UPS' (Huisinrichting en Kofferklois j L. Faber Zn. W. K. Kemper iitii le Klasse Harry van Beek UTT I Kleine Houtstraat 19. Haarlem i Kerkplein 17, Tel. 22393, Bioemendaal Fijne kleine DOPERWTEN «J. ialm $k DUCO Spuit Inrichting voor Automobielen. 26e laargang. 6 IVÏeï 1,932. Gegarandeerde oplage 4000 exemplaren. NO. 18. ALGEMEEN WEEKBLAD voor Bloemendaal - Overveen - Aerdenhout - Bentveld - Vogelenzang - Duinlustpark - Santpoort - Haarlem en Westelijk Heemstede Bureau voor Redactie, Administratie en Advertentiën Cruquiusstraat 19, Haarlem Telefoon 14743. Postgiro 191387 Bijkantoor te BloemendaalBloemendaalscheweg 42 DIRECTIE F. C. DERKS VERANTWOORDELIJK REDACTEUR: Mr. P. TIDEMAN DE TWENTSCHE BANK N.V. BLOEMENDAAL - BLOEMENDAALSCHEWEG 147 EERSTE BLAD. Agenda. PLAATSELIJK NIEUWS. Bloemendaalscheweg 59-71 Tel. 22184 Bloemendaalschs Kopjes en Pannekoekjes C. CASSEE Wilt U gemakkelijk koopen, probeert U dan onze SCHOENEN eens MAAT- en REPARATIE-INRICHTING „DE BAHLIA" ARTISTIEK BLOEMWERK Verbindingsweg Bieemendaal, Tel 22338 BRUIDSWERK - KRANSEN aind©! Deze aanbieding is tijdelijk, dus zoolang de voorraad strekt. £IJN gEZIGHEDEN gUITENS JJUIS {{EBBENDE BLOEMENDAALSCH TOONEEL BSoemendaalsch Crisis Comité. Het Bloemendaalsch Weekblad ADVERTENTIEN Advertentiën per regelt 0.15 Vraag en aanbod, 4 regels f 0.35, bij vooruitbetaling Elke regel meer f 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting ABONNEMENTEN Abonnementenprijs bij vooruitbetaling t 1.75 per half jaar Abonnementen kunnen steeds ingaan, maar zijn verbindend voor het loopende halfjaar. Advertenties kannen tot uiterlijk Donder- Jags tien uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 13 nor. machten over de bezorging richte men recht sreeks tot de Administratie. Rembrandt Theater, lederen avond 7 uur en 9 uur 15 Ein Walzer aus .Wien, Cinema Palace. lederen avond 8 uur 15: Een reden tot echt scheiding. I.uxor Theater. lederen avond 8 uur 15: Het geheime Com mando (met George OIBrien). CRISIS-VERZEKERING. In ons voorlaatste nummer gaven wij onder het hoofd „Een gezond Bedrijf", een uitvoerig Uittreksel van het jaarverslag der „Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen, Anno 1807' en wezen op de zeer gunstige resultaten in het afgeloopen boekjaar bereikt. Het is ons thans aangenaam onzen Lezers te kunnen mededeelen, dat in ons Bijkantoor Bloemendaalscheweg 42, Bloemendaal, een agentschap is gevestigd van deze krachtige instelling, die, zooals bekend, de oudste van alle verzekeringmaatschappijen op het vaste land van Europa is. Naast hare verschillende vormen van Levens verzekering, heeft zij thans in het leven ge roepen: een Crisis-verzekering, zoowel voor kleine als groote uitkeeringen, die zich merk waardig aanpast aan de huidige tijdsomstan digheden. Komt U eens bij ons Bijkantoor inloopen, en laat U hierover inlichten! Natuurlijk zullen ook aan U desgewenscht gaarne voor dit doel bij U aan huis alle ge- wenschte inlichtingen worden verstrekt. Men geve deze wensch ons dan te kennen. CRISIS COMITé BLOEMENDAAL. Sedert de vorige opgave werd nog ontvangen 2. 728.makende in totaal fl. 4.148.05 (in clusief maandelijksche bijdragen). Hierbij is begrepen een bedrag van fl. 25.per aange- teekend schrijven ontvangen van N. N. Harteiijken dank aan de schenkers. JUBILEA BIJ DE POLITIE. Het was 1 Mei dertig jaar geleden, dat de heer J. Louise, hoofdagent van politie in dienst trad bij het politiekorps onzer gemeente. Op denzelfden datum herdacht de heer J. J. Swarts, agent van politie 1ste klasse, het tijd stip, waarop hjj vijf-en-twintig jaar geleden in de rijen van het politiekorps plaats nam; de eerste negen jaren diende hij de gemeente Arnhem, de overige jaren was hij aan ons korps verbonden. Hoewel een officieele huldiging van gemeentewege niet mogelijk was, omdat de heer Swarts niet de volle, voorgeschreven vijf- en-twintig jaren in dienst onzer ^gemeente had doorgebracht, wenschte de Burgemeester de huldiging, zij het dan ook op officieuse wijze, te doen plaats vinden. De jubilaris werd dan ook op 1 Mei verrast door het bezoek ten zijnen huize van zijn hoog- sten chef, burgemeester Jhr. den Tex, die hem kwam gelukwenschen met de eervolle vervul ling van een vjjf-en-twintig jarig dienstverband bij het politiekorps, die korps dan niet plaatse lijk, doch in ruimen zin genomen. Behalve Z.Ed. Achtb. maakte ook Ds. van Dijk en vele ande re ingezetenen en natuurlijk ook de collega's van de gelegenheid gebruik, om den jubilaris ten zijnen huize te feliciteeren. Wjj wenschen den heeren Louise en Swarts, in wier handen mede het behoud van orde en veiligheid in onze gemeente berust, nog vele jaren van opgewekte ambtsvervulling toe. DE WONINGEN VAN „BLOEMENDAAL- NOORD." Zaterdagmorgen 30 April j.l. had de offici eele ingebruikneming plaats van het complex van vijfenzestig woningen, dat door de Woning- bouwvereeniging „Bloemendaal-Noord" in de Schapeduinen is gesticht. De heeren W. Noor- Baan, voorzitter, en G. A. Tyssen, secretaris dezer vereeniging, ontvingen de talrijke gepoo- digden, waarna eerstgenoemde een woord van welkom richtte tot de aanwezige dames en heeren en er op wees, hoe zeer hij de aanwezig heid op prijs stelde van. Burgemeester en Wet houder Laan, alsmede van de verschillende Raadsleden, den Gemeente-secretaris, den Ver tegenwoordiger van den „Nationalen Woning raad", den Directeur van den Plantsoendienst, den Gemeente-Architect en de besturen der Zus terverenigingen. Hij schetste vervolgens uitvoerig de wor dingsgeschiedenis dezer nieuwe stichting, wees er op, dat door de annexatie van een gedeelte van Bloemendaal bij Haarlem een groot aantal arbeiderswoningen aan Haarlem is overgegaan, 'dat de aanwas der bevolking aanzienlijk mag heeten, dat er nog zoovele woningen zijn, die noc-dig afgekeurd mochten worden en hoe door dit alles eén tekort was en is aan ar beiderswoningen in deze gemeente. Hij zette de moeilijkheden uiteen, die het verkrijgen van een geschikt bouwterrein voor arbeiderswonin gen in deze gemeente oplevert; immers, öf de grond is te duur, öf hij is niet te verkrijgen. Men was er echter gelukkig in geslaagd, dit deel der Schapeduinen, ter grootte van hijna vier H.A., dat door de gemeente voor een bedrag van f 140.000.was aangekocht, van haar in erfpacht te verkrijgen^ waarbij zij tevens een hypothecair bouwvoorscho-t toekende van f 279.000.—. En hierop is nu het door de Architecten Mulder en Van Asdonk ontworpen Parkdorp verrezen, dat met zijn 65 vriendelijke woningen zich zoo wonderwel voegt in dit, aan natuur schoon rijke plekje. Hij bracht dan ook aan deze heeren een woord van hulde voor hun prachtig stuk werk, en dankte tenslotte aannemer, onder-aan nemers, hoofd-opzichter en de betrokken ge meentebedrijven voor hun aller samenwerking. Hierna nam de Burgemeester het woord en betuigde het Bestuur van „Bl.N." zijn waar deering voor het mooie werk, door hem ver richt, uitte zijn beste wenschen voor den ver deren bloei der vereeniging, en zeide overtuigd te wezen, dat temidden dezer gezonde, mooie natuur, in dit tuindorp, bewoond door flinke mannen en gezonde vrouwen, een jong, sterk en ordelijk geslacht zal opgroeien. Met een geestig woord maakte hij een vergelijking tus- schen de goede harmonie, die, het kan immers niet anders, tusschen de bewoners van dit park dorp zal heerschen, en de verbitterde verstand houding en dorpsgrieven, die het leven in vele kleine plattelandsch gemeenten tot een kwel ling maken; getuige de bekende uitspraak: „God heeft de natuur gemaakt, de mensch de stad, de duivel het dorp!" Maar hier is er voor dien sinjeur geen plaats en met vol vertrouwen op de uitvoerbaarheid, wenschte hij dan ook allen: „recht veel geluk in hun nieuwe woning"! Hierna had onder deskundige leiding een be zichtiging der huizen plaats en een wandeling over het terrein. Wat zien zjj er gezelliig uit al die landhuisjes met hun roode baksteenen muren, hun gezellige erkers, openslaande ramen, alle houtwerk in frissche, mooi gekozen kleuren behandeld! En ook is er voor de noodige afwisseling gezorgd: daar zijn huizen met roode pannen afgedekt, anderen vertoonen een rieten dak, daar zijn huizen, waarbij een roode kleur van den bak steen, dat mooie, eigenlandsche bouwproduct in het zicht is gelaten, anderen, zij die met riet afgedekt zijn, waarbij de baksteenen met sillicaat zijn behandeld, en dus een witte kleur vertoonen. Tusschen twee haakjes: voor het behoud dezer witte tint wordt door den fabri kant dertig jaar ingestaan. Binnentredende vallen de mooie lichte glansverf en het moderne behang der kamers dadelijk op; elk huis heeft beneden de noodige woon- en keukenvertrekken met daaronder een kelder, en boven slaap kamers en een zolderruimte. Achter elk huis bevindt zich een gemetseld schuurtje, dat door een dito muurtje aan het huis sluit, waardoor de bewoner zich vrij en onbespied achter zijn huis kan bewegen. De radiopalenwee is af doende bestreden: eenige slanke Maunesmann- stalen buizen met constructieve verstijving en in aliuminiumverf geschilderd, doen als gemeen schappelijke antenne dienst; door hun plaatsing tusschen de boomen zijn zij nagenoeg aan het oog onttrokken. Op onze rondwandeling deelde de heer Tyssen nog mede, dat de weekhuur der huizen gesteld is op f 5.70, resp. f 6.25, f 7.en f 8.een en ander afhankelijk van het type huis, terwijl woningen voor ouden van-dagen een weekhuur hebben van f 4.en f 5.Deze laatsten bezitten, wat de andere COMESTIBLES, FIJNE VLEESCHWAREN DELICATESSEN. Heeft U onze h e e r I ij k e al geproeid IETS FIJNS BIJ DE THEE WETTIG GEDEPONEERD huizen niet hebben, een keukenkamer, gezellig en ruim van afmeting. Natuurlijk mag er op een „dorp" de secretarie niet ontbreken, even min als het bureau van den Ontvanger. Ook dezen vindt men hier, en wel vereenigd in het afzonderlijk-staand kantoorgebouw, waar nog een oogenblik vertoefd werd en wij vernamen, dat de erfpacht over 45 jaar afloopt, dat de exploitatie sluitende is, dat de gemeente niets bijdraagt in een eventueel tekort, dat de Bouw- vereeniging thans totaal 129 woningen in ex ploitatie heeft en zich dus terecht één der grootste bouwvereenigingen in de gemeente mag noemen. Bij the bye wees de heer Tyssen nog op een modem opvouwbare brancard, in één der hoeken opgesteld, en verzocht er cp te willen wijzen, dat deze steeds bereidwillig beschikbaar is, ook voor andere gedeelten der gemeente, wanneer daar onverhoopt eens be hoefte aan mocht zijn. Na nog een blik ge worpen te hebben op de loketinrichting, waar straks, op den Zaterdagmiddag, de noodige huurpenningen zouden geofferd worden, en na nog even van een gezellig babbeltje en een kopje koffie genoten te hebben, was de plech tigheid afgeloopen. Wij twijfelen er niet aan, of velen zullen de gastvrije lanen van dit parkdorp inwandelen en van een rustig zitje in het bosch profiteeren, want hier vindt men bij den ingang geen groot ijzeren bord, met hét opschrift: Verboden Toe gang, maar hier geldt het: „Wees welkom, vreemdeling". DE EMMABLOEMENDAG. Het Comité voor de Emmabloem-collecte brengt hiermede hartelijk dank aan allen voor de buitengewone medewerking, welke het Co mité opnieuw voor den bloemendag mocht on dervinden. Het zou te ver voeren namen te noemen, daar de medewerking aan dezen popu- lairen dag zoo algemeen is. De plaatsruimte, welke deze dankbetuiging zou innemen, als namen werden genoemd, zou ons in conflict brengen met de redactie en bovendien blijft dan nog het gevaar bestaan iemand te vergeten. Daarom ieder en allen hartelijk dank voor den steun. Geslaagd mag de bloemendag genoemd wor den, al is de opbrengst minder dan verleden jaar. Na nauwkeurig telling der bank blijkt de opbrengst der collecte, met inbegrip van eenige nagekomen giften, te bedragen f 8374.54 of wel f 1600.minder dan het vorige jaar. Een groote tegenslag voor ons Comité, doch de ergste tegenslag voor de Tuberculose-ver- eepiging, wier taak in deze moeilijke tijds omstandigheden zeker niet lichter wcrdt. Als men echter naar de opbrengst der collectes in andere plaatsen ziet, dan blijkt wel duidelijk, dat door de ingezetenen van Haarlem en Bloe mendaal met liefde is geofferd voor het mooie doel. Wij hopen en vertrouwen dan ook, dat deze liefde zal stand houden, waardoor de op brengst der collecte bij eenigszins betere tijds omstandigheden zeker weer zal komen op het oude peil, n.l. f 10.000. OPENBARE VERGADERING DER VRIJWILLIGE BURGERWACHT. Dinsdagavond vond deze vergadering plaats in het Jeugdhuis, waarbij als spreker optrad het Lid der Tweede Kamer, Dr. I. H. Vos. Na een openingswoord van den voorzitter, den heer P. Langendonk, waarin hij het goed recht en de noodzakelijkheid der Burgerwacht bepleitte, het betreurende dat slechts een klein deel der bevolking, ruim vier procent, hierin is opgenomen en de hoop uitsprekende, dat na afloop dezer lezing velen als lid zullen toe treden, verkreeg Dr. Vos het woord. In zijn met gloed en voor den vuist uitge sproken rede, vestigde deze er al dadelijk de aandacht op, dat de Burgerwacht is: een vredesinstituut tot steun der Rijksdéfensie, tot handhaving' van het lokaal gezag, tot dienen van het algemeen belang. Wel mag' Nederland zich gelukkig rekenen een vorstin aan het hoofd te hebben, die met groote wijsheid haar moeilijke taak vervult, in lief en leed mee leeft met Haar Volk en op de juiste wijze leiding weet te geven aan het staatsbestuur, dat in dit staatsbestuur aan alle par'tijgroepen datgene gegeven is, waarop zjj aanspraak kun nen maken en dat ons land werkelijk nog steeds het land van de klassieke vrijheid mag heeten. Hij trad daarbij in vergelijking onder meer met Ejuitsclijand, waar de staatkundige Belast zich met Begrafenissen en Crematie. Teief. Int. No. 22444 Bloemendaal Straatweg 48 H Origineel e ontwerpen voor tuinaanleg. Bekroond met hoogste onderscheiding. W. BEUNDER. vrijheid herhaaldelijk aan banden gelegd wordt en dientengevolge de bewapening van een deel der bevolking leidde tot het vermoorden van 96 menschen in 3 jaar tjjds en waar deze be wapening een voortdurende bedreiging vormt. Men zie het verschil met Nederland, daar is sinds 1918, de oprichtingstijd van de Burger wacht, geen druppel bloed vergoten. Hier werkt het Instituut preventief, elders provo- ceerend. „In Nederland", riep spreker ten slotte uit, is geen plaats voor revolutie!" We! achtte hij het noodig, dringend noodig paraat te blijven, trachtte deze noodzakelijkheid aan te toonen, door te wijzen op de houding der Soc. Demo eraten, de orakelachtige uitspraken van Albar- da, (hadden wij nog maar de „zweep van Troelstra", dan wiken wij ten minste waar wij met deze partij aan toe zijn", verzuchtte Spre ker) en door te wijzen op het openlijk en he dekte stoken van de Communisten, de aanzet ting tot staking in Twenthe, enz., vooral pa raat!, nu men in de Tweede Kamer bezig is een heele reeks van wetten, het Instituut der Burgerwacht betreffend, in voorbereiding te nemen („het lijkt wel een worstmachine! glunderde Dr. Vos). In deze commissie van, voorbereiding heeft ook spreker zitting. Het Instituut heeft zich tot heden steeds onthouden van alle openbare inmenging, van elke, zelfs de kleinst mogelijke provocatie. Deze rust prik kelt echter de soc. dem., ja zij maakt haar angstig! Dr. V. wees in dit verband op de ziel kundige uitwerking van absolute stilte en star re onbewegelijkheid, een uitwerking die men in sommige Duitsche rechtszalen kan waarnemen. Daar wordt de misdadiger in de halfduistere zaal gevoerd, alles zwijgt, niets beweegt zich, achter de groene tafel zitten de President en de Raadsheeren, als beelden, achter in de zaal staan de soldaten, star en meedoogenloos dat alles! de stilte wordt een obcessie;, de misda diger die voor niets terugdeinsde, siddert van angst! Welnu, eindigde spreker zijn rede, laten wij de stilte blijven handhaven, tot zege van Konin gin en Vaderland! Debat werd niet gehouden; na afloop traden verschillende aanwezigen tot de Burgerwacht toe. POSTERIJEN. Met ingang van Zaterdag 7 Mei a.s. zijn op alle postkantoren om 16 uur, de loketten voor den postdienst gesloten. Voor deze gemeente beteekent dit, 'dat de kantoren Bloemendaal en Overveen om 16 uur en het kantoor te Aerdenhout om 15 uur voor den postdienst gesloten zijn. Tot 18 uur blijft echter de gelegenheid be staan tot het behandelen van expresse stukken, telegrafische postwissels, reis-postchèques, cheques met spoedadressen, postingen met spoedbehandelingen on afhalen van poste restante stukken. ANNO 1861 Z. B. B. II. II. Op 11 Mei zal in het Jeugdhuis aan de Don- kerelaan een uitvoering worden gegeven door Bloemendaal's Tooneel. Opgevoerd zal worden het bekende stuk: Zijne Bezigheden Buitens- Huis Hebbende (Z. B. B. H. H.) De opbrengst dezer uitvoering is voor het Crisis-Comité te Bloemendaal. Verschillende groote firma's heb ben hun belanglooze hulp toegezegd voor dezen avond. Het belooft een groot succes te worden, daar reeds een groot aantal kaarten door voor aanstaande personen van onze gemeente ge nomen zijn. Zie voor verdere bijzonderheden de raambil jetten. Koopt vroegtijdig. Uw kaarten, zoodat U niet teleurgesteld behoeft te worden, dat er geen kaarten meer zijn. KINDERFEEST IN HET JEUGDHUIS. Het was een gelukkige gedachte van den heer Dankbaar, de Bloemendaalsche jeugd met Prinsessedag een feestavond te bereiden. Op de hem eigen wijze, waarvan hij het geheim schijnt te bezitten, en bijgestaan door eenige heeren-jeugdleiders, wist hij al dadelijk door zijn welkomstwoord een geestdriftige stemming BL.WEG 60 BLOEMENDAAL TEL. 23280 (2 lijnen). GOED GESORTEERD - CONCURREEREND BEZORGING OVERAL. KLEVERPARKWEG II, TELEFOON No. 10987, KLEVERPARK. (PETITS POIS EXTRA FINS) PER 1/1 BLIK 45 CT„ BIJ AFNAME VAN 12 BLIKKEN 10 pCt. KORTING. WOENSDAG 11 MEI, 8 UUR 'S AVONDS, JEUGDHUIS, DONKERELAAN, OPVOERING VAN tooneelspel in 3 bedrijven van Archibald Laafs DOOR HET TEN BATE VAN HET Prijzen der plaatsen f 1.25 en f 0.75. Plaatsbewijzen verkrijgbaar bij Sigarenmagazijn .Borneo", Korte Kleverlaan 50, ook telefonisch No. 22783; Sigarenmagazijn DALMAN, Bloemen daalscheweg No. 263, Overveen; Bijkantoor Bloe mendaalsch Weekblad en aan 't Jeugdhuis, Donkere Laan, waar tevens plaatsbespreking. bij de kleinen op te wekken, een stemming, die ten toppunt steeg, toen na het uit vollen borst gezongen Wilhelmus, de heer Williams met zijn poppenkast de geliefde jongensgeschiedenis van Dick Trom voor hun oogen tooverde. Daarna kwamen 'n onsterfelijke Jan Klaas- sen en zijn ega ter kennismaking met onzq

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1932 | | pagina 1