier M. J. v. d. VLERK Kleine Houtstraat 112 - Haarlem Groote voorraad Gereedschapdoozen, Kaarten met Figuurzaag- en Houtsnij- Gereedschap. Benoodigdheden voor Batikken, Schnabloneeren, Etsen, enz. Vraagt üw bakker sedert 1839 c. zijn thans dagelijks versch verkrijgbaar, om U in de gelegenheid te stellen kennis te maken met ons zoo beroemd Kerstbrood, Wij vestigen tevens Uw aandacht op het zoo gewild Koekje van ons: KERSTKRANSJES (een zeer licht gebak). J. WITKAMP Jr., Firma Boeré A. v. d. Werff Gzn. JOU. DE BREUKSTRiAT 1 Koudenhorn 26-28 HAARLEM Telefoon 1780 OlDfM\OÏÏ-AMSTERDAM G] BLOEMBOLLEN v.h. N. VAN BREEMEN Co. Groote sorteering J. W. C. VAN DER VEER Voor 'n Kerstgeschenk moet beslist een Foto laten maken in het Zeer groot is de keuze voor in het Bloemenmagazijn „DE DAHLIA" W. Beunder - Bloemendaal 12 NASSAULAAN 16 TELEFOON 1289 Vereenigingen, welke in het nieuwe Adresboek, dat in Januari zal verschijnen, wenschen te worden opgenomen, worden ver zocht hiervan ten spoedigste kennis te geven met vermelding van den naam en het volledig bestuur aan de VEREENIGDE DRUKKERIJEN EIKELENBOOM TIMMER DEGENESTETWEQ 23, BL'DAAL, Tel. 22003 HAARLEM. In verband met de in dit nummer voorkomen de advertentie wenschen wij even op te mer ken, dat de sedert kort opgerichte boekhandel van de iirma Jutting van Herwijnen, Tetterode straat, niet uitsluitend zich begeeft op Technisch gebied, maar zich ook toelegt op den alge- meenen boekhandel in den ruimsten zin. DE PAUZE. De afdeeling Haarlem van de Maatschappij tot bevordering der Toonkunst heeft onder leiding van Evert Gornelis een uit voering van de „Missa Solemnis" gegeven, zon der pauze. Naar aanleiding daarvan schrijft J. C. P.(eereboom) in de rubriek „Om ons heen" in Haarl. Dagblad: „Wat deen wij toch met een pauze? Waren wij, toehoorders, vermoeid na twee uur muziek? Waren de musici vermoeid? Was het koor vermoeid? Was de dirigent vermoeid? Ik heb er allemaal niets van bespeurd. Er zijn schrikkelijke verhalen van en over reizigers, die in dorre woestijnen smachten naar een dronk water en als ze dien niet heel gauw krijgen onder de vreeselijkste kwellingen bezwijken. Maar hebben wij tusschen de twee helften van een kunstwerk bepaald en onver mijdelijk een kop koffie noodig of thee of een glaasje bier of een grocje? En raakt de wereld uit haar voegen, als wij mannen, beklagens waardige tabaksslaven, niet in de gelegenheid zijn de tochtige vestibule vol te dampen? Waarom houden we toch pauze's? Als je dat aan deskundigen vraagt, kijken ze eerst wat verlegen en antwoorden dan: „ja, om je de waarheid te zeggen: voor het buffet!" Nu wensch ik den buffethouder alle goeds, gelijk aan andere menschen. Maar moet er een pauze zijn voor hem alleen? Terwijl velen, zeer velen buiten Haarlem wonen en liefst een tram of trein halen? Terwijl allen, ook de Haar lemmers, het aangenaam vinden nog even in de huiskamer te zitten vóórdat zij naar bed gaan? „Laat ons de pauze afschaffen". ONTVANGEN BOEKEN. Ellen: De Pop van Elisabeth Gehrke. (Am sterdam Em. Querido 1922.) „Ook voor ons ontgoochelden, die 't liefste verloren komt van de sterren nog altijd het wonder", aldus spreekt de diepbeproefde vrouw uit dit fijne verhaaltje tot den Pierrot, dien ze, als een symbool van haar eigen ge moedsgesteldheid toevallig kocht en die haar in aanraking bracht met een zuster in het lij den. „Dit was meer dan toevalhet was een wonder geweest". Een mooi boekje over een droef onderwerp, geschreven onder den indruk van oorlogsel lende. De lezerskring van De Sinclair heeft, even-| als die van iederen schrijver, zijn grenzen. Men moet van het kluchtige houden om hetf kluchtige alleen, en in dat geval zal dit ver-j volg op „De Van Berkels en hun vrienden" er in gaan als koek. De moeilijk te vangen brui degom met zijn reeks van zotte avonturen zal een spoorreis over de Veluwe aanmerke "k kunnen bekorten De Vier Heemskinderen naverteld door Fe lix Timmermans (uitg. J. M. Meulenhoff tt Amsterdam in 1922.) De schrijver van „Het Kindeke Jezus in Vlaanderen" heeft getoond de gave te bezit-i ten om oude volksverhalen in nieuwen vorm over te vertellen. Ook in deze middeleeuwsche legende vol moord en doodslag heeft hij den toon weten te treffen, die bij alle bloedigheid nog genoegelijk blijft. Een bandversiering van P. A. H. Hofman versiert het smakelijk uitge geven boekje. De Ratten van Amsterdam door J. C. L. Sand (Amsterdam, H. J. W. Becht z.j.) Dagelijks vermeldt het gemengd nieuws, hoe menschen van buiten in verdachte huizen te Amsterdam worden beroofd. Wie wil weten, hoe dit dn zijn werk gaat en wie kennis wil maken met de roovers en hun verleidelijke helpsters, leze dit vlot en boeiend geschreven boek, dat wie weet! misschien ook nog een afschrikkende werking kan uitoefenen. Clara's Huwelijk, roman van F. de Sinclair (uitg. van Holkema Warendorf, A'dam z.j..) Het Licht dat verdween, roman van Rud- yard Kipling, uit het Engelsch door dr. A. Walman (uitg. J. M. Meulenhoff, Amsterdam.) Deze bekende roman van den Engelschen schrijver heeft in Nederlandsche vertaling van bevoegde hand thans reeds zijn vierden druk bereikt. BROCHURES EN TIJDSCHRIFTEN. Deze week ontvingen wij van Mork's Adver- 7 tentiebureau en uitgeverszaak te 's Gravenhage een kantooragenda voor 1923, eenvoudig maar praktisch en die daarom vele diensten aan ver schillende personen zal kunnen bewijzen. KERKAGENDA. Zondag 17 December. BLOEMENDAAL NED. HERVORMDE GEMEENTE, v.m. 10 uur, Dr. M. J. A. de Vrijer. 's avonds 5 uur de heer K. Koopman. J ONGEL1EDENSAMENKOMST in gebouw „Maranatha" des voormiddags 10 uur, Mr. J. A. van Dis, General Secr. of the Y. M. C. A. te New. York. GEREFORMEERDE KERK, voorm. 10 uur, Ds. J. C. Brussaard. n. m. 5 uur, dezelfde. Catechismus Zondag 38. Extra collecte voor het orgelfonds. SANTPOORT. NED. HERVORMDE GEMEENTE, v.m. 10 uur, Dr. G. A. v. d. Bergh van Eysinga. Nochthans blijde. Hab. 3 18. EVANGELISATIE in het gebouw aan den Kerkweg des voormiddags ten 10 ure, Ds. Vunderink te Haarlem. GEREFORMEERDE EVANGELISATIE in ge bouw „Bethel", t.o. de bewaarschool, Don derdag 21 December des avonds 8 uur, samenkomst onder leiding van den heer G. B. Wurth, theol. candidaat. HAARLEM. VEREEN. VAN VRIJZ. HERVORMDEN, in het gebouw van den Protestantenbond, Prof. Dr. K. F. Roessingh, te Leiden. RELIGIEUS SOC. VERBOND, in het gebouw „de Centrale" Spaarne 94, voorm. 10.30 u„ Dr. G. H. van Senden. Onderwerp: „De wordende God". Woning, Villa of Landhuis op de meest artis- tique wijze schilderen en décoreeren bij Nassaulaan 29 zwart Telefoon 1063 AANGEBODEN: Groote voorraad - Lage prijzen Korte Kleverlaan 28. Bijzondere Lessen voor Dames en Heeren Avond- en Zondagslessen Verhuur van Luxe-Automobielen, tevens STALLING. Eerste klas Reparatie-Inrichting Heden mooi versch BRUS- SELSCH LOF 18 ct. p. 5 ons. Mooie GOUDREINETTENen BELLEFLEURS 10 pond voor 60 ct. Zoete Mandarijnen en Sinaas- appilen 25 stuks voor f 1.00. Tafelpeeren 15, 20, en 25 cent per 5 ons. Zeer groote doffe Kastanjes 25 ct. Fransche Wal- nooten en Desserthazelnooten 50 ct. per 5 ons. Fransche Sar dines (Philippe en Caneaud) per groote blik 80 ct. Literblikken Californische Abrikozen en Per ziken (prima kwaliteit) f 1.10 per heel blik. Prima Zalm 40 en 60 ct. per blik. Prima Fransche Sardines 20 ct. per blik. Specialiteit in Port en Ver mouth f 1.10 per heeleflesch. Smyrna-vijgen 25 ct. per 5 ons, enz. enz. SPECIAAL ADRES GR. HOUTSTRAAT 168 Tel. 2672 Tel. 2672 VAQINAS PORTORICO MARYLAND OF BAAI 25 ck PER/ft ONS Oprui min gs- aan bieding HYACINTHEN voor pot of glas 5 ct„ voor den tuin 2 ct. TULPEN (enkel, dubb. of Darwin (U/2 ct., gemengd 1 ct. CROCUSSEN, IRISSEN, ANEMONEN, RANUNKELS, SNEEUWKLOKJES s/4 ct. Alles per stuk. Kleur naar keus. Bestellingen vanaf f4.— 100 dubb. TULPEN gratis. KWEEKERI1 „IRIS", HILLEG0M Bakenessergracht 78 Schouwtjeslaan 23 Telefoon 70. Telefoon 848. ENGELSCHE ANTHRACIET, alle afmetingen f 6. BELGISCHE middelsoort ®°/«o mM. 4.10 kleinsoort "/ao mM. 3.8U EIERKOLEN 2.30 Per H.L., franco bergplaats. PRIMA KAARSEN 25 ct. per doos van 30 stuks SNEEUW vanaf 5 ct. per pak VERSIERDE KERSTBOOMEN vanaf 25 ct. Engelenhaar Kaarshouders Kerslboomen Telef. 22164 BLOEMENDAAL Telef. 22164 Ziet U eens de „KERST-ETALAGE"

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1922 | | pagina 6