UPS' Kluislnrichtiig en Kofferkluis TOESET LIPPITS' KoleuMe IL. Faber Zn., Gebr. VAN RIESSEN, Overveen GOSEN SCHIERING Centrale-Ver warming Oliestookinrichtingen. TOESET Vischhandel 1. Bill lm Bezoekt onze llisclizai Prima Holl.-, Belgische en Wales Anthraciet. Srechcokes voor centrale verwarming. i Seine i'utstnit 10, Haarlem l C. J. Gill - enne ALGEMEEN WEEKBLAD Voor Bloemendaal - Overveen - Aerdenhout - Bentveld - Vogelenzang - Duinlustpark - Santpoort - Haarlem en Westelijk Heemstede DE TWENTSCHE BANK N.V. Zuurkool - gezouten Snijboontjes - Spereïe- boontjes - Andijvie - de echte wintergroenten. Mr. Cornelisstraat 38 Telef. 15014 Blsemsfimagazijn „DE OAHL'A" HEROPENEN de verbouwde winkel half maart TECHNISCH-BUREAU 26e Jaargang. 4 Maart 1032. No. 0. Bureau voor Redactie, Administratie en Advertentiën Cruquiusstraat 19, Haarlem Telefoon 14743. Postgiro 191387 Bijkantoor te BloemendaalBloemendaalscheweg 42 abonnementen DIRECTIE F. C. DERKS VERANTWOORDELIJK REDACTEUR: Mr. P. TIDEMAN BLOEMENDAAL BLOEMENDAALSCHEWEG 147 LEVERT TOP KWALITEITEN TEGEN MATIGE PRIJZEN!! EERSTE BLAD. PLAATSELIJK NIEUWS. Christelijk Gemengd langlcoop. Wiit gij U aansluiten bij een flinZangkoor? Sluif U dan aan bij het koor dat iederen Maandagavond om 8 uur repeteert in het Jeugdhuis onder leiding van den Heer P HALSEMA Dames en Heeren boven de 18 -aar zijn hartelijk welkom. Contributie 20 ets. per week. P. ROTTE rtioemendaaischewej 59 7i Tel 2zl84 Bloemendaalsch^ Kipjes en Pannekoekjes ZIJL WEG 314 - Tele oon 15739 OVERVEEN. C. CASSEE ART STIEK BLOEMWERK Verbindingsweg Bloemendaal, Tel 223E8 BRUIDSWERK - KRANSEM ÊLOEMEIiBAAL - TEL. 2328Ü De beste en loch de goedkoopst® LEVERTRAAN levert nog steeds als van ouds W. SCHEfiPSTRA Gediplom. Ds-agisJ Apotheker-ass. .BloemtHilwes 75 - Telefoon 22029 „Uitzendina van Diners aan huls" Jordensstraat 74, ffaar'cm. Tel. 13132 HAARLEM TEL. 12660 Het Bloemendaalsch Weekblad ADVERTENTIEN Advertentiën pei regelI 0.15 Vraag en aanbod, 4 regels 0.35, bij vooruitbetaling Elke regel meer 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting Abonnementenprijs bij vooruitbetaling i 1.75 per hall jaar Abonnementen kunnen steeds ingaan, maar zijn verbindend voor hel loopende halfjaar. Ten onrechte meent men soms, dat eerste klas -/aken als regel h'iogere prijzen berekenen, voor dezeltde kwaliteit als mindere zaken. - Zeker is dit niet het geval bij die er wel voor zorgt zijne Clientèle de allerbeste kwabtei'en te leveren, doch die in het berekenen van prijzen nooit hooger gaai dan den prijs die hem eerlijk toekomt. Advertenties kunnen to* uiterlijk Donder 3ags tien uur worden aangenomen, ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging riekte men recht Étreeks tot de Administratie. VERGADERING KLEVERPARK- VEREENIGING. Woensdagavond vergaderde bovengenoemde vereeniging in het café van den heer Burgers aan den Schoterweg te Haarlem. De voorzitter, de heer H. van der Velden, zegt in zijn openingswoord o.m. dat het bestuur de onderlinge functies als volgt heeft verdeeld: H. van der Velden, voorzitter; G. Brugman, 2e voorzitter, H. van der Ham, secretaris; Joh. Cassee, 2e secretaris; E. de Rek, penning meester. De notulen van de oprichtingsvergadering worden voorgelezen en goedgekeurd. Onder de ingekomen stukken komt voor eer schrijven van den „Kleverpark-omroepsr" met een aanbieding van advertentie-tarieven. Dt voorzitter deelt mee dat na genomen informa tie door het bestuur geadviseerd wordt dit schrijven voor kennisgeving aan te nemen, het geen wordt goedgekeurd. Een schrijven van het Bloemendaalsch Weekblad, met aanbiedingen en voorstellen wordt door den voorzitter nader toegelicht en geeft de vergadering in overwe ging nader met dit blad in relatie te treden echter zal het noodig zijn, de oplaag en de verspreiding een kleine wijziging te doen on dergaan. Vervolgens worden Statuten en huis houdelijk reglement voorgelezen en na enkele gedachtenwisseling goedgekeurd. Tenslotte komt het voornaamste punt van dv agenda, n.l. het houden van een reclame campagne. Het bestuur heeft in studie genomen een speciale reclame-methode in overleg mol een uitgever in Duitschiand, hetgeen de voor zitter uitgebreid toelicht, een reclame-cam pagne van zóó vèr strekkende beteekenis, iets zóó aparts, wat in Nederland nog nooit is toe gepast, dat elke deelnemer, zoowel van do zijde van het publiek als van ,den zakenman onwillekeurig in een enthousiasme geraakt over het aardige idee en de niet te onderschatten resultaten. We willen trachten in een volgend nummer deze reclame-methode in een apart artikel to te lichten en volstaan nu met de mededeeling, dat verschillende leden zich bereid verklaarden aan deze campagne deel te nemen, dat enkelei. de zaak in beraad hielden en een paar leden de meening van het bestuur niet deelden. Besloten werd binnenkort een vergadering uit te schrijven om betreffende deze reclame- ampagne een definitieve beslissing te nemen. De vergadering was goed bezocht en eindigd: circa 12 uur. REDDINGSBRIGADE. De Bloemendaalsche Reddingsbrigade houdt haar Jaarvergadering op Vrijdag 4 Maart te 8 uur n.m. in hotel „Rcozendaal" Overveen. De agenda luidt: 1. Opening; 2. notulen; 3 ingekomen stukken; 4. jaarverslag secretaris; 5. jaarverslag penningmeester; 6. benoeming kas controle-commissie; 7. bestuursverkiezing. Aftr. zijn de heeren van Uederhasselt en de Graaf (beiden herkiesbaar). 8. Verkiezing lid T.C., aftr. de heer Hendriks (herkiesbaar); 9. afgevaardig den naar de bondsvergadering cp 28 Maart te Utrecht; 10. rondvraag en sluiting. DIERENBESCHERMING., De Vereeniging tegen het mishandelen van dieren voor Haarlem en Omstreken, organiseer de een voordracht met lichtbeelden over: „Dierenbescherming midden in de practijk", t houden door mevrouw J. C. van Poelgeest- Brand en den heer H. van Poelgeest, Lid van het Hoofdbestuur van de Nederiandsche Ver eeniging tot Bescherming van Dieren, op Woensdag 9 Maart 1932 in de Theosophiastich- ting, Nassauplein 8. Aanvang 20 uur. POPPEN-TENTOONSTELLING. Het Comité van de Poppententoonstelling gehouden van 1624 Februari 1.1. in het Prin senhof, maakt hiermede bekend, dat het netto overschot f 2471.68 bedraagt. De opbrengst van de voor de groots loterij verkochte loten is in dit bedrag niet inbegrepen. Het dankt allen, die tot dit goede resultaat hebben bijgedragen en in het bijzonder nog de firma's N. V. Café Rest. v.h. Gebr. Brinkmann, ten Brink's Theehandel van Empelen v. Dijk, Gebr. Gerzon's Modemagazijnen, Heenk's Ijzer handel, B. van Liemt, J. Myer, My. Nutricia, Vroom Dre.smann en A. de Wilde voor hun ne zoo welwillend verleende stsun. De trekking van de groote loterij geschiedt omstreeks 1 April a.s. Loten zijn nog verkrijg baar, zoolang de voorraad strekt, doch tot uiterlijk 30 Maart a.s. in verschillende maga zijnen en bij de Comit-'leJcn. VKtnnsT. Sinds 29 Februari wordt vermist de te Velsen woonachtige Z„ die i- de Boschlaan een kleinen vischhandel drijft 5' f n vreest, dat hem een on geluk is overkonen. COMESTIBLES, FIINE VLEESCHWAREN DELICATESSEN. Heeft U onze h e e r I ij e al geproefd IETS FIJNS BIJ DE THEE WtTilG GEDEPONEERD Kwaliteit en Maat gegarandeerd Lage prijzen. Belast zich me! Begrafenissen en Crematie. Telef. Int. No. 22444 Bloemendaal Straatweg 48 Wilt gem heilik koo ien, grobeeit Q D dai onze SCHOENEN eens MAAT. en REPARATIE-INRICHTING Oiigineele ontwerpen voor tuinaanleg. Bekroond met hoogste onderscheiding W BEUNDER CAUSERIëN OVER MYSTIEK. 'tl'. Dinsdagavond, 23 Februari j.l., vond in het Kerkgebouw der Vrije Katholieken in het Kin- heimpark, de laatste Causerie over Mystiek van dezen winter plaats. De heer Ko Borsten sprak in een bezielde rede over het mystieke onder werp: „De Geestelijke Bruiloft". Spreker zeide ongeveer: Aan het slot van dezen cyclus wil ik U spre ken over het kenmerkende, het karakteristieke van het mystieke leven zelf, nadat ik de vorige keeren de voorwaarden heb behandeld, die ver vuld moeten zijn, voordat de mensch een mystiek leven kan leiden. Ik wil U spreken over de Geestelijke Bruiloft. Maar eerst moet IJ begrijpen, dat ook de mystieke mensch slechts door woorden en ge baren uiting kan geven aan zijn gevoelens en aan wat er in zijn ziel omgaat. De mystieke mensch gebruikt dezelfde structuur van woor den als wij, al liggen zijD geestelijke gebeurte nissen op metaphysisch gebied Daarom gebrui ken zij woorden als Bruid en Bruidegom en Geestelijke Bruiloft. Ieder mensch heeft het verlangen zich met een ander te vereenigen, zoowel in het animale als in het mystieke leven. De groote geest:n van alle tijden hebben dan ook die vereeniging gezocht. Die drang, dat verlangen neemt men mee over den drempel van het metaphysische leven. De drang om zich te vereenigen met het Heer lijke, het Geheimnisvolle het Hoogste. Ook Catharina van Sienna en zeer veel an deren konden er niet aan ontkomen zich te ver eenzelvigen met haren Meester. De creatieve kracht ontleenden zij aan het leven met haren Bruidegom. Aan het geestelijke huwelijk is een sexege- voel niet vreemd. We zien dan ook uit de mys tieke geschriften, dat een mystieke vrouw zicli vereenigt met een mannelijke figuur en dat een mysticus zich een bruid zoekt. Het is te begrijpen, dat een ziel, die nog niet, tot de hoogste trap gestegen is, geneigd zal zijn, indien het een vrouw is, om op te gaan in een positieve, krachtige mannelijke figuur en dat, indien het een man is, hg getrokken wordt door een zeer subtiele figuur, zoo vond Bernard de Clairveaux zijn hoogste ideaal in de Maagd Maria. Als een mensch echter zoo hoog gestegen is, dat hij zich niet meer verwant gevoelt met iets positiefs of negatiefs, dan vervallen natuurlijk die neigingen en treedt in de plaats daarvan liet Eeuwige Leven zelf, dan wordt het Eeuwi ge tot de Geliefde in het leven. Dit is de Geliefde, over Wien Krishnamurti spreekt. Franeiscus van Assisie verbond zich met de „vrouwe armoede", als het ware dus met een abstractie en vond, dat de mensch dan pas leeft als de ziel volkomen en sereen in de volheid van het Eeuwige Leven staat. Er zijn meer voorbeelden van de Geestelijke Bruiloft: Theresia, die voortdurend in gesprek was met haren Meester Jezus; Jeanne d'Arc, die zich innerlijk met den Aartsengel Michael verbond en zich liet doorstroomen door zijn kracht, om de groots dingen in haar leven tot stand te kunnen brengen. Het is een moeilik probleem, dat ik U van avond voorleg, maar ik hoop, dat U de begees tering kunt meevoelen, die iedere man of vrouw doortrilt, die het mystieke leven leidt, wrnnee- het hart óverstroomt van het druipende fluide on brandt met het gloeiende vuur van den Ge liefde, zoodat zij niet tevreden zijn, alvorens zij aan ieder, die met hen in aanraking komt, iets van dien gloed hebben overgegeven en zij he door de straling van hun liefde hebben gekoes-" terd. Guido Gezelle, de mensch, die eenzaam als een eenvoudig pastoor door het leven ging, wil de zich ook met alles, wat op zijn weg kwam, vereenigen. Hij voelde, dat alleen de mensch, die brandt van liefde, een stralende mensch is; voor hem had elk ding waarde, alles gaf hem de neiging, zich er mee te willen vereenigen. Walt Whitman, de Amerikaansche dichter, die zooveel stof deed opwaaien, toen hij den Eeuwigen God vergeleek met een alles omver- werpenden wervelwind, voelde zich één met aarde, hemel, luchten en zeeën, ja met alles, wat de menschelijke ziel aanraakt. Ook Willem KIoos voelt, dat er in het leven niets onaangeroerd kan blijven door den God delijken adem. Hij zal zich met de zee vere ni- gen, als hg bidt, dat de zee in hem moge komen, opdat zijn ziel zoo groot moge worden als zij Hiervan spreekt ook Ruysbroeck in zijn Gees telijke Bruiloft. Hij voelde, dat hij de Geeste lijke Bruiloft vierde, toen hij de hoogste God heid aanriep, maar ook vierde hij deze met de eenvoudigste dingen, die hij onderzocht, met de korenvelden, met de vogels en de luchten, zoo dra zijn ziel in de natuur maar een klank op ving van God. Dit zijn gedachten, die als panthe'i? gedachten bestempeld zullen worden en dit zijn ze ook. De mysticus kan niet ontkomen aan het zien en het hooren van God in een stroohalm, in het ruischende rist, in de barens weeën van een dier; hij heeft alle smart, a1 wat trillen en leven kan lief, omdat, hst God is Franeiscus van Assisië, de poëtische mysti cus, die op de zonnestralen als op een harp spesldideed dit niet poëtisch gedacht, maar in werkelijkheid. Menschen, die zoo geheel ontworden zijn aan het leven hier op aarde, zoodat zij het zuivere leven kunnen herkennen, herkennen in alles God. Voor hen zijn de klet teringen der regenstralen, de glinsteringen vas een kristal een Gods gebeuren. De studie van de Mystiek maakt ons vat baar, om achter al het leelijke, hrt mooie, hot Goddelijke te zien en in de kleinste voorvallen in het leven het Geluk te vinden. De Geest eiijke Bruiloft kan alleen beleefd worden door den mensch, die heeft liofg had of het vermogen heeft om lief te hebben. De aardsehc liefde tusschen man en vrouw, voor kinderen, voor vrienden of voor de natuur moet voorafgaan aan de liefde voor God. Zon der dir kan men niet opgaan in het Godsver langen. Waar Plato zegt, dat de menschen de Frijscouiant wordt op aannage msjizonJen. vleugels moeten opslaan naar boven, zegt hij ook, dat dit mogelijk is door de aard3che lief de heen; mits die liefde zoó zuiver is, dat zij slechts beslaat om liefde te geven, kan zij eei. schrede zijn, die nader voert tot de omar ming van den Eeuwigen Geest. De mensch, die het mystieke Pad van Hei ligheid wil betreden, moet de Liefde zelf zgn, de Liefde, die slechts geeft en niets voor zich zelf vraagt. Nu zult U mij vragen, wat moet de mensch doen, die niet de gelegenheid krijgt om iemand in zijn leven lief te hebóen? Dan wil ik U wijz.n op het feit, dat vele Mystici, die de beantwoorde aardsche liefde niet hebben ge kend, niet zijn bezweken aan de smart omdat hieruit het zuivere Godsverlangen werd ge boren; In de onbeantwoorde liefde ligt vaak het begin van de ontmoeting met den Eeuwi gen Bruidegom. Op met moment dat de myst'eke man of vrouw begrijpt, hoe geliefd moet worden, wordt hij gedragen door de sublimatie van de liefde en is hij, als Krishnamu ti, in staat, steeds den Geliefde hij zich te hebben. Als wij in staat zijn iederen dag van enze liefde aan anderen te geven, zullen wij w:t:n, dat men steeds met den Geliefde kan zijn, i

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1932 | | pagina 1