OOSTERSCHE TAPIJTEN JEUGDDIENST L. Falser Zn., Centrale-Verwarming Oliestookinrichüiitjeii. UPS' Klolsinrichting es Hofferklnis J. A. BOSK AMP Zn. I UTT E LIPPUS' Kohhande Prima Hoil.-, Belgischs- en Wales Anthraciet. Brechcokes voer centrale verwarming, K tin foutstiaat !9, Haarlem Vischhandel i. Bill l lm Bezoekt onze Vischzaak. C. J. OUDE - «III! GOSEN SCHIERING ALGEMEEN WEEKBLAD voor Bloemendaal - Overveen - Aerdenhout - Bentveld - Vogelenzang - Duinlustpark - Santpoort - Haarlem en Westelijk Heemstede DE TWENTSCHE BANK N.V. Bleemenniapziin JE DAHLIA" 25e Jaargang, 19 Februari 1932. No. 7, AOVERTENTIEN Bureau voor Redactie, Administratie en Advertentiën Cruquiusstraat 19, Haarlem Telefoon 14743. Postgiro 191387 Bijkantoor te BloemendaalBloemendaalscheweg 42 ABONNEMENTEN DIRECTIE F. C. DERKS VERANTWOORDELIJK REDACTEUR: Mr. P. TIDEMAN Door een complex van omstandigheden, zijn Bloemendaalscheweg 259 Overveen, heeft ingevoerd. BOSKAMP noodigt U uit, deze keur-collectie te komen zien Elk tapijt is duidelijk geprijsd, en wordt door BOSKAMP volledig gegarandeerd voor echtheid, kwaliteit en soliditeit Be prijzen zijn buitengewoon laag ook de beste, nu buitengewoon laag in prijs. OOK DE BESTE De inferieure, beschadigde en verlegen tapijten, welke veelaal door middel van veilingen worden verkocht, zijn over het geheel hooger in prijs dan de exemplaren der uitgezochte collectie die EERSTE BLAD. PLAATSELIJK NIEUWS. voor jongemenschen boven 16 jaar. up Zondag 21 Februari 1932, half acht, I hat Jeugdhuis, Bloemendaal 59 71 Tel 22184 OloBirsndaalsGhs Kspjes en Pannekoekjes ZIJLWEG 314 - Tele oon 15739 OVERVEEN. Kwaliteit en Maat gegarandeerd C. CASSEE Wilt D gemikkeiijk kooien, grobeeit U tfai onze SGfiOINBN eensca MAAT- en REPAF&TIE-1MICBTIEG e ARTISTIEK BLOEMWERK Verbindingsweg Bicemendaal, ïel 223E8 BRUIDSWERK - KRANSEN W. BEÜÜESSK. BLOEMENDAAL - TEL. 23280 pe beste en toch de goedkoopst® LEVERTRAAN levert nog steeds als van ouds W, SCHEEPSTRA Gedipte m. Drogisi-Apothetter-ass. BicemeM weg 75 - Telefoon 22929 „Uitzendinc van Diners aan kuis" Jordensstraat 74, Haarlem, Tel. 13132 Frijscouian' wordt op aanvrage toegezonden. TECHNISCH-BUREAU Het Bloemendaalsch Weekblad Advertentiën per regelt C.15 Vraag en aanbod, 4 regels i 0.35, bij vooruitbetaling Elke regel meer i 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting Abonnementenprljs bij vooruitbetaling f 1.75 per half jaar Abonnementen kunnen steeds ingaan, maar zijn verbindend voor het loopende halfjaar. BLOEMENDAAL - BLQEiViENDAALSCHEWEG 147 1 PERSONALIA. Na gehouden examen aan de Mode-vakschool, Zomerzorgerlaa-n 23, werd het schooldiploma toegekend aan de dames C. Wassenaar en M. van Rlessen en het diploma voor costumière aan mej. C. Kohier. VOOR DEN RAAD. Van de agenda der Raadsvergadering, die Donderdag plaats had, vermelden wij de vol gende punten. Ingekomen Stukken. B. en W. stellen voor, naar aanleiding van een tweede advies den Raad reeds eerder toegezonden te besluiten, de boomen in het Bioemenaaaische Bosch met een witte ring ge merkt, te aoen rooien. Voorts stellen B. en W. voor, op te schorten de beschikking op een adres van de vereeniging „Buurtbelang AerdenhoutBentveld", waarin verzocht wordt door middel van buislegging te voorzien in de afwatering van het Rijnegom- park en het Boekenroodepark, totdat de ver eeniging de bewijzen zal hebben overgelegd, dat de gemeente de gronden, waarin die buis zal moeten worden gelegd, kosteloos in eigendom kan verkrijgen en een opgaaf zal hebben ver strekt van de aan die buisiegging verbonden kosten, welke voor rekening der gemeente zou den moeten komen. Ontheffing. B. en W. stellen voor, P. Witkop ontheffing te verleenen van de bepalingen der verordemn, op de eischen, waaraan een lokaliteit moet vol doen om voor „vergunning" of „verlof" in aan merking te komen. B. en W. steller, voor, ten behoeve van een aantal bijzondere scholen in deze gemeente, de gebruikelijke voorschotten over het jaar 1932 te verleenen Verhuur terreingrond. B. en W. stellen voor aan A. van der Werff Gzn. een perceel tuingrond ter grootte van pl.m. 3630 M2„ gelegen aan den Kennemerweg, van 1 Maart a.s. af, voor den tijd van 3 jaren, te verhuren tegen een huurprijs van f 275.per jaar. Voor den Raad. Ontslag hoofd der school, B. en W. stellen voor, het hoofd der Ópen- bare Scholen A en B op diens verzoek eervol ontslag te verleenen. Vergoedingen inzake Onderwijs, B. en W. stellen voor vast te stellen de ver goeding, bedoeld in art. 101 der L.O.-wet ten aanzien van een aantal onderwijs-inrichtingen in deze gemeente over 1929. Voorschotten inzake Onderwijs, 3e Suppletoire Begrooting, B. en W. stellen voor, vast te stellen de 3e suppletoire begrooting, dienstjaar 1931. Uitbreidingsplan. B. en W. stellen voor, over te gaan tot voor- icopige vaststelling van het uitbreidingsplan voor het gebied tusschen duinwaterwinplaats Amsterdamsche Waterleiding, Zeyweg n, Boe- kenroode en grens Heemstede. DE FINANCIEELE LASTEN VAN HET ONDERWIJS. De buitengewoon hooge kosten, veroorzaakt door het bouwen van afzonderlijke scholen, heb ben, zooals men weet, B. en W. aanleiding ge geven in de jongste raadsvergadering een motie voor te stellen, waarin aan de Regeering verzocht wordt, onder de tegenwoordige om standigheden paal en perk te stellen aan de financieele lasien, die een gevolg zijn van den zich nog altijd uitbreidenden scholenbouw. Deze motie werd naar B. en VV. gerenvoyeerd met verzoek, haar een andere redactie te geven. B. en W. stellen den Raad thans voor, de motie aan te nemen, vervat in de volgende be woordingen: De Raad van de Gemeente Bloemendaal; huldigende het beginsel, vastgelegd in de Grondwet, waarbij bepaald is, dat overal in het Rijk van Overheidswege voldoend openbaar Spreker: Ds. C. RIS. BRliT, Heemstede. COMESTIBLES, FI|NE~VLEESCHWAREN DELICATESSEN. Heeft li onze h e e r I Ij ft e al geproefd IETS FIJNS BIJ DE THEE WfcTlIG GEDEPONEERD Lage pilzen. lager onderwijs zal worden gegeven, waardoor de volksontwikkeling van het Nederlandsche volk wordt gewaarborgd; waardeerende. dat d#oi? de thans van kracht zijnde Wet op het Lager Onderwijs een einde is gekomen aan den onzaligen schoolstrijd, ont staan door de bezwaren van velen, die voor hunne kinderen afzonderlijk onderwijs verlang den en die dit tot op de invoering van boven genoemde Wet slechts konden verkrijgen ten koste vein eigen voor dit doel aangewende middelen; van oordeel echter, dat de uitvoering van de in genoemde Wet vastgelegde begrippen te kost baar is geworden, eensdeels omdat zelfs zeer kleine groepen van personen afzonderlijke scho len kunnen eischen en dit ook doen op grond van motieven, waaraan bij de totstandkoming der Wet zekerlijk niet is gedacht, anderdeels omdat zoowel de inrichting der scholen, alsook het aantal leerkrachten is ingesteld op een wijze, welke te groote kosten met zich brengen overwegende, dat de financieele lasten, welke uit de bestaande regeling voortvloeien, zoowel voor het Rijk als voor de Gemeenten buiten sporig hoog worden; er op wijzende, dat in de Gemeente Bloemen daal met haar circa 13000 inwoners hierbij niet medetellende de verpleegden in de Provin ciale inrichting ten behoeve van zielszieken thans reeds 16 scholen aanwezig zijn, weike niet ten volle zijn bezet, terwijl thans nog meerdere groepen van personen telkens aanvragen doen om nog meerdere scholen en hunne rechten daarvoor baseeren op den inhoud der thans Vigeerende Wet op het lager onderwjjs; overwegende, dat dergelijke scholenbouw met de kosten, daaraan verbonden, een zeer zware last zou worden voor deze Gemeente en den financieelen toestand van de Gemeente, die tot dusverre volkomen gezond was, zou bedreigen; richt zich daarbij tot Zijne Excellentie den Minister van Onderwijs met het dringende ver zoek om ten spoedigste de noodige maatregelen te nemen, opdat perken worden gesteld aan den onmatigen scholenbouw en dat met behoud van goed en degelijk onderwijs, zoowel openbaar als bijzonder, waarop ongetwijfeld ieder Neder- iandsch burger prijs stelt, de financieele lasten aan het onderwijs verbonden, teruggebracht worden tot een bedrag, dat de financiën van het Rijk, zoowel als die der Gemeenten, niet be nadeelt en niet ernstig in gevaar brengt. In de gisteren gehouden gemeenteraadsver gadering is eervol ontslag verleend aan den heer IJzerman, hoofd der openbare lagere scholen A en B. Vastgesteld werden verschillende vergoedin gen ingevolge artikel 100 der Lager Onder wijswet en besloten tot diverse voorschotten aan het bijzonder lager onderwijs voor 1932. De motie van B. en W. om den minister van onderwijs te verzoeken onder de tegenwoor dige omstandigheden den onmatigen scholen bouw te beperken met behoud van goed en degelijk onderwijs, werd aangenomen met 8 tegen 6 stemmen. Met de stem van den heer Casses tegen werd besloten het advies van 'den heer Sprin ger inzake het rooien van een aantal boomen in het Bloemsndaalsche Bosch, op te volgen. Bij ds rondvraag hebben de he eren Schulz en Bollaman B. en W. verzocht aan jeugdige werkloozen, die van gemeentewege niet te werk kunnen worden gesteld, de gelegenheid te openen aan hun vakkennis te onderhouden. Belast zich mei Begrafenissen en Crematie. Te lef. Int. No. 22444 Bloemendaal Straatweg 48 «0 s» 00 N w N Origineeie ontwerpen voor tuinaanleg. Bekroond met hoogste onderscheiding. BENOEMING. De heer L. D. Brongersma, drs. in de biologie alhier, is benoemd tot conservator aan het Rijksmuseum van Nat.-Historie te Leiden. STUDIEKRING VOOR SOCIALE VRAAG STUKKEN. Woensdag 24 Februari a.s. spreekt Mr. J. Reitsma, Amsterdam, te 8.15 uur in het Remon strantenhuis voor den Studiekring over Sociale Vraagstukken der Rem. Ger. Gemeente over: Wat kunnen wij van de Hindoes leeren? BLOEMENDAALSCHE GYMNASTIEKI- VEREENI GING. De Eiosmendaalsche Gymnastiek-Veraemging geeft Zaterdag 20 en Zaterdag 27 Februari een uitvoering in de zaal van hotel Vreeburg, onder leiding van dien heer D. Beets. Na afloop is er bal. KENNEMER FOTOKRING. Voor de leden van den Kennemer Fotokring vertoonde de heer Van Dalsum uit Amsterdam verleden Maandag een groot aantal lantaarn plaatjes, opnemingen, die uitsluitend in „Artis" te Amsterdam waren gemaakt. Hjj had gelegen heid hierbjj te wijzen op de moeilijkheid, die het fotografeeren van dieren oplevert en gaf tevens vele teehnische aanwijzingen, waardoor het voor de amateur-fotografen een zeer leerzame avond werd. Er zal worden getracht aan den Kennemer Fotokring een afdeeling van ama teur-filmers te verbinden. NED.. PROTESTANTENBOND, AFDEELING BLOEMENDAAL. De Religieuze Jeugdgemeenschap houdt op Zondag 21 Februari te 19.30 u. in 't gebouw van bovengenoemde Afdeeling aan den Potgieter- weg No. 4 een jeugddienst. Als spreker zal optreden Ds. F. Kleyn te 's-Gravenhage. Wij wekken de jongeren zoowel als volwas senen op, dien dienst bij te wonen. BLOEMENDAAL's TOQNEEL MET TRUUSJE MEIJER. De zaal van Vreeburg was Zaterdagavond flink bezet, toen „Bloemendaal's Tooneel" er haar tweede tooneel-uitvoering gaf. Dat zal grootendeels wei te wijten zijn geweest aan de goede entree, die zij vorig jaar als dillettanten- tooneelvereeniging maakte. Men had het zich met de keuze niet moeilijk gemaakt: „Truusje Meyer" is een vrij eenvoudig, vroolijk spel in drie bedrijven van Jan Grosveld en Leo Post, dat van de medespelenden niet al te veel vergt. Met die keuze heeft „Bloemendaal's Tooneel' echter bewezen, dat het haar krachten niet overschat, hetgeen zoo dikwijls het geval is met jonge tooneelvereenigingen, en dat is dan een goed begin, waarop met succes is voort te bouwen. Vroolykheid heeft men intusschen in de zaal wel weten te brengen en vooral het geslaagde spel van den lapjeskoopman Meijer had daarin het leeuwen-aandeel. Natuurlijk viel er hier en daar wel wat aan te merken op voordracht, dictie en tooneel- vaardigheid der medespelenden en in opstelling en samenspel, maar met dat ai was „Truusje Meijer", bij de wetenschap, dat het pas de tweede uitvoering van „Bloemendaal's Toonesl" was, een succes, temeer indien wij den bijval van het aanwezige publiek als graadmeter nemen, want dat leefde hartelijk mee en ver maakte zich kostelijk met „Truusje Meyer". TWEE MENSCHEN. Onder auspiciën van het Nederlandsch Too- neelverbond, afdeeling Haarlem en omstreken, wordt Zaterdag 20 Februari een voorstelling gegeven van „Twee Menschen" (Robert en Ma rianne). Tooneelspel van Paul Geraldy, vertaald door Mevr. Top Naeffvan Rhyn, door het Hofstad-Tooneel. DE LAATSTE WINTEKLEZING. Donderdagavond j.l. is de laatste winterlezing van dit seizoen in het Jeugdhuis gehouden. Ds. J. C. van Dijk behandelde het onderwerp „De Engelsche klop op de deur" ofwel „The Torsyte-Saga" van John Galsworthy. LICHTBEELDENAVOND CHR. NAT. WERKMANSBOND. De afd. Bloemendaal v. d. Chr. Nat. Werk mansbond houdt op Maandag 22 Februari, des avonds 8 uur precies in het gebouw Mara- natha, een lichtbeeldenavond voor hare leden en belangstellenden. De beroemde mooie serie van 100 gekleurde platen van Ben Hur, zullen vertoond worden en de talentvolle spreker, de heer J. Makkelie, zeemanszerdelin-g te Amsterdam, zal de noo dige toelichting geven. HAARLEM TEL. 12660

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1932 | | pagina 1