LIPS' Kliiisinrlchting es Kofferkluis Vrijwillige Burgerwacht- Bloemendaal j L. Faber Zn. Gorsetten- Magazijn „ELEGANT GOSEN SOBERING Centrale-Verwarming Oliestookinrichtingen. Openbare Vergadering Spre'.er: de Weied. Zeergel leer Dr. 1.1.1. VOS, F. R UTT I Kleine Houistraat 10, Haarlem 5 Gorsetten - Kousen Tricotages - Buikbanden en Gorsetten naar maat C. J. GUM - CUISINIER W. Scheepstra Vischhandel 2Se Jaargang. 29 April 1932. ALGEMEEN WEEKBLAD voor Bloemendaal - Overveen - Aerdenhout - Bentveld - Vogelenzang - Duinlustpark - Santpoort - Haarlem en Westelijk Heemstede Bureau voor Redactie, Administratie en Advertentiën Cruquiusstraat 19, Haarlem Telefoon 14743. Postgiro 191387 Bijkantoor te BloemendaalBloemendaalscheweg 42 DIRECTIEF. C. DERKS VERANTWOORDELIJK REDACTEUR: Mr. P. TIDEMAN DE TWENTSCHE BANK N.V. op DINüSDAG 3 MEI 1932, des avonds ten 8 uur, in het JEUGDGEBOUW aan de Donker Laan te BLOEMENDAAL. Onderwerp: Nut en bestaansrecht der Burgerwachten. EERSTE BLAD. Agenda, Gemeenteraad. Bloemendaa'scheweg 59-71 Tel 22184 Bloemendaalschs Kopjes en Pannekoekjes C. CASSEE MAAT- en REPARATIE-INRICHTING 199 Anegang 36 Talsfean 132S9 SPECIAAL ADRES Uiterst Concurreerende Prijzen Bloemenmagazijn „SE DAHLIA" - Verbindingsweg BlGsmendaal, Te! 22338 ARTISTIEK BLOEMWERK - BRUIDSWERK - KRANSEN PLAATSELIJK NIEUWS. „Uitzending van Diners aan huls" Jordensstraat 74, Haarlem. Tel. 13132 «J- BaSm ët Soon TECHNISCH-BUREAU HAARLEM TEL. 12660 Gegarandeerde oplage 4000 exemplaren. NO» 17. Het Bloemendaalsch Weekblad ADVERTENTIEN Advertentiën per regel i 0.15 Vraag en aanbod, 4 regels f 0.35, bij vooruitbetaling Elke regel meer f 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting ABONNEMENTEN Abonnementenprijs bij vooruitbetaling i 1.75 per half jaar Abonnementen kunnen steeds ingaan, maar zijn verbindend voor het loopende halfjaar. BLOEMENDAAL - BLOEMENDAALSCHEWEG 147 Lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Toegang en introductie vrij. Men wordt dringend verzocht candidaat-leden voor de Burgerwacht mede te willen brengen. HET BESTUUR: Advertenties kunnen tot uiterlijk Donder- lags tien nur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 nur. Klachten over de bezorging richte men recht- it reeks tot de Administratie. BIOSCOOP-AGENDA. Luxor-Theater, iederen avond, 8 uur 15: Ben Hur met Ramon Novarro. Geprolongeerd. Cinema Palace, iederen avond, 8 uur 15: Piere waaier. Rembrandt Theater, iederen avond, 7 en 9.15 uur: Harlekijn. Een agenda met elf tamme punten. Het was te voorzien, dat 't ook ditmaal niet lang zou duren, ofschoon er geen verraderlijker dingen zjjn dan onschuldig-uitziende raadsagenda's. In- tusschen, 't liep ditmaal weer van een leien dakje. De Commies ter secretarie afd. Onder wijs en personeelzaken, krijgt een telefoon thuis. De heer Dorhout Mees vond 't niet noodig. De heer Prinsenberg ook niet, doch de wet houder van Onderwijs en de heer Hogenbirk verdedigden het voorstel en toen de voorzitter er nog eens op gewezen had, dat een telefoon al het minst is wat de gemeente kan doen, om een hardwerkend ambtenaar, die vele vrije avonduren uit liefde voor zijn werk aan de ge meente schenkt, dit offer te reciproceeren, be krachtigde de Raad de voordracht. COMESTIBLES, FljNE VLEESCHWAREN DELICATESSEN. Heeft U onze h e e r I Ij k e al geproefd IETS FIJNS BIJ DE THEE WÊTIIG GEDEPONEERD Balast zich met Begrafenissen en Crematie, Telef, Int. No. 22444 Bloemendaal Straatweg 48 «e WiUU gemakkelijk koopeti, probeert sl U dan onze SCHOENEN eens Het aantal verloven in de gemeente, dat wet telijk thans 49 bedraagt, had de drankbestrijding aanleiding gegeven, een poging te doen om dit aantal tot 8 te reduceeren. B. en W. prae-advi- seerden afwijzend en de voorzitter deelde, toen de heer Schulz een voorstel deed, om althan3 van die 49 wat af té doen, mede, dat men van overheidswege gewaarschuwd heeft, den clan- destienen verkoop niet in de hand te werken door het aantal verloven lager te stellen, dan in het algemeen practisch noodzakelijk blijkt. Aldus werd het prae-advies van B. en W. bekrachtigd, al zullen B. en W. zich, naar aan leiding van het gesprokene, door den heer Sohultz zich nog nader over het juiste en ge- wenschte aantal verloven in de gemeente Bloe mendaal beraden. Het verslag der Commissie van Toezicht op het Lager Onderwijs gaf den heer Coster aan leiding aan te dringen op samenwerking tus- schen het gemeentebestuur en de Commissie, iets, waaraan blijkbaar in het verleden wel wat gehaperd heeft. Wethouder Bornwater gaf ge lukkig de verzekering, dat er thans geen enkele aanleiding tot gevoelens van animositeit bestaat en voegde er aan toe, dat voorstellen ten aan zien van een nieuwe openbare lagere school te Overveen in gevorderden staat van voorberei ding zijn. Hetgeen de raad met belangstelling en voldoening vernam. Het laatst der ingekomen stukken beteekende een financieel offer voor de gemeente, maar een offer, dat de Raad gaarne bracht. De brand weer heeft een 1000 M. nieuiwe slang met kop pelingen enz. noodig en de commandant vroeg tot het aanschaffen daarvan een crediet van f 1700.waarvoor dan ook de overige appa raten een opknappertje krijgen. Waar de brand weer juist een paar weken geleden zoo'n goede beurt heeft gemaakt (loco-wethouder Kremer stak deswege de loftrompet over het Bloemen- daalsche Vrijwilligerscorps en memoreerde de catastrophe bij Bijvoet als een brand, een groote stad waardig) zou het onmenschelijk geweest zijn, de brandweer het zoo noodige materiaal te onthouden en het voorstel van B. en W. ging er bij acclamatie door. Tot vakonderwijzer in boekhouden en han- delsrekenen werd we vermelden het reeds de heer R. Prcsee benoemd en een paar besluiten ten aanzien van vergoedingen aan eenige bij zondere scholen, alsmede medewerking voor ver bouwing der Christelijke school Bloemendaal, waren al aangenomen haast voor ze in behan deling waren gekomen. Wat niet het geval was met een voorstel tot opheffing van het openbaar voorbereidend onderwijs aan school C. De heer Cassee toonde zich gegriefd, dat het openbaar onderwijs hier weer eens het loodje zou moeten leggen en berekende, dat het verdwijnen van het Openbaar voorbereidend onderwijs, de gemeen te alles bijeen genomen misschien een f 1000 be zuiniging zou bregnen. Daar viel weinig tegen in te brengen, en toen de oppositie versterkt werd door de heeren Schulz en Prinsenberg, viel aan den uitslag niet te twijfelen, nog minder, toen de heer Hogenbirk verklaarde, dat hij al had hij uit zuinighaidsoverwegingen In de com missie zich niet verzet niet teleurgesteld zou wezen, in dien het Openbaar voorbereidend on derwijs voor Bloemendaal behouden bleef en wethouder Bornwater mededeelde, dat het eigenlijk weer een kwestie van onwettig ge bruikte localiteit betrof. Het voorbereidend on derwijs wordt n.L in eenzelfde gebouw gegevet; ais het gewoon lager onderwijs en dat is wette lijk ontoelaatbaar. Doch waar de wil zoo goed bleek de wil n.l. om het voorstel te verwer pen zal er hier stellig een weg kunnen wor den gevonden. De heer Schulz raakte even 'n teere snaar aan, door te zinspelen op een aanval op het open baar onderwijs. Het was verheffend om te hooren, hoe hem allerwege verzekerd werd, dat hoe de schoolstrijd elders worden moge in Bloemendaal de wet loyaal wordt nageleefd en men zoowel het openbare als het bijzonder onderwijs fairchance wenscht te geven. Het voorstel werd dus verworpen, nadat de Raad zich uitgesproken had tegen een voorstel- Hogenbirk, om de verdere behandeling aan te houden. Niettemin bleek 't aanhouden van voor drachten in de lucht te zitten, althans toen de r-erordening op het toekennen van subsidieën, ten behoeve van het bijzonder voorbereidend L.O. ter tafel kwam, bleek het uit een mede- deeling van den heer Prinsenberg, dat het be treffende schoolbestuur geen gelegenheid had gehad, om over dit voorstel overleg te plegen. Billijkheidshalve besloot de Raad dan ook, de voordracht te renvoyeeren, opdat de betrokke nen met eventueele bedenkingen kunnen komen. Woorden van lof sprak vervolgens de heer Noor man aan het adres van V. A. Stoop, die een per ceel grond van 250 M2 om niet aan de gemeen te afstaat. Een verordening tot heffing van ver gunningsrecht voor een hotelvergunning kwam gelijk met de thee ter tafel. Beide slikte te Raad en de gemoedelijken in de brandstoffen, en de gemoedelijkheid culmineerde in de' brandstoffen, die vervolgens onder aanvoe ring van den voorzitter werden ontstoken. Maar een voorstel tot vaststelling van een rooilijn voor den Zll-kerweg bracht den heer Prinsenberg toch in 't geweer. 't Schijnt, dat er hier grond ligt, waar van de eigendomsrechten niet vaststaan en terecht waarschuwde de heer Prinsenberg vo >r do haken oogen, ja, voor de schade, die een overhaast besluit tot gevolg zou kunnen hebben. Even terecht wees de voorzitter op de tragi-comische omstandigheden, dat er een aan nemer is, die den Burgemeester iedere maand zijn nood komt klagen, dat hij een voorgenomen bouw aan den Zilkerweg niet kan uitvoeren, om dat er geen rooilijn bestaat, maar voor de derde maal, terecht, begreep de raad, dat wat het zwaarst is het zwaarst moet wegen en verdaag de de vaststelling. Bij de Rondvraag deed de heer Bolleman een ietwat vaag geformuleerd voorstel, ora het Cr-siscomité te verzoeken, kleeding aan werk- Ioozen te verschaffen en de heer Prinsenberg de aanhouder wint klaagde over den staat der voetpaden. Wethouder Kremer deed ten aanzien van den Jullanaweg hoopvolle toezeg gingen. Even later stonden we buiten. Origineele ontwerpen voor tuinaanleg. Bekroond met hoogste onderscheiding. W. BEUNDER ny2 JAAR BIJ DE POST. 1 Mei a.s. hoopt de heer E. Vader den dag te herdenken, dat hij voor 12(4 jaar in dienst trad bij de Post, Telegrafie en Telefonie te Bloemendaal. Daar de jubilaris veel vrieden heeft, zal het hem dezen dag zeker niet aan be langstelling ontbreken. CRISIS-COMITé BLOEMENDAAL. Het Comité bericht hiermede, dat tot op 28 April aan giften is binnengekomen een bedrag van f3.420.05. Hieronder is begrepen een be drag van f25.van een onbekenden gever te Aerdenhout, hetwelk hiermede, op verzoek, op deze plaats wordt verantwoord. Het Comité mocht verder van verschillende zijden toezeggingen ontvangen voor periodieke bijdragen hetgeen den arbeid van het Comité ongetwijfeld in belangrijke mate ten goede komt. Het Comité betuigt op deze plaats nog eens gaarne zijn groote erkentelijkheid voor den steun der ingezetenen. WINKELSLUITINGSWET. De nieuwe winkelsluitingswet treedt Zondag 1 Mei in werking, zoodat Zondags voortaan alle winkels gesloten zijn met uitzondering van en kele branches, t.w. banketbakkers, geopend van half tien tot half twee, melkzaken zijn enkele uren geopend voor den verkoop van room en melk, benevens een paar branches, o.a. bloemen winkels, die enkele uren geopend zijn; ln ons volgend nummer zullen we een breedvoeriger vermelding geven over de bepalingen van deze nieuwe wet. DE JUBILEUM-PRIJSVRAAG BLOEMEN- DAAL'S BLOEI 1931. In ons nummer van 6 Febr. 1931 mochten wij de eenvoudige, doch duidelijke prijsvraag van Bloemendaal's Bloei uitschrijven voor het beste voorstal dat men in het belang van onze woonplaats en onze ingezetenen acht. Het Bestuur heeft ons thans medegedeeld de bekroning met f25 niet te kunnen toeken nen, doch wei twee prijzen van f 5 in geld voor plannen die geschikt en uitvoerbaar wer den geacht. Het is bij opening der brieven gebleken, dat die toekenning geschiedde aan de heeren P. E. van der Werff, Brederodeweg 57, voor zijne bijdrage, opgenomen in het BI. W. van 20 Februari 1931, onder: „nog een antwoord" en G. Zwarteveen, Lage Duin en Daalscheweg 15 voor die opgenomen in ons no. van 6 Maart 1931, onderteekend: een vader-onderwijzer van den weg. Het Bestuur van Bloemendaal's Bloei heeft de aardige gedachte gehad, daaraan voor elk der prijswinnaars toe te voegen een exemplaar van de zware legpenning der vereeniging. Op 27 April j.l. is door onzen hoofdredac teur een en ander aan de winnaars te hunnen huize uitgereikt. ,„B©©dit Moif@n en haaf Laroen" is de roep in het voorjaar- Een afdoend middel is verkrijgbaar bij Gedipl, Drogist Bloemd.weg 75 Teleloon 22026 Prijscourant wordt oi aanvrage tcesezondsn. ANNO 1861 BL.WEG 60 - BLOEMENDAAL TEL. 23280 (2 lijnen). GOED GESORTEERD - CONCURREEREND BEZORGING OVERAL. BLOEMENBAALSCHE REDDINGS BRIGADE. Vrijdag 22 April 1932 hield de op reddings- gebied zoo bekende heer Meyerink uit Haarlem, een voordracht met lichtbeelden over het red den van drenkelingen, in het Jeugdgebouw te Bloemendaal. Nadat de heer van Nederhasselt, voorzitter der B.R.B. eenige woorden ter inleiding had ge sproken, ving de heer Meijerink zijn voordracht aan. Op pakkende wijze, vertelde hij van de red dingen van vroeger en thans, terwijl de projec tielantaarn hierbij goede diensten bewees. Eeni ge B.R.B.-leden demonstreerden nog eenige ver voer- en bevrijdingsgrepen. Hierna werd door allen het Bondslied gezongen. Dat een en ander zeer in den smaak viel, bewees het applaus, dat van tijd tot tijd weerklonk. Na de voordracht van .den heer Meyerink werd een film vertoond, betrekking hebbend op den stranddag van 5 September 1931 en door den Nederi. Bond tot het redden van drenke lingen, te Zandvoort gehouden. De heer Smit, fotograaf te Zandvoort, die deze film indertijd heeft opgenomen, heeft hier mede een zeer goede daad voor het reddings wezen verricht. De film vertoonde, hoe op ver schillende wijze de reddingen uit zee kunnen ge schieden en toen de „Evaneha", de reddings- flottcur der B.R.B.. op den witten muur zicht baar werd, ging een juichkreet door de zaal. De heer Smit, die geheel belangeloos deze film ver toonde, had aan het einde een wanne ovatie in ontvangst te nemen. Vermelden we nog, dat de avond opgeluisterd werd met viool- en pianospel, door twee leden der B. R, B. uitgevoerd. geheel was een leerrijke en prettige avond.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1932 | | pagina 1