L. Fabsr Zn. GOSEN SCHIERING Centrale-Verwarming Oliestookinrichfingen. c. j. mm - Billis P. RUTTE Kleine Houtstraat 16. Haarlem LIPS9 Kluisinrichting en Kofferkluis. 26e Jaargang. 10 Juni 1032. Ne. 22. ALGEMEEN WEEKBLAD voor Bloemendaal - Overveen - Aerdenhout - Bentveld - Vogelenzang - Duinlustpark - Santpoort - Haarlem en Westelijk Heemstede Bureau voor Redactie, Administratie en Advertentiën Cruquiusstraat 19. Haarlem Telefoon 14743. Postgiro 191387 Bijkantoor te BloemendaalBloemendaalscheweg 42 DIRECTIE: F. C. DERKS VERANTWOORDELIJK REDACTEUR: Mr. P. TIDEMAN DE TWENTSCHE BANK N.V. BLOEMENDAAL BLOEMENDAALSCHEWEG 147 EERSTE BLAD. Agenda. PLAATSELIJK NIEUWS. PARK DUIN EN DAL 1. KLEUTERONDERWIJS op 2. LAGER ONDERWIJS op 3. LAGER ONDERWIJS op Bloemendaalsche Kopjes en Pannekoekjes C. CASSEE Wilt l) gemakkelijk koopen, probeert U dan onze SCHOENEN eens a Bloemenmagazijn „DE DAHLIA" ARTISTIEK BLOEMWERK Tel 22338 BRUIDSWERK - KRARSER „Uitzending van Diners aan huis" «J. Oaim Nieuwe Mandsche Haring. P. VAM DER STAD WILD EN GEVOGELTE TECHNÏSCH-BUMEAU HAARLEM TEL. 12660 Gegarandeerde oplage 4000 exemplaren. Het Bloemendaalsch Weekblad ADVERTENTIEN Advertentiën per regeli 0.15 Vraag en aanbod, 4 regels f 0.35, bij vooruitbetaling Elke regel meer f 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting ABONNEMENTEN Abonnementenprijs bij vooruitbetaling t 1.75 per half jaar Abonnememen kunnen steeds ingaan, maar zijn verbindend voor het loopende halfjaar. Advertenties minnen tot uiterlijk Donder- lags tien uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 13 nor. Klachten over dc bezorging richte men recht- itreeks tot de Administratie. Cinema Palace. lederen avond 8.15: De Spaan- sche Vlieg. Rembrandt Theater. 7 uur en 9 uur 15: Es wird schon wieder besser. Luxor Theater. Richard Tauber in de Groote attractie. DE CRISIS TEN RAADHUIZE GEëINDIGD De Burgemeester en de heer Laan hebben elkander de hand gereikt en daarmede als twee eerlijke mannen getoond elkander's ver schillende opvatting van de taak van een wethouder, wel niet te deelen, maar dan toch te eerbiedigen; de heer Kremer is wethouder geworden, en is reeds dadelijk na zijn benoe ming aan het werk getogen. De heer Hogen- birk werd tijdelijk wethouder. Wij gelooven dat de Raad en het lot in de bestaande omstandig heden moeilijk een betere keuze had kunnen doen. De heer Luden heeft namens den Raad den heer Laan openlijk dank gebracht voor al hetgeen hij in het belang der gemeente in de laatste 5 jaar gedaan heeft. De heer Laan heeft zich niet op kosten van de gemeenschap verrijkt. Hij heeft kans gezien om alle arbeid- willigen in de gemeente, die buiten hun schuld zonder werk kwamen, productieven arbeid te laten verrichten. Wil, zooals het hoort, vrede en welvaart in onze gemeente blijven bestaan, dan zal o.i. het nieuwe college van B. en W., n'en déplaise sommige tendenzen in den Raad van andere richting op dit terrein, zooveel m og e 1 k de door den heer Laan ingeslagen richting ook verder gevolgd moeten worden, wil de gemeente Bloemendaal zich zelf niet te kort doen. Dit heeft niets te maken met door sommigen gevreesde opstootjes, deze hooren bij ons niet thuis en onze ingezetenen doen daaraan niet mee. Hoe minder hier d~an ook met den sabel wordt gekletterd des te beter zal alles loopen. Onze werklieden en kleine burgers hebben beide oogen en ooren open en weten, ook zonder dat zij iets zeggen, wat elk der in de gemeente machthebbenden waard is. Om den heer Laan, met zijn soms komische manier van zich uitdrukken, hebben zij eerst gelachen, toen hebben zij hem begrepen, en ten slotte zijn zij van hem gaan houden, om dat zij inzagen, dat deze man werkte voor hen. Toen de heer Laan beweerde, dat het vraagstuk der werklopsheid in onze Gemeen te werd opgelost op een wijze, waaraan an dere gemeenten een voorbeeld kunnen nemen, vonden deze woorden instemming bij allen die Bloemendaal kennen en Bloemendaal als mede levend burger bewonen. Wanneer de heer Laan jaarlijks de gemeente, gelijk hij f 41000.- in deü schoot heeft geworpen, door zijne wijze van werken, waardoor de gemeente Bloemen daal niet alleen aan particulieren, maar ook aan Rijk en Provincie verdiende, dan is dit, ook al ware het bedrag lager, eene praestatie van bizondere beteekenis. Zoo zal er een com promis gezocht moeten worden tusschen de' verplichtingen, die de wet nu eenmaal op legt en de gewenschtheid om het in deze tijden van economische depressie de economische vocrdeelen, die te benutten zijn, zonder angst- PROSPECTUS OP AANVRAAG BIJ HET HOOFD DER SCHOOL S. A. WILSON, TEL. 22128*22068 valligheid aan te grijpen. Een mooie taak voor een Burgemeester die niet alleen ordebewaar der en meester maar, hoe jong ook, eveneens burgervader is. T. DE TEWERKGESTELDEN VAN BLOEMENDAAL. Men deelt ons het volgende mede: Naar aanleiding der aangekondigde loons verlaging der tewerkgestelden van Bloemen daal is door dezen een strijdcomité gevormd. Reeds zijn verschillende vergaderingen belegd en een bepaalde lijn uitgezet, langs welken stelling zal genomen worden tegen een even- tueelen aanslag op het levenspeil der arbeiders. Het comité heeft geen afzonderlijke politieke strekking, doch is samengesteld uit alle rich tingen der in dit conflict betrokken zijnde arbeiders. Wel zullen de organisaties om steun worden gevraagd, doch de arbeiders willen zelf de zaak in handen houden, opdat geen der partijen politieke munt uit deze actie zou kun nen slaan. Moreele steun werd reeds toegezegd door de Haarlemsche werkloozen, voor het geval dat er een actie mocht uitbreken. Er zal getracht worden door demonstraties en bespre kingen het gemeentebestuur nog tot een andere regeling te bewegen. Gezien de houding der vakorganisaties in andere plaatsen van ons 'and, die provoceerend zijn opgetreden in gelijksoortig'e conflicten, wordt van hen geen moreelen en financieelen steun verwacht. Ten slotte werd er in de besprekingen van den 7den dezer besloten, dat, hoe ook het resultaat zou zijn van de raadszitting op Woensdag a.s., het Comité den strijd zal voort zetten, ONZE VIJVERS. Velen, die in de hertenkamp het vroolijk spel volgen van het watervalletje dat in den vijver neerklatert, zullen zich afgevraagd heb ben: waar komt dit water vandaan? Want Kennemerland is toch geen Gelderland, waar de natuur het landschap hier en daar op die wijze stoffeert. Neen, hier heeft Publieke Werken die taak van moeder natuur overge nomen. Toen n.l. de Kom van Saxenburg uit gediept was en de vorm verkregen had van een vijver, zooals zij die nu vertoont, bleek het al spoedig, dat hierin het water geregeld wegzakte. Er moest dus voor kunstmatige aanvulling gezorgd worden. Deze nu, werd verkregen door middel van een electrisch aan gedreven pomp, die het water uit de diepte op pompt. Men gaf haar een plaatsje in een boschje, dat achter een paar gemeentewonin- g-en in de Zomerzorgerlaan staat. Door een ondergrondsche leiding voert deze het ver- eischte water aan; maar zij doet meer dan dat, want toen het bleek, dat de pomp meer le veren kon dan noodig was, besloot men nu ook de slooten rond Huize „Saxenburg" onder handen te nemen. Die slooten toch liepen re gelmatig droog, en vormden een broeinest van muggen en dergelijke insecten. Er werd dus door de tewerkgestelden een leiding ge legd onder de hertenkamp door naar „Saxen burg" en nu zijn de slooten steeds van frisch stroomend water voorzien, hygiënisch en aangenaam voor het oog. Eenmaal zoover, leerde echter de uitkomst, dat de pomp nog steeds een beduidend surplus aan water kon geven. Een derde leiding werd nu aangelegd, ditmaal naar de vijvers achter Hotel „Duin en Daal". Er bevindt zich daar het bekende weiland, dat door den eigenaar, wethouder Laan, vaak voor feestterrein belangloos bé- schikbaar gesteld is. 's Zomers grazen daar eenige mooie Hollandsche koeien, en het was omgeven door een slootje, vaak meer een drooge greppel, die alle minder goede eigen schappen bezat als vroeger de slooten van „Saxenburg'". Men begon nu dezen greppel rond het weiland uit te diepen en zoodanig te verbreeden, dat de vorm ontstond van een smalle, langgerekte vijver. Waar boomen ston den, groef m-en om- en langs dezen heen, waar door zij op een eilandje kwamen te staan, heel schilderachtig. Het geheel vormt werke lijk een schitterende vijver. Welk een verschil, uit een oogpunt van gezondheid, vormt hij, met sommige vijvers in oude buitenplaatsen, waar zelden iemand toegang verleend wordt, en waar een zwaar brommend geluid reeds op dc aanwezigheid verraadt van millioenen, neen milliarden muskieten, die als -en wolk boven het stilstaande watervlak hangen. Intusschen kwam er bij het graven der vijver een massa zand vrij: ook hiervoor had men emplooi. Men bracht het naar een onmiddelijk in de na bijheid gelegen gedeelte van de H. D. en tlaalsche Weg, waar h' talud noodzakeliji Bloemendaalscheweg 59-71 Tel. 22184 COMESTIBLES, FIJNE VLEESCHWAREN DELICATESSEN. Heelt U onze h e e r I ij k e al geproeld IETS FIJNS BIJ DE THEE WETTIG GEDEPONEERD om voorziening vroeg. En nu bruischt nacht en nag het frissche water neder in den vijver van hertenkamp, en stroomt het door slooten en vijvers, en dit alles tegen het civiele prijsje van slechts f 1.per dag aan stroomkosten! Onze tewerkgestelden hebben ook hier weer een mooi werk gemaakt van blijvende aan trekkelijkheid ook voor bezoekers van buiten af. In het voorbijgaan mag nog gezegd, dat onder onze tewerkgstelde menig knap vak man schuilt, mannen in de kracht van het leven, die tien of meerjaren achtereen als tim mermansbaas of uitvoerder groote bouwwer ken tot stand hielpen brengen. CONCIERGE „BL.DAALSCHE SCHOOL- VEREENIGING". Ter vervulling der vacature voor concierge aan bovengenoemde school is, met ingang van 15 Juli a.s„ benoemd onze voormalige plaats genoot, de heer C. Fris. Alleen uit Haarlem en directe omgeving hadden zich niet minder dan vierhonderd .gegadigden voor deze betrekking aangemeld. OPROEP AAN ALLE OTJD-LEERLINGEN VAN DEN HEER A. IJZERMAN. Wij vestigen de aandacht onzer lezers op een in dit nummer voorkomende advertentie, waar in alle oud-leerlingen van den heer A. IJzer man uitgenoodigd worden, zich met Mej. J. E. van de Vliervoet, Korte Zijlweg 31, Overveen, in verbinding te stellen. OPROEP VOOR COLLECTANTEN „ZONNE STRAALDAG". Gaarne voldoende aan het verzoek van het plaatselijk Comité voor Bloemendaal van den „Zonnestraaldag", doen wij bij deze een krach tig beroep op de bekende bereidwilligheid en liefdadigheidszin onzer plaatsgenooten, ten einde hun medewerking te verleenen als collec tant bij de a.s. collecte. Wij vertrouwen, dat zeer velen zich daartoe ■omgaand zullen opgeven bij den heer N. L. Herfst, Brederodeweg 43, en dat een gunstig resultaat dezer cpllecte elke verwachting over treffen zal. ONZE CHRISTELIJKE FRÖBEL SCHOOL. Ruim 50 jaar geleden werd door den heer etf* mevrouw BorskiSillem aan de Bosch laan een onderwijsinrichting gesticht, die in dien tijd in een behoefte voorzag. Bloemendaal bezÉ.t n.l. geen school, waar de meisjes on derwijs konden krijgen in naaien, breien, stoppen, kortom in de nuttige en fraaie hand werken. In gelijke mate werd ook Qe behoefte gevoeld aan een bewaarschool voor de kleine iBloemendalertjes. Dank zij den milden gevers^ werd voor dit dubbele doel een ruim en doel matig gebouw opgetrokken, op een terrein aan de Boschlaan no. 2. Beide scholen mochten zich jarenlang, in een toenemend succes ver heugen, totdat een nieuwe onderwijswet, hét vak van nuttige en fraaie handwerken in lijfde bij het programma van het openbaar en bijzonder onderwijs, en daardoor aan het recht van bestaan dezer handwerkschool een einde maakte. Het gebouw werd daarom als rente- gevend eigendom voor kantoorgebouw ver huurd. Doch de bewaarschool bleef bestaan, want voor de toekomst dezer inrichting was gezorgd; de fam. BorskiSillem had bij haar verscheiden aan deze stichting n.l. een som gelegateerd, toerijkend om het voortbestaan te verzekeren; tegelijkertijd had zij een commissie van beheer aangewezen. Toen echter in Bloe mendaal de Christelijke School voor L. O. en U. L. O. haar deuren opende, meende deze commissie goed te doen, beheer en stichting aan die school over te dragen. En zoo berust nu het bestuur der Chr. Fröbelschool in de bekwame handen van een commissie met Ds. en mevrouw van Dijk aan het hoofd, Ds. Roos als secretaris, mej. N. Hogenbirk als penning- meesteres, en mevr. Adr. Vinke geboren van Verre als lid. Maar naast het beheer is ook de leiding der school zelve in uitnemende handen want moeilijk zou het zijn, iemand anders te vinden, die al3 het Hoofd: mej. T. Schuijt, zóó hartelijk en aardig met de kleutertjes weet om te gaan, zóó de vriendschap en aanhankelijk heid der kleine schare weet te verwerven. Na volbrachte studie aan de opleidingsschool te Belast zich met Begrafenissen en Crematie. Telef. Int. No. 22444 Bloemendaal Straatweg 48 MAAT- en REPARATIE-INRICHTING Origineele ontwerpen voor tuinaanleg. Bekroond met hoogste onderscheiding. W. BEUNDEÜi, Haarlem, waar genoemde commissie haar ge plaatst had, met de speciale bedoeling later aan het hoofd der Chr. Fröbelschool te staan, om dan, als jonge vrouw met frissche denk beelden, de nieuwste opvattingen en methoden op dit onderwijsgebied in toepassing te bren gen, mocht zij nu eenigen tijd geleden dezen eervolle taak op zich nemen. En hoe is zij daarin geslaagd! Zij heeft haar Fröbelschool weten op te voeren tot het hoogste peil dat voor dergelijke inrichtingen bereikbaar is. Be schikkende over drie ruime en goed verlichte lokalen, heeft zij die weten te meubileeren met die grappige, lage tafeltjes voor twee per soontjes, waarbij «ie Lleuters in hun gemakke. Iijke stoeltjes bijschuiven en zelf hun tafelge noot kunnen kiezen. Ook het werk is z.g\ „vrije arbeid". Langs den wand zijn kastjes getim merd; elk kind heeft zijn eigen kastje, dat het zorgzaam in orde houdt, en daarin bewaart het al die kleine schatten, die Fröbel en :«^n navolgers als leerzaam speelgoed hebben uit gedacht. Alle leermiddelen van- en naar Fröbel zijn aanwezig; ook de nieuwe tweede „gave", zooals deze is gewijzigd door mevr. Bouwman v. d. Tool. Het groote, zwarte schoolbord heeft hier niets afschrikwekkends; wij zagen er een teekening in gekleurd krijt, van een zwaan, drijvend op het water, met een muurtje als achtergrond; het geheel na-m het gansche schoolbord in beslag, en het was zoo mooi ge daan, dat het door zijn kleurvakjes precies Italiaansch mozaïek leek, vooral de kop was prachtig met een paar rake lijnen geteekend. Juffrouw Schuijt heeft onmiskenbare teeken talenten. Aan de wanden prijken veel lieve souvenirs: de portretten van den heer en mevrouw Borski Sillem, foto's van schoolpartijtjes, waarin de kleuters in maskeradepakjes optraden en der- gelijken. Want het blijkt dat men binnen deze muren aardig wat feest gevierd heeft en nog hoopt te doen. Is daar niet het groote zomer feest in voorbereiding, dat het St. Nicolaas- feest moet vervangen? Reeds is juffrouw Schuijt druk bezig de decors te teekenen voor een groote poppenkast, en de verschillende comediestukjes te maken, die daar opgevoerd zullen worden. Het geheel belooft een groote attractie te worden. In afwachting vermaken de kleinen zich met hun spelletjes; soms, bij goed weer, in het zand van den achtertuin; soms wordt de groote mat in de zaal gespreid, tafels en stoeltjes langs den wand gezet en kunnen de kleuters hierop naar hartelust spe len, tot het bekende „vrij" kwartiertje hen voor een wandeling in het bosch roept. De school, die als gezegd, over een drietal lokaliteiten beschikt, telt thans een veertigtal, leerlingen. Er is echter plaats voor meer, en het vertrouwen is stellig gewettigd, dat thans, na de verjonging die de school als het ware ondergaan heeft, er een groote toeloop van kinderen te wachten staat voor de Chr. Frö belschool. Mogen wij hieraan nog toevoegen: dat het schoolgeld billijk is, en in overeenstemming met de draagkracht der ouders. De stichting- weet het budget sluitend te maken, want naast Jordeissstraat 74, Haarlem, Tel 13132 Prijscourant wordt op aanvrage toegezonden. Wl3eii tondel ANNO 1861 BL.WEG GO - BLOEMENDAAL TEL. 23280 (2 lijnen). ML. MOUTSTEAAT1S6 - TEL. 10188 OPGERICHT 1870 het bovengenoemde bescheiden Stichtingsfonds, staan de huren van het gebouw der vroegere naaischool en de woning, boven de Fröbel school, terwijl de gemeente per leerling een kleine subsidie verstrekt, mits niet meer als in den goeden ouden tijd, de ouders geen schoolgeld behoeven te betalen, voor elke week die hun kind verzuimd heeft. Doch, als bij elke zaak, komen ook hier van tijd tot tijd buiten gewone onkosten voor; zoo zijn nog kort geleden de vloeren geheel en al vernieuwd met hout, dat niet kan afsplinteren en zoo moet ook eerstdaags de zandtuin van nieuw za~d voorzien worden. Verdere belangstellenden verwijzen wij nog gaarne naar de betreffende advertentie dezer school in ons nummer van 3 Juni j.l., met be trekking tot de inschrijving van nieuwe leer lingen. VRIJE KATHOLIEKE KERK. Zaterdag 11 Juni en Zondag 12 Juni, zal Mgr. Bonjer, de Vrije Katholieke Gemeente bezoeken. Zaterdag zal Z. H. Eerw. in de St. Raphaëls- kerk, Popellaan-Kinheimpark, des avonds om 8 uur Vespers en Lof celebreeren en Zondag 12 Juni des ochtends om half elf, zal een Pries terwijding plaats hebben en door Z. H. Eerw. een Hoogmis worden opgedragen. BESTELLING DER POSTERIJEN. Met ingang van 13 Juni a.s. zal de tweede bestelling vervallen in de kom der gemeenten Bloemendaal, Overveen, Aerdenhout en Voge lenzang. Eerstgenoemde gemeente rekent ón der haar kom alle woningen, behalve een twee tal huisjes in de duinen, gelegen aan een weg, die 's avonds niet verlicht is.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1932 | | pagina 1