K Firma J. Koning Zandvoort Eerste MtoortsÉ ïracM-AÉOiJeneiii I Stoom-, Wascb- au SMiMcl „DE NIJVERHEID Opruiming UW PORTRET I W H. van Staveren 8 Th. SCHOONEBEEK KERSTBROOD SLUIT ow LEVENSVERZEKERING 20 pCt. a contant MODEZAAK H. WESTERKAMP KERSTBOOMVERSIERINGEN SPEELGOEDEREN OP AANVRAGE FOTO-HA N DEL van FRANKEN ALLEEN Telephonisch aangesloten onder No. 2456 E. TH. M. BAKKER, Rolhuizen 6, Haarlem VBFW ■Pb KERSTMIS KERSTMIS ver beneden Winkelprijzen 't „POST HU IJS" Heemstede Emmakade 11, Haarlem Over de Kathedraal. KERSTMIS KERSTMIS Verhuizingen Transporten JAC. J. VAN LEUVEN Amsterdamschevaart 26-28 en 28a Haarlem Opgericht 1876 Telefoon 2311 Ingericht naar de laatste eischen des tijds Vraagt Prijscourant „ALGEMEENE FRIESCHE" Groote Halfjaarlijksche 41 Groote houtstraat 41 Brandstoffenhandel levert prima: H.V. v.li. P. L. ENGELENBERG. Haarlem „ONDER DE DAMIATEN" BEHANGERIJ - STOFFEERDERIJ H. KOEHLER |G. JURGENS, Bl'daalscheweg 42 BLOEMENDAAL Een delicatesse aan koffietafel en bij de thee Heerlijk van smaak Onovertrefbaar van kwaliteit Sedert jaren erkend als het beste DAMRUBRIEK. Alles betreffende deze rubriek te zenden aan den damredacteur van ons blad, den heer Herm. de Jongh, Valeriusstraat 64 huis, Amsterdam. Het volgende probleempje van den Haag- schen problemist P. Kleute Jr., is werkelijk van een bijzondere fijnheid. Het volgende geestige probleempje is van den heer C. Pets te Wervershoof. ALLERLEI. m/,. m m n Stand in cijfers: Zwart: 6, 8, 9, 16, 20, 30, 33, 39. Wit: 17, 21, 27, 28, 31, 41, 42, 49. Wit wint door: 1. 42-38! 33:11, hioet twee slaan en nu dwingt Wit, wederom met gebruikmaking der meerslagbepalmg z'n tegenstander tot dam- halen 2. 27-221! Zwart moet thans 3 schijven slaan. 2. 3. 49-43! voor". 3. 47:11 (moet 2 slaan). Hoe mooi wordt hier schijf 22 uitgebuit! Na eerst schijf 16 tot dam gedwongen te hebben (door den zet 2. 27-22) dwingt ze deze dam thans naar 17! 4. 43:21! Een om twee, doch Wit wint. Schijf 21 alleen is sterker dan zijn b^ide te genstanders op 6 en 11. De eindstand is be kend doch de bewerking brillant! 16:47. Ten derde male „Meerslag gaat Stand in cijfers: Zwart: 8, 9, 13, 17, 27, 37 en dam op 10. Wit: 24, 28, 33, 34, 40, 43 en 48. Wit aan zet wint als volgt: 1. 34-29 10:32 2. 48-42 37:28 3. 29-23! heel geestig! 3. 32:19, moet drie schijven slaan. 4. 23:3 en wint op tempo. Vooral de eindstand is aardig. Een aardig stukje van M. J. Bergier. Stand in cijfers: Zwart: 11, 12, 14, 23, 24, 35 en 36. Wit: 32, 38, 40, 41, 44, 45 en 49. Oplossing: Wit. Zwart. 1. 32-37 36:47 47:50 wel aardig, 2. 27-21 3. 21-16 die wandeling van schijf 32! En ondertusschen slaat Zwart maarEn richt zichzelf ten gronde 3. 35:44 4. 16:9, gewonnen; Zwart is opgesloten zijn eigen schijf 44 belet hem te ont komen. Moderne wansmaak. Te Parijs schijnt het voor te komen, dat er in dansgelegenheden, tea-rooms en zoo „geshim- inied" wordt op ernstige muziek. Zoo zijn er bepaalde fragmenten uit Tannhauser, Peer Uynt, de Arlésienne gebruikt om de wonder lijke lichaamsschuddingen van den Amerikaan- schen dans te begeleiden. En wat het ergst is om de melodieën van Wagner, Urieg en Bizet voor de shimmy te kunnen gebruiken, heeft men niet geschroomd, haar te verdraaien en te verwringen, net zoo lang tot zij pasten voor het spasmodische bewegen der shimmiënde paren. Natuurlijk hebben tegen dit smakelooze ge doe musici reeds hun stem verheven. De Petit Parisien maakt zich tot hun tolk en deelt den brief mede, dien zij van een hunner ontvangen heeft. Deze musicus schrijft o. m.: Onze schilderkunst wordt in de musea en elders beschermd, men mag daaraan niet raken. Maar de muziek wordt zonder be scherming overgeleverd aan den wandaden van vandalen, de malligheden van onnoozclen. Ieder een heeft het recht Beethoven, Chopin, Mozart, Wagner, Bizet met grove vingers aan te pak ken. Iedereen heeft het recht kleine viezigheden te plaatsen langs de zuiverste, de hoogste mu zikale scheppingen, ledereen heeft het recht Beethoven's Negende tot een one-step te ver vormen en de Tooverfluit tot tango's te ver knoeien. Hebben de jazz-bands het niet aan gedurfd Chopin's Marche funébre pasklaar te maken tot een lol-deun voor Montmartre! In een park, zoo gaat de verontwaardigde misicus verder, mag men geen takje afplukken, geen bloem uit het gras. Maar het is volko men geoorloofd het werk van Johann Sebas- tiaan Bach, van Wagner, of Gounod te ver nielen. Zou men niet een vereeniging ter be scherming der muziek kunnen stichten? Kleine hondjes worden beschermd, maar niet de wer ken der groote componisten! In tuinen en par ken mag men niet in het gras loopen, maar de heerlijkste bloemen laat men vertrappen.. Tot zoover de verontwaardigde musicus. De Petit Parisien geeft hem groot gelijk. Voor haar part dansen de one-steppers en shimmisten den godganschelijken nacht, van 's avonds tot 's ochtends, en dan maar weer van 's ochtends tot 's avonds, zonder ophou den. Maar daarom behoeven zij nog niet op heilige graven te dansen. BURGERLIJKESTAND. van Vrijdag 8 tot en met Donderdag 14 Dec. Geboren: z. van C. A. Meijers en A. de Boer, wonende te Haarlem; z. van J. J. Kroon en H. M. van Houten; z. van J. A. van Steijn en A. C. de Vries Feijens. Ondertrouwd: Th. J. D. Lütge en S. P. Ree- ser; J. Haitsma en C. Vries. GEVONDEN VOORWERPEN. Terug te bekomen bij: J. Biersteker, Rijks straatweg 22 Santport, een beenen schoentrek ker; G. van Eek, Boschlaan 3 Bloemendaal, een etui inh. een potlood en een penhouder; Langen- donk, Kleverlaan 33 Bloemendaal, een penka- la potlood; van Oggeren, Boschlaan 17 Bloemen daal, een wollen handschoen; van den Brink, Rampenlaan 27 Overveen, een armbandhorloge; aan den politiepost te Aerdenhout, een para- pluie; aan het bureau van politie te Overveen, een rijwieltasch, een rozenkrans, een zak met steenkolen, een ceintuur, een bouffante. Komen aanloopen: een jonge hond bij D. Cas- see, Korte Zijlweg 25 Overveen; een grijs poes je bij mevr. Roël, Tramweg 7 Aerdenhout. BIJ DE de GROOTSTE zuiver ONDERLINGE Levensverzekering Mij. in Nederland. Vertegenw. P. PRINS Dz. Duinlustparkweg 23 Santpoort. Behangerij, Stoifeerderij, Bedden- en Meubelmakerij Berging van Inboedels F. DAMIAANS B. A. A. JANSEN H. v. Alphenstraat 5 Nic. Beetsstraat 2 Buiten de Amsterdamsche Poort. Teleloon 497 ijiïtf stc n i Bakenessergracht 9 I Kantoor: Zakstraat 8 ENG. ANTHRACIET - BELG. ANTHRAC1ET lil BELG. EIERKOLEN GEB. GASCOKES •i*ï |9| 'Ui Giet- en Brechcokes voor Centr. Verwarming 'ilt 2 <M* WONINGINRICHTINGEN LANGE VEERSTRAAT 15 - HAARLEM - TELEFOON 2851 of van uw kindje is een welkome verrassing, als KERSTGESCHENK. FOTOGRAFISCH ATELIER NIEUWE GRACHT 24, (OVER DE KAZERNE) Moderne Uitvoering Billijke Prijzen EERSTE HAARLEMSCHE ELECTRISCHE WASCH- EN STRIJK1NR1CHTING Anno 1893 SPECIAAL ADRES VOOR HET ALS NIEUW OPMAKEN VAN ALLE FIJNE GOEDEREN Levering van alle FOTOGRAFIE-benoodigdheden PLATEN, FILMS, CAMERA'S enz. enz. Speciaal adres voor het ontwikkelen en afdrukken K. BOUMA voorheen G. VERWER Saenredamstraat 48 b.d. Kleverlaan, Teleloon 3028x Handel in alle soorten BRANDSTOFFEN, SCHELPEN, GRIND, enz. tegen concurreerende prijzen. Beleefd aanbevelend.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1922 | | pagina 7