BOTER-SPECULAAS ARTISTIEKE DAMESHANDWERKEN I FIRMA ALI ZIJLSTRA ATELIER KUNSTNAALDWERK RIJWIELHANDEL L REEDIJK, Wendt II tot de Administratie R F TORRINGA Ziilweg 225. OVERVEEH ihaari 1] N. HEEMSKERK Haarlemsche Coêp. Diner-Vereeniging li.A. HAARDEN. I. TULLENAAR, A. G. POST WAGENMAKER Vakkundige Reparatie-Inrichting. INZETTEN VAN RUITEN W. C. BERGISCH RAADSVERSLAG. STADSSCHOUWBURG - HAARLEM. PREDIKBEURTEN. Direct leverbaar vanaf Fabriek. - Desgewenscht betaling in overleg. Bijzondere schotels in eiken prijs. Vraagt ome prospectus eens! iimiiiii. s i s Wanneer Uw annonce hier gestaan had was zij onder de aandacht van een koopkrachtig publiek gekomen. Zoekt U iets extra's ALLEEN NATUURBOTER GEBAKKEN, 18 cent per ons. Zijl weg 10 Overveen 11. I. luitllinun, telefoon No. 14697 Dameshandwerken Handwerkstoffen en Materialen Ajour-, Pliseer- en Teeken-lnrichting VOOR Centr. Drogisterij „HET GROENE KRUIS" ZIJLWEG 215, Haarlem (Overveen). HUIS- EN DECORSCHILDER NASSAUSTRAAT 12R00D - TELEF. 11288 voor HAARLEM en OMSTREKEN de Alleenverkooper is (Zitting van Donderdag 24 October, des avonds acht uur.) Beëediging nieuw raadslid. Lange besloten zitting. De verrassing. Besloten aankoop gronden langs den Zeeweg. Donderdagavond vergaderde de gemeente raad onder voorzitterschap van wethouder Laan, die mededeelt, na de opening der zitting, dat de Burgemeester wegens ongesteldheid verhinderd is aanwezig te zijn. Van de leden van den raad zijn niet aanwezig de heeren Luden, Verdegaal en Hogenbirk. Overgegaan wordt tot de Beëediging van het nieuw inkomend Raadslid. De heer K. Kooiman, die op verzoek van den voorzitter wordt binnengeleid door de heeren Prinsenberg en Noorman, legt in handen van den voorzitter de bij de wet voorgeschreven eeden af. Vervolgens wenscht de voorzitter hem geluk met zijn intrede in den raad. Het is u be kend, zoo richt spr. zich tot den heer Kooiman, dat we hier immer aangenaam bijeen zijn. Ik hoop dat ge er toe zult medewerken dat we hier op die manier mogen blijven bijeen zijn. De heer Kooiman neemt volgens aanwij zing van den voorzitter plaats naast den heer Noorman. De voorzitter deelt mede, dat Ged. Staten hebben goedgekeurd het uitbreidings plan van de gronden in Rijnegom en Oosterduin. Onmiddellijk daarna wordt de rondvraag aan de orde gesteld, waarvoor geen der leden iets blijkt te hebben, waarop de raad overgaat in een zitting met gesloten deuren, ter behandeling van het agenda-punt: aankoop van grond, over welk punt we geen raadsstuk hadden ontvangen en waarover groote geheimzinnigheid was betracht. Het duurt ruim anderhalf uur, eer dat de deuren weder geopend worden. Als de openbare zitting wordt hervat, stelt de voorzitter aan de orde een voorstel van B. en W. ter zake van Aankoop van gronden langs den Zeeweg. Het geheele voorstel wordt door den voor zitter voorgelezen. Het luidt als volgt: De Raad der gemeente Bloemendaal; Van oordeel, dat het gewenscht is om de langs den Zeeweg gelegen terreinen in eigen dom te verkrijgen, teneinden zoodoende instaat te zijn het natuurschoon aldaar zooveel mogelijk te kunnen beschermen; Gelet op het schrijven van de heeren J. S. M. Vrijland en H. C. Reinders Folmer, d.d. 15 Oct. 1929, waarin zij namens hunne lastgevers die gronden met de zich daarlangs bevindende af rastering, ter grootte van ongeveer 163 H.A., aan de gemeente te koop aanbieden voor de som van 963.084.40, onder de volgende voor waarden le. dat, met uitzondering van het terrein, ge legen tusschen de kust en eene lijn evenwijdig daaraan loopende op een afstand van 600 M., elk te bebouwen perceel grond tenminste een oppervlakte van ongeveer 3 H.A. moet hebben, waarop slechts één woning met hare bijgebou wen mag worden gesticht; 2e. dat de verkoopers, voor de verbinding met de hun toebehoorende achterliggende terreinen, het recht van uitweg behouden, ter breedte van 13 M., op de plaatsen op de teekening aan gegeven 3e. dat op het terrein geen zanderijen mogen worden ingericht;' 4e. dat op het terrein geen prise d'eau mag worden aangelegd; 5e. dat, zoolang de gemeente het terrein niet voor bepaalde doeleinden noodig heeft, den ver koopers tegen 1.per jaar het jachtrecht daarop verhuurd; Overwegende, dat deze prijs, zijnde ongeveer 0.60 per M2., billijk is, terwijl ook de voor waarden aannemelijk zijn Gelet op het voorstel van Burgemeester en Wethouders besluit behoudens goedkeuring van Ged. Sta ten van Noord-Holland, het in de considerans van dit besluit bedoeld terrein, onder de ge stelde voorwaarden voor den aldaar genoemden prijs aan te koopen. Tot zoover het voorstel. Zonder dat er in openbare zitting over wordt gediscussieerd komt het voorstel onmiddellijk in stemming .Het wordt aangenomen met 9 tegen 3 stemmen. Tegen stemden de leden Dorhout Mees, Kooiman en Prinsenberg. De heer Noorman brengt den heer Laan dank voor de voorbereiding van het voorstel en de vele werkzaamheden, daaraan verbonden. „Ik spreek namens meerdere leden," voegt spr. daaraan toe. (Applaus). Daarna wordt de zitting gesloten Een enkele herinnering. In verband met het uur van afdrukken van ons blad kunnen we thans niet uitvoerig in bij zonderheden treden aangaande de beteekenis van het belangrijke besluit, dat de raad heeft genomen. In ons volgend nummer komen we er op terug. We mogen er echter aan herinneren, dat de raad reeds eerder had besloten tot aankoop en exploitatie van de gronden aan weerszijden van den Zeeweg (deze gronden geldt het). Het was toenmaals de heer Otto, het latere raadslid, dat een actie tegen dat raadsbesluit heeft gevoerd. Een jaar nadat het besluit was gevallen, hadden Ged. Staten nog niet hun beslissing er over ge nomen. In den Raad is daarna nog al wat over de zaak te doen geweest. Het einde was, dat de raad besloot zijn besluit in te trekken, althans ongedaan te maken. Maar het kan verkeerenü Nu twee jaar ge leden nam de raad het besluit weder te gaan onderhandelen met de Erven Van der Vliet aan gaande de gronden langs den Zeeweg. Echter, met de uitvoering van dat besluit liep het niet vlot. By de behandeling der gemeentebegrooting voor 1929, in de zitting van 14 November 1928, klaagde de heer Schulz erover. B. en W. gingen „slabakken", zeide de heer Schulz en lapten dat besluit maar aan hun laars. Ze deden niets! De heer Laan antwoordde toen, dat B. en W. nog geen gelegenheid hadden aangaande de gronden langs den Zeeweg te onderhandelen, omdat ze veel onderhanden hadden gehad. Echter, als de raad staat op dat onderhandelen, voegde de wethouder daaraan toe, dan kan het gebeuren. Maa r spr. voorspelde er niet veel succes mede. Des wethouders voorspelling is niet uitge komen! Inmiddels heeft het wel lang geduurd, eer dat B. en W., als vrucht van de onderhande lingen met de Erven Van der Vliet, den Raad een voorstel aanboden. De Raad toch staat nu vlak vóór de behandeling der Gemeentebegroo ting voor 1930. We vernamen nog dat de gemeente nu 32 H.A. minder zal ontvangen dan eertyds. En verder werden we, na afloop der raadszitting, er op opmerkzaam gemaakt, dat (men herinnert zich dat de Vrijheidsbonders indertijd tegen den aankoop der gronden waren) dat leden van den Vrijheidsbond nu hun stem voor het voorstel uitbrachten Hopen we, dat het besluit, dat de raad nu heeft genomen, door Ged. Staten moge worden goedgekeurd en dat het bijdragen moge tot den bloei en de verdere ontwikkeling der gemeente. De Zeeweg is de hartader der gemeente wel eens genoemd. De gemeente heeft daar ook al in handen gronden bp den watertoren en krijgt er de gronden, aanvaard met de bestemming voor den bouw van een nieuw raadhuis c.a. Het is daarom te hopen, dat de commissie van voorbereiding voor den bouw van een nieuw raadhuis en andere openbare gebouwen nu óók met een voorstel by den raad zal komen aan den Zeeweg het raadhuis te bouwen. VERVOLG PLAATSELIJK NIEUWS. KAMERMUZIEKAVONDEN TOONKUNST. Het bestuur van de afdeeling Haarlem en. om streken van de Maatschappij tot bevordering dei- Toonkunst, is er weder in geslaagd 4 Kamer muziekavonden in den Stadsschouwburg^ te arrangeeren, en wel op: Vrijdag 1 Nov. 29. Ilona Durigo, Zang; Woensdag 27 Nov. '29: Het Wiener Strijkkwartet; Donderdag 13 Maart '30: Gregor Piatigorsky, Cello en Vrijdag 4 April '30: José Iturbi, Piano. Deze avonden z«n ook toegankeiyk voor met leden van Toonkunst en wordt door Concert bureau Vernout, Warmoesstraat 10, verdere in lichtingen verstrekt. VICENTE ESCUDERO. Onder auspiciën der N.V. Internationale Concertdirectie Ernst Krauss zal de Spaansche danser Vicente Escudero een tournée door ons land maken, met medewerking van de danse ressen Carmita Garcia en Almeria, den pianist Pilar Cruz en den guitaarspeler Luis Mayoral. Te Haarlem zal in den Stadsschouwburg een voorstelling plaats hebben op 11 November. PERSONALIA. Benoemd is tot rechter-plaatsvervanger in de Arr.-rechtbank te Haarlem, Mr. M. A. van Ryn van Alkemade, oud-commies by het Depar tement van Waterstaat. GEVESTIGDE PERSONEN IN DE GEMEENTE BLOEMENDAAL. A. Neijt, Ted. van Berkhoutlaan 3, Aerden hout. j. P. j. Nielen, Berkenlaan 3, Bloemen daal. Jhr. P. F. O. R. Sickinghe, Oranjelaan 6, Overveen. D. Brukker, Kinheimweg 4, Bloemendaal. Mej. D. Passchier, Kinheim weg 4, Bloemendaal. C. F. G. E. Alleda, Kin heimweg 4, Bloemendaal. A. G. Buwalda van der Paardt, Tollenslaan 8, Aerdenhout: Th. van Sonsbeeck, Bloemendaalscheweg 287, Overveen. Mej. E. Bunders, Prins Hendrik laan 130, Overveen. G. J. Brink, Rijnegom- laan 18, Aerdenhout. F. G. Bakker, Ryne- gomlaan 18, Aerdenhout. J. F. Fieggen, Zonnebloemlaan 9, Aerdenhout. OPGAAF BURGERLIJKE STAND. Ondertrouwd: A. Visser en A. Teitsma; P. van den Berg en A. H. Klooster; E. F. A. M. Anniot en A E. van Doorn; J. Bierdrager en D. M. Boesveld. BevallenJ. M. H. Schwellengrebelde Graaf z.W. PasserKlein z.J. C. B. Ch. BlaakSpijker z. WEEKAGENDA. Zaterdag 26 October, 8 uur: Vereenigd Tooneel (Dir. Verkade en Verbeek)„De Groote Reis" (Journey's end). Spel in 3 bedr. van Sherriff. Zondag 27 October, 8 uur: Fritz Hirsch Operette: Friederike" van Lehar. Maandag 28 October, 8 uur: Concert door den grooten Spaanschen Violist: Juan Manen. Dinsdag 29 October, 8 uur: Volksvoorstelling van „Op Hoop van Zegen". Woensdag 30 October, des middags 2.15Matinée Gezelschap „de Narren": „Hans en Grietje", des avonds 8 uur: Het Nieuwe Nederl. Tooneel: „Nummer Zeventien" van Herman Heijermans. ONLUSTEN ONDER DE JEUGD. Een aantal Haarlemsche jongens, die in het Bloemendaalsche Bosch aan het zoeken naar beukennootjes waren, kregen het met Bloemen daalsche jongens aan den stok. Het einde was, dat de Haarlemsche op de vlucht sloegen. De anderen achtervolgden hen tot in het Kinheim- park. Daar zouden een Haarlemsche en een Bloemendaalsche jongen gaan vechten, telkens twee tegen elkaar. De Haarlemsche maakten kennis met eenige Bloemendaalsche kracht patsertjes. Eindelijk maakten de Haarlemsche jongens beenen. De anderen hen achterna, steeds maar steenen werpende. Tenslotte werd een der Haarlemsche jongens door een steen aan het hoofed getroffen. Het knaapje is in de zieken- inrichting „Joannes de Deo" verbonden. DE VICTORIABRON. De N.V. Maatsch. tot Eploitatie van de Victoriabron te Oberlahnstein, waarvan het Hoofdkantoor is Amsterdam is gevestigd, zendt ons een reclameplaatje, dat de aandacht vestigt op al de goede eigenschappen van het Victoriawater en verder een practisch vloeiblad voor de zakportefeuille. Het vloeiblad vermeldt, dat het ongeveer veertig jaar geleden is, dat het Victoriawater hier te lande is ingevoerd, dat de omzet van het Victoriawater sindsdien verdu i- zendwoudigd is en dat het gebruik ervan gesta dig toeneemt. We herinneren er nog aan, dat het Victoriawater voor huishoudelijk gebruik ver krijgbaar is in heele Literschroefflesschen. Het is een bijzonder smakelijk taf el water. Zondag 27 October. NED. HERV. KERK te Bloemendaal Voorm. 10 uur: Ds. W. C. Posthumus Meyes, van Nijmegen. JEUGDDIENST IN MARANATHA. Voorm. 10 uur: de heer C. Tabak, van Amsterdam. OVERVEEN Voorm. 10 uur: de heer K. Koopman. Donderdag 81 October. 's Avonds 8 uurde heer K. Koopman. Bijbellezing. Zondag 27 October. GEREF. KERK te Bloemendaal Voorm. 10 uur: Ds. Joh. C. Brussaard. Nam. 5 uur: dezelfde. Heilig Avondmaal. DE VRIJE KATHOLIEKE KERK, Popellaan, Kinheimpark, Bloemendaal. Zondag 27 October. 10.30 uur v.m.: Gezongen H. Mis. Vrijdag 1 November. 7.30 v.m.: Stille H. Mis. Zaterdag 2 November. 7.30 v.m.: Stille H. Mis Zondag 27 October. RELIGIEUZE KRING AERDENHOUT. Voorm. 101/2 uur: Ds. A. R. de Jong, Voorg. Prot. Bond te Bussum.. Zondag 27 October. NED. HERV. KERK te Santpoort Voorm. 10 uur: Prof. Dr. G. A. van den £ergh van Eysinga, „Het Ware Geloof" (Lucas 750). Donderdag 31 October. 's Avonds 8 uur': Kerkhervorming. Met mede werking van het zangkoor. Zondag 27 October. NED. HERV. EVANGELISATIE te Santpoort. Voorm. 10 uur: Ds. M. G. Blauw van Haarlem- Noord. Voorbereiding Heilig Avondmaal. GEREF. KERK te Santpoort. Voorm. 9.45 uur: Ds. W. Breukelaar. Nam. 5.30 uur: dezelfde. GEREF. KERK (H. V.), Wüstelaan, Santpoort. Voorm. 10 uur: den heer M. Nieuwpoort. Nam. 5 uur: dezelfde. Brieven fr. onder No. 3 aan het bureau v. d. blad. (Coöperatieve Keuken) BAKENESSERGRACHT 27 Telefoon 14393 Gebruik van alleen prima grondstoffen en alleen natuurboter. Voor verbruikers steeds vrijen toegang tot bedrijf en magazijnen. Dinerprijs f 0.87, soep of toespijs f 0.16 extra. Omzet jaarlijks plm. 80.000 diners. Geen verplicht dagelijksch gebruik. Uitgebreide diners naar elk gewenscht menu. BARTELdORISSTRAAT 21 HAARLEM 31111111111111111111111111 i I 1 Ged. Oude Gracht 88, HAARLEM. eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinimiiiiiiii.iï; op 't gebied van TUINDECORATtS of wenscht U solide tuinaanleg of beplanting van border of rotspartij Bezoekt dan eens de Kweekerij van J. F. KROONE - Dompvloedslaan te Overveeu tel 14423. Laat U daar vakkundig voorlichten en vraagt offerfa. MET OVERHEERLIJK. TELEF. 14720 AANNEMER VAN STUCADOOR-, WIT-, SELICAAT- EN WATER VER F WERKEN. GROOTE SORTEERING: —j WAGENWEG 1, HOEK HOUTPLEIN: i TELEFOON 13518 OVERVEEN. Telefoon 14297. Drogerijen, Chemicaliën, Verbandstoffen. Toiletartikelen en Foto-Artikelen. GOED EN GOEDKOOP. Verbindingsweg 53 - BLOEMENDAAL beveelt zich beleefd aan voor ALLE VOORKOMENDE WERKZAAMHEDEN. VERHUURINRICHTING van 3-wielige BAKFIETSEN en HANDWAGENS. - WOON- EN WERKPLAATS SANTPOORTERSTRAAT 27 Telefoon No. 13697. Indien U lijdende is aan 'n breuk, en bezwaar hebt tegen 'n operatie, is de beste breukband Uw beste hulp. De beste breukband is zonder eenigen twijfel de gepatent. MEYRIGNAC BREUKBAND, waarvan U moet vooral geen andere BREUKBAND koopen zoolang U de voordeelen van de MEYRIGNA BREUKBAND niet kent

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1929 | | pagina 8