Wild en Gevogelte Hotel Vreeburg S. A. WILSON, Tel. 22128-22038. P. RUTTE I Kleine Houtstraat 10, laarlem i ALGEMEEN WEEKBLAD voor Bloemendaal - Overveen - Aerdenhout - Bentveld - Vogelenzang - Duinlustpark - Santpoort - Haarlem en Westelijk Heemstede DE TWENTSCHE BANK N.V. LiPS' KluSsinrichfting en Kofferkluis. Bloemendaalsche Kopjes en Pannebekjes IL. Falser Zn. j Bloemenmagazijn „DE DAHLIA" ïel, 22338 Visehtiandel «I. Balm Zoon PRIJSVERMINDERING Wilde Mvogels f 1.- 11.10, 12.-, 12.50 f 0.15, 11.- 11.25 13.- 14- f l- 11.60 P. Ï1III STAD, Poelier W. K, Kemper I L VAN HILSÏ. TE HUUR. fiOSEN SCHjERjNK - 1 CentFale-Verwarmlng I I Ollestookinricfitinéen 1 26e Jaargang. 29 Juli 1932. No. 30. Bureau voor Redactie, Administratie en Advertentiën Cruquiusstraat 19, Haarlem Telefoon 14743. Postgiro 191387 Bijkantoor te Bloemendaal: Bloemendaalscheweg 423 ABONNEMENTEN DIRECTIE: F. C. DERKS VERANTWOORDELIJK REDACTEUR: Mr. P. TIDEMAN Agenda. Gemeenteraad. PARK DUIN EN DAAL Opleidingsschool voor: H. B. S. ILjrceajnra KlenterRlsas BloeaissMssheweg 59-71 Tel. 22184 G. CASSEE <e Wilt geaafe',«® koopen, probeert U dan onze ïiffiMBffl eens HAAT- en REPARATIE-INRICHTING S ARTISTIEK BLOEMWERK BRUIDSWERK KRANSEN J Wmm Hollandsere Haring. Zalm f 1.40 p. pond. 1080 Poulardes Gartens Kleine Houtstraat 13®, Hiaarlem. DUC0 Spuit inrichting mm Automobielen. Kerkplein 17, Iel. 22383, Eloemendaal HEEFT U SCHILDERWERK e. sibckensa Leidsclie Zifstraat 10, HAARLEM, Telef. 10631 Gfoote en kleine zalen Gegarandeerde oplage 4000 exemplaren. Het Bloemendaalsch Weekblad ADVERTENTIEN Advertentiën per regelt 0.15 Vraag en aanbod, 4 regels f 0.35, bij vooruitbetaling Elke regel meer f 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting Abonnementenprijs bij vooruitbetaling f 1.75 per half jaar Abonnementen kunnen steeds ingaan, maar zijn verbindend voor het loopende halfjaar. BLOEMENDAAL BLOEMENDAALSCHEWEG 147 Bondag 31 Juli t/m Zondag 7 Augustus, iederen avond, 8.15 uur, Variété Bouwmeester. BIOSCOOP AGENDA. Cinema Palace, iederen avond 8 uur 15: Van je familie moet jei 't maar hebben! Luxor Theater iederen avond 8 uur 15: Cowboy tegen wil en dank en Achter Slat en Grendel. Rembrandt Theater, iederen avond 7 uur en 9 uur 15: Es war einmal ein Walzer. SCHOUWBURGEN. Schouwburg Jansweg, iederen avond 8 uur 15: Hcnvo's revue Pak de Leuning. Laatste zitting voor het reces; een stevige agenda en een vergadering zonder absenten. 'tWas geen wonder, dat het nu niet bepaald vroeg was, toen de vroede vaderen tot Septem ber afscheid namen. 't Begon met de installatie van den heer Van Riessen. Hij werd geiukgewenscht door den voorzitter en beloofde zijn beste krachten aan het gemeentebelang te zullen wijden. Hetgeen men uit den mond van een ras-Bloemendaler als (dit nieuwe raadslid, niet anders kan ver wachten. De ingekomen stukken leverden heel wat stof tot onderhoud. Daar was allereerst de ver bouwing van Bethanië aan den Hoogen Duin en Daalschen weg. De heer Laan kon B. en W. niet volgen in hun advies, om niet tot het voeren van een rechtsgeding over te gaan, beter (gezegd, achtte het begrijpelijk, dat de buurt bewoners de voorgenomen bebouwing be- (treuren en deswege geadresseerd hadden. In- tusschen schijnt procedeeren niet geraden en de Raad besloot dan, ook af te zien van het voe ren van een rechtsgeding, Een verzoek van B. en W. van Jisp, om ad- Ihaesie te betuigen aan het door den Raad dier gemeente tot Ged. Staten gericht verzoek om een steunregeling voor noodlijdende bedrijven in het leven te roepen en de tarieven voor electri- citelt en water te verlagen en de meterhuur af te schaffen, werd naar B. en W. om prae-advies gezonden. De Hospesbrug gaf aanleiding tot een leer zaam debat over de vraag, of de verlegging van eenige kabels en buizen door de gemeente uit vestjeszak of broekzak moet worden betaald. Zooals men weet, hebben .e.r herstellingen plaats aan deze brug en als gevolg daarvan moeten diverse kabels en buizen worden verlegd. Wie moet dat betalen? De bedrijven zeggen B.en W., immers deze hebben de kabels en buizen in den grond liggen, nota bene zonder daar een cent re cognitie voor te betalen. Zachts dat ze dus voor deze herstellingen opkomen! Neen zeide de commissie voor het waterbedrijf, die met een prijzenswaardige zin om het walletje bij het schuur tje te houden optreed, als de gemeente brug gen laat vernieuwen moet zij dergelijke karweitjes ook maar voor haai' rekening nemen. Een principekwestie alzoo. Het einde was, dat de Raad het Dagelijksch Bestuur niet afviel -en besliste, dat de bedrijven over de brug moeten komen. De gezondheidscommissie had een aantal on verklaarbaar bewoonde woningen voor onbewoon baar Verklaring voorgedragen. B. en W. zullen het voorstel onderzoeken. De serie kleingoed werd voortgezet met de be handeling van een verzoek van ouders van kinde ren van school F, om daar een vierde leerkracht aan te stellen. Aangezien er aan de school te Vogelenzang een leerkracht gemist kan worden stelden B en W. voor deze functionaris naar school F. over te plaatsen. De hoeren Laan, Dorhout Prospectus op aanvraag bij hei hoofd der school Mees en Quarles van Ufford waren er tegen. De overige leden steunden de voordracht. De vergadering vervolgde met een roffel van den voorzittershamer, waar een aantal vaststellingen van diverse rekeningen, begrootingen en balansen onder door gingen. Evenmin gaf het voorstel van B. en W. om de deposito-overeenkomst met de Twentsche Bank op te zeggen en in plaats daarvan een degelijke transactie met de Bank van Neder- landgche Ge-meenten aan te gaan, aanleiding tot 'gedachtenwisseling. Zooals men weet blijft de overeenkomst met de Twentsche Bank toch be staan, zij het in gewijzigden vorm en tot een lager bedrag dan voorheen. Bij het punt: Ontheffingen bepalingen der bouwverordeningen bracht de heer Hogenbirk de aanvrage ter sprake van het bestuur der Christelijke School te Aerdenhout. De commissie voor Pubieke Werken adviseert in dit geval afwijzend, tiet schoolbestuur vraagt vergunning voor den bouw van een schooi voorbij zonder lager onderwijs aan den Lenmepweg. De commissie meent dat het terrein, dat het bestuur op het oog heeft, te klein is voor zulk een gebouw. Wel heeft het bestuur den grond reeds gekocht, maar in het voorloopig koopcontract is een ont bindingsclausule ogenomen, zoodat het bestuur alsnog van den grond af kan. De heer Hogenbirk dan zette -de bezwaren uit een, die de commissie tot afwijzend advies hebben gevoerd. Inderdaad is de oppervlakte van 't terrein door den eigenaardigen vorm onvoldoende en Spr. betreurde, dat het bestuur niet voldoende voor zichtig is gweest, toer-, het, zij. het voorlpopig dezen grond, kocht. Doch er was meer, waar hij bezwaar tegen maakte. Het bleek, dat het Schoolbestuur nader aan B. en W. had geadresseerd en van dit schrij ven copie had gezonden aan de Raadsleden. Over den inhoud van dezen blief werd geen mededee- linig gedaan, maar het verwijt, dat Spr. tot het schoolbestuur richtte, en waaruit bleek, dat het bestuur tracht een stok achter de deur te houden, gaf voldoende blijk, dat deze wijze van optreden maar gansch niet in goede aarde was gevallen, Op waardige wijze gaf Spr. het bestuur dien raad, zijn inzichten te herzien en dezen verkeerden weg niet te blijven volgen. Wat het voorstel zelf betreft, Spr. voelde meer voor aanhouding dan voor een besluit tot weigering hetgeen de heer Cassee bestreed. Ook de heer Quarles van Ufford geloofde, dat de ontbindings clausule de zaak vrij eenvoudig maakte. Als de Raad de aanvraag weigert kan de school met nieuwe voorstellen komen. Daarentegen deed de heer van Riessen een goed woord voor de school. Al vergoelijkte hij het op treden als hierboven is vermeld, niet, men moet niet vergeten dat het bestuur nu al tw.ee jaar wacht op de uitvoering van zijn plannen. Ook Wethouder Bornwa-ter was voor aanhouding. Natuurlijk zal de gemeente nooit de 45.000. betalen, die in 't voorloopig koopcontract is vast gesteld. Spr. is er echter voor, te pogen, alsnog langs minnelijken weg tot elkaar te komen. Na nog eenig debat werd echter het voorstel van B. en W. aangenomen. Het schoolbestuur zal dus naar een andere plaats voor het schoolgebouw moeten omzien. Verordeningen op de heffing van schoolgelden, vergunnings- en verlofrechten werden aangeno men, waarna de aanvragen om credieten aan de orde kwamen. Een onderwerp, dat de tongen los maakte! Wethouder Kre-mer leidde de besprekingen in. De arbeid, die voor de tewerkgestelden was gevonden, loopt ten einde en de Gemeente heeft de moeilijke vraag op te lossen, welke werkzaamheden in de gemeente een paar hon derd man gedurende vrij langen tijd arbeid kunnen opleveren. Drieërlei waren de plannen, waarmede de Wethouder kwam. Vooreerst stelde hij den Raad voor, over te gaan tot het aanleggen van een weg van het Brouwerskolkje naar de spoorlijn HaarlemZandvoort. Te zijner tijd zal deze weg door een viaduct over genoemden spoorweg verbonden moeten worden met den Zeeweg. In de tweede plaats wacht de Zeeweg op normaliseering en in de derde plaats gaf hij in overweging, het parkeerterrein aan den Zeeweg te vergrooten. Het eerste plan zal in totaal f 100.000 kosten, het tweede f 154.000. Met het derde veel bescheidener plan is f 8000 gemoeid. De heer Kremer erkende, geen bepaalde voorkeur te hebben, maar de beslissing aan den Raad te willen overlaten, al bleek ti, lens het debat wel, dat het eerste plan hem het meest bekoorde. Wat dien weg over het Brouwerskolkje be treft. Spr. vestigde er de aandacht op, dat de Gemeente daar ter plaatse veertien I-I.A. prachtig terrein bezit, dat door het aanleggen van den weg in aanmerking komt, voor het publiek te worden opengesteld, waarbij het de bedoeling zcru zijn, deze terreinen alleen voor gemeentenaren te reserveeren, COMESTIBLES, FIJNE VLEESCHWAREN DELICATESSEN. Heelt U onze heerlijke al geproefd IETS FIJNS BIJ DE THEE WETTIG GEDEPONEERD De heer Laan opende de rij der debaters. Hij vestigde er de aandacht op, dat het uitbrei dingsplan ter plaatse nog niet door Ged. Sta ten is goedgekeurd. Hier kan men dus genoeg bezwaren verwachten. Ook de financieele merites verliezen men niet uit het oog. Voor het overige: Wanneer men begint met het aanleggen van den weg over het Kolkje, weet men dan n-u reeds, dat de geiwenschte aan sluiting met den Zeeweg tot stand zal komen? Ook voor Ket vergrooten van het parkeer terrein aan den Zeeweg voelt spr. niet veel, Meer urgent lijkt hem de nomaliseering van den Zeeweg zelf. Dit is een werk, dat inder daad niet te lang meer kan wachten. De heer Schul'z schaarde zich aan da zijde van den heer Laan. Hij voegde daar aan toe, dat de verbetering van de Leidsche Vaart eveneens onder het oog moet worden gezien, Er is opgemerkt, dat de Vogelenzangscheweg uitstekend is en dat het verkeer daarlangs de passage langs de Leidsche Vaart ontlast, maar het is maar de vraag, of iedereen weet, dat de slechte Leidsche Vaart een goeden Parallel weg heeft. Wat de weg over het Brouwerskolkje be treft, vraagt Spr. over de architect voor de Raadhuisplannen in dezen is gehoord. Anders kon het best zijn, dat men een weg ging pro jecteeren, die maar gansch niet paste in dit plan. Over de financiering van het voorstel spre kende betoogt Spr.. dat dit alles niet geheel op Werkverschaffing geboekt behoeft te wor den. Een deel hoort zeker tot Wegenverbete ring. In principe bestaat er bij Spr. natuurlijk geen bezwaar tegen het creëeren van deze werkzaamheden en over de keuze valt te pra ten. Terugkomende op den weg over het Brou werskolkje bestrijdt Spr. den heer Laan. die blijkbaar bevreesd is, dat de Gewestelijke Commissie zich tegen het plan zou kunnen verklaren. Dit is grond, die eigendom van de Gemeente is en waarover men die wegen mag aanleggen die men wenscht. De heer Prinsenberg toonde zich al evenmin als de vorige sprekers een bewonderaar van het plan ineake den nieuwen weg. Is de aan leg daarvan zoo urgent vroeg hij en betoogde, dat deze weg dood zal loopen op de spoor baan. Men spreekt nu wel over een viaduct, maar zoolang de Directie der Spoorwegen zich daaromtrent niet verklaard heeft, is het niet verantwoord, een weg aan te leggen, waarvan het op het oogenblik nog niet zeker is, of hij de gewenschte aansluiting zal krijgen. Een weg van 20 M. breedte, zooals hier wordt voorgesteld acht Spr. voorts een schen ding van het natuurschoon. Hij geeft daarom in overweging, een rijwielpad met een voet pad er naast aan te leggen. Doch verlieslijker acht Spr. in ieder geval het plan inzake den aanleg van een nieuwen weg te laten varen en te beginnen met het herstel van den Zee weg, wat veel meer urgent is. Ook de heer Quarles van Ufford was meer voor de verbetering van den Zeeweg. Is zoo vroeg hij bovendien de tijd er wel naar om over te gaan tot de uitwerking van een op zich zelf wel sympathiek plan als het maken van een nieuwen weg? Uitbreiding van het parkeerterrein achtte Spr. voorshands niet noodig. Nadat de heer Hogenbirk nog gewezen had op de bezwaren, die ook door de \-orige spre kers onder het oog waren gezien, onder mede- deeling, dat hij tegen het verleenen van een nieuw crediet voor werkverschaffing geen be zwaar had, bleek de heer Luden de eerste ver dediger van het plan voor den nieuwen weg. Deze weg zal de omgeving zeker verfraaien, hetgeen, gezien den tegenwoordigen overgang van de spoorlijn, zeker geen kwaad kan. Toch maakt Spr de restrictie, dat men eerst zal moeten weten, of de mogelijkheid van de totstandkoming van een brug of viaduct be- taat, voordat men met het aanleggen van den weg zal kunnen beginnen. De heer Noorman deelt mede, dat men in de Com-missie voor Openbare Werken voor het aanleggen van den weg was. Waar B. en W. in het vervolg van de voordracht waarvan deze credietaanvrage deel uitmaakt, ook gelden vragen voor een nieuwe schietbaan zegt Spr. daar weinig voor te gevoelen. De heer Cassee zorgde voor de note gaie, door op te wijzen, dat de nieuwe weg niet Belast zich met Begrafenissen en Crematie. Telef. Int. No, 22444 Bloemendaal Straatweg 48 Origineele ontwerpen voor tuinaanleg. Bekroond met hoogste onderscheiding. W. BEUNDER op „gesocialiseerd Bloemen(daalw behoeft uit te loopen. Op het vragend gebaar van den voor zitter deelde hij mede daaronder te verstaan de nieuwe gemeentelijke werkplaatsen nabij den Watertoren. Voor het overige verklaart hij' zich in prin cipe voorstander van den nieuwen weg, die het verkeer, dat in den spooroverweg te Over- veeni een groot obstakel ontmoet, zal ontlas ten. Wellicht' is het na dit debat verkieslijk, het voorstel nog eens onder het oog te zien. Ook deze spreker verklaarde zieh tegen het crediet voor een nieuwe schietbaan. De Voorzitter zeide, dat de Gewestelijke Commissie, ook al zoude zij niet instemmen met het plan van »en? nieuwen weg, de uitvoe ring van dit plan niet zal kunnen verhinderen. Wat de financiering van het plan betreft, uit gaven! voor werkverschaffing worden door het Rijk vergoed, doch een deel van de uitgaven, aan deze plannen verbonden, zullen op andere hoofden geboekt moeten (worden. Men heeft thans de Raadhuisplannen in het debat gebracht, doch ook al kwam dit Raad huis er nooit, dan zal deze weg toch het ver keer ten goede komen. Terugkomende op de financiering van een en ander merkte Spr. op, dat het niet leenen voor gewone uitgaven een grondslag moet zijn voor overheidsbeheer. Den Zeeweg verbeteren nu beteekent herstel van den weg en daarvoor zal dus niet geleend mogen worden. Hiertoe zou men uit de reserve moeten financieren, waartoe momenteel drie ton liquide gemaakt kan worden. De heer Kremer zegt, veel te hebben geleerd uit dit debat. Hij verklaart zich thans voor den nieuwen weg. De bezwaren van den heer Laan kan hij niet onderschrijven, omdat de bezwaren, door dezen aangevoerd wel te on dervangen zullen zijn. Met de debaters is Spr. het eens, dat de Zeeweg verbetering behoeft, maar hier kan men op korten termijn niet aan beginnen. Desgewen-scht wil spr. de Leidsche Vaart onder handen laten nemen, el moet men niet uit het oog verliezen, dat uitbreiding van het Parkeerterrein een meerdere ruimte voor 200 wagens beteekent, waarmede toch even eens nuttig werk zou worden gedaan. Intus- schen laat Spr. de beslissing aan den Raad. De heer Laan betoogde in tweede instantie, dat men toch bezwaarlijk credieten kan verlee nen voor een plan, waaromtrent feitelijk nog zoo weinig bekend is. Hoever komt'de. weg? Wat kost het viaduct? Maakt de spoor het? Allemaal vragen waarop men thans nog geen antwoord kan geven. Veel gemakkelijker kan men aan deni Zeeweg beginnen. Het puin in de voetpaden kan aangewend worden voor den weg. Dan kunnen de voetpaden gemaakt wor den met een laagje topeca over het zand. Op deze wijze valt er 63000 vierkante Meter op te knappen. Dat is een mooi werk. Doch wacht men er mee, dan kon het wel eens te laat ANNO 1861 BL.WEG 60 BLOEMENDAAL TEL. 23280 (2 lijnen). TELEFOON 10188. MEVROUW Heden voorhanden in prima kwaliteit j I D 0 SPECIAAL BUROERWERK Huis- en Decoratieschilder Êv'ïeuw gerestaureerd. TËCHNISCH BURIAU

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1932 | | pagina 1