L. Faber Zn. Hotel Vreeburg feiri. Sdnoliiretipg P. RU I Kleine Houtstraat IH. Haarlem i C. J. OUDE - CUISINIER ALGEMEEN WEEKBLAD voor Bloemendaal - Overveen - Aerdenhout - Bentveld - Vogelenzang - Duinlustpark - Santpoort - Haarlem en Westelijk Heemstede DE TWENTSCHE BANK N.V. LSP8' KluBsini-ichtifsg en Kofferkiuis. Nieuwe HoNandsche Haring. Zalm f 1.40 p. pond. P. VAN DER STAD WILD EN GEVOGELTE L. wsrs Holst. Boottocht naap iie 2Se Jaargang. 5 Augustus 1932. DIRECTIE: F. C. DERKS Bureau voor Redactie, Administratie en Advertentiën Cruquiusstraat 19, Haarlem Telefoon 14743. Postgiro 191387 Bijkantoor te BloemendaalBloemendaalscheweg 42 VERANTWOORDELIJK REDACTEUR: Mr. P. TIDEMAN PLAATSELIJK NIEUWS. Park Duin en Daal. Opleidingsschool voor: H.B.S. Lyceum Gymnasium Bloemendaalscheweg 59-71 Tel 22184 BSoemendaalsche Kopjes en Pannekoekjes C. CASSEE to Wilt U gemakkelijk koopen, probeert e U dan onze SCHOENEN eens MAAT- en REPARATIE-INRICHTING „Uitzending van Diners aan huis" Jordensstraat 74, Haarlem, Tel. 13132 Bleemenmagazijn „DE DAHLIA" ARTISTIEK BLOEMWERK Verbindingsweg Bleemendaal, Tel, 22338 BRUIDSWERK - KRANSEN Wise to Veredel «J. Balm HIEUW GEHESTAUeEEI^D. Disponibel groote en kieine zalen. Kegel- en Schietbanen. deen Dancing. Vereeniging voor Jeugdwerk te Bloemendaal. op Zaterdag 20 Augustus 1932. Gegarandeerde oplage 4000 exemplaren. No. 31. Het Bloemendaalsch Weekblad ADVERTENTIEN Advertentiën per regel...10.15 Vraag en aanbod, 4 regels f 0.35, bij vooruitbetaling Elke regel meer f 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting 111 I I II^M. II—I II IHII HI. I «II III1.MI I^MII^^—W—I— ABONNEMENTEN Abonnementenprijs bij vooruitbetaling f 1.75 per half jaar Abonnementen kunnen steeds ingaan, maar zijn verbindend voor het loopende halfjaar. BLOEMENDAAL BLOEMENDAALSCHEWEG 147 Advertenties kannen tot aïterljjk Donder- Jags tien uur worden aangenomen. Ingezonden stukken vóór Woensdag 12 uur. Slachten over de bezorging richte men recht- Itreeks tot de Administratie, BIOSCOOP PROGRAMMA. Luxor Theater: Kozakkenliefde. Rembrandt Theater: Liebeskommando. Cinema Palace: Mijn zuster en ik. Stadsschouwburg: -Zaterdag 6 en Zondag 7 Aug. 8.15; en Zaterdag 6 en Zondag 7 Aug. 2115: Variété Bouwmeester. PERSONALIA. Te Leiden is gepromoveerd tot Doctorandus in Pharmacie afd. Wis-, Natuurkunde en Chemie, onze plaatsgenoote, mej. H. W. van Heumen. Geslaagd voor Mulo-examen te Amsterdam, J. E. Kestin. Dit jaar zijn alle leerlingen ge slaagd van de school van den heer IJzerman. JUBILEUM. Het zal 10 Aügustus a.s. 25 jaar geleden zijn, dat mej. Groeneveld haar magazijn „De Huis- yiijt" aan de Schaghelstraat opende. Dit jubileum zal niet onopgemerkt voorbij gaan en het zal de eigenaresse niet aan belang stelling ontbreken. Een advertentie in ons volgend nummer zal aangeven welke attractie „De Huisvlijt" aan haar cliënten zal aanbieden. KONINGINNEFEESTEN TE BLOEMEN DAAL. Op Woensdag 31 Augustus a.s. zullen er op het terrein in het Park „Duin en Daal" voltks- wedstrrjSen gehouden worden, waarvoor fraaie prijzen worden uitgeloofd. Deze wedstrijden bestaan uit: Pensteken voor jongens van 78 jaar; Zakloopen voor jongens van 910 jaar; Tonloopen voor jongens van 1112 jaar; Hardloopen met hindernissen dito 13-14 jaar; Tonsteken dito 15 jaar en ouder, en Pensteken voor meisjes van 78 jaar; Koekslaan voor meisjes van 910 jaar; Tonloopen voor meisjes van 1112 jaar; Wielrijden met hindernissen -dito van 13 15 jaar, Onze jonge plaatsgenoot en kunnen zich voor deelname hieraan, aanmelden op werk dagen vóór 15 Augustus as. aan één der on derstaande adressen: Jeugdhuis, Donkerelaan, Bloemendaal. Bijkantoor Bid. Weekblad, Bloemend.weg 42 te Bloemendaal (tusschen 10 en 12 uur 's mor gens en tusschen 2 en 5 uur 's namiddags) en bij den heer G. Vries, Zijlweg 1, Overveen. Ieder gelieve zich zoo spoedig mogelijk op te geven. De deelneming is uitsluitend open gesteld voor Bloemendalers en te Bloemendaal schoolgaande kinderen. Wij wenschen èn de ijverige Commissie, die deze kinderfeesten organiseert èn den jonge deelnemers veel succes! DE BOSCHCONCERTEN. Dinsdagavond vond de uitvoering der H. O. V. plaats, die de vorige week wegens het slechte weer vandaag was. Thans waren de elementen ons gunstig gezind, en een publiek, zoo talrijk als wij het dezen zomer nog niet rond de muziektent verzameld zagen, genoot blijkbaar onverdeeld van de vertolking der scheppingen van grootmeesters in de kunst, als Beethoven, Dvorak, Weber, Grieg... KLEUTERKLAS. Prospectus op aanvraag bij het hoofd der School S. A. WILSON. Tel. 22128-22068. Welk een gelukkige keuze had Frits Schuur man bij de samenstelling van dit programma geleid! Allereerst kregen wij de ouverture voor Goethe's „Egmont", die schildering van het tragisch einde van den graaf van Egmont op het schavot te Brussel. Tragisch als dit einde van dezen historischen figuur, was ook de jeugd van dezen componist; want Ludwig van Beethoven (het „van" verraadt reeds zijn Nederlandsche, in dit geval Vlaamsche af komst) werd in 1770 te Bonn geboren als zoon van een drankzuchtigen vader (tenor der keur- vorstèlijke kapel) en van een teringachtige moeder, zoodat zijn, jeugd buitengewoon tra gisch was. Ook in zijn verdere leven bleven hem geen groote moeilijkheden bespaard; men weet, dat zich reeds op 26 jarigen leeftijd een opkomende doofheid bij hem vertoonde, die met de jaren toenemende, hem ten slotte slechts toeliet schriftelijk te converseeren. Een gelukkige overgang van dit toonstuk der Hoog Romantiek, vormde „Morgenstim- mung" der Peer Gynt suite No. 1, van E. Grieg, gevolgd door „Ases Tod", „Anita's Tanz" en „In der Halle des Bergkönigs". Bij Edvard von Grieg, de Noorsche componist leidde, evenal bij eenige andere landgenooten, de bestudeering van teksten en melodiën der oude volkskunst en de toepassing, hetzij in citaat of nabootsing, tot nationaal getinte stroomingen in de muziek, en Grieg was hierin onbetwistbaar de meest opvallende. No. 3 van het program: „La voix des Cloches" van Luigini, en no. 4: Fantasie over motieven uit de Opera „La Bohème" van G. Puccini, waar in het naturalisme in de kunst overheerscht, evenals bij Masgagni, sloten zich harmonisch bij de voorgaande nummers aan. Na de pauze werden wij vergast op de Ouverture „Der Freischütz" van Karl Maria (von) Weber, de opera, die in 1821 te Berlijn door het zeldzaam snelle, en algemeene succes, den componist tot een nationale beroemdheid voerde. Men weet, dat zijn groote bewon deraar en geestelijke erfgenaam, Richard Wag ner er in 1844 voo» zorgde, dat het stoffelijk overschot van dezen grooten componist, die in Londen gestorven en begraven was, naar Dresden werd overgebracht, om in den gelief den vaderlandschen bodem te rusten. En toen kregen wij de, bij onze Bloemendaalsche getrouwen, zoo populaire Fantasie over mo tieven uit de Opera „Der Trompeter von Sackingen", en toen wist weer de heer De Vries van uit de boschcage achter de muziek tent zijn hoorders in vervoering te brengen, door zijn prachtige „trompet"-solo. Zoowel dirigent als solist hadden dan ook een warm verdiend applaus in ontvangst te nemen Maar nu kwam het (voor ons) neusje van den zalm: muziek van Dvorak en wel diens Humoreske". A. Dvorak is naast Smetana, de schepper der moderne Tsjechische muziek. Van geboorte een Pool, en in zijn jeugd door zigeuners gestolen, met wien hij jaren lang meezwerfde wist hij het dualisme tusschen het Poolsche en Hongaarsche karakter der muziek tot een eigen harmonisch en hooger plan te kristaliseeren. Eén der merkwaardigste schep pers van onzen tijd! Wij hopen ook nog eens weer „De nieuwe wereld" (waarin zooals men weet, ook negermelodiën zijn gebruikt) voor onze H. O. V. te mogen hooren. Als slot kregen wij Wals uit de Operette Der Graf von Luxemburg" van F. Léhar. lieve muziek en zeer door het publiek gewaar deerd. Het lang aangehouden applaus bewees dit overduidelijk, en de dirigent reageerde hierop allervriendelijkst met een extra DE PLANTENKASSEN DER GEMEENTE. Juist bij het ter perse gaan van ons voor gaand nummer, ontvingen wij onderstaand be richt van één onzer abonné's die blijkbaar vreesde, dat de openstelling der gemeentekas sen onze aandach ontgaan mocht zijn. Hoewel dit laatste niet het geval was, en wij er dan ook genoeg van maakten, ruimen wij toch nog gaarne een plaatsje voor deze mededeeling in, omdat het niet alleen de belangstelling be vestigt, die Bloemendaal voor de mooie planten der gem. kweekerij koestert, maar tevens ook getuigt van een aangename samenwerking met ons weekblad. „L.l. Vrijdagavond zijn de plantenkassen der gem. Bloemendaal voor het publiek ge opend geweest. Het was er een enorme drukte: voor de kas der bloeiende nacht cactus werd queue gemaakt. Geen wonder! Want behalve deze „Koningin van den nacht", hield ook de Koningin der Ama zone-rivier, de schitterende Victoria-regia audiëntie, COMESTIBLES, FIJNE VLEESCHWAREN DELICATESSEN. Heeft U onze h e e r I Ij k e al geproefd IETS FIJNS BIJ DE THEE WETTIG GEDEPONEERD Belast zich met Begrafenissen en Crematie. Telef. Int No. 22444 Bloemendaal Straatweg 48 Prijscourant wordt op aiwaji toepeioiidop. Ik zal niet alles vermelden, wat er te be zichtigen viel, doch volsta met de mededee ling, dat het groote Waterbassin met Vic toria regia, de heilige Lotos, tropische wa terlelies en watervarens omgeven door pal men en tropische varens een sprookjes- achtigen indruk maakte. Wie wegbleef had ongelijk! Gelukkig dat hij, als de kassen weer eens opengesteld worden, weer gelijk kan krijgen) TENTOONSTELLING VAN KUNST- NIJVEBHEIDSVOORWERPEN IN HOTEL „DUIN EN DAAL." De Nazorginrichtingen te Gennep bij Nijme gen hadden j.l. Zaterdag in Hotel „Duin en Daal" een Tentoonstelling ingericht van kunst- nijverheidsvoorwerpen, in deze Stichting ver vaardigd. Daar was een uitgebreide collectie bijeengebracht van kunstweefwerken, lampe- kappen, raffiawerk, celotex-, cartonnage-. kra len- en Egyptisch vlechtwerk, zoomede gedre ven tinwerk, alles getuigend van fijnen, kunst- zinnigen smaak en beheerschte techniek. De ifi- richtingen beschikken over eenige sierkunste naars, aan wien het ontwerpen dezer voorwer pen is toevertrouwd, zoodat men er zich van verzekerd kan houden, slechts origineele mo dellen en uitvoeringen aan te treffen en geen nabootsingen van massa-artikelen uit buiten- landsc-he fabrieken. De belangstelling, die deze expositie mocht ondervinden, een belangstelling die zich omzette in aankoopen en hestellingen, verdiende de Na zorg-Inrichtingen ten volle. Aanvankelijk be gonnen met arbeiderstherapie, zijn deze Stich tingen allengs uitgebreid, of liever uitgegroeid tot een echt Nazorg-Instituut, waarin vrouwe lijke patiënten van alle gezindten, opgenomen worden. Wetende, dat het voor patiënten uit sanatoria ko-mend, ondoenlijk is, zonder eenige geleidelijken overgang, weder plaats te nemen in de rijen der werkers in onze samenleving, en dat, hij gebreke van dergelijke overgangsver zorging, schier onverbiddelijk de zoo moeizaam verkregen resulaten, in de sanatoria verkregen, vernietigd worden, brengt men nu deze pa tiënten over naar één der beide landhuizen: „Zcnlichtheide" of „De Molenhorst". Het zijn speciaal voor dit doel gebouwde villa's; de eerste is gelegen te Gennep aan. den rijksweg van Nijmegen naar Venlö, de tweede aan „de Piasmolen" bij Mook-Middelaar. In heide hui zen bestaat gelegenheid tot opleiding in ver schillende takken van kunstnijverheid. De ver-' biijfkosten bedragen f 2.tot f 3.per dag en oo-k kunnen dezen volgens afspraak geregeld worden. Beide stichtingen staan onder het be heer van een Directeur-Geneesheer, bijgestaan door een staf van zusters en een administra teur. Het aantal patiënten in het Sanatorium, de oorspronkelijke stichting dus, wisselt af tusschen de 100 en 150, dat der nazcurginrich- tingen bedraagt op het oogenblik 40. En wat nu het meest opmerkelijke van „Zonlichtheide" en „De Molenhorst" is, dat is wel het gevoel van zelfstandigheid, van onafhankelijkheid, dat hier aangekweekt wordt. De patiënten toch worden niet alleen bekwaamd in het maken van kunstnijverheidproducten, doch ook in de gelegenheid gesteld, hiermede, gedeeltelijk of geheel hunne verpleegkosten te dekken, ja, zelfs na het verlaten van het herstellingsoord daarmede in hun levensonderhoud te voorzien. Dat het voor één en ander, voor de Stichtingen ook ncodig is, een voldoenden, en geregelden af zet te scheppen, ligt voor de hand, en dat dit, vooral in dezen tijd, geen gemakkelijk vraag stuk ter beantwoording voorlegt, eveneens. Het bestuur geeft echter blijk een goeden kijk op verkooporganisatie te hebben; hij zorgt er voor „Nazorginrichtingen te Gennep" een stand p de jaarbeurs te doen innemen, en zal haar oo-k op de a.s. najaarsbeurs nit doen onder breken; het exposeert op alle groote tentoonstel lingen; op die van „Moeder en Kind" was zij aanwezig, op die van „Het schoolgaande kind" zal men haar aantreffen. Ook het houden van Origineele ontwerpen voor tuinaanleg. Bekroond met hoogste onderscheiding. W. BEUNDER. ééndaagsche tentoonstellingen in de hadplaat sen, zooals hier in Bloemendaal, vormt een schakel in de verkoopsketen. Ten slotte bezoekt een ervaren reiziger geregeld de diverse kunst- nijverheidswinkels en, naar wij meenen, ook desgewensclit met zijn collectie de „likely customers", die b.v. een keuze willen doen uit de mooie tinversierde boekomslagen als anders zins, of uit de schitterende omslagen handge- weven shawls! VEKEENIGING VOOR JEUGDWERK. Een buitengewone verrassing is deze Ver- eeniiging ten deel gevallen. Zooals wellicht aan vele Bloemendalers doch vooral aan de inwo ners van Overveen, bekend zal zijn, hadden eenige Dames al sedert jaren een bibliotheek geopend in de School van den heer Hoekstra. In die bibliotheek zijn prachtige boeken en het is te begrijpen, dat, gezien den zeer geringen prijs waarvoor men die boeken kon leenen, als wij ons niét vergissen slechts 25 cents voor het geheele winterseizoen daar veel ge bruik van werd gemaakt Echter werd de ani mo bij het lezend publiek in den laatsten tijd iets minder, zoodat de Dames besloten deze bibliotheek, die uit ongeveer 1200 hoeken be staat, ten geschenke aan te bieden aan boven genoemde Vereeniging, die er zeker zeer dankbaar voor zal zijn. Naar wij veremen ligt het in de bedoeling van het bestuur om het uitleenen van lboeken cp den zelfden voet te doen doorgaan en deze voor jong en oud m den komenden winter be schikbaar te steilen. Wij twijfelen er niet aan of de Bloemendalers en Overveners zullen van de-ze .bibliotheek een dankbaar gebruik maken. In het Jeugdhuis worden thans de kasten in orde gemaakt en de bedoeling is om in begin van October met het uitleenen van hoeken een aanvang te maken. Tegen dien tijd zal in ons blad van de opening melding gemaakt worden. BOOTTOCHT NAAR DE KAAG. De Afdeeling Chr. Jongemannenvereeniging van bovengenoemde Vereeniging voor Jeugd werk te Bloemendaal zal op Zaterdag 20 Aug. e.k. een boottocht houden naar de Kaag. Dat belooft een recht prettige tocht te worden; het Chr. Fanfarecorps „Sursum" en zijn Jeugd- corps heide onder leiding van hun Dirigent, den heer J. A. Meng, heeft zich welwillend be schikbaar gesteld, en zal met zijn feestelijke klanken de excursie opluisteren. Er is in de laatste jaren een opvallende en zeer verheu gende opleving te constateeren van de be langstelling voor .het maken van watertochtjes. Als doel van zulk een tocht staat de Kaag, me'de bovenaan, die schilderachtige plas, die jaarlijks duizenden watertoeristen met niet te ANNO 1861 BL.WEG 60 - BLOEMENDAAL TEL. 23280 (2 lijnen). KL. HOUTSTRAAT 136 - TEL. 10188 OPGERICHT 1870 weerstanen kracht tot zich trekt. Wij behoeven dus geen woord van opwekking hierbij te voe gen; zij, die de bekoring kennen, die van dit 'deel van ons waterrijke Holland uitgaat, zul len zeker gaarne de gelegenheid aangrijpen, de kennismaking te hernieuwen, en hun, die het nog niet -bezochten, wacht nog een groot genot. Vermelden wij dus alleen nog, dat de boot precies te drie uur vertrekt van het Zuider Buiten-Spaarne bij de Langebrug te Haarlem, en dat zij weder om ca. negen uur aldaar terug zal zijn. De entrée-prijs 60 cent per per soon is zeer billijk gesteld. Alles tezamen genomen, twijfelen wij er niet aan, of velen zullen van dezen boottocht gebruik maken, en zich tijdig van kaarten voorzien, iets, waar voor in het Jeugdhuis aan de Donkere Laan, de gelegenheid opengesteld is. Voor nadere bij zonderheden verwijzen wij nog naar de betref fende advertentie op de vóórpagina dezer courant. AUTOTOCHT VOOR OUDEN VAN DAGEN. Eenige heeren zijn voornemens een auto tocht voor bejaarden van Bloemendaal te hou den. Zij die hieraan willen deelnemen, worden verzocht zich op te geven op aanstaanden Zaterdagmorgen tusschen tien en twaalf uur aan het Bijkantoor van dit blad, Bloemendaal scheweg 42. WEER EEN NIEUWE WEG GEREED. De gemeente is deze week gereed gekomen met de definitieve beharding met topeka van het Verlengde van de Zomerzorgerlaan dat op deu duur, vanaf den Duinwijckerweg waarschijn lijk ook Hooge Duin en Daalscheweg zal gaan .heeten (immers van daar ondergaat de afsplit. Afdeeling Chr. Jongemannenvereeniging. Afvaart des namiddags om 3 uur precies van het Zuider-Buitenspaarne bij de Langebrug te Haarlem. Terugkomst om ongeveer 9 uur. Welwillende medewerking van het Chr. Fanfarecorps „Sursum" en van het Jeugdcorps, beide onder leiding van den Directeur J. A. MENG. 60 ct. per persoon. Kaarten verkrijgbaar aan het Jeugdhuis te Bloemendaal.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1932 | | pagina 1