Bloemend. Schooimeeniging L. Faber Zn. t W. K. Kemper J. H. DE WERD P. RUTTE i Kleine Houtstraat 10, Haarlem s Kerkplein 17, Tel. 22383, Bloemendaal LIPS9 Kluisinrichting en KQfferkluis. 26e Jaargang. 12 Augustus 1932. No. 32. ALGEMEEN WEEKBLAD voor Bloemendaal - Overveen - Aerdenhout - Bentveld - Vogelenzang - Duinlustpark - Santpoort en Westelijk Heemstede Haarlem Bureau voor Redactie, Administratie en Advertentiën Cruquiusstraat 19, Haarlem Telefoon 14743. Postgiro 191387 Bijkantoor te BloemendaalBloemendaalschevveg 42 DIRECTIE F. C. DERKS VERANTWOORDELIJK REDACTEUR: Mr. P. TIDEMAN DE TWENTSCHE BANK N.V. BLOEMENDAAL - BLOEMENDAALSCHEVVEG 147 Agenda. PLAATSELIJK NIEUWS. Park Duin en Daal. Opleidingsschool voor: H.B.S. Lyceum Gymnasium Schooltasschen, Boeken, Agenda s, Passer- doozen, Etui's, Teekendoozen Vulpenhouders, enz. enz. Bloemendaalschewee 59-71 Tel. 22184 Bloemendaalsche Kopjes en Pannekoekjes C. CASSEE Wilt U gemakkelijk koopen, probeert e U dan onze SCHOENEN eens MAAT- en REPARATIE-1N RIGHTING Bloemenmagazijn „DE DAHLIA" ARTISTIEK BLOEMWERK Tel. 22338 BRUIDSWERK - KRANSEN Vischhandel «3. Balm GEROOKTE PALING P. VAN DER STAD W8LD EN GEVOGELTE DUCO Spuit Inrichting voor Automobielen. Vereeniging voor Jeugdwerk te Bloemendaal. Af deeling Chr. Jongemannenvereeniging. Boottocht naar De BCaag op Zaterdag 20 Augustus 1932. Afvaart des namiddags om 3 uur precies van het Zuider-Buitenspaarne bij de Langebrug te Haarlem. Terugkomst om ongeveer 9 uur. Welwillende medewerking van het Chr. Fanfarecorps „Sursum" en van het Jeugdcorps, beide onder leiding van den Directeur J. A. MENG. 60 ct. per persoon. Kaarten verkrijgbaar aan het Jeugdhuis te Bloemendaal. Gegarandeerde oplage 400U exemplaren. Het Bloemendaalsch Weekblad ADVERTENTIEN Advertentiën per regel.....10.15 Vraag en aanbod, 4 regels f 0.35, bij vooruitbetaling Elke regel meer f 0.10 Advertentiën bij contract belangrijke korting ABONNEMENTEN Abonnementenprijs bij vooruitbetaling f 1.75 per half jaar Abonnementen kunnen steeds ingaan, maar zijn verbindend voor het loopende halfjaar. AGENDA BIOSCOPEN. Luxor Theater. lederen avond 814 uur, Paljas. Tingel-tangel. Rembrandt Theater. lederen avond 7 uur en 914 uur: Ich bleib bei dir bis morgenfriih. Cinema Palace lederen avond 8% uur: Watt en Watt als detectives Schouwburg Jansweg. Zondag 14 t.m. Woens dag 17 Aug., 8 uur 15: 'n Zomer-zotheid. „DE NAGTEGAAL". B. en W. stellen den Raad voor: overwegen de, dat het in belang der volkshuisvesting voor de gemeente van groot belang is om eigenaresse te zijn van de buitenplaats „De Nagtegaal" benevens de daarachter gelegen gronden, toebehoorende aan de erven Gehrels; behoudens goedkeuring van Gedeputeerde Staten, de buitenplaats „De Nagtegaal" aan te koopen voor de som van f 149905, op welk bedrag deze terreinen met opstal in de open bare veiling, gehouden op 29 Juli 1932, zijn afgemijnd. GEMEENTERAAD. Openbare vergadering van den raad der ge meente Bloemendaal, te houden op 18 Augus tus 's nam. 2 uur in het raadhuis te Overveen. De agenda luidt: 1. Ingekomen stukken. 2. Aankoop van „De Nagtegaal" met de daarachter gelegen terreinen. 3. Bezichtiging van het aangekochte. PERSONALIA. Bij de Mulo-examens mochten alle leerlingen der Chr. school voor L. O. en IJ. L. O. alhier slagen en wel voor het B-diploma: J. Fortgens en H. Mellema; voor het A-diploma: T. v. Ries- sen, Th. Cassée, A. Beekman, J. Oosterling gn D. Korvinus. Voor het toelatingsexamen aan de Da Costa- kweekschool slaagden vier van de vijf Candida- ten, ook een mooi resultaat, gezien het groot aantal liefhebbers voor een gering aantal plaatsen. IN MEMORIAM. ZUSTER WICKEL. Den 31en Juli j.l. overleed onze zeer geachte plaatsgenoote, zuster Wickel. Geboren den 22en April 1853 te Edam, bereikte zij dus den hoo- gen leeftijd van 79 jaar. Heel dit lange leven heeft zij in dienst der lijdende menschheid ge steld en zeer velen zullen met dankbaarheid haar goede zorgen en opofferende menschen- liefde herdenken. Hoezeer ook dagelijks de diepe ernst van het leven, met zijn ondoor grondelijke beproevingen, zich aan haar open baarde, toch behield zij een blijmoedigheid en opgewektheid, waarvan de weldadige invloed haar patiënten ten goede, kwam en nooit viel haar taak haar te zwaar,' hoe hoog de eischen ook waren, die dezen aan haar kracht en geest stelden. Zuster Wickel heeft reeds jong haar ervaring en kennis van ziekenverpleging ver worven en zulks onder omstandigheden, die vooral voor een jonge vrouw, buitengewoon hooge eischen stelden. Zij begon n.l. haar loop baan te Medenblik als verpleegster van zwak zinnige misdadigers. Na die harde leerschool viel haar in 1889 de eervolle onderscheiding te beurt, benoemd te worden tot Hoofdverpleeg ster van het Ziekenhuis te Dordrecht. Daar slaagde zij voor het examen van krankzinnigen verpleegster en twee jaar later zag onze ge meente haar onder hare inwoners opgenomen. Hier, in de kracht van het leven en toegerust met rijke ervaring in ziekenverpleging, richtte zij een tehuis voor zenuwzieken op, eerst in villa „Tamanan", later in huize „Tusculum", een tehuis, dat jaren lang velen ten zege ge weest is. Er zijn uit „Tusculum" velen, wlen geen menschelijke hulp meer baten kon, uitge dragen om de eeuwige rust in te gaan. Maar er zijn er ook velen, die het huis van zuster Wickel volkomen hersteld hebben verlaten om blij, gezond en vroolijk weer het leven in te gaan. Het leven van zuster Wickel is rijk geze gend geweest. Haar nagedachtenis zal in groote eere blijven! DE POLITIONEELE ZORGEN VOOR HET TENTENKAMP AAN HET BLOEMEN- DAALSCHE STRAND. Het tentenkamp op ons Bloemendaalsche strand breidt zich van jaar tot jaar uit. Er heerscht daar steeds een opgewekte geest onder de bewoners, en de orde Is er voorbeeldig. Die bewoners zijn, óf lid van de Haarlemsche Kam peervereniging „Licht of Vrijheid", óf van de Amsterdamsche kampeervereniging „Licht en Lucht". Uit him midden kozen zij eenige vertrouwens mannen, die de z.g. strandcommissie vormen, en geconstateerd mag worden, dat dezen zich op voortreffelijke wijze van hun taak kwijten. Elke nieuw aangekomen kampeerder voorziet zich aan het polltieposthuisje, dat aan het eind van den zeeweg is opgericht, van een nummerbordje en betaalt daarvoor 25 cent statiegeld; bij het ver laten van het kamp, levert hij dit weer in en krijgt hij zijn statiegeld terugbetaald. Met dit nummerbordje gewapend, meldt hij zich dan bij de strandcommissie, die eiken nieuw aange komene verwelkomt en diens naam, huisadres, tentnummer en kampletter in een register aan- teekent. Het kamp is n.l. gemakshalve ïn een aantal afdeelingen onderverdeeld, die ln alfabe tische volgorde van een letter voorzien zijn. Komt er dus bezoek aan de kampeerders, dan informeert deze, zoonoodig, even bij den tent, waaraan het bordje „Strand-commissie" prijkt, en ontvangt daar het gewenschte adres. Dat zulk een informatie niet geheel en al overbodig kan zijn, is duidelijk als men weet, dat er Zaterdag middag 1.1. reeds rond 550 tentjes ingeschreven stonden, en dat wij er toen nog gestadig groep jes met tent en toebehooren zagen arriveeren. Den grooten, heeten steenklomp, die Amster dam heet, ontvlucht, wacht hun hier licht en lucht en jolijt en onder gezellige bedrijvigheid, waaraan oud en jong het hunne bijdragen, wor den de haringen in den grond geslagen, de tent opgezet en het vrije, ongedwongen leven, na een week van vaak hard werken, kan beginnen. Bij dit alles houdt de politie een vaderlijk toezicht; steeds zijn er van 's morgens 9 tot 's avonds 10 uur eenige harer manschappen aan wezig, en mocht er né dien tijd iets gebeuren, waarbij haar assistentie gewenscht zcu zijn, dan kan men haar van uit dit politie pesthuis steeds telefonisch bereiken. Men weet dat in Overveen nacht en dag op het politiebureau de motor brigade gereed staat om uit te rukken, en dat deze in een klein kwartiertje op het strand ter plaatse kan zijn. Na tien uur 's avonds is de sleutel van het posthuisje daartoe te verkrijgen bij den heer Dijkstra, den eigenaar van het café restaurant „Het Ronde Huis", waar steeds nacht en dag iemand aanwezig is. Een en ander is zoowel aan de strand-com missie als aan de Reddingsbrigade, waarvan ge regeld eenige leden in hun tenten aan het strand kampeeren, bekend gemaakt. Men ziet, het tentenkamp verkeert, wat politie toezicht betreft, waarlijk in betere conditie, dan de -meeste andere gedeelten van onze uitgestrekte gemeente,, want Bloemendaal bezit geen eigen Politie-posthuis, doch is op het bureau Over veen aangesloten pegter 4k oensa3FAaéo amm veen aangewezen, evenzoo is dit het geval met de breede strooken tusschen Vogelenzang en Aerdenhout, of tusschen deze laatste en Over veen, en niet te vergeten tusschen Overveen en Duinlustpark, strooken waarin dichte bevolkings centra liggen. Doch wilde men overal posthuizen zetten, dat zou dit heel veel bediemngsman- schappen vorderen, want per posthuis zouden er stellig 3 a 4 man mee gemoeid zijn, rekening KLEUTERKLAS. Prospectus op aanvraag bij het hoofd der School S. A. WILSON. Tel. 22128-22068. KLEVERPARKWEG 4 levert U alles voor de School COMESTIBLES, FI|NE VLEESCHWAREN DELICATESSEN. Heelt U onze h e e r I I] k e al geproeltf IETS FIJNS BIJ DE THEE WETi IG GEDEPONEERD houdend met den werktijd per man, diens weke- ïykschen rustdag, vacantie, enz. Inderdaad zou dit een zeer onéconomische verdeeling van po litie zijn, en een onnoodige- en kostbare uitbrei ding van het bedienend personeel vorderen. Doch, terugkeerend tot ons tentenkamp, is het een verblijdend feit, dat de samenwerking tusschen onze politie en het bestuur van dit prachtig in orde is, en dat er zich tot heden nooit eenig ongenoegen in het kamp heeft voor gedaan. Het betuur is in de goede handen van een paar flinke mannen, die ons verzekerden, dat zü „juichen", als er zich zoo'n twee, drie jongelui, die nog geen lid zijn, komen aanmelden voor een staanplaatsje. „Ha! dat zijn er weer een paar, die we uit de kroeg gehouden hebben" zeggen zij dan voldaan, want dit is wel mede één der voornaamste drijf- veeren, waarom zij propaganda maken voor hun „vie au grand air"; de bestrijding van den al- coholgeesel. De kampeerders zien er dan ook over het algemeen flink en gezond uit en onge steldheid onder de deelnemers komt nagenoeg nooit ln het kamp voor. Het bestuur was dan ook verrast, toen het eenige dagen geleden (1 Aug.) één der kam- peersters uit het kamp zagen vervoeren, die blijk baar plotseling 's nachts onwel was geworden, en van welke omstandigheid men het best-uur onkundig had gelaten. Bü navraag bleek het, dat zich bij deze juffrouw verschijnselen hadden voorgedaan van (mogelijke) blindedarm-ontste king. Het bestuur betreurde het natuurlijk, dat men in strijd met de reglementen van het kamp, zich niet onmiddelijk tot de commissie gewend had, opdat het dan telefonisch, medische hulp had kunnen ontbieden. Het is duidelijk dat hier nóch het bestuur, nóch de politie eenige blaam treft. In verband met medische hulp bü ongedluk- ken, als anderzins komt het ons echter raad zaam voor; dat onze geneesheeren een onderlinge regeling treffen, waardoor het voor de politie mogelijk is, ten alle tijde, één hunner telefo nisch te bereiken. Zooals de1 toestand nu is, blijft het voor de politie (vooral bij mooi weer) een wanhopige taak, contact met een dokter te krijgen. ZILVEREN JUBILEUM VAN „DE HUISVLIJT". Het Magazijn van verpleegsters- en vak- kleeding „De Huisvlijt" jubileert, het bestaat 25 jaar en in de Schlagchelstraat oefent thans één zijner étalagekasten een groote aantrek kingskracht op de jeugd uit; het zijn vooral de meisjes, die er zich voor verdringen, om eens goed te kunnen zien, wat daar tentoon gesteld is. Maar ook dames stellen niet min der belang in deze bijzondere étalage. Deze belangstelling is dan ook alleszins verdiend. In de vitrine toch, prijken een viertal groote en fraaie poppen, die tot in de kleinste onderdee- len precies gekleed zijn als de verschillende ziekenverpleegsters, die in Haarlem verblijven. Daar ziet men naast een Diacones, een ver pleegster van het Sint Elisabeth Gasthuis, in gezelschap van een kraamverzorgster van de Johanna van Lijnden Stichting" op het Lo- renitzplein, en een zuster van de Maria-Stich- ting. Nu is de grootste attractie van deze pop pen-expositie: dat op a.s. Zaterdag, 10 dezer, tusschen 's midags twee en zes uur aan alle meisjes die daarvoor lus<- hebben -en wie heeft dit niet een gratis lot wordt uitge reikt, en dat de winnaar dezer loterij een keus mag doen uit één van deze poppen. Dat zal dus Zaterdag daar een gezellig gedrang geven van jeugdige gegadigden! Voor bijzonderheden zie men de advertentie in dit nummer. CONCERT „EUPHONIA" EN MANNEN KOOR „ST. CAECILIA" IN HET BLOEMENDAALSCHE BOSCH. Op Donderdagavond 18 Augustus a.s., aan vangende te 8% uur, geeft de R.K. Harmonie „Euphonia" onder leiding van haar directeur, den heer J. W. Lefeber, een concert in ons bosch, met medewerking van het R.K. Man nenkoor „St. Caecilia", directeur de heer Henri Pielage. Wij laten hieronder het programma van dit concert volgen: 1. Florentinermarsch. J. Fucik. 2. Ouverture La Rocher famtöme. (Het Rotsspook). Fr. Popy. 3. a. Domine salvum fac. Ph. Loots, b. Hannibal. Jac. Hamel. Belast zich met Begrafenissen en Crematie. Telef. Int. No. 22444 Bloemendaal Straatweg 48 V MAam ncniDurpir iuoimhihua «0 Ci 00 01 iH o H Origineele ontwerpen voor tuinaanleg. Bekroond met hoogste onderscheiding. W. BEUNDER. c. De Vlaggen. O. Koop. 4. Heinzelmannchen's Wachtparade. (Kabouterparade). K. Noack. 5. Fantaisie Les Saltim banques. (De Kunstemakers). L. Ganne. 6. Frisch in's Feld, Marsch uit de operette „Der lustige Krieg", Joh. Strauss. 7. Dans le jardin d'un Monastère. (In een kloostertuin). Ketelbey. 8. Rosen aus dem Siiden (Zuidelijke Rozen), wals. Joh. Strauss. 9. Gladiators farewell (Gladiatoren-afscheid), marsch. Blankenburg. CONCERT VAN DE H.O.V. IN HET BLOEMENDAALSCHE BOSCH. Begunstigd door het prachtig zomerweer werd dit concert van j.l. Dinsdag weer een groot succes voor de H.O.V., want een gehoor van eenige duizenden, woonde onder de groot ste aandacht en diepste stilte deze uitvoering bij. Het lang aangehouden applaus na elk num mer bewees, hoe het publiek goede muziek weet te waardeeren. In Aerdenhout op Konin ginnedag hopen wij onze Haarlemsche toon kunstenaars weder te mogen zien. SCHOUWBURG JANSWEG. Zondag 14, Maandag 15, Dinsdag 16 en Woensdag 17 Augustus, zullen in bovenge- noemden schouwburg slechts 4 voorstellingen worden gegeven van het blijspel ,,'n Zomerzot heid", een studentengrap in 3 bedrijven, naar het bekende boek van Cissy van Marxveldt, voor het tooneel bewerkt door Dom. de Gruyter, welk stuk met groot succes in het Centraal Theater te Amsterdam opgevoerd is. Medespelenden hierin zijn: Cees Laseur, Julia de Gruyter, Dom. de Gruyter, Marie Meunier, Rien van Noppen, Mieke Flinck, Annie Schuitema, Jan Lemaire, Adrienne Ca- nivez, Ben Groenier, e.a. BOOTTOCHT NAAR DE KAAG. Zooals wij bereids in ons vorig nummer aan kondigden, zal de Afd. Chr. Jongemannenver- eeniging van de Vereen, voor Jeugdwerk op Zaterdag 20 Aug. a.s. een boottocht houden naar de Kaag. De belangstelling voor dit tochtje naar één der bekoorlijkste plekjes var. ons land, is opvallend groot. Er zijn reeds heel wat plaatskaarten genomen, zoodat er nog maar weinigen beschikbaar zijn. Hun, die dus van deze gelegenheid gebruik willen maken, raden wij aan, dan ook niet te talmen met het nemen van een plaatsbiljet De betreffende advertentie op <je voorzijde van ons blad, geeft alle gewenschte inlichtingen. RIJWIELMERKEN. Bevestig Uw belastingplaatje op solide wijze aan het stalen ros! Deze week werden in Bloe mendaal niet minder dan 4 plaatjes gestolen! Vrijdagavond kreeg het Noorderbad bezoek van een vijftal Amsterdammers, die per auto Bloemendaal en Zandvoort tot het terrein van hun ontspanning hadden gekozen. Wel een beetje vreemde ontspanning, want het gezel schap, dat onder den bekenden Invloed ver keerde, was al spoedig slaags met het per soneel; een formeele vechtpartij, waarhij zelfs ANNO 1861 BL.WEG 60 - BLOEMENDAAL TEL. 23280 (2 lijnen). dik f 1.75, middel dik f 1.50, middel f 1.25. KL. HOUTSTRAAT 136 - TEL. 10188 OPGERICHT 1870 vertrok al spoedig per auto, achterna gezeten' door het personeel, dat eveneens een auto ge charterd had. Toch waren de woestelingen bijna nog ontkomen, wanneer de politie aan den Zeeweg niet naar Overveen had getele foneerd, zoodat, teen de vijf vechtlustlgen daar arriveerden, ze geknipt werden, waarna ze door de Zandvoortsche politie werden afge haald en naar Zandvoort getransporteerd. De auto van het personeel van het Noorder bad, waarmede assistentie was gehaald, be schadigde nog het posthuis. Een deur werd ont zet en een gedeelte van den voorgevel werd ver. brtjzeld. DE GEVAARLIJKE ZEE. Zondag is een 12-jarige jongen, verblijf houdende in het tentenkamp, met moeite ge red uit het verdrinkingsgevaar, waarin hij zich bevond, doordat hij zich te ver in zee had ge waagd. TENT GESTOLEN. Zondag j.l. ontdekten twee Amsterdammers op het strand een tent, die hun eenige maan den geleden ontstolen was. Zij waarschuwden de politie, die den eigenaar van de tent aan hield. Ofschoon de man in het begin voorgaf, de tent gekocht te hebben op het Waterloo- plein te Amsterdam, bleek al spoedig, dat hij fantaseerde en destijds zelf de temt gestolen had. Er is proces-verbaal tegen hem opgemaakt. DE GEVAARLIJKE HELLING. Woensdagmorgen is een 17-jarig meisje, dat den Hoogen Duin en Daalschenweg affietste, gevallen. Zij viel met het hoofd op de steenen en bekwam een lichte hersenschudding. Het bleek, dat geen der Bloemendaalsche doktoren te bereiken was, zoodat de politie de patiënte per ziekenauto naar een Haarlemsch een mes getrokken werd, volgde en het vijftal ziekenhuis heeft laten vervoeren.

Krantenviewer Noord-Hollands Archief

Het Bloemendaalsch Weekblad | 1932 | | pagina 1