Ier,... ienne OKKER Ver. Ui. LIPS' KiuisiDrichtini en Merkte LIPPITS' Kolenhande j L. Faber Zn., W. K. Kemper n P. RUTTE Prima Hall.-, Belgische- en Wales Anthraciet. Brechcokes voor centrale verwarming. Vischhdel J. BALM Zoon f 0,15 extra fK eine l'outstiaat 10, Haarlem Bezeskt onze Vischzaak. Kerkplein 17, Iel 22383, BlosmenÉsl 26e Jaargang. 29 Januari 1932. No. <3. Restaurant Anno 1552, NG SRDERIJ Tel. 22053. i Omstreken ;erier, "IETSEN LINDEN, ALGEMEEN WEEKBLAD voor 'Bloemendaal - Overveen - Aerdenhout - Bentveld - Vogelenzang - Duinlustpark - Santpoort - Haarlem en Westelijk Heemstede Bureau voor Redactie, Administratie en Advertentiën Cruquiusstraat 19, Haarlem Telefoon 14743. Bijkantoor te BloemendaalBloemendaa'scheweg 42 DIRECTIE: Mr. P. TIDEMAN en F. C. DERKS DE TWENTSCHE BANK N.V. BLOEMENDAAL BLOEpa EN DAALSCH EWEG 147 EERSTE BLAD. PLAATSELIJK NIEUWS. VE RANT WOORDELIJK HOOFDRED.: Mr. P. TIDEMAN BioemendaaischeweB 59 71 Tel 2>184 Bloemendaa'sclis Knpjes en Pannekoekjes ZIJLWEG 314 OVERVEEN Teleoon 15739. Lage prijzen Eerste kwaliteit ftitüpankWi ooien, probeert 9 D da a onze SCHOENüN eens MAAT. en R PARAT1E-IKRIC TING I C. C A S S E E Bloemenmagazijn „DE UAH JA" ARTISTIEK BLOEM A'iftK Verbindingsweg Bloemendaal, Tel. 22333 BRUIDSWERK - KRANSEN BLOEMENDAAL - TEL. 23280 DUC0 Spuit Inrichting voor Automobielen. BURGERLIJKE STAND. INGEZONDEN STUKKEN, d Tooneel elsert: el telling uys )tie, gewonen prijs, voll. ontbijt f 2.50. rsoon. Julianalaan. Telefoon 13663. Dagelijks versch :kens. Onze Limo- van prima kristal- i heeft ze ook den aan. Kogelfl. Lim. keus f 1.00, f 0.75 Water f 0.32. Hol- 1.50, f 2.25. Boeren- randewijn. Prima k fl. f 1.35, f 1.15. irburg, het glaasje 2.55 p. fl., f 1.60 p. Whisky, Black Sc iale Reserve f 6.75, 45. Vieux f 3.25. 1.20. Rumpunch p. 3.35. Arac Punch 90. Bokma f 4.00. 'nand Fockink su- ille p. lit. Jenevers 90. Prima Brande- i. flac. Verder di- huizen en prijzen, ird en direct uit- Julianalaan. Telefoon 13663. ANDEN, BREUK- NAAR MAAT is it en Nassauplein, TELEFOON 11288. EMEND AAL. )EL. ;baar. 27 ST GIRO 149079 rondstoffen ioter, toegang DINERS. ÏRPLICHT. ons prospectus. sten bodem roeten. itstraat 8, 14563. Het Bloemendaalsch Weekblad ADVERTENT IEN Advertentiën per regelf 0.15 Vraag en aanbod, 4 regels t 0.35, bij vooruitbetaling Elke regel meer i 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting ABONNEMENTcN Abonnementenprijs bij vooruitbetaling 1 1.75 per half jaar Abonnementen kunnen steeds ingaan, maar zijn verbindend voor het loopende halfiaar. DE BURGEMEESTER. De Burgemeester van Bloemendaal Jhr. Mr. C. J. A. den Tex heeft thans zijn woning aan den Potgieterweg 3 betrokken. Bezoeken kunnen worden afgewacht Zondag 7 Februari, des namiddags 3% uur en niet, zooals elders abusievelijk was medegedeeld, op Zondag a.s. Ds. 3. C. VAN DIJK 25 JAAR PREDIKANT. Zooals aan onze lezers bekend is, zal het Woensdag 3 Febr. a.s. 25 jaar geleden zijn, dat Ds. J. C. v. Dijk zijn ambt als predikant der Ned. Herv. Kerk aanvaardde. Mede in verband met de ongunstige tijdsomstandigheden heeft Ds. d. Dijk verzocht, toen daarvan sprake was, he aanbieden van een huldeblijk achterwege te laten. Waar echter zeer veel ingezetenen, gemeen teleden en vrienden behoefte zullen gevcelen Ds. en Mevr. v. Dijk geluk te wenschen, zal daarvoor gelegenheid zijn op 3 Febr. a.s. in het Jeugdhuis a.d. Donkerelaan des avonds van 810 uur. CREMATIE MICHIEIi BODT. Maandagmiddag is onder zeer groote belang stelling te Westerveld de crematie geschied van het stoffelijk overschot van Michiel Bodt, in leven de oudste directeur van de N.V. Hout- handel v.h.' William Pont Co. te Zaandam, overleden op Vrijdag 22 Januari te Overveen in den ouderdom van 62 jaar. Bij de crematie waren aanwezig een groot aantal werkgevers in het houtbedrijf, o.m. de heeren Pauw, Van Bommel en Faber, mede directeuren van den N.V. Houthandel v.h. Wil liam Pont Co., de heer F. Pont, procuratie houder dier onderneming en verscheidene leden van het personeel. Voorts de heer Van Calcar, voorzitter van den Ned. Bond van Houthande laren, de heer Key van de fa. Key Co. te Amsterdam, Everts van de fa. Meihuizen Co. te Veendam, Van Hall van de fa. Eindhoven Co. te Zwolle, Stam van de fa. Gips Co. te Dordrecht, Van Dijk van de fa. v. Dijk Strumphler te Eindhoven, Albers van de fa. Albers Co. te Middelburg, Spliethoff van de fa. Spliethoff te Amsterdam, W. A. Amons Cargadoor te Zaandam en andere Zaansche houLnancielaren. Van de stoomvaartmaatschap pij Hillegersberg, waarvan de overledene com missaris was, was de directeur, de heer W. Vin- ke aanwezig en verder nog de heer H. E. Vin- ke, dir. der stoomvaartmaatschappij „Hout vaart" te Rotterdam; J. Vinke, dir. der stoom vaartmaatschappij „Oostzee", Amsterdam; J. F. van Heggei, dir. der Rott. Bankvereeniging, de heer Laming, dir. van het Ver. Cargadoors kantoor te Ams^raam, mr. D. F. Pont, burge meester van Hillegom, de heer Blijdenstein, pres.-comm. der Twen^sche Bank, de heer Hu- üig van de fa. Hudig en Co. te Rotterdam, mr. tviarda, politierechter te Amsterdam, mr. Wes- tervvoudt e.a. Het was een uitdrukkelijk verlangen van den overledene, dat er niet gesproken zou worden. Na het neerlaten van de kist, onder het orgel spel van de „Litanei" van Schubert, bracht de zoon van uen gestorvene, de heer jusois Bocts dank aan de velen, die zijn vader de laatste eer waren komen bewijzen en uitte zijn innigen dank, mede namens zijn moeder, boer en zus ter voor ailes wat de overledene voor de fa mine was geweest. Vele kransen waren gelegd, waaronder en kele uit het buitenland. COLLECTE STAATSLOTERIJ TE BLOEMENDAAL. De Staatscourant meldt de vestiging van een collecte der staatsloterij in onze gemeente. Met den aanvang der 459ste staatsloterij is be noemd tot collectrice te Bloemendaal mevr. J. S. van der VeenDito, -thans collectrios te Leiden. STORTINGEN VOOR HET CRISIS-COMITé AAN DE POSTKANTOREN. De Directeur van het postkantoor te Haarlem bericht, dat op de fc'jkantoren te Bloemendaal en Overveen en op de hulppostkan toren te Spaarndam, Eennebroek, Vogelenzang, Santpocrt- dorp en Santpoort-station de gelegenheid is opengesteld kosteloos gelden te storten ten be hoeve van het Nationaal Crisis-comité. Derge lijke giften worden in vorengenoemde plaatsen eveneens door de bestellers in ontvangst geno men, voor zoover deze aldaar met aanneming van aangeteekende stukken, postwissels enz. enz. zijn belast. De overneming geschiedt in beide gevallen tegen bewijs van ontvangst. EVANGELISATIE-BEDIENING. De heer M. Hinlopen te Overveen, theologisch candidaat van de Vrije Universiteit te Amster dam is door de classis ad examen toegelaten tot de evangelisatiebediening in de Ger. Kerken in Hersteld Verband. JAARVERGADERING. BOND VAN CHR. POLITIE-AMBTEN AREN, AFD. BLOEMENDAAL—VELSEN E. O. Op Vrijdag 22 Januari jj. hield bovengenoemde afdeeling haar 3e jaarvergadering in de consisto rie der Geref. Kerk te Bloemendaal, onder lei ding van haar voorzitter, den heer Zwarteveen. In zijn openingswoord verwelkomde h'j de beide sprekers van den avond: den heer Becker, can didaat der Geref. kerken te Haarlem en den bondssecretaris De Jong van Amsterdam en voorts de afgevaardigden van de Geref. Kerk te Bloemendaal, van de zusterafdeeling Haar lem en van de afd. Bloemendaal van den Ned. Christ. Bond v. Personeel in Publieken Dienst. De beide sprekers werden daarna met aandacht gevolgd. Zij bepaalden zich bij beschouwingen over de ernst der tijden, waarbij zij hun gehoor aanspoorden getrouw te blijven aan hun begin sel. Na de pai| ie, waarin thee werd geserveerd, werd de avond verder gevuld met voordracht en samenspraak. Te ongeveer half elf sloot de voorzitter met dankbetuigingen aan degenen, die tot het slagen van deze bijeenkomst hadden medegewerkt en ging men voldaan huiswaarts. DE IJGHALUITVOERING. De jaarlijksche Lighaluitvoering zal ditmaal plaats vinden op Zaterdag 5 Maart in de Stads schouwburg. Deze uitvoering wordt gegeven door de leerlingen der scholen 17, 18 en 19 en staat onder leiding van den heer B. J. Wie- land Los en mej. M. B. Roosen. Door de Hoofden van genoemde scholen en het onder wijzend personeel is evenals vorige jaren weer volledige medewerking toegezegd, zoodat de grondslag voor het succes dezer uitvoering reeds is gelegd. De heer Meijerink, de Auctor-intellectualis van deze uitvoeringen, zal zich opnieuw be lasten met de finantiën dezer uitvoering. Nu nog de medewerking van de ingezetenen van Haarlem en Omstreken, waarop de leiders he- volste vertrouwen hebben, ondanks economi sche moeilijkheden, en het finantieele succes van dezen liefdadigheidsavond is ook verze kerd. VERGADERING VOLKSONDERWIJS. Gisteren, 28 Januari, is in Rusthoek door de afd. Bloemendaal en Omstreken van Volksonder wijs een vergadering gehouden. De mogelijkheid tot het houden van een pro- paganda-avond in Bloemiendaal werd daarin be sproken. AANGEHOUDEN, In het begin dezer week heeft de Haarlemsche politie een 21-jarig jongmensch uit onze ge meente aangehouden, die versacht wordt van verduistering van een rijwiel in Haarlem. PAS OP UW FIETSEN! Als gij uw fiets 's avonds even onbeheerd laat staan en u heul uw karretje met een kloksiot of anderszins afgesloten, bent u toch nog niet voor diefstal gevrijwaard. Het is n.l. reeds eenige malen gebleken ,dat er een sinjeur op uit is om hetgeen er aan uw fie.s gemaiuieiijiv te demcnteeren valt mede te nemen. Reeds enkele aangiften werden aan de politie-post te Overveen gedaan, dat men zijn rijwiel bij terugkomst ontdaan was van electrische lan taarn of «schijnwerper had aangetroffen. Te Haarlem zijn meerdere gevallen voor gekomen. Men zij dus gewaarschuwd! AANRIJDING. Bij het Pannekoekenhuisje, hoek Pannekoe- keinaan, Brederoüeweg, vond j.l. Maandag een aanrijding plaats tusschen twee auto's. Een dame kwam met haar wagen de Pannskoeken- -aan afrijden en wilde de Brsdercd slaan in slaan, toen met een flinke vtirt uit tegen overgestelde richting een vrachtauto kwam aanzetten. Doordat laatstgenoemde wagen eenigermate links reed, moest de dame te plotseling uitwij ken, waardoor aar auto tegen een boom aan- COMESTIBLES, FIINE VLEESCHWAREN, DELICATESSEN. Heelt li onze h e e r I Ij k e al gep oeld IETS FIJNS B J DE 1 HEE Wtjl 1G GEDEPONEERD reed. Haar zoontje, dat naast haar zat, sloeg door den schok met zijn gezicht tegen het ruit, waardoor hij een vrij ernstige wond over den neus kreeg. De auto werd licht beschadigd. GEVONDEN VOORWERPEN Gevonden en terug te bekomen bij: van Es sen, Iepenlaan 8, Bloemendaal, een zi.veren dameshorloge; Siezinga, Zandvoorterweg 151, Aerdenhout, een etui met inhoud; J. G. Ruying, Clematislaan 12, Aerdenhout ,een sport-porte- monnaie met inhoud; J. Stam, Hoofdstraat 93. Santpoort, een rywielbelastingmerk in etui Kennel Haarlem, Regentesselaan, Haarlem, een klein bruin hondje; aan het bureau van po litie te Overveen, een sleutel; een kcper;n ge wicht; een huissleutel; een zakmes; een b.uine kinderportemonnaie met inhoud ;een duimstok van 2 M. INGEKOMEN PERSONEN. Opgave van 2128 Januari '32. P. P. Korsen, Alb. Thijmlaan 1, Santpoort- Station; C. R. R. Manders, Verlengde Koepel laan 3, Bloemendaal; H. Osieck, Speehtlaan 13, Aerdenhout. ALGEMEENE ONTWAPENINGS BIJEENKOMST TE HAARLEM. De secretaris der Afd. Haarlem van de Ver- eeniging voor Volkenbond en Vrede, de heer C. J. E. Dinaux, deelt ons mede: De onlangs in de pers gepubliceerde plannen aangaande het organisecren van een groote Ont wapeningsbijeenkomst te Haarlem, waarin de voornaamste vredesvereenigingen en de greote politieke partijen gemeenschappelijk zouden deelnemen, hebben thans tot een definitief re- ultaat mogen leiden: Op 28 Januari werd te Haarlem in het Bron gebouw een Propaganda-bijeenkamst ten gunste der Ontwapeningsconferentie gehouden, welke door de navolgende pacifistische wsreenigingen en politieke partijen werden uitgeschreven: (in alphabetische volgorde): Alg. Nederl. Vrou wen Vredesbond (Afd. Haarlem en Heemstede); Anti Rev. Kiesveresniging „Nederland en Oran je"; Bond van Jonge Liberalen; Chr. Democra tische Unie; Chr. Hist. Unie; Int. Vrouwenbond voor Vrede en Vrijheid; Jongeren Vredes Actie; Jongeren Vredssfederatie Kerk en Vrede (Afd. Haarlem. Haarlem-Noord, Heemstede); Nooit- meer-Oorlog-Fed. R.K. staatspartijR.K. Vre desbond; Soc. Dem. Arbeiders Partij; Ver.voor Volkenbond en Vrede; Vrijheidsbond; Vrijz. Dem. Boud. Als sprekers treden op mej. L. C. A. van Eeghen (Doorn), Mr. J. N. J. E. Heerkens Thys- sen (Haarlem), Ds. J. B. Th. Hugenholtz (Am- merstol), J. J. de Roode (Amsterdam), Mevr. W. A. L. Ros—Vrijman (den Haag), Prof Dr. J. R. Slotsimaker de Bruïne. Ter vergadering werd een motie aangenomen, welke ter kennis zal worden gebracht van de Ontwapeningsconferentie te Geneve en van de Nederlandsche Gedelegeerden aldaar. Men zendt ons het volgende: Het Landelflk Comité van het Manifest „Mo- biliseeren" besloot tot het orge niseeren van een Algemeen Dlenstweigerings congres te Haarlem. Reeds is te Haarlem een vergaderin° gehouden met onderteekenaars en sympathf- seerende organisaties, om tot stichting van een Werkcomité te komen. De heer Kaspers uit Hilversum gaf daar de aanwezigen een uiteenzett'ng omrtrent het ont staan van het manifest, waarna het geheel co O) 00 91 v H Belast zich met Begrafenissen en Crematie. Telet. Int. No. 22444 Bloemendaal Straatweg 48 Origineele ontwerpen voor tuinaanleg. Bekroond met hoogste onderscheiding. W. BEUNDER. werd voorgelezen. De onderteekenaars verkla ren in het manifest: „Wij mannen en vrouwen, anti-militairisten zien met vreugde, dat onder de zoogenaamde dienstplichtigen de neiging tot het vormen van „Vredeslichtingen" toeneemt, en dat het aan tal van hen die weigeren soldaat te worden, langzaam maar zeker groeit. Wij gevoelen ons gedrongen openlijk de zijde van de principieele dienstweigeraars te kiezen. Wij verklaren voor zoover wij ooit tot direct of indirect militair werk gedwongen zouden worden, vastbesloten te zijn, zulk een „dienst" te weigeren, niet alleen m kazernes, loopgra ven, oorlogsschepen, vliegmachines, maar ook in munitiewerkplaatsen, fabrieken, in he. transportbedrijf, kortom geen werk te zullen verrichten, dat met oorlog en oorlogsvoorbe reiding samenhangt. Wij bedoelen mede door dit manifest een mo gelijke mobilisatie van oorlogskrachten te ,001 Komen. Wü wekken allen, die voor den vrede strij den willen, of zich onmiddellijk met ons tegen den oorlog te mobiliseeren, en wanneer oorlog areigt uit te breuen, aien aoor aaauweiKe.ij.. optreden te verhinderen." Daar geen der afgevaardigden zonder rugge spraak met de besturen of organisaties, een icezegging kon doen, hoewel auen sympathiek stonden tegenover een congres als bedoeld, werd een voorloopig dagelijksch bestuur ge vormd, bestaande uit de heeren: H. J. Groe ner, aaal, voorzitter, M. Ringia, secretaris ei. mevrouw Meeier, penningmeesteres. Secretari aat is Ged. Oudegracht 148, Haarlem. Besloten is om zooveel mogelijk uit iedere geestelijke strooming een voorstander van mi litaire dienstweigering te doen spreken. Ook zm.eij enkexe omslagen dienstweigeraars, een moeder en een vertegenwoordiger der Viaam- sche dienstweigeraarsbeweging het woord voe ren. Dit congres zal in het teeken van protest tegen de vervolging der dienstweigeraars staan terwijl reeds besprekingen gevoe.d worden om aan den vooravond van het Congres het anti-oorlogsspel „Wij willen niet" van mevrouw Rolana holst op te voeren. Een intensieve en breede propaganda zal wor den gevoerd, terwijl besloten is om een pers dienst voor dit cbngres te organiseeren. FORENSENKLACHT. De Algemeene Bond van Forensen heef.t aan de Directie van de Nederlandsche Spoorwegen 'n adres gericht ter verkrijging van een tariefs verlaging voor personenvervoer, speciaal voor de houders van de verschillende soorten van abon nementskaarten. Met de opmerking dat de 3e klasse traject- kaarten, waarvan het overgroote deel der foren sen gebruik pleegt te maken, buiten de prijsver lagingen van 1926 en 1929 bleven, wijst men daarin op zeer ongunstige omstandigheden, waarin Nederland verkeert en op de noodzake lijkheid voor een ieder om zijn uitgaven in te krimpen en dringt men op verlaging der reiskos ten van forensen aan. Aan de hand van vergelijkingen met buiten- landeche spoorwegtarieven uit het Bestuur van den Bond de wenschelijkheid den standaardprijs van gewone biljetten p. KM. nogmaals aan een onderzoek te ondiarwepsn, daar deze in Nederland zeer hoog blijkt. Het geheele adres is gedocumenteerd en tel kens wordt het verlangen in verlaging der tarie ven met nadere redenen omkleed. In aparte hoofdstukken worden nog behandeld de algemeene- en groepsabonnementen, traject- kaarten, weekkaarten, scholierkaart .n en korte ürajsctkaarten, terwijl aan het slot nog het v<l- gunde wordt gezegd: Het zoude ons tot groots voldoening strekken, wannmeer Uwe Directie zou kunnen besluiten te goeder plaatse voor te stellen, zoowel een alge- meene tariefsverlaging als een van de verschil lende vormen va-u aboniKimenten voor reizigers- vervoer op zoodanige w"m, dat de in deze be schouwingen aangeduide onjuist- en onbillijk heden worden weggenomen en dat niet langer de houders van zoodanige abonnementskaarten zich in de ongunstige positie tegenover derge lijke houders in ons omringende landen blijven bevinden, waarin zij thanse verkeeren. Wij achten ons niet bevoegd het systeem bij die verlaging toe te passen aan te geven. Wel licht bevat dit schrijven wel eenige gegevens daarvoor. Wil men bijvoorbeeld ten aanzien van de trajectkaarten niet een herstel van het sy steem van 1911 met K.M.-prijs langs afloopende schaal, dan vinden wij in de vaste korting in Duitsehland ad 62 tot 68 die zooveel be langrijker is dan die in Nederland, een aanwij zing, dat eene verlaging ook langs dezen weg kan worden bereikt en wel op zeer eenvoudige wijze. BLOEMENDAAL. Opgave van 21—28 Januari '32. Bevallen: M. J. Ch. MuschterStrack van Schijndel, z.A. van den Bolt't Hart, d. Ondertrouwd: J. Mooij en N. Dijserinck. Getrouwd: M. Oorthuis en E. P. Apswoude. Overleden: M. Boot, 62 jaar; F. E. Wijt, 51 jaar. (Buiten verantwoording der Redactie.) Geachte Redactie, Ter wille van een goede .verstandhouding tusschen sportbeoefenaars verzoekt ondorge- teekende toestemming het volgende te plaat sen. Het kwam ondergeteekende ter oore ,dat de heer Voorzitter van V.V. Bloemendaal op on aangename en zeer zeker ongepaste w.yzs is lastig gevallen door supporters van „Haar lem". Hierover wil ondergeteekende zijn misnoe gen en afkeuring gaarne openlijk uitspreken. Elke club heeft zijn aanhang en de uitingen van sympathie zijn dikwijls al te vurig en ze ker schromelijk eenzijdig. Zij bevorderen al lerminst een. goede verstandhouding onder ling. De leiders onzer vereenigingen zijn steeds in de weer de belangen van het hun toever trouwde te bevorderen, echter onder angstval lige zorg anderen niet te schaden, tenzij in eer lijke en sportieve kamp. Steeds zit voor met zusterverenigingen op goeden voet te staan en waardeering te hebben voor elkanders dik wijls moeizaam werken. Supporters nu behoeven zich met de richting en leiding niet te bemoeien. Zoo iets wensche- lijk geacht wordt, kan dit slechts worden ver. zocht en niet geëlocht. Zij hebben hst zich tot taak te reke nen voor de rust, orde en b.timelijk—ld te midden der al te vurigen, te waken, uoen zij zulks, dan zal elke vereeniging er trotsch op zijn een groote schare aanhangers te bezit ten; anders zjjn de „vrienden" lastiger dan de „vijanden". Gaarne toegegeven, dat een uitdrukking over een der „Haailem"-spelers beter door een an-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1932 | | pagina 1