M. J. SMINK-BEUKERS R.SMINK%FüïJ.J.BEUKERS Firma J.H. KRUL Jr. DE BLITZ Victoria-Water SCHOUTEN's MAGAZIJN GARAGE F. STAPPERS PEDICURE-MAHICURE KINDERHUISVEST 33 TEL.10441 EERSTE HAARLEMSCHE BEGRAFENIS-ONDERNEMING Dr. J. D. Bierens de Haan 60 jaar. VAN FOTO-ARTIKELEN Brandstoffenhande! PRIMA AN THRACIET EINDELIJK EEN OPLOSSING De BLITZ Motortransportkar FOTOGRAFIE COHNEN BEGRAFENISSEN-CREMATIES EN TRANSPORTEN EIGEN ROUW EN VOLGAUTO'S KINDERHUISVEST 29-31-33 TELEFOON 10441 BINNENLAND BUITENLAND PLAATSELIJK NIEUWS BLOEMENDAAL A. G. G. M. GIORGIS EN ZOON i. Doet Uw vacantie-inkoopeii bij: GROOTE MARKT 23a HAARLEM Ruime sorteering in camera's, films, filmpacks, platen en diverse bunoodigdheden TELEFOON 10744 gebruikt 1 Liter op 25 K.M. UIT ANDERE GEMEENTEN. vraagt geen Garage vraagt geen Chauffeur vraagt geen Belasting vraagt geen duur onderhoud vraagt weinig benzine of olie vraagt NIETS maar geeft VEEL IS HET TRANSPORTMIDDEL VOOR U Vraagt nog heden demonstratie bij den Agent voor Haarlem en Omstreken: GEO. OUDE GRACHT 40 - TEL. 14454 HAARLEM SPO ZIJLSTRAAT 66 - HAARLEM Dag- en avondopnamen Vergrootingen Kent U reeds onze FOTO-ETUIS, tevens ZAKSPIEGEL? Te Haarlem alléén bij ons verkrijgbaar ad f 0.35 HEEFT U IETS GEBROKEN? van uw antiek porcelein, gebruiks- of kunstvoorwerpen in steen, marmer, ivoor, schildpad, koper, brons enz. ALiES ONDER GARANTIE ZIJLVEST 3 - „DE HERTEKOP" - HAARLEM v A. MUDDE In- en verkoop van meubelen en oudheden zijn familie een bedrag van 150.000.ter be schikking en in 1888 begon hij in de residentie Soerabaja met boren. In April 1888 reeds werd de eerste spuitende petroleumbron aangeboord in de dessa Koetie. De Dordtsche Mij., tot opsporen en exploiteeren \an petroleumbr ontren op Java vergrootte haar kapi taal in 1889 tot ƒ350.000.en in 1890 werd de naam der Maatschappij veranderd in Dordtsche Petroleum Maatschappij, welke onderneming tot grooten bloei is gekomen, dank zij het vernuft don ondernemingsgeest, de volharding en bet organi satorisch vermogen van haren directeur A. Stoop, den stichter van de petroleum-industrie op Java, welke industrie van zulk een onschatbare betee- kenis is geworden voor moederland en koloniën. In 1911 vond de fusie plaats tusschen de Dordt sche Petroleum Maatschappij en de „Koninklijke" en legde de heer Stoop zijn functie als directeur neer. In 1896 keerde de heer Stoop voor goed naar Holland terug en vestigde zich in 1897 te Bloemen- daa'l op „Huize de Rijp". 'Behalve de Dordtsche Petroleum Maatschappij stichtte de heer Stooo ook nog omstreeks 1885 de Oost-Bornco Maat schappij, welke zich met de exploitatie van steen kolen en petroleum op Borneo bezighield en in 1901 de Moenaij Tras Mij., welke ten doel heeft de ontginning van een door hem in 't Moeria- gebergte ontdekte trasrug. In den lateren tijd (1904) trachtte de heer Stoop petroleum te winnen in Zuid-Beieren (Wiessee), Hierbij deed hij een merkwaardige ontdekking. In 1909 n.l. boorde de heer Stoop in plaats van een aard olie- een minerale bron aan, weike blijkt tot de meest geneeskrachtige van Europa te be- 1 hooren. Dientengevolge gaf de heer Stoop het op- sporen van petroleum in Zuid-Beieren op en con centreerde zijn geheele aandacht op de organisatie van het „Jod-Schwefelbad Wiessee", hetwelk zich in een steeds toenemenden bloei verheugen mag. De gemeenteraad van Wiessee verleende eenige jaren geleden den 'heer Stoop, die deze streek tot groote welvaart heeft gebracht, het eereburger schap. Op 19 September 1921 is de heer Stoop benoemd tot ridder in de orde van den Neder- landschen Leeuw. Op 27 September 1921 is te Bloemendaal Stoop's Bad geopend, een stichting, waarop Bloemendaal terecht trotsch is. Bij die gelegenheid bood de bur gerij van Bloemendaal, als blijk van erkentelijkheid voor dit bewijs van burgerzin, den heer Stoop zijn door Prof. Dr Jan Veth geschilderd portret aan. Zij, die 'hem kennen, weten, dat de heer Stoop is een man van de daad; een hard werker, die arbeidt zoo lang het dag is; maar ook kennen zij hem als een philantroop, die gaarne steunt, waar een goede zaak steun behoeft; als een eenvoudig, ge moedelijk mensch, met wien ieder gaarne te doen heeft; doch bovendien staat hij bekend als een zeer wetenschappelijk man; als erkend leider op zijn terrein; als een van onze grootste Nederlanders, Dit kort verslag uit het leven van een merk waardig man mogen wij niet besluiten, zonder een woord van hulde te brengen aan mevrouw Stoop- Van Deventer, die haar energieken echtgenoot sedert meer dan 46 jaren trouw ter zijde staat en die er zeker niet weinig toe bijgedragen heeft de sfeer te scheppen, waarin hij zijn groote talenten heeft kunnen ontplooien. De storm heeft weer danig huisgehouden langs onze kust. Onze duinen werden gebeukt en ge- geeseld. En de zee tot razernij opgezweept, zoo dat al wat zich daarop bevond, het veege lijf in allerijl trachtte te bergen. Daarin zijn ook nu weer velen niet geslaagd. Het is een lange rij van scheepsrampen, die in menige visschersplaats leed brachten. De Katwijksche logger 152 verging met 13 menschen, de Theodoor verging onder de En- gelsche kust. Twaalf man lieten het leven. Slechts de kapitein v. d. Toorn werd gered. De Vlaardin- gen 46 is ook vergaan en 14 opvarenden vonden een zeemansgraf. Dit alles is heel droef. En wij gelooven, dat elk Nederlandsch hart met de ge troffenen meevoelt. Maar beter, dan ons te ver liezen in betuigingen „Hoe erg en hoe vreeselijk treurig" het wel is (waardoor we 'zonder het nochtans te willen, de droeve stemming nog ver- grooten), kunnen we zooveel mogelijk probee- ren te troosten, door ten minste de achtergelatenen van materieele zorg te bevrijden en ons mede lijden om te zetten in een helpende gift. Het Roode Kruis in den Haag (Postgiro 22120) is bereid ook Uw gift (motto: Ramp Noordzee) in ontvangst te nemen. Bij Terschelling strandde het Poolsche stoom schip Wisla, waarbij 2 man verloren gingen. De Brandaris redde de overige bemanning. Marken en Urk staan blank. De Gooische zomer- kade bij Huizen brak door en een groote uitge strektheid land kwam blank te staan. Op d'e Maas nog een betreurenswaardig ongeval. Daar werd Zondagavond de sleepboot Denemarken door het s.s. Larenberg overvaren. De vier op varenden kwamen om. Nog strandde bij Scheveningen de stoomtreiler R.O. 2, waarbij gelukkig geen ongevallen plaats hadden. In de mijnindustrie in Limburg is de rust nog niet geheel weergekeerd. Weliswaar hebben de directies de gevraagde 6-urigen werkdag op Zater- drag toegezegd, doch niet zooals de mijnwerkers vroegen, direct ingaand, maar met 1 Januari. Maar de mijnwerkers eischen nog andere concessies. De bonden moeten 'in een sterke positie ver'keeren, reden waarom een krachtige strijd voor de ge- wenschte verbeteringen verwacht kan worden. De mijnwerkers verlangen verder van de regeering een objectief en grondig onderzoek van hun grieven. Het conflict bij Heemaf werd nog niet tot op lossing gebracht. De compromisvoorstellen van het Kamerlid Engels werden door de stakers aan ern stige besprekingen onderworpen, doch ten slotte verworpen. De stakers hebben zich nu bereid ver klaard, den arbeid te hervatten, indien aan alle arbeiders en arbeidsters twee cent per uur ver hooging wordt toegekend. We hebben een Emir te gast. Zoon van den koning van den Hedjaz. Emir Fe'isal is met Oos- tersch gevolg in den Haag afgestapt, ten einde H.M. de Koningin namens zijn vader den dank over te brengen voor de erkenning van dezen als koning van den Hedjaz. De schitterende Ooster- sche pracht, waarmee deze vorst omringd is, bood zelfs den verwenden Hagenaars een bijzonder schouwspel. De Emir blijft een week in ons land en zal o.m. ook Amsterdam bezoeken. In bijzijn van talrijke hooge autoriteiten, heeft H.M. de Koningin Zaterdag het Koloniaal Insti tuut te Amsterdam geopend. H.M. zeide o.m.: „In een haar waardig tehuis zal deze grootsche stich ting hare heilzame werkzaamheid ten volle 'kun nen ontplooien. Maar bovenal vertolkt dit gebouw den ernst en zekerheid van onze overtuiging, dat de belangen en nooden van Oost- en West Indië ook die van Nederland zijn en voorgoed de tijden voorbij zijn, toen nog maar weinigen hier dat toonden te beseffen." De postverbinding met Indië zal wellicht spoe dig ook versneld' worden. Er bestaan plannen voor een mailvliegtocht tusschen Sabang en Tandjong Priok, resp. Soerabaja, in aansluiting op de mail boot, die daar uit Europa zal aankomen en naar Europa zal vertrekken. Zijn de resultaten goed', dan zal in de toekomst aansluiting per vliegtuig te Port-Said of Suez, vanuit Amsterdam of Rot terdam, met correspondeerende aansluiting naar Sabang, Tandjong Priok en Soerabaja gezocht worden. Indië komt hoe langer hoe dichter bij. Te Druten is nu opgericht de „Stichting Maas en Waal", ten doel 'hebbende het verstrekken en beheeren van rentelooze hypotheeken opnieuw gebouwde of nog te 'bouwen woningen, ter ver vanging van de door den watersnood verwoeste woonhuizen en boerderijen. Engeland. Op het congres der Labour Partij te Margate is het heftig toegegaan. Een resolutie Davies, waarin werd geprotesteerd tegen de wijze, waarop de regeering in de 'kolencrisis is opgetreden en waarin wordt verklaard, dat de diepgaande en dringende problemen slechts kunnen worden opge lost door aanvaarding van een nationalisatie-plan, werd met groote meerderheid van stemmen aan genomen. Maar 'het dringend noodige geld voor de voortzetting van den strijd, kwam er niet. Heffing van alle aangesloten bonden, evenmin als het ge- wenschte embargo, werden gevoteerd. Verloop van de staking wordt nu verwacht, terwijl de Labour- partij nu de nationalisatie der mijnen tot officieele politiek der partij heeft gemaakt. Na de verwerping der regeeringsvoorstellen, door de gedelegeerden- conferentie der mijnwerkers zal de regeering geen enkelen stap meer doen. In totaal zijn thans on geveer ruim 200.000 man aan het werk, op e'en totaal van ruim 2.100.000 of ongeveer 20%. Lord Asquith moet het voornemen hebben als leider der liberalen af te treden. Als opvolger wordt niet Lloyd George verwacht (die ter wille van de partij-eenheid van het leiderschap zou af zien) doch Lord Reading of Sir Herbert Samuel of Lord Beauchamp. Frankrijk. Naar thans blijkt is Poincaré voor nemens de ratificatie der Amerikaansche schuld regeling binnenkort te vragen, nog voor de Ame rikaansche senaat (4 December) weer bijeenkomt. Er zullen geen reserves worden gemaakt, doch er zal een z.g. „considerans" aan worden toegevoegd. Poincaré heeft verder verklaard, dat het beslist noodzakelijk is, dat een terugkeer der schatkist tot de bekende moeilijkheden vermeden wordt. De onafhankelijkheid van den staat moet samengaan met stipte inachtneming van zijn verplichtingen. De rede van den Amerikaanschen onderstaat secretaris van de schatkist voor een bankiersclub te Kansas City gehouden, waarin hij verklaarde, dat het oogenblik van de stabilisatie der Franscbe financiën nabij is en dat dus de Amerikaansche credieten in de naaste toekomst verwacht kunnen worden, heeft een aangename indruk gemaakt. Sarraut heeft als doel van de door de regeering ondernomen bezuinigingscampagne aangegeven, niet alleen een besparing van geld, doch 'een de centralisatie van het bestuur, die de plaats in zal nemen van centralisatie, welk systeem sinds het tweede keizerrijk heeft overheerscht. De politiek is op zich zelf een gezond teeken van den weder- zijdschen terugkeer van het vertrouwen tusschen het volk en de regeering. Duitschland. De Pruisische landdag heeft in verschillende lezingen de vermogensregeling met ex-Keizer Wilhelm aangenomen. Daarbij is het heet toegegaan. Vooral de communisten hebben heftige obstructie gevoerd tegen het recht van den ex-keizer om zich op het slot Homburg te vestigen. Waterglazen en inktpotten dienden hier bij als „doorslaande" argumenten. Medegedeeld werd, dat terugkeer van den ex-keizer in Duitschland wet telijk onmogelijk is en dat ook Wilhelm zelf heeft verklaard, dat hij nooit van zijn recht om te Hom burg te wonen, zal gebruik maken. "In politieke kringen verwacht men, dat binnen kort de besprekingen tusschen de Fransche en Duitsche regeeringen, op grond van de onderhan delingen te Thoiry, te Berlijn zullen worden voort gezet. Rijkskanselier dr. Marx heeft .verklaard, dat de financiëele taak der regeering in de naaste toe komst o.a. zal bestaan uit een volharden in het streven naar belastingverlaging. Werkverschaffing zal in toenemende mate plaats vinden. België. (België heeft zijn nieuwe gemeente raden gekozen. Een Belgisch Persbureau gaf als zijn meening omtFent de door de kiezers tot uiting gebrachte stroomingen te kennen: „Het is veeleer de belastingbetaler, dan de kiezer, die thans zijn stem heeft uitgebracht, daarbij blijk gevend van ontevredenheid over de partij, die in de betreffen de gemeente aan het bewind was." Naar uit de resultaten blijkt, hebben socialisten terrein ver loren, terwijl liberalen, katholieken en communis ten wonnen. Het treft eigenaardig samen, dat wij in eenzelfde nummer van ons blad een jubileum van een groot zakenman hebben te vermelden en dat van dr, Johannes Diderik Bierens de Haan, van wien de uitspraak is: wij zijn in de wereld om te denken. Als Plato acht hij de hoogste menschenwaarde in het denken gelegen en h.t denken boven alle doen verheven. Het is noch nü de tijd, noch hier de plaats om daarop dieper in te gaan. Het ging te zijnen op zichte als met den heer Stoop; een voortdurende dankbaarheid bezielt ons ten aanzien van men schen op wie ons leven of dat van de gemeenschap steunt, en dan wordt een betrekkelijk willekeurige datum als aanleiding genomen om aan vriendschap, vereering en dankbaarheid uiting te geven. Zoo had zich onder leiding van prof. van den Bergh van Eijsinga als voorzitter en den Secretaris der Haarlemsche Volksuniversiteit den heer Bartstra een huldigingscomité gevormd, dat j.l. Donderdag aan dr. Bierens de Haan in zijne woning te Aerden- hout een album heeft aangeboden met handteeke- ningen en spreuken van leerlingen, vrienden en vereerders, welk album met een toepasselijk woord door den heer Van den Bergh van Eijsinga werd overhandigd; de bedoeling is, dat later den jube- laris nog zijn geschilderd portret wordt gegeven. Prof. Leo Polak sprak namens de Vereeniging voor Wijsbegeerte, Prof. Groenewegen voor de afdee- ling Nederland der Kant-Gesellschaft. De receptie was druk bezocht. Het Handelsblad van j.l. Woensdagavond bevat te een aardig historisch en overzichtelijk artikel over dr. Bierens de Haan van den heer Van den Bergh van Eijsinga, het avondblad H'bl., van jd. Donderdag een goed gelijkend portret. 'Het is lang geleden, dat dr. Bierens de Haan in de achterzaal van het voormalige hotel van Baars hier zijne eerste, door ons blad georganiseerde, voordrachten 'hield, die door Job Steynen zoo uit nemend werden „verslagen". Zijn wij, is de wereld sedert dien vooruitgegaan? De wereld 'heeft in middels ontzaggelijk veel gedaan en misdaan, en daarmede zichzelven vele poorten tot het godde lijk denken versperd. Moge de schat, waarvan de meesten niet weten, die voor ons menschen in het denken is weggelegd, met zijne innerlijke kracht nog lang de sympathieke figuur van dezen genialen en toch eenvoudigen plaatsgenoot doen stralen van dat hem eigene licht, dat op anderen evenwichtig en weldadig inwerkt. De grenswijziging. Dezer dagen verscheen de Memorie van Ant woord van den Minister van Binnenlandsche Zaken, op het voorloopig verslag dat de Tweede Kamer leden in de afaeelingen hebben geleverd over het wetsontwerp tot „Wijziging van de grenzen der „gemeente Haarlem, Veisen, Bloemendaal, Heem stede, alsmede Haarlemmerliedc en SpaarnwoLide „en opheffing dèr gemeenten Schoten en Spaarn- „dam." Sommige Kamerleden hadden liever het groote plan tot uitvoering zien komen, omdat, volgens hen, nu binnen betrekkelijk korten tijd opnieuw tot uitbreiding deir gemeente Haarlem zial moeten worden overgegaan. De Minister is het hier niet mede eens, hij merkt op, dat er nu gestreefd is aar- Haarlem voor jaren de mogelijkheid te geven, om zich uit te breiden, zonder bloeiende gemeenten als Bloemendaal en Heemstede van hun bestaan te "berooven. iDe Minister kan, zij het ook slechts zeer ten deele toestemmen, dat de voorgestelde grenswijzi ging neerkomt op wat verscheidene leden Lebben genoemd: annexatie van belastingbetalers, 'Het vormen van een belangengemeenschap in de plaats van gebiedsuitbreiding van Haarlem, acht de Minister niet verdedigbaar, het een naast 't ander zou misschien nog in aanmerking kunnen komen. (Wanneer en op welke wijze wordt door den minister niet aangegeven). In het oorspronkelijke ontwerp zijn weer enkele kleine grenswijzigingen aangebracht, een nieuwe kaart is bijgevoegd. Haarlem moet hoogstens twee millioen gulden betalen aan de gezamenlijke gemeenten, dié ver kleind worden, als tegemoetkoming in het gemis aan belastingobjecten e.d., bovendien schadeloos stelling voor over te dragen werken. Ons werd de vraag voorgelegd of Haarlem zou kunnen weige ren op dit alles in te gaan. Ons antwoord luidt: dat is bij de wet niet geregeld, maar welstaans halve zal Haarlem wel moeten medewerken, eene weigering van Haarlem nü, zou eene uitbreiding van zijne grenzen 'voor onafzienbaren tijd ver schuiven. SCHOORSTEENVEGERS. S RIDDERSTRAAT 18a zw. HAARLEM. Telefoon 13310. 9 9 a OVERVEEN Telefoon 11617 BLOEMENDAAL Telefoon 22012 LEVERT (Wegens plaatsgebrek de vorige week niet ge- plaatst. Het concert, Donderdagavond in de Nederl. Herv. Kerk gegeven, kan, hoewel niet ideaal, goed ge slaagd genoemd worden. Doel van dit concert was, twee veelbeloovende leerlingen, Mej. Annie van Wickevoort Crommelin (sopraan) en de heer Henk Noort (tenor) van de zangleerares, Mej. Cornèlie van Zanten naar voren te brengen. Mevr. van Tuyll van Serooskerken verleende als violiste haar medewerking, terwijl de heer Joh. C. van Seters, organist van de „Dumoordkerk" te Den Haag op het orgel begeleidde. Nu is het oude orgel der Nederl. Herv. Kerk allerminst geschikt voor dit werk. Vooral in „zoete liedekens" als „Heer Jezus heeft een hof- ken" was het krakende en tikkende toetsenbord hinderlijk. Maar buiten deze handicap, geiooven we toch, dat de heer v. Seters hier als begeleider niet „the right man an the right place" was. De heer Noort begon minder gelukkig, zóó zelfs, dat we in plaats van een tenor, een bariton meenden te hooren. Voorts hoede 'hij er zich voor, voor een geen a te zingen: heden is geen h e dan, en geven geen gevan. 't Is wel Haégsch, maar niet Hollandsch. Later ging het beter, en het „O, Heer die daar des Hemels tenten spreidt" en „Ge lukkig is het land" waren zelfs heel goed. Toen kwam de heer Noort goed „los", en was het een lust hem te hooren. Mejuffrouw van Wickevoort Crommelin 'heeft een lief, beheerscht (geen volumineus) geluid. „Panes Angelicus" en „Com we met sang" uit stekend geslaagd. Doch aan haar uitspraak hapert nog wel iets. De g van God mag niet klinken als de ch in München, de ij en ei niet als de ai in Kaiser, noch de 1 als de 11 in „well". Dit zijn groote tekortkomingen, die echter met eenigen goeden wil spoedig verholpen kunnen worden. Een genot was het voor ons Mevr. van Tuyl te hooren. Deze kunstenaresse met haar heerlijk in strument te beluisteren, was de gang naar de kerk alleen al waard. Jammer, dat deze virtuose zoo weinig in het openbaar optreedt! De kerk was geheel bezet, en we gelooven wel, dat de opzet van het concert gelukt is. EN ANDERE BRANDSTOFFEN TEGEN CON- CURREERENDE PRIJZEN. ER WORDT ALLEEN UIT DIE ENGELSCHE-, BELGISCHE- EN DUITSCHE MIJNEN GELEVERD. WIER PRODUCTEN BEKEND STAAN ALS DR GROOTSTE BRANDWAARDE TE BEZITTEN Oberlahnstein, is het mod( rne tafelwater tot in her kleint-tt plaatsije van Nederland verkriigha; r. Hi i is-bt n i dan sodawater of spuitwater. Wit lit t ktii. f.t bruikt yeen ander tafelwater. Voor huishoudelijk gebruik zter vot ti et lip et gemakkelijk in heele Literschrot ft ess-chetin- houdspriis 32 cent. m De Oudheidkundige vereeniging Haerlem bezoekt heden onze gemeente ter bezichtiging van het buiten „Lindenheuvel" en de aangrenzende duinen. DIVERSEN. Wij berinneren de bier wonende leden van de iDr. A. H. de Hartog-stichting er aan dat op a.s. Maandagmiddag te 2 uur in het Groot-auditorium der Rijksuniversiteit te Utrecht, dr. de Hartog zijne inaugureele oratie als bijzonder hoogleeraar hoopt uit te spreken. De nieuwe georganiseerde cursus van dr. J. D. Bierens d'e 'Haan, die gehouden wordt in de be nedenzaal der Sociëteit Vereeniging te Haarlem, zal aanvangen op Maandag 25 October a.s., 4J uur n.m. Haarlem. De uitslag der verloting, gehouden op de bazar der Remonstrantscbe Gereformeerde gemeente is, dat op de volgende nummers de daarachter ver melde voorwerpen getrokken zijn: Witte kaarten: 86, ets; 109, sprei 132, doos bon bons (rond); 119, autotocht; 107, bloemstuk; Rose kaarten; 173, schilderij; 123, lappendeken; 144, theegarnituur; 106, ananascompóte; 132, ge weven taschje; Gele kaarten: 27, Smyrna-kussen; 146, gebreid kleedje; 112, divankussen; 41, 'doos bonbons (vier kant); 58, étui met gebakvorkjes. VOETI Uitslagen der voor de t\ vedst rijden: V. V. A.Haarlem W est FrisiaHelder K. F. C.Bloemendaal SchotenHollandia ZeeburgiaAlcmaria Zondag worden gespeeld V.V.A.Zeeburgia. HaarlemWest Frisia. Helder—K.F.C. BloemendaalSchoten. HollandiaAlcmaria Vit Dat schijnt weer een fo: tezijn, die tusschen V.V.A. daal weet, wat dat zeggei daar de dupe van een onir Dit drama schijnt zich Zo herhaald te hebben. Het ii weiste geworden. „Geef n ze in de Jordaan. En zijr dan krijgt deze 'heer „arbi klas wedstrijd te lijden, pense", maar op gevaar a ons dak te krijgen, wij ku denken! For tun a helpe ze doelen met „ze" V.O.C. Bliek dn hun midden krijg Haarlem won. Een grooi eens gezegd heblben, nada leun I'll (de stadhouder da: eens zoon overwinning, e lezer begrijpt ons, hopen i Helder won met 'dezelfde in Enkhuizen. Ook daar is weest. Wordt ook al ge- spreker". Prachtbaantje tochlouter voor j den laatsten tijd meermalei probleem -van den egenwo is. (Van vroeger tijd kunne iHet problematische schijnt (of liev.er niet dragen) shingledkopjes, cigaretten dansen. Wij zijn 't met deze opv (on)'hebbelijkheden mogen conflict brengen met mai dochter, 'n scheidsrechter time 22 spelers plus pub! gelimiteerd) tegen zich in omdat hij 't moge para met iedereen wil houden, niet veel grooter? Haast kwestie der schuldenreg< and new world? Trouwe gelooven we langzamerha de brandende „questions" litiesk. Vergelijk U de spc den maar eens ibij die d stukken. Pardon, we vergeten J „sportoverzicht" bezig zijn. Ja, bij K.F.C.Bloemei Geen benul van off-side r< ruzie. Integendeel, alles i standhouding. Ook 't pub beeldig, niettegenstaande i je afgesnoept werd, dank terend do el verdedigen var toen de gastheeren met d Bloemendaal doel bestoo dellijk. Eens was hij gep ker zijn baantje over, en „save" zij het dan ten ko De Koogsche Klaas, di hoorden) geen penalty ge Beij-k was hem te vlug In de tweede helft wa geluwd. De Bloemendaal scoren, zoodat het resutaa dient te worden, dat M. 1 losten, die beter lot vei Schoten kreeg weer kl< met sprekende cijfers. Zo zusje zijn? Alcmaria won met kor De uitslag (4—7) wijst c en productieve voorhoed V.V.A. krijgt Zondag overwinning. Hopen we, d verloop heeft. Haarlem ontvangt Wes oppassen ongeslagen te vermoeden, dat het niet Tusschen Helder en K.] gelijk spel lijkt hier niet Boemendaal kan en m Gebeurt dit, dan heb'be voorsprong op de geel-z In Hoorn de 'belangrij Alcmaria. De Akmaarder 'k'g in de Coenstad. Da; witten hun eerste punte om hun de beste kans t< De reserves bereikten tonde der JStads-Editii 8—2 werden de „Roode maar weinig eer aan de. ■verpletterd.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1926 | | pagina 2