DE JE U GD TUI MEM GOSEN SCHIERING Centrale-Verwarming Oliestookinrichtingen. y tt L. Faber Zn. s W. K. Kemper S. A. WILSON, Tel. 22128-220EE. GRATIS TE BEZICHTIGEN I Kleine Houtstraat 10, Haarlem Kerkplein 17, Tel. 22383, Bloemendaal Brengt met Urne kinderen een isesoek men den Speeituln. LIPS9 Kluisirarichtsng en Kofferkluis. PT VAN DER STAD WILD EN GEVOGELTE achter hef Jeugdhuis fe Bloemendaal. Consumptie billijk - Zondags gesloten TECHNISCH-BUREAU 26e Jaargang. 1 Juli 1932. No. 26. ALGEMEEN WEEKBLAD voor Bloemendaal - Overveen - Aerdenhout - Bentveld - Vogelenzang - Duinlustpark - Santpoort - Haarlem en Westelijk Heemstede Bureau voor Redactie, Administratie en Advertentiën Cruquiusstraat 19, Haarlem Telefoon 14743. Postgiro 191387 Bijkantoor te BloemendaalBloemendaalscheweg 42 DIRECTIE: F. C. DERKS VERANTWOORDELIJK REDACTEUR: Mr. P. TIDEMAN DE TWENTSCHE BANK N.V. BLOEMENDAAL BLOEMENDAALSCHEWEG 147 EERSTE BLAD. Agenda. PLAATSELIJK NIEUWS. g PARK DUIN EN DAAL Opleidingsschool voor: H. B. S. Lyceum Gymnasium Kleuterklas aan de VIJVERWEG te Bloemendaal zijn Zondag middag 3 Juli, tusschen 2 en 4 uur Bloemendaalscheweg 59-71 Tel 22184 Bloemendaalsche Kopjes an Pannekoekjes C. CASSEE Wilt U gemakkelijkkoopen, probeert e ee U dan onze SCHOENEN eens - (3 U dan onze SCHOENEN eens MAAT- en REPARATIE-INRICHTING Bloemenmagazijn „BE DAHLIA" ARTISTIEK BLOEMWERK Verbindingsweg Bloemendaal. Tel, 22338 0Ü00 Spuit Inrichting voor Automobielen. \fisch handel «J. Balm Zoon Nieuwe Hollandsche Haring. Zalm f 1.40 p. pond. Bloemendaalsche Montessorischool Kinheimpark - Vijverweg Voorbereidend en lager onderwijs (aansluitende aan het middelbaar onderwijs) volgens de methode van Br. RftARIA RfiONTESSORIE. Voor een beperkt aantal leerlingen van 3-5 jaar is gelegenheid tot pSaatsïng in de voorbereidende afdeeSing. Aanvang nieuwe cursus 6 Septemb. a.s. HAARLEM TEL. 12660 Gegarandeerde oplage 4000 exemplaren. Het Bloemendaalsch Weekblad ADVERTENTIES Advertentiën per regelt 0.15 Vraag en aanbod, 4 regels f 0.35, bij vooruitbetaling Elke regel meer f 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting ABONNEMENTEN Abonnementenprijs bij vooruitbetaling f 1.75 per half jaar Abonnementen kunnen steeds ingaan, maar zijt» verbindend voor het loopende halfjaar. Advertenties kunnen tot uiterlijk Donder- lags tien uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vöór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging richte men recht- itreeks tot de Administratie. BIOSCOOP-AGENDA. Rembrandt Theater: iederen avond 7 en 9 uur: Een nacht in Grand Hotel. Cinema Palace: iederen avond 8!<4 uur: Watt en Watt als filmhelden. Luxor Theater: iederen avond 814 uur: Lon Chaney jn Het gevaarlijke drietal. PERSONALIA. Hen 15 Juli a.s. zal de heer A. IJzerman zijn taak als hoofd der M.M.L.O.-school neerleggen, wegens het bereiken van den pensioengerechtig den leeftijd. De Jieer IJzerman werd den 6 December 1866 te Leerdam geboren, bezocht met goed gevolg de H.B.S. te Rotterdam en later die te Amsterdam. Evenals van zijn vriend den jongen Thomson ging ook zijn hart toentertijd uit, naar de loopbaan van Indisch officier. Maar het lot had het anders beschikt, de vriend werd een man van „oorlog" bracht het tot den rang van kapitein, werd aangesteld tot militair Bewindvoerder van Albanië en viel daar als slachtoffer van zijn plicht; de jonge IJzerman werd een man van „vrede", instede van de Militaire Akademie. nam de Rijks-No-rmaal- Echool te Katwijk, later die van Leerdam, hem onder haar leerlingen op. De groote stad trok hem aan, en op 1 Januari 1866 zag hij zich ge plaatst als onderwijzer te Amsterdam, waar hij achtereenvolgens op drie verschillende scho len werkzaam was. Zes jaar later ,op 1 Mei 1892 volgde zijn benoeming tot Hóófd der O.L.S. ite Diemerbrug, en van de vier jaren in deze vriendelijke gemeente doorgebracht, bewaart hij nog. steeds de meest aangename herinneringen. Het was op den Isten October 1896, dat Bloe mendaal hem als haar schoolhoofd mocht wel kom heeten. De O. L. school aan het Kerkplein, die aan zijn zorgen werd toevertrouwd, telde toen slechts 16 leerlingen uit onze gemeente, welk aantal vermeerderd werd met 29 uit Velsen Het waren dus totaal 45 kinderen, die van zijn onderwijs kwamen profiteeren. Het was dan ook een z.g. tweemansschool en de heer IJzer man moest zijn taak met een onderwijzer deelen. Zeven jaar lang werkte hij daar in het kleine schoolgebouw aan het Kerkplein, vóór hij dit mocht verwisselen voor een gehouw, dat aan de eisehen des tijds beantwoordde. Wel telde dit nieuwe gebouw, gelegen aan de Boschlaan, aan vankelijk slechts vier lokalen, doch, gelijken tred houdend met den bloei en uitbreiding onzer gemeente, werd het eenige malen vergroot en Prospectus op aanvraag bij het hoofd der school I uitgebreid tot het huidige complex van 7 klas selokalen en 1 gymnastiekzaal, plaats biedend voor 7 klassen en een voorbereidende klas. Bij die verbouwing werd tegelijk de ingang van de Boschlaan naar den de Genestetweg verplaatst. Er werd op deze school uitstekend onderwijs ge geven, gelijk thans nog. nu de heer R. Tinholt er aan het hoofd staat; ook het Fransch werd er, evenals ook thans nog, uitnemend geleerd en het lag voor de hand, dat iemand als de heer IJzerman, in de volle kracht van het lev.en staande en de sympathie van alle plaatsgenoo- ten bezittend, de aangewezen man was, om op te treden als hoofd van de groote M.U.L.O.- school, die inmiddels aan den Vijverweg ver rezen was. Den lsten September 1914 nam hij dan ook de leiding dier school in handen. On der die leiding breidde het aantal leerlingen zich gestadig uit en deed zich ook, na eemge jaren, de behoefte gevoelen aan een meer ge specialiseerde indeeling van het onderwijs. Zoo ontstond dan in 1925 een splitsing in school B, die den zes-jarigen onderbouw vormt en school A die te beschouwen is als de vierjarige z.g. „topschool". Het aantal leerlingen bedraagt thans niet minder dan 280. Hoe groot de schare kinderen is, die van den heer IJzerman in zijn langjarige ambtsvervulling .onderwijs kregen, is niet te zeggen, doch zeker is, dat allen hem met achting en liefde gedenken en steeds met genoegen terugzien op de jaren, die zij op zijn school mochten doorbreng;". Want de schfe' dende leeraar heeft zich steeds betoond te zijn, een uitnemend paedagoog en groot kinder vriend! Het zal hem dan ook den 15en Juli niet aan vele blijken van liefdevolle waardee ring ontbreken, en dit rnoge hem dan eeniger- mate een vergoeding zijn voor het pijnlijke, dat het afscheid van zijn geliefde school voor hem inhoudt. Wij wenschen hem nog vele jaren van gezondheid toe, om op de juiste wijze van zijn welverdiende rust te kunnen genieten, Onze plaatsgenoote Mej. A. C. L. van Beu- sekom heeft te Utrecht met goed gevolg examen afgelegd voor het le gedeelte Medisch Analyste. De heer Joh. Dankbaar, Brederodelaan 15, alhier, heeft het gunstigen uitslag het eind examen van het Chr. Lyceum te Haarlem af gelegd. Onze plaatsgenoote Mej. A. de Wilde slaagde voor het examen leerares Kinderverzorging en Opvoeding. HULDIGING ECHTPAAR WESEMANN. In de anders zoo stille Bosch- en Duinlaan was het Maandagavond een heele drukte. Tegen acht uur weerklonken in de verte de tonen van marschmuziek, en een lange stoet zwenkte den hoek om en de breede straat in, waar het zilveren echtpaar Wesemann woont. Vóórop de moote vaandels met medailles be hangen, gevolgd door het geheel voltallige mu ziekkorps „Sursum". dat onder leiding van den heer Meng zijn feestelijke klanken deed hoo- ren; daarachter een groote stoet turners, da mes en heeren werkende leden van de Bloemen- daalsche Gymnastiekvereniging, gedirigeerd door hun leider, den heer Beets. In kwiek marschtempo marcheerde de lange stoet, waaraan de B. G, V. stellig met een paar hon derd leden deelnam, voorbij het echtpaar We- seman, dat zich met hun zoon voor hun deur had opgesteld, om na een kleinen omweg ter/ig te keeren en zich voor het huis van het zilveren echtpaar op te stellen. Nadat door allen de turngroet gebracht was, voerden de dames en heeren der B. G. V. een reeks vrije oefe ningen uit. Alle bewegingen werden krachtig en correct uitgevoerd. Zichtbaar getroffen, namen de jubilarissen deze sportieve hulde in ontvangst, waaraan bereids een bloemenhulde voorafgegaan was. Hierop nam één onzer redactieleden onge veer als volgt het woord, om den dank der fa milie W. over te brengen. Beste Vrienden! Namens het echtpaar Wesemann moet ik U, Leiders, Bestuur en Dames- en Heerenleden COMESTIBLES, FIJNE VLEESCHWAREN DELICATESSEN. Heeft U onze h e e r I Ij k e al geproeld IETS FIJNS BIJ DE THEE WETTIG GEDEPONEERD van de Bloemendaalsche Gymnastiekvereni ging en van het Muziekkorps „Sursum", har telijk dank zeggen voor de treffende ovatie, die U hun zooeven gebracht hebt. Gij hebt daar mede een menschlievende, een zeer vriendelijke daad verricht, waarvoor ik U hulde breng! De redactie van Het Bloemendaalsch Week blad" is U ten zeerste verplicht voor de bereid willigheid en spontaniteit, waarmede U wél gevolg hebt willen geven aan de uitnoodiging van ons aller vriend, den heer Piet Tideman Jr., om deze huldebetooning op touw te zet ten. In ruil voor de vele moeite, die U zich hiervoor getroost hebt, zou ik gaarne van deze plaats een ieder willen opwekken, die van gezonde lichaamsbeweging en van muziek houdt, zich zoo spoedig mogelijk als werkend lid bij de „B. G, V." en „Sursum" te laten inschrijven. Ook als Donateur zult U zeer wel kom zijn. Ik zelf bewaar steeds de aangenaam ste herinnering aan den tijd dat ik ook turner was, en toen ik tf daareven zoo kranig zag marcheeren, dacht ik weer aan de dagen, toen ook ik in rij en gelid opmarcheerde door de straten van Middelburg, vaandels en muziek voorop, om op te gaan naar dat groote plein, het „Molenwater", om daar mede te turnen op onze gewestelijke uitvoering. In de gym nastiekzaal heb ik de aangenaamste oogenblik- ken van mijn jeugd doorgebracht, onder de turnmakkers stwsds mijn beste vrienden ge vonden. En wat nu „Sursum" betreft: Ik zou alle ouders willen toeroepen: Laat Uw zoons onverwijld bij „Sursum" inschrijven. De contributie kan geen bezwaar zijn, want wat is nu één dubbeltje per week? En daarvoor krijgen zij de mooiste muziekinstrumenten in bruikleen mee naar huis, die men zich wen schen kan! Daarbij krijgen zij feitelijk gratis muziekles. En niet van den eersten den bes ten, neen van een kunstenaar als den heer Meng, die zijn sporen verdiend heeft, of om een beeld te gebruiken: zijn lauweren geplukt heeft! Dus, ouders, afgesproken!: U zendt Uw jongens naar „Sursum" en dan krijgen zij daar iets mee, waar zij hun heele leven plezier van zullen hebben, en wonen zij later een concert bij, dan zullen ze stellig vijftig procent meer genieten, "dan zij, die nooit in de geheimen van de muziek werden ingewijd. En nu terugkeerend tot den taak der dank baarheid: De Redactie is grooten dank ver schuldigd aan de heeren C. Cassée, T. Tim mer en C. Ritsema. Eerstgenoemde heeft be grepen, dat al dat blazen en trommelen een droge keel geeft en daarom op zoo'n royale wijze voor de noodige consumptie gezorgd heeft. De heer Timmer liet in zijn Drukkerij het mooie drukwerk maken, dat hij gratis te onzer beschikking stelde, terwijl de heer Rit sema, Directeur van het Bijkantoor der Twent- sche Bank alhier, geheel belangeloos zijn kan toor, en wel meer speciaal zijn giro-afdeeling voor ons aan het werk zette. En dan zijn daar ook de eerepoort-makers; die mogen eveneens niet vergeten worden; en ofschoon zij ^un na men tot heden hardnekkig geheim hielden, mag ik die thans wel verklappen. Het zijn de heeren Beets, Swiers en Vis, die onder leiding van den heer Postma voor deze aardige ver rassing hebben gezorgd. Ook hun een woord van dank, evenals aan den waarnemenden bur gemeester, den heer Kremer, voor zijn toestem ming tot het houden van onze muzikale rond wandeling. v Het talrijk toegestroomde publiek gaf door een krachtig applaus zijn instemming met het gesprokene te kennen, waarna eenige da mes de lange rij van jeugdige manifestanten op bruidsuikers etc. tracteerden en de stoet ontbonden werd. Aan deze hulde was dien middag voorafge gaan een bezoek van onze Redactie aan het zilveren echtpaar. Deze heeren hadden een prettige taak: zij overhandigden een stapel fe- licitatiekaarten, die hij de Twentsche Bank en ons Bijkantoor waren ingekomen van plaa*i- genooten, die bij hun gelukwensch, tevens een stoffelijk blijk hunner genegenlheid gegeven hadden. Al die stoffelijke blijken waren verza meld in de bekende „enveloppe met inhoud", die bovendien naast een toelichtend schrijven de namen bevatte van allen, die bijdroegen aan bedoeld bruidsgeschenk. Belast zich met Begrafenissen en Crematie. Telef. Int No. 22444 Bloemendaal Straatweg 48 g Origineele ontwerpen voor tuinaanleg. BRUIDSWERK - KRANSEN Bekroond met hoogste onderscheiding. W. BEUNDER. FOTO HULDIGINGSSTOET. De heer Postma heeft drie groote foto's van den optocht gemaakt, toen hij naar de Bosch- en Duinlaan optrok, die schitterend geslaagd zijn. Wij hebben ze voor de ramen van ons Bijkantoor gehangen, waar velen, tot de ont dekking kwamen, dat ook zij op de gevoelige plaat waren vastgelegd. ANNO 1861 BL.WEG 60 - BLOEMENDAAL TEL. 23280 (2 lijnen). KL. HOUTSTRAAT 136 - TEL. 10188 OPGERICHT 1870 Het hoofd der school, Mej. A. L U Y T J E S, houdt zitting tot het geven van inlichtingen en het inschrijven van nieuwe leerlingen in het schoolgebouw, Vijverweg 27, des Dinsdags van 33^—4 uur. Overigens en na 12 Juli uitsluitend aanmelding en inlichtingen schriftelijk bij den Secretaris, Zeeweg 339, IJ muiden-Oost. DE BOSCHCONSERTEN. Iziek goed tot haar recht: het talrijke publiek Deze week hadden wij twee goedgeslaagde genoot zichtbaar van het gebodene. Deze club concerten in ons Bosch: de eerste in de rij was geeft jaarlijksch maar één uitvoering in ons de Arbeiders Mandolineclub „Apollo" uit Haar- Bosch, en het is daarom jammer dat het be- iem. Daar het bladstil was, kwam de lieve mu-' stuur niet meer publiciteit aan deze uitvoering SPEELTUIN

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1932 | | pagina 1