UPS' KluisinricMing en Kofferkliis L. Faber Zn. W. K. Kemper J. H. DE WERD, Kleverparkweg 4. Vereeniging nor jeugdwerk P. Vischhandel J. BALM Zoon Bezoekt onze Vischzaak. UTT 1 kleine Houtstraat 10. Mem Kerkplein 17, Iel. 22383, Bloemendaal ALGEMEEN WEEKBLAD voor Bloemendaal - Overveen - Aerdenhout - Bentveld - Vogelenzang - Duinlustpark - Santpoort - Haarlem en Westelijk Heemstede DE TWENTSCHE BANK N.V. JEUQDTUmEH Opening Bloemsnmagazijn „OË DAHLIA" Voor do Mo H. Communie. Zilveren Roxekransen, Kindermistaais, Schilderijtjes, Plaquettes 28e Jaargang. 8 April 1932. No. 14. Bureau voor Redactie, Administratie en Advertentiën Cruquiusstraat 19, Haarlem Telefoon 14743. Postgiro 191387 Bijkantoor te BloemendaalBloemendaalscheweg 42 DIRECTIE: F. C. DERKS VERANTWOORDELIJK REDACTEUR: Mr. P. TIDEMAN r EERSTE BLAD. April. BLOEMENDAAL aan de Vijverweg, Bloemendaal, Inschrijving dagelijks bij den concierge van het Jeugdhuis. Leeftijd 10 jaar en ouder. De contributie a f2.50 voor den geheelen zomer, moet bij de inschrij ving worden medegebracht. De tuingereedschappen worden gratis verstrekt Laat je spoedig inschrijven, er zijn slechts 50 tuintjes beschikbaar. HET BESTUUR. Bloemendaalscheweg 59-71 Tel 22184 en PLAATSELIJK NIEUWS. C. CASSEE Wilt gemakkeliikkoopen, probeert o U dan onze SCHOENEN eens MAAT- en REPARATIE-1NAIGBTINfi o ARTISTIEK BLOEMWERK Tel, 22338 BRUIDSWERK - KRANSEN DUC0 Spuit Inrichting voor Automobielen. BLOEMENDAAL - TEL. 23280 Het Bloemendaalsch Weekblad ADVERTENTIËN Advertentlën per regel0.15 Vraag en aanbod, 4 regels f 0.35, bij vooruitbetaling Elke regel meer f 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting Lot ABONNEMENTEN Abonnementenprijs bij vooruitbetaling t 1.75 per half jaar Abonnementen kunnen steeds ingaan, maar zijn verbindend voor het loopende halfjaar. BLOEMENDAAL - BLOEMENDAALSCHEWEG 147 ns Wanneer U de moeite gedaan hebt, naar den BLOEMEN DAALSCHEWEG 259 Ie Overveen te komen, om de mooie dingen in de etalages van BOSKAMP te bewonderen, dan doet U verstandig ook bij BOSKAMP binnen te gaan, en daar, gezeten in den gemakkelijksten stoel. U een en ander te laten toonen van het vele schoons dat BOSKAMP voorhanden heelt. U zult tot koopen niet - gedwongen worden. - Advertenties bannen tot uiterlijk Donder- lage tien uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 13 nor. Klachten over de bezorging richte men recht- itreeks tot de Administratie. AGENDA. BIOSCOPEN. Cinema Palace, ietieren avond 8 uur, Heerscher tier duisternis. (In de hoofdrollen Anna Sten en Emll Jannings). Luxor Theater, lederen avond 8 uur 15, Kame- radsohaft. Rembrandt Theater, 7 uur en 9 uur 15, „De brave zondaar" met Max Fallenberg, SCHOUWBURGEN. Schouwburg Jansweg (zie advertentie). Stadsschouwburg (zie advertentie). Deze naam komt van aperio, d.ï. openen. Met deze echte lentemaand gaat een tijdperk in van geboorte, groei, bloei, verval en dood, dat vele maanden duren zal. April brengt de Lente, die in Mei heerscheresse zal zijn en ln Juni het hoogtepunt van haar macht zal be reiken. Tot nu toe heeft de natuur geen haast ge maakt met de opening der lente. In de laatste week van Maart was alles nog kaal, ten gevol ge van den langdurigen drogen, uitdrogen- den Oostenwind. Het land smachtte naar regen, de weilanden wilden geen frisch groene kleur bekennen. Wei gluurden de witte wilge katjes uit de bruine schubben en strooide de hazelaar bevruchtend stof door zijn takken. Ook zwollen voortdurend de kastanjes- en psreknoppen en tooiden kamperfoelie en roos zich met fijn frisch groen. Wel meenden sneeuwklokje en crocus de lente te mogen in luiden, maar de schoone voorjaarsfee bleef uit. Eindelijk kwam met den eersten April wes tenwind met regen. Toen begonnen in de Over- Zaterdag 16 April 1933, 2 uur. veensche voortuintjes de crocussen in volle kleurenpracht van oranje, geel, paars en wit te prijken. Br zjjn er die er zich over verwonderen, dat de eerstelingen der lente in vollen wasdom staan, ais bijna al het andere nog winterkaal is. Ze moeten bedenken, dat deze nimfen in haar bol een provisiekast hebben, waaruit ze allang hebben kunnen nemen, wat ze noodig hadden om bladeren en bloemen te produceeren, als de wortelharen van de meeste andere planten nog overal de groote voorraadschuur, de teelaarde gesloten vinden. Ook melden zich nu de narcissen aan. Mét haar zuiver wit bloemdek en gelen bekerkrans met roodachtigen rand wint mijns inziens de witte, Narcissus poëticus (mooie naam!) het van haar geie zuster. Hoe is de schoone bloem aan haar mytholo gischen naam gekomen? Narcis was de vrucht der liefde van den ri viergod Cephisus voor de nimf Liriope. Het beeldige kind groeide op tot een beeldschnonen jongeling, die echter ongevoelig was voor de uitingen van genegenheid der met hem op groeiende nimfen. Zelfs versmaadde hij Echo, de schoonste dezer schoonen. Teleurgesteld wendde deze zich tot Nemesis om een voor beeldige straf voor den kouden Narcis. Ne- mesis liet hem zjjn eigen beeld in een bron zien, op dat betooverend beeld verheven en van onbevredigd verlangen wegteren. Dat kon Echo toch niet aanzien. Zij wist van de godin te verkrijgen, dat de straf werd verzacht. Ne mesis veranderde hem in een schoone bloem aan den waterkant, waar hij van de liefde der nimfen verzekerd kon blijven. En nu is de lente er en zal de ontplooiing snel gaan. Bij 't Binnenpad aan 't begin der lianalaan liggen al blauwe, witte en roode hyacinthen-veldjes. Eveneens in de Zanderij. In den tuin komt de kruisbes naast de aalbes in bloei. Beide met kleine bekervormige bloemen, bedekt met klierharen, die kleine nectarsnoeps- kers weten af te weren, maar bijen en hommals toelaten om voor de kruisbestuiving te zorgen Gaat onze weg door vochtige weiden of langs slootkanten, dan kunnen we al een enkele dot terbloem ontmoeten als een goudgele droppel in 't groenende land naast de eerste teere amethysten van de pinksterbloem. Op be- schaduwde plaatsen komen speenkruid en anemoon schuchter voor den dag. De speentjes van het eerste bevatten reserve-voedsel. D, anemoon schiet als een teere witte bloem tus- schen drie schouderbladen uit den wortelstok op. In de vogelwereld begint het recht levendig te worden. De minnezangen zijn niet van de lucht, juichend, fluitend, zingend, kweelend Bij 't warme donkere geluid van den woud doffer komt weldra dat va» den koekoek, Roodborst en koolmees zingen hun hoogste lied. De tjiftjaf geeft zijn maatslag, da pseudo- vinkenslag van de fitls komt weldra. Da merel geeft zijn morgen- en avondsolo's in de boom toppen. De salamander-mannetjes pronken nu in bruiloftskleed: oranjegeel met zwarto vlekken Eenden, fazanten en patrijzen beginnen te broeden, evenals buizerden, sperwers, toren valken en kiekendieven. Wezels en ottars werpen. Snoek, baars en voren schieten kuit, En 't kleine stekelbaarsje legt zijn bruilofts tool aan en gaat een aardig kogelvormig nestje bouwen tusschen waterplanten, graag onder bruggen. Ja, overal nieuw leven. De lente is er. S April. K. ZW- COMESTIBLES, FIjNE VLEESCHWAREN DELICATESSEN. Heelt U onze h e e r I Ij k e al geproefd IETS FIJNS BIJ DE THEE WETIIG GEDEPONEERD EBB Belast zich met Begrafenissen en Crematie. Telef. Int. No. 22444 Bloemendaal Straatweg 4B CO HET CRISIS-COMITé ALHIER. Met een enkel woord van sympathie willen wij in herinnering brengen, wat mevr. Dyserinck (die, wat ons trof in haar voortreffelijke toe spraak zuiver Nederlandsen sprak) in de pauze j.l. Zaterdag in het Jeugdhuis zeide, opwekkend tot steun aan ons plaatselijk crisis-comité. Zoo wel finantieele steun als persoonlijke, is hoog noodig. Elke, ook elke kleine bijdrage is wel kom. DE CRISIS-TENTOONSTELLING IN „KUNSTZAAL REEKER". Haarlem en Omstreken heeft nu zijn crisis, tentoonstelling en daarmede zijn de crisisprijzen voor beeldende kunst, ook tot onze contreien doorgedrongen. Natuurlijk behoeven wij aller minst deze jongste baby van de crisis met ge juich te ontvangen, mads aco lang de moeder nog regeert, moeten wij het kind wel acceptee ren. De meestal te lage bedragen, die de schilder voor zijn werken ontvangt, zijn dus wederom wat gekortwiekt en elkeen zal begrijpen, dat dit voor den artiest een harde noot is. Maar hü moet zorgen voor zijn bestaan en dus dient hij naar middelen uit te zien, die hem het leven in een crisistijd mogelijk maken. Eén van die middelen is, tijdelijk zijn werk te verkoopen te gen zeer lage prijzen. De Haarlemsche crisis- tentoonstelling biedt de werken aan tegen prij zen van f 10.— f 25,— en f 50.Nu is het jam mer dat men hieraan niet eenige hoogere va riaties heeft toegevoegd. Voor sommige werken is, zelfs in een crisistijd, vijftig gulden veel te schraal. Niettemin zou men de inzendingen van deze expositie in drie soorten kunnen verdeelen. De werken die, deze periode van algemeens prijs verlaging in aanmerking genomen, met het vastgestelde bedrag, te goed, te weinig of juist voldoende betaald worden. Wie dus uitkijkt kan voor een luttel prijsje eigenaar zjjn van een ardige teekening, schilderij of grafisch werkje. Een groote verscheidenheid kenmerkt deze ten toonstelling, Er is ouderwetsche- en moderne kunst. Er zijn werken, die in het buitenland ver vaardigd wenden en we vinden Hollandsche land schappen, soms goede bekenden uit de omgeving. Stillevens, figuren en landschappen, wisselen el kander af, zoodat er een ruime keuze is. De be langstelling blijkt niet gering, want er zijn deze eerste dagen al heel wat bezoekers geweest. Van de ongeveer tweehonderd inzendingen werden er al ruim vijftig verkocht. Natuurlijk heeft men de verkochte exemplaren al weer door nieuwe stukken vervangen. De tentoonstelling belooft dus inderdaad, op haar wijze, een suc ces te worden, dat wij inzenders, zoowel als in richters van harte gunnen. Ten slotte vermelden wij nog, dat er aan deze expositje ook een loterij verbonden is. Op de eerstkomende Zondagen tot en met 1 Mei en op Zaterdag 9 en 23 April zal zij opgeluisterd wor den door muziek, zang, deolamatie, karikatuur- teekenen enz. De tentoonstelling wordt gehou den in „Kunstzaal Reeker", Wagenweg 102, Zij werd door een uitvoerend comité van bekende kunstenaren en burgers samengesteld, terwijl een omvangrijk eere-comitê haar 1» de belangstel- ing aanbeveelt. DE B-DOKTERS EN DE ANDERE DOKTERS. Menig lezer heeft zich vrcolijk gemaakt over ons artikeltje over de B-dokters in onze gemeen te wier namen zoo keurig kloppen met den aan- varrsletter onzer gemeente. Niet aldus patiën ten van dep D-dokter en den L-dokter alhier. Ons moet van 'thart, dat wij 'n grapje gaarne met een ander grapje beantwoord zien, maar ook dat wjj tegenstanders zijn van on eerlijke concurrentie. Aan dat laatste denken wij echter nooit als hst gaat over helpers der lijdende menschheid. Men kan desnoods nog koopman in tabak of in rubber worden om een beroep te hebben, waar mede (somtijds) geld is te verdienen, maar dok' ter wordt man (evenals advocaat, predikant, priester of rabbijn) uit roeping. ïntusschen, sommige patiënten van dr. Dippel en dr. Liltge alhier gevoelden hun medious ge' passeerd. Het is daarom, dat wij, voor wie daaraan nog niet hebben gedacht met voldoening boek Origineele ontwerpen voor tuinaanleg. Bekroond met hoogste onderscheiding. W. BEUNDER staven dat wij ook die goede medeburgers als vrienden hebben van onze lijdende plaatsgenoo- ten; ln het bijzonder doet het ons genoegen te kunnen constateeren, dat ook dr. Lütge geheel hersteld is van de ernstige ziekte, waaraan hij 4 maanden geleden heeft en tijdens welke ook hij vele blijken van genegenheid van zjjn patiënten ondervinden mocht. DE JAARVERGADERING VAN BLOEMENDAAL'S BLOEI. De voornaamste bijzonderheid uit do j.l. Zater dag gehouden jaarvergadering van Bloemendaal's Bloei kent men reeds uit ons bulletin van Maan dagochtend en uit de dagbladen. De op die vergadering volgende openbare film- vertconing in de groote zaal van het Jeugdhuis was een groot succes, voor Dick Laan, voor den heer J. C. Mol evenzeer als voor Multifilm (dus ook voor den heer Pointl) en voor het bestuur der vereeniging zelf. Voor het bestuur, zeggen wij met voordacht, cmdat deze vereeniging in de gelukkige omstandigheden verkeert, dat het bestuur hier alles organiseert en doet en dat het tegenwoordig bestuur onder leiding' van den bij acclamatie herkozen uitnemenden voorzitter, tel kens aardige ideeën heeft en gelukkige grepen doet. Ook nu weer. De avond begon met vertooning van de foto's door de Fotopers en door particu lieren opgenomen van het openluchtspel op Ko ninginnedag 1931 in Duin en Daal vertoond. Dat gaf al duurde het wat lang, een gezellig plaat selijk cachet aan den avond, welk cachet zijn top bereikte door het afdraaien van Dick Laan's film van hetzelfde spel, aan welke film ook technische en artistieke qualitelten zijn, die de aanwezigen amuseerden en boeiden. De heer Mol, door den voorzitter mi". Theyse met een kort woord als „belangrijk plaatsge noot" ingeleid (dat duurt niet lang meer, want de heer Mol zal met zijne vennootschap 1 Mei as. het kapitale perceel Kenaupark hoek Kin- derhuisvest betrekken) heeft daarna met een tusschenpoos. waarin mevr. Dyserinck-van Gilse van de Palz het woord voerde, tot 11 uur de aanwezigen beziggehouden. Hij deed dit met zijne beste wetenschappelijke films van den laatsten tijd. Dezen werden door hem toegelicht, waarbij hij een lans brak voor de zoogenaamde cultureele film; dit is de ver zamelnaara voor films, die dienstig zijn aan 't onderwijs en aan ontwikkeling in het algemeen. De prachtige waterdruppslfilm, de bloedfilm, die der ornamentieke kristalvorming, bloemen en rankenfllms en tot slot de aquarium-film maakten de bewondering voor de natuur en deze filmkunst van alle aanwezigen, oud en jong gaande; de halve en heele uitroepen van eerbied lichtbeeldenkunst, waren niet van de lucht. (Niemand heeft zich de tocht naar het Jeugd huis berouwd en Bloemendaal's Bloei kan weel een goeden avond in haar geschiedenisboek in schrijven. ZIEKENHUISVERPLEGING. De N.V, Eerste Nederlandse!» Maatschappij voor Ziekenhuisverpleging, (M.V.Z.) schrijft ons het volgende: In vroeger dagen werd niet anders dan in uiterste noodzaak van behandeling in een zie- kenhuis gebruik gemaakt. En thans? De opname in de ziekenhuizen is algemeen ge worden. Wij kunnen er van meepraten 1 Tienduizend personen werden voor onze reke ning in een ziekenhuis verpleegd. Tlenduizendmaal teekenden wij de stukken die benoodigd zijn wanneer een patiënt in een zle- kenhuis wordt opgenomen. Tienduizend personen hadden bij opname in een ziekenhuis één zorg minder. Zij wisten en ondervonden, dat de M.V.Z, voor de betaling der kosten goed was. Tienduizend personen! De geheele bevolking van een provinciestad. Slechts een groote organisatie is in staat op dergelijke resultaten te wijzen. Die organisatie vindt U in de M.V.Z. De M.V.Z. beschikt over een staf van Doktoren die haar adviseurs zijn. De M.V.Z, is in ieder ziekenhuis een goede be kende. Zij telt haar patiënten bij duizenden en haar Verzekerden bij tienduizenden. 150.000 Nederlanders verzekerden zich reeds bjj haar. Gelet op Uw positie, Uw stand, wenscht U bij opname in een ziekenhuis minstens in de Twee- do Klasse verpleegd te worden. Ook daarvoor kan de M.V.Z. zorgen. Op welke wijze dit mogelijk is, leest U ln een uitvoerige circulaire die wij U op aanvraag gaarne zullen toezenden. Men kan zich wenden tot den directeur van het bijkantoor voor Noord-Holland G. A. de Jong te Medemblik. „BLOEMENDAAL VOORUIT". Ter ledenvergadering van Bloemendaal's Bloei werd gevraagd naar bsstaan en werken der mid- denstandsvereenlglng „Bloemendaal Vooruit", ja ren geleden opgericht en laatstelijk werkzaam onder voorzitterschap van den heer Van Kem pen, toen behangerspatroon alhier. Deze vereeniging is in ons jaar- cn adresboek „Help U zelf" niet meer opgenomen, omdat zij reeds sedert jaren een slapend bestaan leidt, secretaris is de heer K. Ouwejan Czn., Bloemen daalscheweg 43. HET WIMBLETON TENNISPARK TE OVERVEEN EN NOG IETS. Onder groote belangstelling van beoefenaren van het edele tennisspel en vrienden en familie leden der ondernemers, had j.l. Zaterdag de opening plaats van ons nieuwe, inderdaad zeer fraaie en doelmatige tennispark. Wij twijfelen er niet aan, of deze onderne ming voorziet in eene gevoelde behoefte en zal zeker slagen. Wanneer het weer wat beter wordt, zal dit wel blijken. Zeer noodig is, dat de omgeving van deze keurige inrichting wordt opgeknapt. Het zal onvermijdelijk zijn, dat de vee-boerderij van den heer Van der Zon daar verdwijnt. Het is volkomen juist, dat de heer Van der Zon niet

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1932 | | pagina 1