a. W. K. Kemper GOSEN SCHIERING Centrale-Verwarming Oliestookinrichtingen. Holl.-, Belg.- en Wales Anthraciet IL Faber Zn. S.A. WILSON, Tel. 22128-22061. P. R U TT E LIPPUS' Kolenhandel, I Kleine Houtstraat 10, Haarlem s p. van der stad WILD EN GEVOGELTE Kerkplein 17, Tel. 22383, BloenW technisch-bureau Bloemendaalsche Kopjes en Pannekoekjes Biaemenmagaziin „DE DAHLIA" Verbindingsweg Bloemendaal, Tel. 22338 26e Jaargang. 15 Juli 1932. No. 28. ALGEMEEN WEEKBLAD voor Bloemendaal - Overveen - Aerdenhout - Bentveld - Vogelenzang - Duinlustpark - Santpoort - Haarlem en Westelijk Heemstede Bureau voor Redactie, Administratie en Advertentiën Cruquiusstraat 19, Haarlem Telefoon 14743. Postgiro 191387 Bijkantoor te BloemendaalBloemendaalscheweg 42 DIRECTIE: F. C. DERKS VERANTWOORDELIJK REDACTEUR: Mr. P. TIDEMAN DE TWENTSCHE BANK N.V. LIPS9 KBuisinrichting en Kofferkluis. PLAATSELIJK NIEUWS. PARK DUIN EN DAAL Opleidingsschool voor: H. B. S. Lyceum Gymnasium Kleuterklas Bloemendaalscheweg 59-71 Tel- 22184 ONZE PRIMA leveren wij U ook in stevige dubbele papieren zakken van 1|10 H.L. inhoud. Zijlweg 314, Haarlem, (Post Overveen) Telefoon 15739. C. C A S S E E ARTISTIEK BLOEMWERK BRUIDSWERK - KRANSEN W. BEUNDIR. Bloemendaalsche Montessorischool - Kinheimpark, Vijverweg Visclihandel %3m Balm S Nieuwe Hollandsehe Haring. Zalm f 1.40 p. pond. DUGO Spuit Inrichting voor Automobielen. HEEFT U SCHILDERWERK ie. HAARLEM TEL. 12660 Gegarandeerde oplage 4000 exemplaren. Het Bloemendaalsch Weekblad I ADVERTENTIEN Advertentiën per regelt 0.15 Vraag en aanbod, 4 regels f 0.35, bij vooruitbetaling Elke regel meer f 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting ABONNEMENTEN Abonnementenprijs bij vooruitbetaling t 1.75 per half jaar Abonnementen kunnen steeds ingaan, maar zijn verbindend voor het loopende halfjaar. rrWrllMWttifMIi JiBJIkMLWJfcMiai I ■■■■MM—i BLOEMENDAAL BLOEMENDAALSCHEWEG 147 Advertenties knnnen tot uiterlijk Donder- Jags tien nor worden aangenomen, ingezonden 6tukken vóór Woensdag 12 uur. Klachten over de bezorging rich te men recht sreeks tot de Administratie. BIOSCOOP-AGENDA. Rembrandt Theater. lederen avond 7 en 954 uur: De Trots van de derde compagnie. Cinema Palace. lederen avond 854 uur: De Vrouwendiplomaat. Luxor Theater. lederen avond 854 uur: Zee bonken. i UITSLAG ZOMERRECLAME KLEVERPARK- VEREENIGING. Woensdagavond had de trekking plaats van de verloting georganiseerd door de Kleverpark- vereeniging. Er waren drie series van 10.000 loten, op elke serie vielen 10 prijzen, t.w. f 25.f 20.f 15.f 10.en 6 prijzen van f 5. Voor den uitslag verwijzen we naar de ad vertentie voorkomend in dit nummer. Van de bruto-opbrengst werd 50 t.w. f 7 50 afgestaan aan de stichting „Brederode. duin" van de vereen, tot bestrijding der Tuber culose te Haarlem. Toen het bestuur en de politie hadden plaats genomen, overhandigde de penning meester, de heer E. de Rek de envelop met bovengenoemden inhoud aan den heer de [Waard, administrateur van het consultatie bureau. De heer de Waard dankte in vriendelijke bewoordingen het bestuur van de vereeniging voor deze mooie daad en sprak den wensch uit dat de vereeniging mocht groeien en Ibloeien, dat het niet alleen een succes mocht zijn voor „Brederodeduin" maar niet in het minst voor de winkeliers, die aan deze reclame hadden deelgenomen. Spr. hoopte dat de vereen, bij voorkomende gelegenheid haar medewerking weer wilde verleenen aan „Brederodeduin", die voora lin dezen tijd van bezuiniging en van in trekking van subsidie, dezen steun zoo hard noodig heeft om aan alle aanvragen van hulp ite kunnen voldoen. Daarna had de trekking der prijzen plaats. PERSONALIA. Heden herdenkt mej. M. A. van Schaik den dag dat zjj twaalf en een half jaar geleden in betrekking trad bij de fam. H. Millaard, Pla- tanenlaan 39, alhier en zulks aanvankelijk als verpleegster, later als juffrouw van gezelschap. Het zal de jubilaresse vandaag stellig niet aan vele blijken van waardeering ontbreken. Voor het M. U. L. O.-examen, dat te Am sterdam gehouden werd, slaagden onder meer onze plaatsgenoot de heer J. Bronkhorst voor diploma B. en de heer H. J. Mollema voor di ploma A. ,,'T KOPJE". Eindexamen H. B. S. A. Geëxamineerd 10 candidaten. Geslaagd de dames: E. J. Aalders, J. C. F. F. Bruyn, E. M. Duyckinck Sander, J. Hooites Meursing, M. Lemstra van Beusekom, A. Ruygrok, A. Snijder, J. Veldman en E. Westermann. Eindexamen M. S. V. M. Geëxamineerd 5 candidaten. Geslaagd de dames: C. Beels, A. Beker, A. Chr. van Heek en M. Molkenboer. Een getuigschrift van de school werd uitgereikt aan mej. M. van Hasselt. Prospectus op aanvraag bij het hoofd der school I Overgang. Bevorderd van de 4de klasse litt. Econ. tot de 5de litt. econ.: L. Büller, I. Groenendijk en R. Hoekstra. Bevorderd van de 4de klasse Meisjes H. S naar de 5e: J. Adam, M. van Beeck Vollen hoven, H. Bloemendaal, M. ter Haar Romepy, Chr. van Heek, C. Koopman, L. Koers, W. Kruyshoop, A. C. Philipse', L. Römer, A Teding van Berkhout en B. van Weel. Niet bevorderd 1. Bevorderd van de 3de naar de 4de klasse H. de Beaufort, E. Beker, E. Dolleman, J. de Flines, L. Goldbohm, E. Gunning, L. Honig, A. Kauffeld, D. Leemhuis, A. Maters, E. van de Poll, N. Stoutenbeek, C. Teding van Berk hout en A. Vermey. Niet bevorderd 2. Bevorderd van de 2de naar de 3de klasse: A van Beeck Vollenhoven, A. Boerstra, L. Kauf feld, G. van Meurs, E. Quarles van Ufford, M. Scheurleer en L. van der Zee. Niet bevorderd 2. Bevorderd van de 1ste naar de 2de klasse: I. Bierens de Haan, R. Bührmann, L Büller, J. Büller, R. Klijzing, J. Koopman, B. Rieder en N. Stobbe. Niet bevorderd 2. Toelating'. Toegelaten tot de le klasse: G. Baars, M. S. van den Bosch, F. A. van den Brandeler, R. C. M. T. Foeken, M. Gunning, K. Hemmes, M. M. Kauffmann, J. F. D. Klijzing, S. E. Marcus, W. Maters, J: M. van Nierop en C. Vermeulen. Tot de 2e klasse: A. G. van Hecking Colen brander. Tot de 4e klasse: j. van Hoytema. ,,'t KOPJE". Verschenen is als ieder jaar „De Kop jesband", het orgaan, dat al wat in het afge- loopen jaar op ,,'t Kopje" voorviel, de revue laat passeeren. Het is weder een lezenswaardig uitgaafje ge worden, naturlijk. In de eerste plaats voor de betrokkenen zelf, maar ook de buitenstaander wordt er hij herhaling van doordrongen, welk een bijzondere plaats deze inrichting van on derwijs inneemt in hoofd en hart van zoo velen, bestuurd eren, leerlingen en oud-leerlingen. De dames H. J. M. A. en H. Barger openen het blad met een woord van dank voor ook dit jaar ondervonden belangstelling en mede werking, niet het minst jegens het Bestuur van de Dagschool. Een kroniek op rijm memo reert hetgeen in het afgeloopen jaar aan ver meldenswaardigs voorviel, terwijl aan het 25- jarig jubileum van 't Kopje en aan de 25- jarige dienstvervulling van Mej. De Jong apar te artikeltjes worden gewijd. Aan de „Mededeelingen ontleenen we het volgende: De literair-economische afdeeling werd in dertijd aan ,,'t Kopje" verbonden in de vaste overtuiging dat dit litterair georiënteerde on derwijs voor 'n meisjesschool bijzonder geschikt zou blijken. Nu echter in den loop der jaren deze afdeeling op voorschrift van de regeering meer economisch dan litterair is geworden, en ons. uit de praktijk is gebleken dat het Handels onderwijs allerminst in de belangstelling van de meisjes ligt, en er nu zelfs in de 3e klasse geen leerlingen gevonden worden, die dit eind diploma wenschen te halen, lijkt ons het oogen- blik gekomen om het onderwijs in de hoogere kalssen in andere banen te leiden en daar vak ken te laten doceeren, die meer met den meis- jesaard overeenkomen. In deze ernstige tijden, waar ieder voelt dat zij haar schooltijd echt gebruiken moet om zich zoo goed mogelijk voor te bereiden voor het geen zij bereiken wil in 't leven, en zich tegen 't eind van dien schooltijd zal afvragen, in wel ke richting zij zich verder voor haar levens taak zal moeten en willen bekwamen, moet de school zich ook aanpassen aan de mogelijkhe den die voor 'n meisje openstaan. De 3 eerste klassen blijven het gewone pro gramma van de meisjes H.B.S. afwerken. Daar sluit het onderwijs .in de 2e klasse van 'n Kweekschool voor onderwijzeressen op aan. Dat is een opleiding van nog 3 jaar. Elk meisje dus dat die richting kiest kan op haar 18e jaar in het bezit zijn van de akte L. O., akte Hand werken en Vrije- en Ordeoefeningen. Als extra vak komt nu in de le en 2e klasse naast de Nat. Historie nog practisch tuinwerk. De moei lijkheid was om geschikt terrein te vinden waar we dit konden uitvoeren. Toen Dr. Thijs- se van onze plannen hoorde was hij dadelijk vol belangstelling en hielp ons op de hem eigen enthousiaste wijze uit onze moeilijkheid door spontaan 'n stuk van Thijsse's Hof aan te bie den. Kon het mooier? Daar zullen onze meisjes de eerste beginselen van den tuinbouw leeren. Het moeilijker werk en de meer weten- COMESTIBLES, FIJNE VLEESCHWAREN DELICATESSEN. Heeft U onze h e e r I Ij k e al geproefd IETS FIJNS BIJ DE THEE WETTIG GEDEPONEERD Belast zich met Begrafenissen en Crematie. Telef. Int. No. 22444 Bloemendaal Straatweg 48 «o Wilt gemakkelijk koepen, probeert U dan onze SCHOENEN eens MAAT- en REPARATIE-INRICHTING schappelijke kant ervan wordt in de 4e klasse behandeld. Zoodat ook in die richting de meis jes al wat ervaring hebben voor ze van schooi gaan. Na de 3e klasse blijft de opleiding Meisjes H.B.S. met het gewone einddiploma bestaan. In de 5e klasse wordt als nieuw vak ingevoegd: Kinderpsychologie en hopen we ook weer een cursus over Maatschappelijk Werk te laten geven. Vele oud-leerlingen zullen zich nog her inneren hoeveel belangrijks en hoe 'boeiend mej. Knappert van haar ervaringen uit dat werk vertelde. Op deze wijze opent ,'t Kopje" enkele nieuwe perspectieven voor de leerlingen. CRISIS-CONCERT JEUGDHUIS. In het Jeugdhuis werd Maandagavond een concert gegeven door Gerard Hekking en eenigen zijner leerlingen; de opbrengst was be stemd ten bate van het crisis-comité. Stellig was de temperatuur dien avond voor menigeen een beletsel dit concert te bezoeken; toch was de zaal van het Jeugdhuis vrijwel be zet. Hekking, die sinds jaren te Parijs aan het Conservatorium aldaar verhonden is, werd met leerlingen hij dit concert ter zijde gestaan door de Amerikaansche pianiste Marjorie Truelove. Uit zijn groote schare leerlingen, had hij zich dien avond de medewerking verzekerd van Frieda Belingfante, die vroeger eenigen tijd als solo-celliste aan de H. O. V. verbonden was, van Amalie Verschuyl, die als soliste een paar jaar geleden in Haarlem optrad en van EduarS Biele, een Haarlemmer eni oud-leerling der Toonkunst-Muziekschool, alle drie dus goede bekenden, waarnaast wij voor het eerst kennis maakten met Bep BosaJnssen, Allison Mac- kown en Harold de Sterke. Het uitgebreide programma was van een bepaald zeldzame sa menstelling, en onze Grootmeester in de Kunst, en de jongere virtuozen door hem gevormd, brachten een vertolking die bewondering af- dwong./Volgend jaar hopen wij dezen grooten kunstenaar en uitnemenden paedagoog weder met zijn leerlingen in ons midden te hebben, In aansluiting met ons artikel over dit con cert in dit nummer ,is het ons nog aangenaam te kunnen berichten, dat de opbrengst van dit weldadigheidsconcert heeft bedragen f 290. Wij brengen een woord van hulde en oprechten dank aan onzen grooten Kunstenaar den heer Hekking, en aan zijn begaafde leerlingen, voor hun nobel werk, dat onder zulke bezwa ren van een tropische broeiwarmte in de con certzaal gegeven werd. CONCERT. Het Christelijk Fanfarecorps „Sursum" onder leiding van den heer J. A. Meng, zal Donderdag a.s. een concert geven met medewerking van het JOHEZ-Mannenkoor, onder leiding van den heer J. Scheffer, aangeboden door „Bloemen- daal's Bloei". Orkest: 1. Gezang 273 Vers 2. 2. Crêch-sur-Saöne, marche A. Delbecq 3. During the Battle, ouverture G. Gadenne 4. Fantaisïe sur l'Opera „Norma" Bellini Mannenkoor: C. Wulffraat Gretry J. Olman Origineele ontwerpen voor tuinaanleg. Bekroond met hoogste onderscheiding. Voorbereidend en lager onderwijs (aansluitende aan het middelbaar onderwijs) volgens methode van Dr. Maria Montessori. de Voor een beperkt aantal leerlingen van 3-5 jaar is gelegenheid tot plaatsing in de voorbereidende afdeeling. Aanvang nieuwe Cursus 6 Sept. a.s. Inlichtingen en prospectus op schriftelijke aanvraag bij den voorzitter, Hooge Duin- en Daalscheweg 8, Bloemendaal (Tel. 22345) en na 7 Augustus bij den Secretaris, Zeeweg 339, IJmuiden-Oost (Tel. 931). 1. Afscheid 2. Le Rossignol 3. Zomeravond 4. Nimmer Nacht N. H. Andriessen H. Zöllner Wanderschaft Orkest: Frontin, Pas-redoublé, F. J. Schweinsberg Mignon, ouverture J. R. v. d. Glas Le Réveil des Dieux, Fantaisie, Jean Lonys Finale. MUZIKALE MARSCH DOOR BLOEMENDAAL. De Bloemendaalsche jeugd, voor zoover die lid is van de B.G.V. of van Sursum, bereidt zich voor op een marsch door onze gemeente. Aan 't hoofd komen dan de knapen, die de Jumoren- afdeeling van Sursum uitmaken, gevolgd door een paar hondera' adspirantjes der gymnastiek- vereeniging. Alle meisjes en jongens In hun sportcostuum, marcheeren dan achter dit mu ziekcorps, waarvan het jongste lid acht jaar telt. Te zeven uur des avonds zal de stoet zich Vrijdag 22 Juli a.s. opstellen in den de Genestet- weg vóór de school van den heer Tinholt. De te nemen route is de volgende: Bl.daalseheweg, Busken Huetlaan, Korte Kleveriaan, Verbindingsweg, Platanenlaan, Iepenlaan, Noorden Stationsweg, Kerkplein rechtsch, Rustenburgerweg, Sterreboschlaan, Zomerzorglaan naar den De Genestetweg terug, v/aar de stoet ontbonden wordt. BLOKSCHRIFT. In de school der Bloemendaalsche Schoolver- eeniging, werd j.l. Woensdag en Donderdag het werk tentoongesteld, dat de leerlingen in de klassen 1 tot en met 5 hebben geschreven in zoogenaamd „Blokschrift". Wij komen op dit stellig belangrijke onderwerp in een volgend nummer uitvoerig terug. MET DE VACANTIE NAAR SCHIPHOL! Lezer, hebt ge reeds een der mooiste schep pingen van. onzen modernen tijd gezien, de belangrijkste luchthaven van het Nederlandsch burger-luchtverkeer, het vliegveld Schiphol, waarop in het zomerseizoen niet minder dan c.a. 40 vliegtuigen, waarvan een 25-tal tus- schen twaalf en vier uur dagelijks neer strijken of daarvan opstijgen, waar, naast het miniatuur vliegtuig „de Adelaar", waarmede van Tijen zijn gedurfden vlucht naar Indië maakte, de reusachtige vliegtuigen voor 34 passagiers der „Deutsche Luft Hansa", met daartusschen vliegtuigen van alle grootten en nationaliteit, tot een bezichtiging uitlokken? Zoo ge het hoogst belangrijke Schiphol nog niet bezocht hebt, lag de oorzaak daarvan mis schien in de moeilijkheid om het te bereiken, den grooten omweg, via Amsterdam, die U moest maken? Welnu, die moeilijkheid is sinds 1 Juni j.l. opgeheven; U kunt nu met een der nieuwe en gemakkelijke autobussen der Mij. „Stormvogels" van het Kennemerplein, achter het Haarlemsch station, dwars door de Haar lemmermeer, regelrecht naar Schiphol rijden. Een prachtverbinding is het! De bussen ver trekken tien minuten na tien ure, na twaalf, na twee, na vier, en na zes ure. De retour- ANNO 1861 BL.WEG 60 BLOEMENDAAL TEL. 23280 (2 lijnen). KL. HOUTSTRAAT 136 - TEL. 10188 OPGERICHT 1870 SPECIAAL BURGERWERK Huis- en Decoratieschilder Leidsche Zijstraat 10, HAARLEM, Telef. 10631 prijs bedraagt f 1.met reductie voor kinde ren, d.w.z dat deze onder 4 jaar vrij zijn en voor die van 4 tot en met 7 jaar half tarief geldt. De toegangsprijs op Schiphol is slechts 15 cent, terwijl rondgeleidingen onder deskun dige leiding 15 cent extra kosten. Bij die rond leidingen worden vliegtuigen van nabij bezich tigd en wordt een uiteenzetting gegeven om trent verschillende belangwekkende inrichtin gen, als nachtlandingsinstallatie, radiopeil- dienst, enz. Daarbij is men tevens getuige van de aankomst der verkeersvliegtuigen, die rei zigers en goederen uit verre landen brengen, vaq het opstijgen en evolueeren in de lucht van sport- en militaire vliegtuigen, met de inter-

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1932 | | pagina 1