UPS' Kluisinriclittm en Kofferklüis LIPPITS' Kolenhande L Faber Zn., e. j. au - cesara GOSEN SOBERING Centrale-V erwarmlng Oliestookinrichtingen. 1 Keine ontstal®, Haarlem ViscHtl J. BALM Zoon lezoeki onze fisÉsé. Prima Moll.-, Belgische- en Wales Anthraciet. Dames Kapsalons en Massage-S nrichting 26e Jaargang. 5 Februari 1932, No. 5. ALGEMEEN WEEKBLAD voor BSoemartdaa! - Overveen - Aerdenhout - Bentveld - Vogelenzang - Duinlustpark - Santpoort - Haarlem en Westelijk Heemstede Bureau voor Redactie, Administratie en Advertentiën Cruquiusstraat 19, Haarlem Telefoon 14743. Bijkantoor te BloemendaalBloemendaa'scheweg 42 DIRECTIE F. C. DERKS VERANTWOORDELIJK REDACTEUR: Mr. P. TIDEMAN DE TWENTSCHE BANK N.V. Telefoon 14726 Gen. Cronjestraat 54, HAARLEM-N. bij de Kleverlaan. Hoofd- en Lichaams-Massage. Hoofd en aangezicht-Massage met behulp van Ultra-Violette Stralen PERMA^EWT WAVE EERSTE BLAD. PLAATSELIJK NIEUWS. BURGERLIJKE STAND. P. RUT iliosmsmlaaisclieuieij 59 71 Tel 2.184 Bloemendaalschs K:p;ss so Pannskoskjes ZIJLWEG 314 - Tele oon 15739 OVERVEEN. InkÉes mi centrale mming, Eerste kwaliteit - Lags prijzen Wiltgemakkelijk kooten, nrobeert U dan onze SCfloLNïN eens MAAT. en R.PAMT1E-1NRIC TING C. C A S S E E Siseramapzijn „BE DAHLIA" ARTISTIEK BLOEMWERK Verbindingsweg Bleemendaal, Tel 22338 BRUIDSWERK - KRANSEM BLOEMENDAAL - TEL. 23280 Pe beste en toch de goedfkoopsto LEVERTRAAN i levert nog steeds als van ouds w. sckeepstka .Bloemen!! weg 75 - Telefoon 22®29 „Uitzendinn van Diners aan huls" Jordensstraat 74, Haarlerj. Tel. 13132 Prijscourant word! op aanvrage toegezonden. INGEZONDEN STUKKEN* TECHNISCe-EUREAU HAARLEM TEL. 12660 Het Bloemendaalsch Weekblad ADVERTÈNTIEN Advertentiën per regelf 0.15 Vraag en aanbod, 4 regels l 0.35, bij vooruitbetaling Elke regel meer t 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting i .u»,m ABONftEiViENTfcN Abomiementenprijs bij vooruitbetaling f 1.75 per half jaar Abonnementen kunnen steeds ingaan, maar zijn verbindend voor het loopende halfjaar. BLOEMENDAAL - BLQE.v.ENDAALSCHEWEG 147 onze zaak verbonden Wij hebben de eer U mede te deelen dat wij aan hebben een speciale aideeling Uw bijzondere aandacht vragen wij voor onze Aangezicht-massage verwijdert rimpels, veipuisten en wratten, en maakt de aangezichthuid soepel en veerkrachtig. Hoofdmassage bevordert den haargroei, verwijdert oogenblikkelijk roos en is het natuurlijke middel tegen haar-uitval. Prijs per behandeling f 0.75 Per abonnement f 0.50 Onze gezichts-massage geeft U een Jeugdig, Fr.sch uiterlijk. ALLES 1MSEGREPFN Tweemaal wasschen, knippen en watergolf Door de modernste technische verbeter ngen toe te passen, garandeeren wij U dat U in alle opzichten tevreden zult zijn. Ons werk staat aan de spits. Onze Permanent-V/ave heelt de volte garantie van zes maanden.^ Donderdag na I uur gesloten. Advertenties kunnen to» uiterlijk Donder Page tien uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over dc bezorging richte men recht- rtreeks tot de Administratie. Ds. J. C. VAN DIJK, 25 JAAR PREDIKANT. Zooals het duin en de dijk ons volksleven, een nog al aardig geregelde kleine kosmos, bescher men tegen 't chaotisch en brandend geweld van de zee, zoo is de persoonlijkheid van een man ■als ds. van Dijk in ons midden, een belemme ring tegen verwildering, tegen overstrooming van onze harten door bandelooze gevoelens. Daarnaast, zooals het duin is oerkrachtig en vriendelijk tegelijk, is deze in onze nog altijd bloeiende Nederlandeche Volkskerk geplaatste krachtige figuur met eene andere zijde van haar natuur, hare artistieke begaafdheid en fijnen smaak, voor zijne omgeving in Kerk en Wereld een liefelijk bezit. En tenslotte is het mensche- lijke natuur om waar de landschappelijke na tuur te kort schiet, met mannelijk kunstig werk van hoofd en handen de bressen aan te vullen die Moeder Natuur in de scheiding tus- schen kosmos en chaos openliet. Daar verrijst dan de dijk. En dit is nu geen woordspeling maar een gelijkenis. Bloemendaal waardeere in stilte het bezit van een man van dit 'gehalte. In de Zondagsbode van 31 Januari j.l. werd hij door de heeren Koopman en ds. Tromp op kerkdijk en geestelijk gebied sympathiek her dacht. KUNSTAVOND VAN DE AFD. BLOEMEN DAAL VAN DEN NED. PROTESTANTEN BOND. Het bestuur van bovengenoemde afdeeling van den N. P. B. organiseert op Dinsdag 16 Februari, 8 uur, een kunstavond in het Jeugd huis aan de Donkere laan te Bloemendaal, ter versterking van de afdeelingskas. De heer G. Wanderink Vinke zal lichtbeelden vertoonen van zijn reizen in Italië en Zwitser land. Vervolgens zal door mevrouw B. Tideman Weijers, piano, den heer Jac. Reinalda, viool en den heer H. B. S. Noithenius, het trio in d-moll, opus 49, van Mendelsohn ten geheore gebracht worden. De namen der executanten waarborgen den toehoorders een avond van hoog kunstgenot. De toegangsprijs bedraagt f 1. Kaarten zijn o. a., verkrijgbaar in verschillende zaken te Bloemendaal en des avonds aan de zaal, BOLLAND-HERDENKING. Donderdag 11 Februari. Het Philosophische Gezelschap tot bevordering' van leergangen in Zuivere Rede en den Amster damsehen Bolland-kring zullen, ter herdenking van den grooten Nederlandschem wijsgeer, wijlen professor G. J. P. J. Bolland op 11 Februari e.k. een bijeenkomst houden in de aula van het Amsterdamsche universiteisgebO'UW. Op dien datum zal het juist tien jaren geleden zijn dat deze groote wijsgeer overleed. Als spr. heb ben zich bereid verklaard de heeren prof. dr. G. A. van den Bergh van Eysinga, onderwerp: „Het religieuze in Bolland"; dr. P. C. E. Meerum Ferwa-rt, onderwerp; „Vergeestelijkte werkelijk heid" en J. C. van Zelm, onderwerp: „Hoe Bol land te1 eeren?" Belangstellenden hebben tot deze herdenkings bijeenkomst vrijen toegang. EEN SUCCES. Men bericht ons: Mevrouw Clara BiermannGunst hoofd- learares voor solozang aan de muziekschool te Eindhoven, wonende te Haarlem, is te Lon den geslaagd voor het diploma „Licentiate of the Royal Academy of Music." RECTIFICATIE. In oils vorig nummer deelden wij mede, dat de heer Mr. Hinlopen te Overveen toegelaten is tot de evangeliesatie-bediening in de Gerefor. Kerken in Hersteld Verband. Dit is onjuist. Men leze voor evangelisatiebediening: evangelie bediening. De heer H. is dus beroepbaar predi kant van genoemd kerkgenootschap. GEVONDEN VOORWERPEN. Gevonden en terug te bekomen bijT. Hoogeveen, Hendrik Roozenlaan 53, Haarlem, een glacé handschoen; J. v. d. Veldt, Hendrik Roozenlaan 8, Haarlem, een paar gymnastiek schoenen; M. Hommes, Zuiderbuitenspaarne 126, Haarlem, een vulpenhouder; Rahusen, Oosterduinweg 243, Aerdenhout, een tackel; Schoorl. Korte Kleverlaan 76 Bloemendaal, een rijwielbelastingmerk; Bonarius, Kleverlaan 19, Bloemendaal, een rijwielbelastingmerk in etui; Kenbeck, Boschlaan 10, Bloemendaal, een dop van benzine-tank; J. Dirks, Rollandstraat 11, Haarlem, een gladde gouden ring; aan den po litiepost te Aerdenhout, een zilveren rozen krans, een nagelschaartje; aan het bureau van politie Overveen, een portemonnaie met inhoud, een sleutel. GEMEENTE BLOEMENDAAL. Bevallen: A. C. BlokLangerak, zoon. Getrouwd: J, C. A, Janssen en W. J, Holdorp. COMESTIBLES, FI|NË"vLEESCHWAREN, DELICATESSEN. Heeft U onze h e e r I Ij k e al gep oeld IETS FIJNS B J DE 1 HtE WcTilG GEDEPONEERD „DE VEREENIGDE STATEN VAN EUROPA". Van de vereeniging „De Vereenigde Staten van Europa" ontvingen wij in brochure-vorm een korte uiteenzetting van 'net beginsel der vereeni ging, waaruit wij het volgende overnemen: Er is een dringend belang van alle Europeanen bij de ontwikkeling der economische en rechts verhoudingen on bij economische en sociale ver- zieningen in iedere streek van hun werelddeel, alsmede bij de internationale positie van Europa in zijn geheel, welk belang stelselmatig moet worden behartigd. Daartoe is een bond volgens het principe van den Volkenbond ongeschikt». Om dat belang te dienen moet er een gezag zijn over de regeeringen van de Europeesche staten, dat min of meer overeenkomt "met het gezag, dat de regeering der Vereenigde Staten van i.Jcord- Araerika heeft over de regseringen van de afzon derlijke staten, terwijl de dragers van dat gezag zich ook moeten plaatsen voor vraagstukken den Europeaan betreffende, die eveneens min of meer overeenkomen met de vraagstukken, waar voor de regeering der Vereenigde Staten van Noord-Amerika met betrekking tot de Amerika nen geplaatst is. Het dienen van de bijzondere belangen, die de Europeanen als zoodanig hebben, eischt een nieuw instituut, een Europeesche regeering, aan wier gezag de regeering van alle Europeesche staten ondergeschikt zijn. Deze regeering dus de door de Europeanen direct of indirect gekczen regeering van het Ge- meenebest of van de Vereenigde Staten van Europa zal uitgaan van het beginsel, dat zij ie zelfstandigheid der regeeringen der afzonder lijke staten heeft te ontzien, voor zoover deze regeeringen behoorlijke waarborgen voor de be hartiging der belangen harer onderdanen bie den en voor zoover de betreffende aangelegen heden niet in het .bizonder moeten worden ge acht tot de taak der Europeesche regeering te behooren. Zij za-1 het recht van elk volk op zijn historisch geworden bizonderen regeeringsvorm erkennen, voor zoover aan de vertegenwoordiging- van dat volk daarbij een voldoend feitelijk recht van controle Is toegekend. De regeering der Vereenigde Staten van Europa zal echter geen der onder haar gezag staande regeeringen toestaan eenige strijdmacht te hand haven of opnieuw te scheppen. Zij zelve zal leger en vloot beperken tot het noodzakelijke en in het bevorderen der arbitrage bij geschillen tus- sehen volkeren, waarbij dan hare vertegenwoor digers in stede van die van de afzonderlijke Euro peesche staten optreden, den weg zo-eken te: handhavifig van gewenschte internationale ver houdingen De- afzonderlijke staten zullen zorg dragen voor een voldc-ende politiemacht binnen him ge-bied, terwijl de Europeesche regeering, zelf een voldoende politiemacht te harer be schikking zal houden tot handhaving der orde in buitengewone gevallen. De Vereeniging ontveinst zich geenszins, dat vele waardeeringen moeten worden veranderd, wil men tot goede internationale verhoudingen komen en in Europa een orde scheppen, welke de beste waarborgen biedt voor de ontwikkeling der samenleving ip een goede richting, hetgeen dan in enkele punten wordt uitgewerkt. Over de Vereenigde Stalen van Euro-pa en na tionaal bewustzijn wc-rdt het volgende gezegd: In het streven naar verwerkelijking van het denkbeeld der Vereenigde Staten van Europa werdi wel eens een miskenning gezien van gcedc nationale gevoelens. Hiertegen komt de Vereeni ging op. I De regeeringen der verschillende staten zijn thans gedwongen een belangrijk deel der mid delen, waarover ze beschikken, te gebruiken voor i oorlogsdoeleinden. Wanneer langs z.g. vreedzarnen «s os se N S O e V N N» ft 9 os Belast zich met Begrafenissen en Crematie. Telet. Int. No. 22444 Bloemendaal Straatweg 48 Origineele ontwerpen voor tuinaanleg'. Bekroond met hoogste onderscheiding. W. weg tusschen twee of meer regeeringen iets moet worden bereikt, staan partijen tegenover elkaar, die 'sluwheid als een groote deugd schij nen te mc-eten waardeeren. De vaderlandsliefde-, die thans wordt gepredikt, is dikwijls de vaderelandsliefde van een groep, die het recht meent te hebben inbreuk te maken op het recht van buitenlanders en ten koste van het buitenland haar stoffelijke doeleinden na te jagen. Waar hetzelfde aan de overzijde va.n de grens plaats heeft, ontstaat een wederzijdsche benadeeling onder het mom van vaderlandsliefde. Het gebrek aan werkelijke vaderlandsliefde blijkt uit de binnenlandsche staatkunde, die ook vcor een groot deel een eenzijdig strijden is voor groepenbelangen, waaraan het gezag, waarover de staatkundige instellingen beschikken, onderge schikt wordt gemaakt. De voorstanders van de Vereenigde Staten van Europa eischen niet alleen intellect en middelen op voor een werkelijk vreedzame oplossing van Europeeschien aangelegenheden, maar vestigen tevens de aandacht op een meer objectieve bin nenlandsche politiek, die zich vrij moet maken van het eenzijdig' dienen van groepenbelangen. Dan komt men tot de Vereenigde Staten van Europa en den wereldvrede. Het streven naar verwerkelijking van het d-enkbeeld van de Vereenigde Staten van Europa is in wezen een strijd voor een hoogere Euro peesche beschaving en voor verhooging van haar invloed ook buiten Europa. Nog heeft Europa, ondanks zijn verdeeldheid, een soort van 'gezag over de wereld. Nog is de Europeesche beschaving een machtige factor in de ontwikkeling der samenleving in alle oord-en der wereld. De grootste afbreuk hieraan dc-en de fouten van Europa zelf. Europa zal voor be houd van zijn positie de hand in eigen boezem moeten steken en zijn inwendige verhoudingen regelen op een grondslag, die gelegd wordt door groote en breede gedachten. Dat werkt verder naar binn-en maar ook naar buiten gunstig. Dan komt men tot de V. S. van Europa en den Wereldvrede. De trc-uwe samenwerking v.an Europa is de noodzakelijke voorwaarde voor den wereldvrede. Wij blijven voor onze stoffelijke welvaart een steeds meer krachtig internationaal verkeer noo- dig houden. Wij zullen mceten blijven eischen, dat het verkeer zich vrij kan ontwikkelen en be schermd wordt. Europa -kan niet ophouden voor zijn inwoners het recht te eischen, elders hulp bronnen te explc-ite-eren en daarvoor tijdelijk of voor goed een nieuiw vaderland te zoeken. Wan neer nu Europa niet als één geheel optreedt, maar de verschillende alaten hun eigen weg blijven zoeken met de bekrompen nationale waar deeringen die hen gescheiden houden, dan kun nen botsingen niet worden vermeden. De intriges van derden verscherpen de verhoudingen. Ar moede brengende oorlogen breken ondanks alle verdragen uit. Intusschen brengt het internationaal verkeer niet wat het brengen Iran, noch aan den vreem deling noch aan Europa zelf. Op betere resul taten van dat verkeer wacht veel, dat voorwaarde kan zijn voor de ontwikkeling der individuen en voor opheffing van zcove'en uit de bittere stof- felüke ellende, die hun deel is. Ten slotte wordt 't denkbeeld van de Ver. Staten van Europa, dat een gedachte aan be- Gediplom. Drogist-Apotheker-ass. houd en versterking van de macht van Eurcpa inhoudt, nader ontwikkeld. De brochure, vastgesteld in de vergadering van 22 Januari 1932 te Haarlem, is geteekend door de heeren: TACO MULDER, voorzitter. Mr. J. H. SCHULTZ v. HAGEN, secretaris, Zandvcorterweg 48, Aerdenhout bij Haar lem, Tel. 26145. F. FUNKE, penningmeester, Oranjeplein 12, Haarlem. J. A. VAN SIJN. L. SCHOORL. J. TH. RUIJGROK. (BuiteD verantwoording üer Redactie.) Geachte Redactie. Mag ik bij 't geen reeds geschreven is over de vervanging van de tramlijnen der N. Z. H. Tram te Haarlem en Bloemendaal door autobussen, nog even de aandacht van Uw lezers vragen, over een en ander waarvan de nieuwe regeling spreekt, betreffende de daarin vast te stellen tarieven: Zoo spoedig een traject de grenslijn van of naar Haarlem overschrijdt, moet daarvoor f0.15 betaald worden, dit geldt dus ook vcor de be woners van Bloemendaal en Overveen. Tot heden beta-alt een bewoner van de gemeente Bleemen daal voor een rit naar Heemstede f 0.15. Hoe zal dat tarief bij de nieuwe regeling werden? Van overstap-bewijzen wordt niets vermeld. Het zo-u dus kunnen, dat iemand die nu voor een over stapje Overveen naar Bloemendaal f 0.10 be'aalt, bij de nieuwe regeling daarvoor twee tramkaar tjes zou mc-eten nemen en dus 3 maal het tegen woordige tarief zou moeten betalen, d. i. f 0.30.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1932 | | pagina 1