UPSV Klnlsinrlchtiig en Kofferklnls J.A. BOSKAMP Zn. OOSTERSCHE TAPIJTEN LIPPITS' Kolenhande IL Faber Zn., Fa. C. CASSEE W. K. Kemper Hoofd- en Lisbaamsmassage Permanent-Wave B. PRIJS Vischhandel J. BALM Zoon Bezoekt onze Vischzaah. MENIGEEN P. RUTT Prima HoIL-, Belgische' en Wales Anthraciet. I Keine f ontstal 10, Usar^m Keikpiein 17, Tel, 22383, Blosmendaal ALGEMEEN WEEKBLAD voor BSoomendaal - Overveen - Aerdenhout - Bentveld Vogelenzang en Westelijk Heemstede Duinlustpark - Santpoort - Haarlem DE TWENTSCHE BANK N.V. en Brechcokes voer centrale verwarming, JE DAHLIA" - Verbindingsweg Bleenrendsal, lel 223EB Wijnhandel lons era Massage-InFiehting Be PRIJ Bureau voor Redactie, Administratie en Advertentiën Cruquiusstraat 19, Haarlem Telefoon 14743. Postgiro 191387 Bijkantoor te BloemendaalBloemendaalscheweg 42 BLOEMENDAAL - BLOEMENDAALSCHEWEG 147 DIE ZOOGENAAMDE PERZISCHE TAPiJTEN AAN DE DEUR KtCHT, Bloemendaalscheweg 259, Overveen De prijzen zijn buitengewoon laag PLAATSELIJK NIEUWS. ZIJLWEG 314 - Teleoon 15739 OVERVEEN. C. CASSEE m -3TIEK BLOEMWERK Bloemendaalscheweg 48 Telefoon 22444. BLOEMENDAAL - TEL. 23280 0000 Spuit Inrichting voor Automobielen. Gen. Cronjestraat 54, HAARLEM-N.Telefoon 14726 Alles Inbegrepen: 2 maal wasschen, knippen en watergolf. W Donderdags na 1 uur gesloten. Dameskapsalons en Massage-Inrichting Gen. Cronjéstraat 54, Telef. 14726, Haarlem-Noord i ZSfe Jaargasss;. 26 Februari 1932. Mo. 0 Het Bloemendaalsch Weekblad jet i' de A0V£RT£N I JEN Advertentiën per regelI 0.15 Vraag en aanbod, 4 regels i 0.35, bij vooruitbetaling Elke regel meer i 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting MM—«MIM ETmil. JH.W1MUIMU.L.-.I.1KI. ABONNEMENTEN Abonnementenprijs bij vooruitbetaling f 1.75 per half jaar Abonnementen kunnen steeds ingaan, maar zijn verbindend voor het loopende haifjaar. DIRECTIE F. C. DERKS tl,'* of in een Hotel van een Heer die ze van een reis in het Oosten had mee gebracht, of van een Zeeman die ze listiglijk had binnen gesmokkeld, BLEEK LATER ERG BEKOCHT TE Z1|N. Ook veilingen zijn onbetrouwbaar, omdat NIEMAND verantwoordelijk is voor de echtheid, gaaiheid, kwaliteit en soliditeit der aangeboden tapijten. BIEDEN U DE MOOISTE EN KOSTBAARSTE aan, tegen LAGE PRIJZEN, die duidelijk leesbaar op elk tapijt zijn genoteerd. De groote en interessante collectie omvat TURKSCHE-, PERZISCHE-, KAUKAS1SCHE-, BRlTSCH-lNDlSCHE- en ANATOLiSCHE TAP1ITEN. Echtheid, gaaiheid, soliditeit en kwaliteit worden door BOSKAMP gegarandeerd EERSTE BLAD. Advertenties kunnen to* uiterlijk Donder- lags tien uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over dc bezorging richte men recht- rtreeks tot de Administratie. DE HEER G. S. DE CLERQ 70 JAAR. De heer G. S. de Clerq, oud-secretaris der Ned. Mij. voor Nijverheid en Handei, bereikte Woens dag 25 Febr. zijn 70-jarigen leeftijd. Dien morgen begaf de algemeene secretaris van genoemde mij., mr. J Bierens de Haan zich naar hotel „Duin en Daal" te Bloemendaal, waar de heer de Clerq woonachtig is en bracht den jarige de gelukwenschen der maatschappij ever, hetgeen hij vergezeld deed gaan met een ge schenk en een bloemstuk. CURATOR DER TECHNISCHE HOOGE- SCHOOL TE DELFT. Jhr. mr. A. C. D. de Graeff, oud-gouverneur generaal van Ned. Indië, te Overv:en, is bij K.B. bynosmd tot lid van het college van curatoren der Technische Hocgeschool te Delft. PERSONALIA. Aan de Nieuwe Huishoudschool te Amster dam is geslaagd voor het eerste gedeelte van het examen leerare3 kinderverzorging en op voeding mej. D. van der Stadt te Aerdenhout. De heer M. Hinlcopen te Overveen heeft aangenomen het beroep als hulpprediker bij de Gereformeerde Kerken in Hersteld Verband te Rotterdam. vergadering kleverrarkvereeniging. Het bestuur van de Kleverparkvereeniging verzoekt ons mee te deslen de te houden alge meene vergadering op Woensdag 2 Maart a.s. des avonds 8.30 uur precies in café van den heer Burgers aan den Schoterweg te Haarlem. Deze vergadering moest tot deze datum uitgesteld worden wegens ongesteldheid van den voorzitter. Alle neringdoenden, zoowel led-en als niet- leden in het Kleverpark worden vriendelijk, doch dringend verzocht, deze vergadering bij te wonen, daar er zeer belangrijke punten zullen worden besproken, o.a. het houden van een re clame-campagne, enz. Hieruit constateeren we, dat bet geduld van de neringdoenden toch mot succes op de proef is gesteld, en we zien met belangstelling de verdere activiteit der vereeniging tegemoet VERANTWOORDELIJK REDACTEUR: Mr. P. TIDEMAN DE HOSPES BRUG WORDT EEN HOSPES PLEIN! Wie eenigen tijd niet te Overveen was, zal de gesteldheid van dit oudste deel onzer bebouwde gemeente niet herkennen. De buitenplaats „Vaart en Duin" treedt als het ware als eene schcone volwassen dame voor het front. Van het benauwde bruggetje dat zoo lang een groote rol heeft gespeeld in onze ge meente is niets meer te bekennen. Inplaats van brug, een deel welland en een stuk vaart is nu een brug-plein van circa 40 meter breedte in wording, waarmede Overveen aldus monumen taal naar de Haarlemsehe kant wordt afgerond. Dit wordt een prachtig begin naar Kolkje, Kraantje lek en Elswoudt, om de ons ramp spoedig ontnomen Rampelaanbuurt nu maar voor goed links te laten liggen. Aardig vinden wij, dat de nestor van onzen Raad de oude ge trouwe Overvener, de heer A. J. de Waal Male- fijt, deze verbetering van zijn meest geliefd dorpsde-el nu dagelijks van uit zijne woning per soonlijk aanschouwen kan. Openbare werken slaat met een en ander geen slecht figuur. De Korte Zijlweg ook ondergaat een zeer ingrij pende verandering. De Duin en Daalscheweg- achter Lindenheuvel heeft ook een groote verbreeding ondergaan; de betere verharding komt later als alles eerst ste vig Ingereden is. KON. NEDERLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VOOR TUINBOUW EN PLANTKUNDE. Kort verslag Maandelijksche Bijeenkomst. De afd. Bloemendaal—Veteen der K. N. M. v. T. P. hield Dinsdag1 16 dezer haar maan- delijksche bijeenkomst in café Rusthoek. Als spreker trad dien avond op de heer Dr. Ir. J. T. P. Bijhouwer, Directeur van plant soenen te Rotterdam, met het onderwerp: Tuinarchitectuur en Architectuurstroomingen n de 20ste eeuw. Spreker gaf aan de hand van lichtbeelden een overzicht van de omstreeks 1860 bestaan de opvattingen omtrent schoonheid in de stads parken: hoe deze er op ingericht waren om uitsluitend als wandelgelegenheden te worden gebruikt. Eerst later werden de parken meer aangetast aan het landschapsbeeld en gelegen heid gegeven om meer direct met de natuur in contact te komen door het maken van speel weiden en groote vijvers om watersport te be oefenen. Deze parken werden aangelegd in de naaste omgeving der steden. Door de ver anderde opvattingen omtrent woningbouw n.l. door het bouwen van groote woningblokken, trachtte men de parken in het woningcomplex op te nemen om zoodoende dicht bij huis ge- 'egenheid te geven tot ontspanning in de natuur ei. deze parken in de plaats te stellen van de afzonderlijke tuintjes bij ieder huis. Ook voor de buitenhuizen veranderde het systeem van indeeling van den tuin, Nu men öloemendaalscheweg 59 71 Tel 2Ï184 COMESTIBLES, FI|NE VLEESCHWAREN DELICATESSEN. Heelt U onze h e e r I Ij tt e al geproeid IETS FIJNS BIJ DE 1 HEE WfcTilG GEDEPONEERD Kwaliteit en Maat gegarandeerd Lage pri{zen. Belast zich met Begrafenissen en Crematie. Telef. Int. No. 22444 Bloemendaal Straatweg 48 Wilt gemihkelijk kooien, arobeeit X !N dan onze SCHOINEN eens) H MIST- en REPABAT1E-INRICHTIKG Oiigineele ontwerpen voor tuinaanleg. BRUIDSWERK - KRANSEN Bekroond met hoogste onderscheiding. W BEUNDER door nieuwe bouwmaterialen te gebruiken in de gelegenheid is woningen te bouwen met groole breeds raamvakken en daardoor het con tact tusschen het inwendige der woningen met de omringende natuur grooter te maken, zal dit ook invloed moeten hebben op den aanleg van den omringenden tuin. Een goede oplossing is daarvoor, door gebrek aan praktijk, nog niet gevonden, waar het streven is om van uit de woning een zoo ruim mogelijk uitzicht te heb ben op het omgevende landschap. Met veel belangstelling werd deze causerie gevolgd en ofschoon men niet algemeen in stemde met deze gewijzigde opvattingen, gaven ■deze denkbeelden ruim stof tot overdenking. Er waren weer vele mooie inzendingen voor het puntenstelsel en kon de keuringscommissie de volgende punten toekennen aan: F. Booms: Genista racemosa 9, Richardia Childsiana 9, Cyclamen pers. gigant, rubrum 9 H. F. Hardeman: Genista racemosa 7, Freesia refracta hybr. 8, Primula maiacoides superbe 8, Adiantum scutum 8. J. M. Mooren: Cypripedium Dixmude 8, id. Rosetli 9, id. Pixie Beryl 8. W. v.i Wiefferen Azalea ind. Mad. Augs. van' Dammej (overgehouden) 9, Azalea Mad. Petrick 9, Tul-I pen v. d. Neer 7, Amaryllis (zaailing 1929) 9. Y. G. Mulder: Cypripedium Dauthierif 9, Bego nia conguefolia 8, Lycaste skinneri 8, Ódonto- glossum pulchellum 10. P. L. VAN BUEREN, Secr. Bloemendaal, 18 Febr. 1932. VEREEN. BUURTBELANG AERDENHOUT— BENTVELD. De Vereeniging Buurtbelang „Aerdenhout— Bentveld" hield Donderdagavond in restaurant „Boekenroode" een algemeene vergadering. In zijn openingswoord constateerde de voor zitter, de heer G. M. W. Margadant, dat de vereeniging tijdens haar eerste levensjaar haar be-'-^ansre ht volkomen bewezen had. Vervolgens wijdde spr. eenige woorden aan de nagedachtenis van de drie leden, die der ver- Wij hebben, de eer U mede deelen dat wij aan onze zaak verbonden hebben eert speciale aldeeling Uw bijzondere aandacht vragen wij voor onze hoofd- en aangezichi.massage met behulp van ultra.violette stralen. Aangezichi-massage verwijdert timpels, velpuisten en wratten, en maakt de aangezichthuid soepel en veerkrachtig. Hootdmassage bevordert den haargroei, verwijdeit oogenblikrelijk roos en is het natuurlijke middel tegen haar-uitval. Prijs per behandeling I 0 75 Per abonnement f 0,50 Onze gezichts-massage geelt U een Jeugdig, Frisch uiterlijk. Door de modernste technische verbeteringen toe te passen, garandeeren wij U, dat U in alle opzichten tevreden zult zijn. Ons werk staat aan de spits. Onze Perm nent-Wave heelt de volie garantie van zes maanden. eeniging door den dood ontvallen zijn, n.l. de aeeren Holdert, Wackle Eisten en Glimmerveen. Ingekomen was een afwijzend antwoord van de Avnsterdamsch-e Waterleiding Mij. op een verzoek, om voor de leden der B. A. B., billijker tarief te verkrijgen voor toegang tot de water leidingterreinen. De nc-tulen der vorige vergadering werder. onveranderd goeugelceurd. Uit het jaarverslag van den secretaris, den heer J. de Graaf, memorecren we het volgende: Bij de oprichting der vereeniging telde zij 32 leden. Op 't einde van 't eerste vereonigings- jaar was dit aantal gegroeid tot 151. Er is één donateur. De actie der vereeniging omvatte: verbete ring van voetpaden, behoud van natuurschoon en van de gemeentelijke plantenkassen, verge makkelijking van den bouw van garages, ver krijgen van ondergrondsche lichtkabels, betore tramverbinding met Haarlem, herziening tram tarieven, verbeterde drainage van Rijnegom en' Boekenrode, verbeterde postbestellingen, het verkrijgen van meer stoptreinen, verbod van winkelhuizen in woonbuurten, inlegging van busdiensten, 't verkrijgen van speel- en sport terreinen enz. Verder werd hulde gebracht aan de propa gandisten voor de vereeniging en werd de me dewerking van de plaatselijke "Tiers gememo reerd. Gewezen werd op den ongunstigen econo- misehen toestand, welke niet bevorderlijk is voor de kracht van de vereeniging. Uit het Verslag van den penningmeester, den heer H. Fruitema, bleek, dat het saldo f 7-1.78 bedroeg en dat, wil de vereeniging actief kun nen blijven, vergreoting van het aantal leden -•eer gewenscht is. De aftredende bestuursleden, de heeren Mar« godant, Just, Meyer en N. van Keulen, werden herkozen. De heer Margadant werd bij acclamatie tot voorzitter nerkozen. De commissie van advies voor het stichten f

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1932 | | pagina 1